Usnesení z 2. zasedání OZ Včelná 2014

Přijatá usnesení
na 2. zasedání obecního zastupitelstva
dne 21.11.2014


 • 1/2/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje směnnou smlouvu se společností MKM REAL s.r.o., IČ 01669401, U Pily 636, jíž obec Včelná směňuje část pozemku parc. č. 719/10 o výměře 496 m2 (v GP č. 1216-16/2014 ponecháno označení jako 719/10) za část pozemku parc. č. 719/1 o výměře 802 m2 (v GP č. 1146-109/2012 nově označeno jako 719/7) a část pozemku parc. č. 716/4 o výměře 51 m2 (v GP č. 1146-109/2012 nově označeno jako 716/6, vše v k.ú. Včelná).
 • 2/2/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2014, kterým se zvyšují příjmy o 813.000 Kč a snižují výdaje o 12.550.000 Kč
 • 3/2/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná stanovuje počet členů finančního výboru na 5 členů
 • 4/2/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná volí za členy finančního výboru Petra Sukdola, nar. 16.12.1966, bytem Na Hraničkách 12, České Budějovice, Jaroslava Bílka, nar. 16.3.1971, bytem tř.5.května 56, Včelná, Romana Zajíčka, nar. 7.8.1974, bytem Rybákova 96, Včelná a Antonína Krajčíra, nar. 22.12.1961, bytem Dlouhá 454, Včelná
 • 5/2/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná volí za členy kontrolního výboru Jana Lexu, nar. 6.3.1979, bytem Družstevní 409, Včelná a Jana Voráčka, nar. 11.8.1970, bytem Větrná 580, Včelná
 • 6/2/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje jednací řád Zastupitelstva obce Včelná
 • 7/2/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje měsíční odměny neuvolněným zastupitelům ve výši: místostarosta 5.000 Kč, předseda výboru nebo komise 1.300 Kč, člen výboru nebo komise 1.060 Kč, člen zastupitelstva 540 Kč, a to s platností od 21.11.2014. Při souběhu výkonu několika funkcí náleží odměna pouze za funkci s nejvyšší odměnou.
 • 8/2/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje cenu vodného a stočného na rok 2015 takto: vodné pevná složka 360 Kč, pohyblivá složka 30,44 Kč/m3; stočné pevná složka 240 Kč, pohyblivá složka 24,21 Kč/m3. Všechny ceny bez DPH 15 %.
 • 9/2/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná pověřuje starostu obce k provádění rozpočtových opatření v tomto rozsahu: v případě přijaté účelové dotace bez omezení výše v příjmech i výdajích, jinak v příjmové části bez omezení výše a ve výdajích s omezením do +200 tis. Kč. Starosta je povinen informovat zastupitelstvo o provedených opatřeních dle tohoto pověření.
 • 10/2/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje název Okružní pro ulici na pozemcích parc. č. 723/301 (severní část po rozvětvení), 723/385, 723/407, 723/419, 723/373 (východní část), 723/438 (část v severo-jižním směru).
  Název Jiřičkova přísluší i prodloužení této ulice na pozemcích parc. č. 723/275, 723/301 (jižní část včetně křižovatky), 723/319, 723/373 (mimo východní část), 723/438 (jižní část), 723/451.
  Název Tikalova přísluší i prodloužení této ulice na pozemcích parc. č. 723/272, 723/438 (severní část), 723/391, 723/211.
  Název Dolní přísluší i prodloužení této ulice na pozemcích parc. č. 723/312, 723/374, vše v k.ú. Včelná.