Zápis z ustavujícícho zasedání ZO Včelná 2014Zápis z ustavujícícho zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 10.11.2014 od 18,00 hodinNavržený program jednání:
 1. Zahájení zasedání zastupitelstva
 2. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva
 3. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 4. Schválení programu jednání
 5. Volba starosty a místostarosty
  1. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
  2. určení způsobu volby
  3. volba starosty
  4. volba místostarosty
 6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  1. určení počtu členů finančního výboru
  2. volba předsedy finančního výboru
  3. volba členů finančního výboru
  4. určení počtu členů kontrolního výboru
  5. volba předsedy kontrolního výboru
  6. volba členů kontrolního výboru
 7. Informace o zřízení komisí a jmenování předsedů komisí
 8. Diskuse

Přítomní zastupitelé:
 1. Mgr. Kamil Feitl
 2. Ing. Jarmila Mandžukova
 3. Ing. Alice Nejedlá
 4. Ing. Karel Pokorný
 5. Ing. Stanislav Pražák
 6. Petr Průša
 7. Miroslava Stránská
 8. Michal Šlinc
 9. Roman Zajíček
Omluvení zastupitelé:

Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš
 • 12 hostů dle prezenční listiny


 1. Zahájení zasedání zastupitelstva

  Zasedání bylo zahájeno v 18 hodin dosavadní místostarostkou obce ing. Jarmilou Mandžukovou. Ta uvítala všechny přítomné a předala zvoleným zastupitelům osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce.

  Dále předala vedení zasedání nejstaršímu zvolenému členu zastupitelstva ing. Karlu Pokornému.

  Ing. Karel Pokorný jako předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu se zákonem o obcích, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Informace byla na úřední desce Obecního úřadu Včelná zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 31.10.2014 do 10.11.2014. Současně byla zveřejněna na "elektronické úřední desce".

  Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je všech 9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 2. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva

  Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu, přičemž upozornil, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má dle zákona za následek zánik mandátu.

  Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený zákonem o obcích: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky" a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova "slibuji" a podpisem na připraveném archu.

  Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 3. Určení ověřovatelů a zapisovatele

  Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Petra Průšu a Miroslavu Stránskou a zapisovatelem mgr. Františka Mareše, pracovníka obecního úřadu. Nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

  Návrh usnesení č. 1/1/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná určuje ověřovateli zápisu Petra Průšu a Miroslavu Stránskou a zapisovatelem mgr. Františka Mareše" schválen hlasováním 9 pro - 0 proti - 0 se zdrželi.

 4. Schválení programu jednání

  Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou a s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

  Návrh usnesení č. 2/1/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje program ustavujícího zasedání dle pozvánky" schválen hlasováním 9 pro - 0 proti - 0 se zdrželi.

 5. Volba starosty a místostarosty

  1. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

   Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny.

   Návrh usnesení č. 3/1/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn" schválen hlasováním 9 pro - 0 proti - 0 se zdrželi.

  2. Určení způsobu volby

   Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.

   Návrh usnesení č. 4/1/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje veřejnou volbu starosty a místostarosty obce." schválen hlasováním 9 pro - 0 proti - 0 se zdrželi.

   O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

  3. Volba starosty

   Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Člen zastupitelstva ing. Karel Pokorný navrhl ing. Jarmilu Mandžukovou. Jiné návrhy nebyly.

   Návrh usnesení č. 5/1/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná volí starostou obce ing. Jarmilu Mandžukovou, nar. 23.6.1959, bytem Nová 462, Včelná" schválen hlasováním 8 pro - 1 proti (R. Zajíček) - 0 se zdrželi.

   Po zvolení starostkou převzala ing. J. Mandžuková vedení zasedání.

  4. Volba místostarosty

   Starostka navrhuje, aby zastupitelstvo určilo, že funkci místostarosty bude zvolený zastupitel vykonávat jako neuvolněný.

   Návrh usnesení č. 6/1/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná určuje, že pro výkon funkce místostarosty obce nebude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn" schválen hlasováním 9 pro - 0 proti - 0 se zdrželi.

   Starostka vyzývá členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Členka zastupitelstva Miroslava Stránská navrhla zvolit do funkce místostarosty Mgr. Kamila Feitla. Člen zastupitelstva Michal Šlinc navrhl Romana Zajíčka. Nejdříve hlasováno o Mgr. Kamilu Feitlovi.

   Návrh usnesení č. 7/1/2014: " Zastupitelstvo obce Včelná volí místostarostou obce mgr. Kamila Feitla, nar. 26.7.1979, bytem Nádražní 224, Včelná" schválen hlasováním 6 pro - 2 proti (R. Zajíček, M. Šlinc) - 1 se zdržel (P. Průša).

 6. Zřízení finančního a kontrolního výboru

  Starostka úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý, přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít dle zákona o obcích nejméně tři členy.

  Určení počtu členů výborů

  Starostka navrhuje, aby zastupitelstvo zřídilo tříčlenný finanční a tříčlenný kontrolní výbor. Jiný návrh podán nebyl.

  Návrh usnesení č. 8/1/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná zřizuje tříčlenný kontrolní výbor a tříčlenný finanční výbor" schválen hlasováním 9 pro - 0 proti - 0 se zdrželi.

  Volba předsedy kontrolního výboru

  Starostka vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Místostarosta mgr. Kamil Feitl navrhuje Miroslavu Stránskou. Jiné návrhy nebyly.

  Návrh usnesení č. 9/1/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná volí předsedkyní kontrolního výboru Miroslavu Stránskou, nar. 21.8.1982, bytem Družstevní 564, Včelná" 7 pro - 0 proti - 2 se zdrželi (R. Zajíček, M. Šlinc).

  Volba členů kontrolního výboru

  Starostka navrhuje, aby volba členů kontrolního výboru proběhla na příštím zasedání zastupitelstva po dalším projednání. Proti tomu není námitek.

  Volba předsedy finančního výboru

  Starostka navrhuje jako předsedu finančního výboru ing. Karla Pokorného a táže se, zda jsou jiné návrhy na tuto funkci. Jiný návrh není.

  Návrh usnesení č. 10/1/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná volí předsedou finančního výboru ing. Karla Pokorného, nar. 23.3.1949, bytem Husova 567, Včelná" schválen hlasováním 8 pro - 0 proti - 1 se zdržel (Ing. K. Pokorný).

  Volba členů finančního výboru

  Starostka navrhuje, aby volba členů finančního výboru proběhla na příštím zasedání zastupitelstva po dalším projednání. Proti tomu není námitek.

 7. Informace o zřízení komisí a jmenování předsedů komisí

  Starostka informuje, že jako své poradní orgány zřídí komisi "Kulturní a sociální", jejímž předsednictvím pověří mgr. Kamila Feitla, dále komisi "Územního rozvoje a životního prostředí", jejímž předsednictvím pověří Petra Průšu a komisi "Pro sport a volný čas", jejíž předsednictví ještě projedná s možnými kandidáty.

 8. Diskuse

  1. Ing. K. Pokorný děkuje minulým zastupitelům, kteří již nekandidovali či se do zastupitelstva nedostali, za odvedenou práci, na kterou bude současné zastupitelstvo navazovat.
  2. Ing. J.Mandžuková poděkovala za práci pro obec za dvě volební období především panu Zdeňku Petrovi, dosavadnímu starostovi, který se zasedání ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit.
  3. Slovo dostává přítomný host pan Pavel Rožboud st., dlouholetý starosta obce před rokem 2006, který též poděkoval minulým zastupitelům za odvedenou práci, blahopřál ke zvolení novému vedení obce, připomněl zastupitelům poslání, k němuž by měli pracovat, a popřál jim k tomu mnoho sil.
  4. Ing. J. Mandžuková poděkovala za důvěru a objasnila svůj postoj k výkonu funkce starostky.


  Zasedání ukončeno v 18,25 hodin.


Zapsal: Mgr. František Mareš dne 10.11.2014

Ověřili: Petr Průša, Miroslava Stránská
Podepsána: starostka obce ing. Jarmila Mandžuková