Zápis z 2. zasedání ZO Včelná 2014Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 21.11.2014 od 18,00 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení z ustavujícího zasedání dne 10.11.2014
 4. Zpráva o daňových příjmech k 31.10.2014
 5. Zprávy o plnění rozpočtu obce k 31.10.2014
 6. Rozpočtová opatření č. 21, 22 a 23/2014
 7. Schválení členů výborů obce
 8. Informace o složení komisí obce
 9. Projednání jednacího řádu zastupitelstva obce
 10. Schválení odměn neuvolněným zastupitelům
 11. Projednání návrhu ceny vodného a stočného na rok 2015
 12. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2015
 13. Zprávy starostky obce
 14. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Ing. Jarmila Mandžukova - starostka
 2. Mgr. Kamil Feitl - místostarosta
 3. Ing. Alice Nejedlá
 4. Ing. Karel Pokorný
 5. Ing. Stanislav Pražák
 6. Petr Průša (přišel v průběhu projednávání bodu 6)
 7. Miroslava Stránská
 8. Michal Šlinc
 9. Roman Zajíček
Omluvení zastupitelé:

Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš
 • 6 hostů dle prezenční listiny


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se. Zasedání zahájeno v 18:06 hodin.
 1. Zasedání zahájila a řídí jej starostka obce ing. Jarmila Mandžuková.
  Jednotlivé body jednání doprovázeny informací promítanou dataprojektorem.
  Program jednání navrhuje starostka rozšířit po zahájení o zprávu developera ZTV 99 RD Včelná S+V a o projednání žádosti pana Karla Šandery jako zástupce společnosti MKM REAL o směnu pozemků.
  S tímto rozšířením program jednání schválen jednohlasně.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: Ing. K. Pokorný, Mgr. K. Feitl

  Vložené body jednání:
  Zástupce společnosti Včelná S+V Pavel Svoboda informuje o stavbě ZTV 99 RD. Předává též žádost o odkup třech menších dílů obecních pozemků. Připomíná závazek své firmy upravit do 31.5.2014 komunikaci v ulici Dolní na asfaltový povrch. Zbývá též pojmenovat nově vzniklé ulice, k čemuž se ještě zastupitelstvo vrátí později.

  Pan Karel Šandera žádá o uzavření směnné smlouvy, kterou poskytuje obci pozemky na cyklostezku a obec mu dává stavební pozemek na bytový dům. Tato smlouva byla již v zastupitelstvu schválena minulý rok (usnesení č. 3/38/2013), ale došlo k aktualizaci geometrických plánů a bylo třeba aktualizovat i smlouvu (čísla parcel, poněkud změněné výměry).
  Návrh usnesení č. 1/2/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje směnnou smlouvu se společností MKM REAL s.r.o., IČ 01669401, U Pily 636, jíž obec Včelná směňuje část pozemku parc. č. 719/10 o výměře 496 m2 (v GP č. 1216-16/2014 ponecháno označení jako 719/10) za část pozemku parc. č. 719/1 o výměře 802 m2 (v GP č. 1146-109/2012 nově označeno jako 719/7) a část pozemku parc. č. 716/4 o výměře 51 m2 (v GP č. 1146-109/2012 nově označeno jako 716/6, vše v k.ú. Včelná)." schválen hlasováním 8 pro - 0 proti - 0 se zdrželi.
 3. Starostka provádí kontrolou plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.
  Nic nebylo uloženo. Úkol starostky z předminulého zasedání - jednání s firmou Swietelsky - bude projednán ve zvláštním bodě ve zprávách starostky.
 4. Starostka obce předkládá zprávu o daňových příjmech za říjen 2014: 944 tis. Kč. Loni to za říjen bylo o 301 tis. Kč více. Meziroční pokles příjmů za deset měsíců roku činí 250 tis. Kč.
 5. Zprávu o plnění rozpočtu obce k 31.10.2014 podává starostka obce.
  Příjmy naplněno 15,4 mil. Kč z rozpočtovaných 21,3 mil. Kč, výdaje naplněno 9,6 mil. Kč z rozpočtovaných 25,6 mil. Kč. Stav účtu k 31.10.2014 je 23,1 mil. Kč.
 6. Starostka informuje, že před ustavujícím zasedáním zastupitelstva dnes již bývalý starosta schválil rozpočtové opatření č. 21/2014, kterým se navyšují příjmy o 4.353.400 Kč (především prodej pozemku za 3,9 mil. Kč a vyšší daň z příjmu FO závislá 400 tis. Kč) a výdaje o 190.500 Kč (především daň z nabytí nemovitých věcí - prodej pozemku).
  Dále bylo starostou schváleno rozpočtové opatření č. 22/2014, kterým se navyšují příjmy o 13.700 Kč (především příjmy z výherních hracích přístrojů) a výdaje o 35.500 Kč (především 13 tis. Kč vyšší spotřeba vody v MŠ, 20 tis. Kč poplatek za územní rozhodnutí na chodník pod tratí).
  Zastupitelstvo bere rozpočtové změny č. 21/2014 a 22/2014 na vědomí.

  Dále starostka předkládá ke schválení rozpočtové opatření č. 23/2014. Je navrženo navýšení příjmů o 813 tis. Kč (především příjem z DPH) a snížení výdajů o 12.550.000 Kč (především nerealizovaná stavba kanalizace ve Čtyřech Chalupách).
  K návrhu není připomínek, přistoupeno k hlasování.
  Návrh usnesení č. 2/2/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2014, kterým se zvyšují příjmy o 813.000 Kč a snižují výdaje o 12.550.000 Kč" schválen hlasováním 9 pro - 0 proti - 0 se zdrželi.
 7. Starostka navrhuje po projednání s místostarostou členy výborů obce. Do finančního výboru Petra Sukdola, Jaroslava Bílka, Romana Zajíčka a Antonína Krajčíra, do kontrolního výboru pana Jana Lexu a Jana Voráčka.
  Jiné návrhy nejsou, přistoupeno proto k hlasování.
  Návrh usnesení č. 3/2/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná stanovuje počet členů finančního výboru na 5 členů" schválen hlasováním 9 pro - 0 proti - 0 se zdrželi.
  Návrh usnesení č. 4/2/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná volí za členy finančního výboru Petra Sukdola, nar. 16.12.1966, bytem Na Hraničkách 12, České Budějovice, Jaroslava Bílka, nar. 16.3.1971, bytem tř.5.května 56, Včelná, Romana Zajíčka, nar. 7.8.1974, bytem Rybákova 96, Včelná a Antonína Krajčíra, nar. 22.12.1961, bytem Dlouhá 454, Včelná" schválen hlasováním 9 pro - 0 proti - 0 se zdrželi.
  Návrh usnesení č. 5/2/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná volí za členy kontrolního výboru Jana Lexu, nar. 6.3.1979, bytem Družstevní 409, Včelná a Jana Voráčka, nar. 11.8.1970, bytem Větrná 580, Včelná" schválen hlasováním 9 pro - 0 proti - 0 se zdrželi.
 8. Starostka podává informaci o složení komisí obce:
  - Komise kulturní a sociální: předseda Mgr. Kamil Feitl, členové Ing. Alice Nejedlá, MUDr. Iveta Sukdolová, Vendula Blažková
  - Komise územního rozvoje a životního prostředí: předseda Petr Průša, členové Michal Šlinc, Vladimír Sahan
  - Komise pro sport a volný čas: předseda Stanislav Pražák, členové Jiří Vavroch ml., Radek Vazda, Milan Cvach, Zdeňka Komzáková
 9. Starostka dává ke zvážení změnu či ponechání stávajícího jednacího řádu zastupitelstva obce. Žádná změna nebyla navržena.
  Návrh usnesení č. 6/2/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje jednací řád Zastupitelstva obce Včelná" schválen hlasováním 9 pro - 0 proti - 0 se zdrželi.
 10. Starostka a předseda finančního výboru představují maximální hranice měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů a dávají ke zvážení výši a způsob jejich odměňování. Starostka po kratší diskuzi dává návrh k hlasování. Návrh: místostarosta 5.000 Kč, předseda výboru nebo komise 1.300 Kč, člen výboru nebo komise 1.060 Kč, člen zastupitelstva 540 Kč.
  Roman Zajíček se táže, jaké kompetence, za které bere peníze, má místostarosta, či jak bude fungovat. Odpovědí místostarosty je, že zatím s úředními hodinami nepočítá, ale může je zavést, pokud se ukáže ta potřeba. Jinak se na něj občané mohou obracet osobně, na telefon či e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
  Návrh usnesení č. 7/2/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje měsíční odměny neuvolněným zastupitelům ve výši: místostarosta 5.000 Kč, předseda výboru nebo komise 1.300 Kč, člen výboru nebo komise 1.060 Kč, člen zastupitelstva 540 Kč, a to s platností od 21.11.2014. Při souběhu výkonu několika funkcí náleží odměna pouze za funkci s nejvyšší odměnou." schválen hlasováním 9 pro - 0 proti - 0 se zdrželi.
 11. Starostka předkládá návrh ceny vodného a stočného na rok 2015 vypracovaný společností Čevak a.s. Návrh komentuje předseda finančního výboru ing. K. Pokorný. Starostka navrhuje zastupitelům schůzku se zástupci Čevaku s vysvětlením způsobu stanovování cen. S. Pražák a M. Šlinc se táží, nakolik může obec navrhovanou cenu od Čevaku reálně měnit. Odpovědí ing. K. Pokorného je, že ne principiálně, ale obec může regulovat naplňování finanční rezervy na rekonstrukce vodohospodářských sítí. Vzhledem ke zvýšení ceny surové vody dojde ke zvýšení vodného a stočného o 1,26 Kč. Navrhované vodné 35,00 Kč/m3, stočné 27,84 Kč/m3, včetně DPH. K návrhu není připomínek. Návrh usnesení č. 8/2/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje cenu vodného a stočného na rok 2015 takto: vodné pevná složka 360 Kč, pohyblivá složka 30,44 Kč/m3; stočné pevná složka 240 Kč, pohyblivá složka 24,21 Kč/m3. Všechny ceny bez DPH 15 %." schválen hlasováním 9 pro - 0 proti - 0 se zdrželi.
 12. Starostka a předseda finančního výboru otevírá rozpravu k návrhu rozpočtu obce na rok 2015, který byl zastupitelům doručen předem.
  Navrhované jsou příjmy ve výši 15.521.797 Kč, výdaje 27.039.905 Kč, financování 13.518.108 Kč.
  Diskutuje se o rozpočtování případné stavby kanalizace v Lesní kolonii s využitím chráničky pod železniční tratí. Zatím do rozpočtu na rok 2015 tato akce není zahrnuta, ale v případě zahájení akce bude doplněna rozpočtovým opatřením. Dále starostka navrhuje několik dílčích návrhů změn rozpočtu, proti kterým není námitek.
  Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce na 15 dní.
 13. Zprávy starostky obce
  1. Starostka informuje o veřejném projednání návrhu změny č. 1 ÚP Včelná na OÚ Včelná 24.11.2014 od 16 hodin. Jedná se o tři dílčí změny v lokalitě pod tratí.
  2. Starostka informuje o stavu zpracování územní studie pro lokalitu Čtyři chalupy. Dokončení se očekává v lednu - únoru. Diskuze probíhá o druhu případných protihlukových opatření.
  3. Starostka informuje o jednání s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o. o posunutí zahájení prací na stavbě kanalizace a rozšíření vodovodu Čtyři chalupy. Roman Zajíček uvádí, že ze svých zkušeností ví, že firmy mají většinou velký zájem o práce, s nimiž mohou začít hned na začátku roku, takže firma by neměla navrhovat zvyšování cen na rok 2015. Zástupce firmy Swietelsky navrhuje svou účast na jednání zastupitelstva k vysvětlení či domluvení podmínek na rok 2015. Schůzka s ním bude svolána, a též s projektantem celé stavby.
   M. Stránská se táže, zda je ještě akce stavby kanalizace a vodovodu otevřená k připomínkování ze strany zastupitelů. Odpovědí ing. K. Pokorného je, že by se mohlo spíše diskutovat jen o načasování jednotlivých etap. Starostka informuje, že plánuje podání žádosti o dotaci na tuto stavbu.
  4. Starostka informuje o proběhlé kolaudaci stavby ZTV pro 99 RD pod tratí. Investor by měl ještě do jara vyměnit zatravňovací dlažbu na části komunikace za asfaltový povrch. Na ZTV již svítí veřejné osvětlení z žádosti developera, který svícení zatím hradí ze svého, neboť osvětlení používá jako reklamu na prodej pozemků.
  5. Starostka a Michal Šlinc informují o postupu přípravy a detailech trasy stavby chodníku v Nádražní ulici. Bylo jednáno s vlastníkem pozemku, který obec potřebuje pro stavbu získat. Přítomný host p. Stejskal, vlastník dotčeného pozemku, se táže, zda vadí, pokud provede na hranici budoucího chodníku zateplení fasády a plynový pilíř. S takovým lokálním zúžením by neměl být dle M. Šlince problém. Co se týče kupní ceny za pozemek o výměře 6 m2, pozemek kupoval před lety za cca 1000 Kč/m2. Ing. K. Pokorný zdůvodňuje obvyklou cenu, kterou obec při takovýchto odkupech nabízí, a to 300 Kč/m2. Pan Stejskal prodejní cenu ještě zváží.
   Starostka otevírá otázku, koho pověřit zpracováním projektu chodníku Nádražní a navrhuje Michala Šlince, který zpracoval již studii proveditelnosti. Předběžný návrh ceny z jeho strany je 25 tis. Kč.
  6. Starostka informuje o žádosti o odstranění vodících pásů pro slepce na novém přechodu pro chodce Pod tratí doručenou obci Boršov nad Vltavou. Dle názoru zastupitele a projektanta M. Šlince lze pruhy odstranit. Povolení k odstranění by však měl případně vydat odbor dopravy magistrátu města České Budějovice.
 14. Různé:
  1. Starostka informuje, že by bylo vhodné, aby zastupitelstvo pověřilo starostu obce k provádění technických rozpočtových opatření kvůli časové flexibilitě a navrhuje konkrétní znění. Pověření schválilo pro starostu i minulé zastupitelstvo. Zastupitelé nejsou proti a o pověření se hlasuje.
   Návrh usnesení č. 9/2/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná pověřuje starostu obce k provádění rozpočtových opatření v tomto rozsahu: v případě přijaté účelové dotace bez omezení výše v příjmech i výdajích, jinak v příjmové části bez omezení výše a ve výdajích s omezením do +200 tis. Kč. Starosta je povinen informovat zastupitelstvo o provedených opatřeních dle tohoto pověření." schválen hlasováním 9 pro - 0 proti - 0 se zdrželi.
  2. Starostka informuje o zjištěních ohledně založené chráničky pod tratí pro případnou výstavbu kanalizace pro několik domků v Lesní kolonii, např. na pozemku parc. č. 32. Chránička není zakreslena v oficiálních dokumentech Českých drah. Obec navíc nezná její přesnou lokalizaci, především hloubku. Starostka záležitost předává k návrhu řešení komisi územního rozvoje.
  3. Starostka informuje o doručené výzvě k odstranění nesouladu v katastru nemovitostí - garáž/kolna p. Smudka na obecním pozemku parc. č. 484/2 ve Čtyřech chalupách. P. Smudek bude vyzván k součinnosti.
  4. Starostka informuje o tom, že při aktualizaci geometrického plánu na oddělení 2 m2 obecního pozemku pro pana Vávru v ulici Na Vyhlídce se zjistilo, že do soukromého pozemku zasáhl více, celkem 9 m2. Je třeba, pokud nebudou jiné návrhy, schválit nový záměr prodeje. Po kratší diskuzi členů komise územního rozvoje dohodnuto, že bude rozhodnuto až na dalším zasedání zastupitelstva.
  5. Starostka připomíná potřebu projednat nové podmínky nájemní smlouvy se správcem v budově Mateřské školy. Původně bylo domluveno, že byt správce navštíví předsedové finančního a kontrolního výboru. Zastupitelé se však dohodli na znění písemné odpovědi správci na jeho žádost o znovuzvážení nájemného, která mu bude doručena.
  6. Starostka představuje žádost SK Včelná o navýšení příspěvku na činnost pro rok 2015. Předběžně dohodnuto, že příspěvek Sportovnímu klubu bude na rok 2015 činit 120 tis. Kč.
  7. Starostka navrhuje zřídit správce kulturního domu. Diskutováno o režimu správy KD, starostka osloví možného zájemce. R. Zajíček navrhuje Petra Čížka.
  8. Starostka seznamuje zastupitele s tím, že firma .A.S.A. nebude zvyšovat na rok 2015 ceny služeb. Je však na zvážení, zda nerozšířit služby v odpadovém hospodářství - o popelnice na bioodpad, což by mohlo znamenat i změnu poplatku za odpady na příští rok.
   Otázka je, jaký bude o biopopelnice zájem. Před dalším zasedáním bude zastupitelům doručena kalkulace nákladů na odpadové hospodářství.
  9. Starostka navrhuje změnu způsobu blahopřání seniorům jubilantům a navrhuje hodnotu darů - poukázek na 200 a 300 Kč. R. Zajíček uvádí, že má od některých občanů informaci, že by osobní návštěvy sociální komise uvítali.

   Starostka zde navrhuje schválit název nově vzniklé ulice v ZTV 99 RD. Návrh usnesení č. 10/2/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje název Okružní pro ulici na pozemcích parc. č. 723/301 (severní část po rozvětvení), 723/385, 723/407, 723/419, 723/373 (východní část), 723/438 (část v severo-jižním směru). Název Jiřičkova přísluší i prodloužení této ulice na pozemcích parc. č. 723/275, 723/301 (jižní část včetně křižovatky), 723/319, 723/373 (mimo východní část), 723/438 (jižní část), 723/451. Název Tikalova přísluší i prodloužení této ulice na pozemcích parc. č. 723/272, 723/438 (severní část), 723/391, 723/211. Název Dolní přísluší i prodloužení této ulice na pozemcích parc. č. 723/312, 723/374, vše v k.ú. Včelná." schválen hlasováním 9 pro - 0 proti - 0 se zdrželi.
  10. Starostka zve na plánované kulturní akce, mimo jiné na rozsvícení vánočního stromu u restaurace U Kaštanu, mikulášskou nadílku a setkání se seniory.
  11. Slovo dostávají přítomní hosté p. Šoupa a p. Horký, kteří představují žádost několika obyvatel ulice Tikalova o zredukování provozu v této ulici. Po postavení ZTV 99 RD se zrušila obytná zóna v této ulici a stala se z ní páteřní komunikace do ZTV 99 RD. Žadatelé chtějí Tikalovu jako jednosměrku či slepou ulici. Probíhá diskuze, zda je možno omezit provoz či tonáž projíždějících vozidel, případně zhotovit šikany ztěžující či zpomalující průjezd. Případnou změnu by musela odsouhlasit policie. Komise územního rozvoje zjistí reálné možnosti řešení.
   Další žádostí je zastávka MHD u bytovek pod tratí, která byla původně developerem p. Šanderou údajně přislíbena. M. Šlinc odpovídá, že v budoucnu se přiblíží obyvatelům Včelné konečná zastávka MHD v Rožnově. Zřízení zastávky MHD na k.ú. Včelná lze těžko realizovat kvůli zřizované cyklostezce. Dále zodpovězena otázka realizace chodníku od stávající zastávky MHD pod tratí k ústí ulice Jiřičkova - stavba se aktuálně připravuje.
  12. M. Stránská informuje o semináři o dotacích na další roky pořádaném v Českých Budějovicích.
  13. M. Šlinc uvádí, že by kontrolní výbor mohl zkontrolovat výhodnost smlouvy o pachtu obecních lesů. Starostka navrhuje konzultaci způsobu hospodaření v lesích s nezávislým odborníkem. R. Zajíček a starostka se pokusí zjistit konkrétní osobu, která by posouzení provedla.
  14. Starostka informuje, že obdržela návrh na změnu Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Bude projednáno zastupitelstvem na příštím zasedání.


  Zasedání ukončeno v 20:04 hodin


Zapsal: F. Mareš dne 21.11.2014

Ověřili: Ing. Karel Pokorný, Mgr. Kamil Feitl
Podepsána: starostka obce