Zápis z 51. zasedání ZO Včelná 2014Zápis z 51. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 6.10.2014 od 18,00 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č. 50 z 8.9.2014
 4. Zpráva o daňových příjmech k 30.9.2014
 5. Zprávy o plnění rozpočtu obce k 30.9.2014
 6. Rozpočtová opatření č. 17/2014 a 18/2014
 7. Zprávy místostarostky obce
 8. Zprávy předsedů výborů a komisí
 9. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Josef Hájek
 2. Josef Hanetšleger
 3. Ing. Jarmila Mandžuková - místostarostka
 4. Jana Petrová
 5. Ing. Karel Pokorný
 6. Petr Průša (přišel v průběhu projednávání bodu 7 f)
 7. JUDr. Ivana Rygálová
 8. Jan Voráček
Omluvení zastupitelé:
 • Zdeněk Petr - starosta
Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš
 • M. Ladislav ze Včelné


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se. Zasedání zahájeno v 18:05 hodin.
 1. Zasedání zahájila a řídí jej místostarostka obce ing. Jarmila Mandžuková.
  Jednotlivé body jednání doprovázeny informací promítanou dataprojektorem.
  Program jednání schválen jednohlasně.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: JUDr. Ivana Rygálová, Ing. Karel Pokorný
 3. Místostarostka provádí kontrolou plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. Nic nebylo uloženo.
 4. Místostarostka obce předkládá zprávu o daňových příjmech za září 2014: 1.349 tis. Kč. Loni to za září bylo o 71 tis. Kč méně. Meziroční nárůst příjmů za devět měsíců roku činí 50 tis. Kč.
 5. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 30.9.2014 podává místostarostka obce. Příjmy naplněno 14.278 tis. Kč z rozpočtovaných 16.813 tis. Kč, výdaje naplněno 8 615 tis. Kč z rozpočtovaných 28.884 tis. Kč. Stav účtu k 30.9.2014 je 22,9 mil. Kč.
 6. Místostarostka informuje, že bylo starostou schváleno rozpočtové opatření č. 17/2014, kterým se navyšují výdaje o 6.000 Kč (lázně zaměstnanců ze sociálního fondu).

  Dále bylo starostou schváleno rozpočtové opatření č. 18/2014, kterým se navyšují příjmy o 1.001.185 Kč (především DPH, daň právnické osoby a fyzické osoby) a výdaje o 199.000 Kč (především opravy komunikací).

  Zastupitelstvo bere rozpočtové změny č. 17/2014 a 18/2014 na vědomí.

 7. Zprávy starosty a místostarosty obce
  1. Místostarostka informuje o přípravě stavby kanalizace ve Čtyřech chalupách. Územní rozhodnutí nebylo zatím vydáno, je podána žádost na stavebním úřadě. Smlouva o dílo se zhotovitelem je uzavřena na dobu určitou do 31.10.2014. Je otázka, zda smlouvu prodloužit, případně provést nové výběrové řízení. Předseda finančního výboru ing. K. Pokorný uvádí, že dle jeho názoru nehrozí větší zdražování stavebního materiálu a obec by mohla jednat se zhotovitelem o prodloužení smlouvy a dodržení ceny prací.
   Návrh usnesení č. 1/51/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná pověřuje místostarostku obce k uzavření dodatku smlouvy o dílo č. S15-018-0001 na stavbu 'Obec Včelná - kanalizace a rozšíření vodovodu Čtyři chalupy' s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ 48035599, ohledně prodloužení platnosti smlouvy bez navýšení ceny." Schválen hlasováním 7-0-0.

   J. Hanetšleger by po firmě Eko-eko požadoval uhradit případný rozdíl v ceně stavebních prací kvůli zdržení stavby ‚propadnutím' územního rozhodnutí. JUDr. I. Zálišová a ing. K. Pokorný uvádějí, že k tomu by bylo třeba dokázat konkrétní provinění této firmy proti závazku ze smlouvy o dílo na inženýring.

  2. Místostarostka informuje o prováděné opravě přídlažby a výtluků na místních komunikacích.
  3. Místostarostka informuje o poslední stavební variantě retenční nádrže u bytovky na Dlouhých rolích. Bude provedena formou suchého poldru, který se naplní pouze za velkých dešťů.
  4. Místostarostka informuje o časovém harmonogramu přeložky plynovodu z obecní kanalizace na Dlouhých rolích.
  5. Místostarostka informuje o jednání s firmou Sigma o provedení chodníku v ulici Nádražní.
  6. Místostarostka předkládá vyúčtování nákladů na chodník pod tratí postavený obcí Boršov nad Vltavou. Obec Včelná se zavázala uhradit polovinu nákladů, která činí 345.420 Kč včetně DPH. Zastupitelé s vyúčtováním souhlasí.
 8. Zprávy předsedů výborů a komisí
  1. Předseda finančního výboru ing. K. Pokorný předkládá právní názor na možnost prodloužení smlouvy o provozování kanalizace - závěr je, že tento krok obce byl ‚právně konformní'.

   Dále komentuje návrh Plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace na období 2014-2023 a doporučuje jej ke schválení.
   Návrh usnesení č. 2/51/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace na období 2014-2023." schválen hlasováním 8-0-0.

  2. Předsedkyně kontrolního výboru JUDr. I. Rygálová informuje o provedené kontrole usnesení zastupitelstva č. 47 až 50 z roku 2014 a kontrole nájemních, pojistných a jiných smluv. K tomu předává k založení zápis o kontrole.
  3. Předsedkyně sociální komise J. Petrová informuje o plánovaných blahopřáních seniorům k životním výročím na měsíc říjen.
 9. Různé:
  1. Místostarostka informuje, že ve věci prodeje 5 m2 pozemku pod oplocením stavebníkovi na Dlouhých rolích stavební úřad zatím nevydal souhlas s dělením pozemku, takže prodej nemůže být realizován.
  2. Místostarostka informuje o tom, že obecní úřad vydal souhlasné stanovisko k připojení pozemku č. 32 p. Novák na účelovou komunikaci. V dané lokalitě je ještě otázka vybudování odkanalizování, které by sloužilo pěti rodinným domům. Předseda komise územního rozvoje P. Průša doporučuje začít kanalizaci projekčně připravovat. Dohodnuto, že předtím se obec ještě dotáže Českých drah, zda mají chráničku uloženou pod železniční tratí zakreslenou v dokumentaci a znají její parametry, zvláště hloubku uložení.
  3. Místostarostka informuje o tom, že byla uzavřena kupní smlouva s manžely Cibochovými na odkup pozemku č. 346 pod zahradní stavbou.
  4. Místostarostka představuje odpověď správce v budově mateřské školy na návrh zvýšení nájemného. Oproti tak razantnímu zvýšení se ohrazuje. Po mnoho let nebylo sice zvyšováno nájemné, ale ani jeho odměna jako správce. Navíc má byt dle něho horší dispozici.

   Je diskutována oprávněnost těchto námitek a zastupitelé všeobecně souhlasí s fyzickou prohlídkou bytu předsedy finančního a kontrolního výboru před stanovením dalšího postupu.

  5. Místostarostka připomíná žádost o pronájem či koupi parkovacího stání u bytovky čp. 608. Dle zjištění obecního úřadu se v sousední obci Kamenný Újezd pronajímají parkovací stání u bytovek za 1500 Kč ročně. Ve věci není jednotný názor, zatím zastupitelé záměr pronájmu neschvalují.
  6. Místostarostka informuje o jednání na Magistrátu města Č. Budějovice o řešení přejezdu cyklostezky přes železniční trať mezi Včelnou a Rožnovem. Projektant SUDOP měl připravit návrh do 30.9.2014, což se doposud nestalo.
  7. Místostarostka informuje o možnosti pro obce zvyšovat daň z nemovitostí obecně závaznou vyhláškou, která upravuje tzv. místní koeficient.
  8. Místostarostka informuje o žádosti o finanční podporu ve výši 4000 Kč na tradiční Mikulášský běh.
   Návrh usnesení č. 3/51/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje finanční podporu Mikulášského běhu 2014 do výše 4.000 Kč formou proplacení vynaložených nákladů." schválen hlasováním 8 0-0.
  9. Místostarostka předkládá návrh rozpočtového opatření č. 19/2014, jímž se navyšují příjmy o 21.000 Kč (dotace na volby) a výdaje o 368.420 Kč (především výdaje na opravu komunikací 345 tis. Kč a výdaje na volby).
   Návrh usnesení č. 4/51/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2014 s navýšením příjmů o 21.000 Kč a výdajů o 368.420 Kč" schválen hlasováním 8 0-0.
  10. Slovo dostává přítomný host p. Ladislav, který se vyjadřuje k hospodaření v lesích obce. Dle něho uniká nevýhodným pronájmem lesa obci mnoho peněz. Obec poskytne panu Ladislavovi informace o hospodaření v lesích, aby mohl obci konkretizovat svůj názor, jak obci unikají peníze.


  Zasedání ukončeno v 20:05 hodin


Zapsal: F. Mareš dne 6.10.2014

Ověřili: JUDr. Ivana Rygálová, Ing. Karel Pokorný
Podepsána: místostarostka obce