Zápis z 50. zasedání ZO Včelná 2014Zápis z 50. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 8.9.2014 od 18,00 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Informace o průběhu stavby ZTV 99 RD
 4. Kontrola usnesení č. 49 z 11.8.2014
 5. Zpráva o daňových příjmech k 31.8.2014
 6. Zprávy o plnění rozpočtu obce k 31.8.2014
 7. Rozpočtová změna č. 16/2014
 8. Zprávy místostarostky obce
 9. Zprávy předsedů výborů a komisí
 10. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek (odešel v průběhu projednávání bodu 8 b)
 2. Josef Hanetšleger
 3. Ing. Jarmila Mandžuková - místostarostka
 4. Jana Petrová
 5. Ing. Karel Pokorný
 6. Petr Průša (přišel v průběhu projednávání bodu 8 a)
 7. JUDr. Ivana Rygálová
Omluvení zastupitelé:
 • Zdeněk Petr - starosta
 • Jan Voráček
Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se. Zasedání zahájeno v 18:00 hodin.
 1. Zasedání zahájila a řídí jej místostarostka obce ing. Jarmila Mandžuková.
  Jednotlivé body jednání doprovázeny informací promítanou dataprojektorem.
  Program jednání schválen jednohlasně.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: J. Hanetšleger, J. Petrová
 3. Místostarostka informuje o průběhu stavby ZTV pro 99 RD.
 4. Místostarostka provádí kontrolou plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.
  Nic nebylo uloženo. Schválený záměr prodeje pozemku byl řádně vyvěšen na 15 dnů na úřední desce.
 5. Místostarostka obce předkládá zprávu o daňových příjmech za srpen 2014: 1.255 tis. Kč. Loni to za červenec bylo o 241 tis. Kč méně. Meziroční pokles příjmů za sedm měsíců roku činí 21 tis. Kč.
 6. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 31.8.2014 podává místostarostka obce.
  Příjmy naplněno 12.881 tis. Kč z rozpočtovaných 15.812 tis. Kč, výdaje naplněno 8.184 tis. Kč z rozpočtovaných 24.679 tis. Kč. Stav účtu k 31.8.2014 je 21.954 mil. Kč.
 7. Místostarostka informuje, že bylo starostou schváleno rozpočtové opatření č. 16/2014, kterým se navyšují příjmy o 15.000 Kč (příjmy z VHP a správních poplatků) a výdaje o 5.000 Kč (materiál na opravu smykového nakladače).
  Zastupitelstvo bere rozpočtovou změnu č. 16/2014 na vědomí.
 8. Zprávy starosty a místostarosty obce
  1. Místostarostka informuje o přípravě stavby kanalizace ve Čtyřech chalupách. Ing. K. Pokorný informuje, že po uzavření smluv s firmou Čepro o využívání jejich pozemků byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. JUDr. I. Rygálová se táže, kdy firma Ekoeko podala žádost o vydání územního rozhodnutí, zda nenastalo opět prodlení. J. Hanetšleger uvádí, že by firma Ekoeko měla být penalizována za propadnuté územní řízení, např. 50 % z navýšení ceny stavby. Obecní úřad doručí JUDr. I. Rygálové kopii mandátní smlouvy s firmou Ekoeko ke zjištění možností sankcí za zdržení stavby.
   Firma Swietelsky vybraná k realizaci stavby ve výběrovém řízení informovala místostarostku o pravděpodobném zdražování materiálu na rok 2015 o cca 7 %, a navrhuje proto obci zakoupit trubní materiál za 1,9 mil. Kč již v roce 2014. Zastupitelstvo bude rozhodovat na příštím zasedání.
   Místostarosta zjistí, jaké jsou podmínky žádosti o grant na stavbu k Jihočeskému kraji.
  2. Místostarostka informuje o kontrolním dnu ZTV pro 99 RD. Negativní ohlasy občanů vzbudila retenční nádrž blízko bytového domu. Na OÚ se uskutečnila pod patronací místostarostky obce ‚vysvětlovací' schůzka cca 25 obyvatelů bytovek s investorem stavby. Investor se bude ještě snažit o změnu projektu retenční nádrže pro komfortnější bydlení v její blízkosti.
  3. Místostarostka informuje o provedené kolaudaci chodníku a zastávky pod Včelnou. Blízko bydlící občané Boršova nad Vltavou namítají přílišnou hlučnost vodicího pásu pro slepce na novém přechodu pro chodce. Stížností se zabývají odbor dopravy a obec Boršov nad Vltavou.
  4. Místostarostka připomíná minule předjednanou záležitost koncesního řízení na nového provozovatele vodohospodářské infrastruktury. Vzhledem k informaci ze SZIFu, že z titulu čerpání dotace na posílení kanalizace v roce 2009 není třeba koncesní řízení provádět, navrhuje pokračovat ve spolupráci s firmou Čevak a.s. a případné koncesní řízení odložit, neboť je nákladné a časově náročné. Druhá varianta je provést koncesní řízení, přičemž na dobu, než bude vybrán nový provozovatel, je třeba uzavřít dodatek smlouvy o provozování se stávajícím provovatelem. Na úřední desce obecního úřadu byl na 15 dnů vyvěšen záměr uzavření dodatku smlouvy o provozování vodohospodářského majetku obce, a je tedy možno schválit dodatek o prodloužení provozování vodovodu a kanalizace.
   P. Průša a JUDr. I. Zálišová se snaží dovodit z nejasného znění smlouvy o poskytnutí dotace, zda povinnost provést výběrové řízení na provozovatele se na obec v tomto případě vztahuje, či nikoli. Docházejí k závěru, že spíše nikoli, proto P. Průša považuje riziko pro obec za naprosto minimální.
   Návrh usnesení č. 1/50/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná bere zpět výpověď nájmu vodovodu dle 'Smlouvy o nájmu za účelem správy a provozu veřejného vodovodu a kanalizace ve vlastnictví obec Včelná' schválenou usnesením obecního zastupitelstva č. 1/35/2013 dne 8.7.2013" schválen hlasováním 6-0-0.
   Návrh usnesení č. 2/50/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dodatek č. 2/2014 'Smlouvy o nájmu za účelem správy a provozu veřejného vodovodu a kanalizace ve vlastnictví obec Včelná' ve smyslu prodloužení nájmu kanalizace na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou." schválen hlasováním 6-0-0.
   Návrh usnesení č. 3/50/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná vypovídá Mandátní smlouvu na zajištění administrace koncesního řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Včelná s Českou vodohospodářskou s.r.o., České Budějovice z důvodu zrušení záměru provedení díla." schválen hlasováním 6-0-0.
  5. Místostarostka informuje o úspěšné kolaudaci kanalizačního sběrače "C" v Lesní kolonii. Kolaudační souhlas není ještě zalán.
  6. Místostarostka informuje o předání staveniště přeložky plynovodu z obecní kanalizace na Dlouhých rolích.
 9. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Předseda finančního výboru ing. K. Pokorný podává informace o pravděpodobném budoucím vývoji daňových příjmů do obcí.
   Dále informuje o možnostech zvýšení nájmu v bytě správce v MŠ. Uvádí, že znaleckým posudkem vychází nájemné 3.660 Kč, což odpovídá 70 Kč za 1 m2. O této ceně se hlasuje.
   Návrh usnesení č. 4/50/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje výši nájemného v bytě správce mateřské školy o výměře 52 m2 na 3.660 Kč." schválen hlasováním 6-0-0.
  2. Předsedkyně kulturní komise ing. J. Mandžuková informuje o plánovaných akcích - přednáška Lenky Kořínkové a den pro ženy.
  3. Předsedkyně sociální komise J. Petrová informuje o plánovaných blahopřáních seniorům k životním výročím na měsíc září.
 10. Různé:
  1. Místostarostka informuje o výsledku projednání záměru prodeje či směny pozemků č. 726 a 725/3 o výměře 1698 m2 v komisi územního rozvoje. Směnu či prodej pozemku není třeba uspěchat, je třeba zjistit reálnou tržní cenu pozemků (stavební / nestavební) a navrhováno je jednat o těchto pozemcích až případně v novém složení zastupitelstva. S tím zastupitelé souhlasí.
  2. Místostarostka připomíná žádost pana M. Švarce o zbudování vodovodní přípojky na hranici jeho pozemku a žádá o vyjádření ing. K. Pokorného. Ten s P. Průšou uvádějí, že je třeba nechat zhotovit projekt ke stavebnímu řízení a získat nejdříve potřebné povolení.
  3. Místostarostka informuje o výsledku projednání v komisi územního rozvoje žádosti o odprodej částí pozemku č. 723/223 o výměře asi 8 m2 p. Ďuriš a asi 21 m2 p. Štindl. Komise po šetření na místě doporučuje tyto části pozemků neprodávat a ponechat jako veřejnou plochu. Zastupitelé s tímto stanoviskem souhlasí.
  4. Místostarostka informuje o výsledku projednání v komisi územního rozvoje žádosti o odprodej části pozemku č. 723/184 o výměře asi 50 m2, p. J. Kapoun. Komise nedoporučuje prodej pozemku a doporučuje vybudovat na veřejném prostranství posezení pro veřejnost. S tím zastupitelé souhlasí.
  5. Místostarostka informuje, že byl řádně po 15 dnů vyvěšen záměr prodeje pozemku č. 723/89 o výměře 4 m2 a č. 723/94 o výměře 1 m2.
   Odbor dopravy však dnes doručil obci vyjádření, že s prodejem pozemku nesouhlasí.
   Návrh usnesení č. 5/50/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje prodej části pozemků parc. č. 723/89 a 723/94 v k.ú. Včelná o celkové výměře 5 m2 (nově označeno jako parc. č. 723/467) - - osobní údaje nabyvatelů - -, za cenu 300 Kč/m2. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí hradí kupující." schválen hlasováním 5-0-1 (ing. J. Mandžuková).
  6. Místostarostka informuje o žádosti o schůzku ohledně napojení na kanalizaci a vodovod u zamýšlené novostavby RD v Lesní kolonii na pozemku parc. č. 32. Po konzultaci se stavebníkem bude osloveno Ekoeko k posouzení možnosti napojení na kanalizaci přes trať.
  7. Místostarostka informuje o řízení o odstranění stavby ul. Tikalova - taras na hranici pozemku. Za obec se zúčastnil člen komise územního rozvoje p. J. Hanetšleger, který podává zprávu.
  8. Místostarostka informuje o vyřízení výzvy k odstranění nesouladu v katastru nemovitostí - chata p. Cibocha na obecním pozemku. Vzhledem k tomu, že pan Ciboch neakceptuje odkup pozemku a domáhá se jeho vydržení, obec zaslala katastrálnímu úřadu dopis s popisem vzniklé situace. JUDr. I. Zálišová uvádí, že vydržení nepřichází z právního hlediska v úvahu vzhledem k tomu, že katastr nemovitostí je veřejný rejstřík. Toto bude také sděleno manželům Cibochovým.
  9. Místostarostka připomíná potřebu opravy betonové přídlažby u komunikací v obci, jak bylo předjednáno na minulém zasedání zastupitelstva. Bylo upřesněno, že je třeba opravit 470 m přídlažby. Asfalt OK nacenila práce na 125.020 Kč bez DPH, plus oprava komunikace do Čepra 49.050 Kč bez DPH, firma DS HP Bohemia podala dražší nabídku.
   Návrh usnesení č. 6/50/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje provedení oprav místních komunikací za cenu do 200 tis. Kč bez DPH." schválen hlasováním 6-0-0.
  10. Místostarostka informuje o dalších stížnostech na hlučné chování mládeže v Dlouhé ulici v prostoru dětského hřiště a navrhuje osázení části hřiště dřevinami, které by tlumily hluk. Proti tomu zastupitelstvo ničeho nenamítá, ale doporučuje realizaci na jaře.
  11. Místostarostka informuje o ústní žádosti / dotazu p. Pacáka ohledně možnosti pronájmu nebo koupě parkovacího stání u bytovky čp. 608 vzhledem k tomu, že na parkovišti parkují vozidla i mimo bydlící. Zastupitelé zjistí nejdříve zkušenosti z jiných obcí.
  12. Ing. K. Pokorný zde připomíná záležitost žádostí o zádlažbu zelených pásů podél komunikací v režii soukromých majitelů přilehlých nemovitostí. P. Průša obhajuje stanovisko komise územního rozvoje, že zadláždění není problém, ale snižování obrubníků u těchto ploch by s největší pravděpodobností poškodilo komunikaci.
  13. Místostarostka informuje o termínu posledního zasedání tohoto zastupitelstva - 6. října 2014.
   Dále by do zpravodaje provedla zhodnocení práce obecního zastupitelstva.


  Zasedání ukončeno v 20:30 hodin


Zapsal: F. Mareš dne 8.9.2014

Ověřili: J. Hanetšleger, J. Petrová
Podepsána: místostarostka obce