Usnesení z 3. zasedání OZ Včelná 2014

Přijatá usnesení
na 3. zasedání obecního zastupitelstva
dne 15.12.2014


 • 1/3/2014
  Obec Včelná schvaluje Smlouvu o úplatném převodu technické infrastruktury do majetku obce zn. ZTV99/1/2014 mezi obcí Včelná a PROJEKT S+V s.r.o., IČ 28113021, nám. Přemysla Otakara II. 127/38, České Budějovice
 • 2/3/2014
  Obec Včelná schvaluje Kupní smlouvu zn. ZTV99/2/2014 mezi Obcí Včelná a VČELNÁ S+V s.r.o., IČ 28113101, nám. Přemysla Otakara II. 127/38, České Budějovice, jíž obec Včelná kupuje pozemky pod komunikacemi, chodníky, parkovacími stáními a dalšími veřejnými plochami v nově zbudovaném ZTV pro 99 RD za celkovou cenu 1000 Kč.
 • 3/3/2014
  Obec Včelná schvaluje záměr prodeje či směny pozemků v k.ú. Včelná: parc. č. 726/2 o výměře 95 m2, část pozemku parc. č. 723/352 o výměře 3 m2 (v GP č. 1210-58/2014 nově označeno jako parc. č. 723/494), část pozemku parc. č. 723/352 o výměře 24 m2 (v GP č. 1210-58/2014 nově označeno jako celý pozemek parc. č. 723/352) a část pozemku parc. č. 723/353 o výměře 12 m2 (v GP č. 1210-58/2014 nově označeno jako celý pozemek parc. č. 723/353).
 • 4/3/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočet obce na rok 2015 jako schodkový s příjmy 15.521.797 Kč a výdaji 27.039.905 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji a splátky půjček 350.000 Kč budou hrazeny ze zůstatku hospodaření minulých let.
 • 5/3/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Včelná na rok 2015 ve výši 286.000 Kč
 • 6/3/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočtový výhled obce na roky 2016-2017.
 • 7/3/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje příděl do sociálního fondu ve výši 120.000 Kč a rozpočet sociálního fondu na rok 2015 s příjmy i výdaji 120.000 Kč
 • 8/3/2014
  ke změně ÚP č. 1 - v samostatné příloze
 • 9/3/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje provedení inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2014
 • 10/3/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Místní program obnovy venkova - Akční plán pro rok 2015
 • 11/3/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje podání žádosti do Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na r. 2015 na akci úpravy objektu kulturního domu.
 • 12/3/2014
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Včelná č. 1/2014 o místních poplatcích.
 • 13/3/2014
  Obec Včelná schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 657 v k.ú. Včelná o výměře 9 m2 (nově v GP č. 1133-116/2012 označeno jako parc. č. 657/5 a 657/6)
 • 14/3/2014
  Obec Včelná schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. 34/1 v k.ú. Včelná o výměře cca 33 m2 - viz grafický zákres
 • 15/3/2014
  Obec Včelná schvaluje příspěvek SK Včelná na sportovní činnost v roce 2015 ve výši 120.000 Kč