Zápis z 3. zasedání ZO Včelná 2014Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 15.12.2014 od 18,00 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
  - Žádost společnosti Včelná S+V s.r.o. o odkup pozemků
  - Předání (odkup) infrastruktury a pozemků pod komunikacemi na ZTV 99 RD
 3. Kontrola usnesení z ustavujícího zasedání dne 21.11.2014
 4. Zpráva o daňových příjmech k 30.11.2014
 5. Zprávy o plnění rozpočtu obce k 30.11.2014
 6. Rozpočtové opatření č. 24/2014 - na vědomí
 7. Schválení rozpočtu obce na rok 2015
 8. Schválení rozpočtového výhledu na roky 2016-2017
 9. Schválení rozpočtu sociálního fondu na rok 2015
 10. Schválení změny č. 1 Územního plánu Včelná
 11. Inventarizace majetku obce k 31.12.2014
  - Schválení místního Programu obnovy venkova na rok 2015
  - Schválení podání žádosti do Programu obnovy venkova
 12. Vyhláška o místních poplatcích na rok 2015
 13. Zprávy starostky obce
 14. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Ing. Jarmila Mandžukova - starostka
 2. Mgr. Kamil Feitl - místostarosta (přišel v průběhu projednávání bodu 2)
 3. Ing. Alice Nejedlá (přišla v průběhu projednávání bodu 2)
 4. Ing. Karel Pokorný
 5. Ing. Stanislav Pražák
 6. Petr Průša (přišel v průběhu projednávání bodu 2)
 7. Miroslava Stránská
 8. Michal Šlinc
 9. Roman Zajíček
Omluvení zastupitelé:

Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš
 • 5 hostů dle prezenční listiny


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se. Zasedání zahájeno v 18:01 hodin.
 1. Zasedání zahájila a řídí jej starostka obce ing. Jarmila Mandžuková.
  Jednotlivé body jednání doprovázeny informací promítanou dataprojektorem.
  Program jednání navrhuje starostka rozšířit o:
  - Žádost společnosti Včelná S+V s.r.o. o odkup pozemků
  - Předání (odkup) infrastruktury a pozemků pod komunikacemi na ZTV 99 RD
  a dále o:
  - Schválení místního Programu obnovy venkova na rok 2015
  - Schválení podání žádosti do Programu obnovy venkova
  S tímto rozšířením program jednání schválen jednohlasně 6 - 0 - 0.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: Ing. Stanislav Pražák, Roman Zajíček

  Vložené body jednání:
  Zástupci společnosti Projekt S+V s.r.o. představují detailně návrh smlouvy na odkup infrastruktury ZTV 99 RD a návrh kupní smlouvy na pozemky pod komunikacemi a veřejnými plochami. K návrhům smluv není připomínek.
  Návrh usnesení č. 1/3/2014: "Obec Včelná schvaluje Smlouvu o úplatném převodu technické infrastruktury do majetku obce zn. ZTV99/1/2014 mezi obcí Včelná a PROJEKT S+V s.r.o., IČ 28113021, nám. Přemysla Otakara II. 127/38, České Budějovice" schválen hlasováním 9 pro - 0 proti - 0 se zdrželi.
  Návrh usnesení č. 2/3/2014: "Obec Včelná schvaluje Kupní smlouvu zn. ZTV99/2/2014 mezi Obcí Včelná a VČELNÁ S+V s.r.o., IČ 28113101, nám. Přemysla Otakara II. 127/38, České Budějovice, jíž obec Včelná kupuje pozemky pod komunikacemi, chodníky, parkovacími stáními a dalšími veřejnými plochami v nově zbudovaném ZTV pro 99 RD za celkovou cenu 1000 Kč." schválen hlasováním 9 pro - 0 proti - 0 se zdrželi.

  Starostka připomíná žádost společnosti Včelná S+V s.r.o. o odkup menších částí pozemků k "zarovnání" nových parcel v ZTV 99 RD, která byla již předjednána na minulém zasedání a dává hlasovat o záměru prodeje či směny.
  Návrh usnesení č. 3/3/2014: "Obec Včelná schvaluje záměr prodeje či směny pozemků v k.ú. Včelná: parc. č. 726/2 o výměře 95 m2, část pozemku parc. č. 723/352 o výměře 3 m2 (v GP č. 1210-58/2014 nově označeno jako parc. č. 723/494), část pozemku parc. č. 723/352 o výměře 24 m2 (v GP č. 1210-58/2014 nově označeno jako celý pozemek parc. č. 723/352) a část pozemku parc. č. 723/353 o výměře 12 m2 (v GP č. 1210-58/2014 nově označeno jako celý pozemek parc. č. 723/353)." schválen hlasováním 9 pro - 0 proti - 0 se zdrželi.

  Dále zde ing. arch. Vojtěch Vít podává informaci o genezi komunikačního napojení ZTV 99 RD skrze ulici Tikalova a Jiřičkova a Dolní. Původně se počítalo Tikalovou ulicí jako hlavním komunikačním propojením do ZTV 99 RD. Na požadavek obce a obyvatel ulice Tikalova byly do ZTV doplněny příjezdy z nové ulice Jiřičkova a Dolní. Navíc byla původní vnitřní dispozice ZTV upravena na žádost tehdejšího starosty obce tak, aby větší část parcel byla obslužná z Jiřičkovy ulice, nikoli z Tikalovy. Průjezd Tikalovou ulicí se tedy výrazně odlehčil.
 3. Starostka provádí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.
  Nic nebylo uloženo.
 4. Starostka obce předkládá zprávu o daňových příjmech za listopad 2014: 1.153 tis. Kč. Loni to za listopad bylo o 1.088 tis. Kč více. Meziroční pokles příjmů za jedenáct měsíců roku činí 185 tis. Kč.
 5. Starostka obce podává zprávu o plnění rozpočtu obce k 30.11.2014.
  Příjmy naplněno 16,6 mil. Kč z rozpočtovaných 22,1 mil. Kč, výdaje naplněno 10,4 mil. Kč z rozpočtovaných 13,1 mil. Kč. Stav účtu k 30.11.2014 je 23,5 mil. Kč.
 6. Starostka informuje, že schválila rozpočtové opatření č. 24/2014, kterým se navyšují příjmy o 12.024 Kč (především daň z příjmů právnických osob 10 tis. Kč) a výdaje o 8.500 Kč (především 6 tis. Kč na opravu poškozeného sloupku na komunikaci U Kaštanu).
  Zastupitelstvo bere rozpočtové opatření č. 24/2014 na vědomí.
 7. K rozpočtu na rok 2015 se starostka táže, zda zastupitelé mají další dotazy, anebo může dát hlasovat o podobě rozpočtu, jak byla zveřejněna po 15 dnů na úřední desce. Připomínky již nejsou, přistoupeno tedy k hlasování.
  Návrh usnesení č. 4/3/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočet obce na rok 2015 jako schodkový s příjmy 15.521.797 Kč a výdaji 27.039.905 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji a splátky půjček 350.000 Kč budou hrazeny ze zůstatku hospodaření minulých let." schválen hlasováním 9 pro - 0 proti - 0 se zdrželi.

  Zároveň bude třeba zvláštním usnesením schválit příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Včelná ve výši dle rozpočtu, tedy 286 tis. Kč. Dáno hlasovat.
  Návrh usnesení č. 5/3/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Včelná na rok 2015 ve výši 286.000 Kč" schválen hlasováním 9 pro - 0 proti - 0 se zdrželi.
 8. Rozpočtový výhled na roky 2016-2017 byl předjednán na minulém zasedání zastupitelstva. Navrženo doplnění investic do sběrného dvora (~ 2 mil. Kč) a dětského hřiště (~ 2 mil. Kč) a o tomto doplněném návrhu dáno hlasovat.
  Návrh usnesení č. 6/3/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočtový výhled obce na roky 2016-2017." schválen hlasováním 9 pro - 0 proti - 0 se zdrželi.
 9. Starostka vysvětluje položky rozpočtu sociálního fondu na rok 2015. Po vysvětlení přistoupeno k hlasování.
  Návrh usnesení č. 7/3/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje příděl do sociálního fondu ve výši 120.000 Kč a rozpočet sociálního fondu na rok 2015 s příjmy i výdaji 120.000 Kč." schválen hlasováním 9 pro - 0 proti - 0 se zdrželi.
 10. Starostka informuje o veřejném projednání změny č. 1 Územního plánu Včelná a o potřebě posledního kroku schvalovacího procesu - schválení v zastupitelstvu obce.
  Návrh usnesení č. 8/3/2014 formulován v samostatné příloze, která je nedílnou součástí tohoto zápisu. O tomto návrhu dáno hlasovat a usnesení č. 4/2/2014 bylo schváleno hlasováním 9 pro - 0 proti - 0 se zdrželi.
 11. Starostka předkládá návrh složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku obce k 31.12.2014.
  Návrh usnesení č. 9/3/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje provedení inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2014." schválen hlasováním 9 pro - 0 proti - 0 se zdrželi.

  Starostka zde jako vložený bod informuje o možnosti získání dotace z Programu obnovy venkova. K tomu je třeba schválit Místní program obnovy venkova, jehož návrh starostka představuje.
  Návrh usnesení č. 10/3/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Místní program obnovy venkova - Akční plán pro rok 2015." schválen hlasováním 9 pro - 0 proti - 0 se zdrželi.

  Zároveň dáno hlasovat o podání žádosti o podporu z Programu obnovy venkova.
  Návrh usnesení č. 11/3/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje podání žádosti do Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na r. 2015 na akci úpravy objektu kulturního domu." schválen hlasováním 9 pro - 0 proti - 0 se zdrželi.
 12. Starostka komentuje návrh vyhlášky o místních poplatcích na rok 2015 se stanovením výše poplatku za odpady. Starostka navrhuje zvýšit poplatek za odpady na 700 Kč či alespoň 650 Kč, neboť náklady obce o 416 tisíc Kč přesáhly výběr poplatků. Zároveň navrhuje prodloužit splatnost poplatků za odpady a psy do 30.4.2014.
  Mirka Stránská navrhuje nezvyšovat poplatek 600 Kč, neboť ona osobně produkuje málo odpadu a cena za to se jí zdá vysoká.
  Roman Zajíček navrhuje jen menší zvýšení na 650 Kč s tím, že by obec doplatila zbytek.
  Další diskuze probíhá o možnosti zavedení svozu biopopelnic, což by mělo přinést snížení objemu směsného komunálního odpadu. Uvádí se příklad obce Boršov nad Vltavou. Přítomný mgr. František Mareš na dotaz zastupitelů upozorňuje, že snížení tonáže směsného odpadu vlivem separátního odvozu bioodpadů je diskutabilní, neboť odvážený směsný odpad firma A.S.A. váží v součtu za více obcí a přesná tonáž z obce Včelné nebude známa. Bude tedy záležet na jednání se svozovou firmou, zda obci snížení tonáže "přizná".
  Petr Průša navrhuje ponechat poplatek za odpady na 600 Kč na osobu.
  Mgr. Kamil Fejtl navrhuje vyjednat s firmou A.S.A. v budoucnu lepší podmínky smlouvy a ponechat zatím poplatek na 600 Kč na osobu.
  Slovo dostává přítomný host p. Polesný, který uvádí, že pokud služba odvozu popelnice zůstává stále na stejné úrovni, se stejnou četností svozu, takže předpokládá i platbu na stejné úrovni bez navýšení.
  Roman Zajíček ještě dává ke zvážení zvýšení poplatku za užívání veřejného prostranství, který v současnosti činí 2 Kč/m2 a týden. Tento poplatek se jeví i ostatním zastupitelům jako nízký, ale vzhledem k jeho malé důležitosti by jej zatím ponechali.
  Hlasuje se o vyhlášce se stávající výší poplatků.
  Návrh usnesení č. 12/3/2014: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Včelná č. 1/2014 o místních poplatcích." schválen hlasováním 9 pro - 0 proti - 0 se zdrželi.
 13. Zprávy starostky obce
  1. Starostka informuje o přípravě stavby Kanalizace a rozšíření vodovodu Čtyři chalupy a o proběhlé konzultaci zastupitelů s projektantem stavby. Stavba je rozdělena do čtyř etap, přičemž realizace 4. etapy je diskutabilní.
   Michal Šlinc uvádí, že někteří zastupitelé uvažovali o neprovedení 4. etapy, avšak to by znamenalo neodkanalizovat několik stávajících zkolaudovaných domů. Navrhuje proto zvážit postavit kratší variantu 4. etapy s opačným spádem kanalizace. Tento nápad se zastupitelům jeví jako zajímavý, ale jeho proveditelnost bude ještě konzultována s projektantem.
   Přítomní hosté pan Mrkvička a pan Polesný jako vlastníci nemovitostí v předmětné lokalitě uvádějí, že počítali se stavbou všech etap, jak bylo slibováno již několik let, a nyní se mění rozhodnutí zastupitelstva a táží se proč. Mirka Stránská odpovídá, že došlo ke změně složení zastupitelstva, a někteří členové mají jiný názor.
   Probíhá diskuze o spravedlivosti způsobu úhrady nákladů na kanalizaci obcí či s přispěním spoluvlastníků.
   Přítomný host Mrkvička se táže, zda když na pozemku postaví dům s jímkou na vyvážení a zkolauduje jej, tak jej obec začne brát jako "stávající" dům a kanalizaci mu postaví.
   Pan Petr Průša rekapituluje proces plánování stavby kanalizace ve Čtyřech chalupách za doby minulého zastupitelstva. Čtvrtá etapa se plánovala odděleně, byly známy námitky, že půjde o zhodnocení stavebních pozemků, ale zastupitelstvo uvažovalo minimálně před koncem volebního období již se stavbou i čtvrté etapy. Nové zastupitelstvo nyní však názor evidentně mění.
   Mgr. Kamil Feitl upozorňuje, že v případě zainvestování 3,5 mil. Kč do 6 stavebních pozemků v rámci 4. etapy by ostatní občané mohli obec žádat, aby také postavila kanalizaci v dalších lokalitách určených k výstavbě, a to dokonce s poměrně menšími náklady. Obec by těžko zdůvodňovala, proč zde nemalé peníze do soukromých parcel investovala, a jinde ne.
   Roman Zajíček komentuje smlouvu se stavební firmou Swietelsky, jejíž položkový rozpočet kontroloval, a uvádí, že ceny jednotlivých naceněných položek se jeví v relaci. Firma by dle něho mohla nějaký čas cenu platnou do října 2014 udržet i do úvodu roku 2015, ale je pravda, že ceny materiálu rostou.
   Mgr. Kamil Feitl se táže, zda nebude třeba kvůli vypuštění 4. etapy a změně rozpočtu provést nové výběrové řízení. Petr Průša a Roman Zajíček uvádějí, že nové výběrové řízení by nemělo být nutné a snížení rozpočtu o 4. etapu by mělo být proveditelné i se stávajícím vybraným zhotovitelem stavby.
   Starostka ing. Jarmila Mandžuková uvádí, že svolá jednání se stavební firmou Swietelsky.
  2. Starostka informuje o pozvánce pro obec Včelnou na jednání o odstranění vodících pásů pro slepce na přechodu pod tratí svolaném obcí Boršov nad Vltavou.
  3. Starostka připomíná výzvu katastrálního úřadu k odstranění nesouladu v katastru nemovitostí - stavba na parc. č. 484/2 ve Čtyřech chalupách. Zprávu o dosavadním stavu vyřizování věci s vlastníkem stavby panem Smudkem podává předseda komise územního rozvoje a životního prostředí Petr Průša.
   Michal Šlinc uvádí, že se dozvěděl od pana Smudka, že nepožaduje kanalizační přípojku ke své nemovitosti čp. 195, což údajně sdělil i písemně, obec však nadále plánuje kanalizační přípojku až k jeho domu. Dle pana Petra Průši je to však v pořádku, neboť kanalizace by měla být k nemovitosti v rámci stavby odkanalizování této části obce zřízena i pro případné další vlastníky.
  4. Starostka představuje žádost několika obyvatelů Dlouhých rolí o zřízení protihlukového valu u železnice. Žádost komentuje Petr Průša a uvádí, že by bylo možno uvažovat o protihlukové stěně (nikoli valu, na který není prostor), pokud ji dráhy povolí. Druhá možnost je výsadba živého plotu, který zvuk ztlumí. Dále je faktem, že stavebníci stavěli již v ochranném pásmu dráhy a s hlukem museli počítat.
   Ing. Alice Nejedlá uvádí, že původně ing. arch. Vojtěch Vít jako zástupce developera ZTV 99 RD s žadateli údajně hovořil ve smyslu, že by val neměl být pro něho problém postavit, a z toho plyne současný požadavek občanů vůči obci, když developer ZTV již stavební činnost v území ukončil.
  5. Starostka informuje o své účasti na Dnu malých obcí v Praze a semináři pro nové starosty v Institutu veřejné správy v Benešově
  6. Starostka informuje o plánované první svatbě v budově obecního úřadu dne 19. prosince 2014
  7. Starostka informuje o uskutečněných kulturních a sportovních akcích od minulého zasedání.
 14. Různé:
  1. Starostka připomíná žádost p. Vávry z ulice Na Vyhlídce o odprodej části pozemku obecní komunikace, kterou zastavěl přesahem plotu a garáže. Petr Průša uvádí, že i když tyto přesahy zužují již tak úzkou komunikaci, jiná možnost než odprodej přichází těžko v úvahu.
   Návrh usnesení č. 13/3/2014: "Obec Včelná schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 657 v k.ú. Včelná o výměře 9 m2 (nově v GP č. 1133-116/2012 nově označeno jako parc. č. 657/5 a 657/6)" schválen hlasováním 9 pro - 0 proti - 0 se zdrželi.
  2. Starostka předkládá žádost o odprodej části pozemku obecní komunikace parc. č. 34/1 v Lesní kolonii soukromé osobě na parkování. Probíhá diskuze, zda prostor mohou potřebovat technické služby k otáčení vozidla zimní údržby.
   Roman Zajíček uvádí, že v principu není příliš pro prodeje obecních pozemků, ale v tomto případě by pozemek prodal. Petr Průša by také pozemek prodal.
   Přítomný mgr. František Mareš uvádí, že prostor již pro parkování slouží, takže prodejem by se pouze místo zprivatizovalo jen pro jednoho obyvatele.
   Mgr. Kamil Feitl upozorňuje, že se o odkup může přihlásit i soused a obec bude řešit, komu z nich pozemek prodat. Nakonec převažuje názor, že obec tuto část pozemku nepotřebuje a přistoupeno k hlasování o záměru prodeje.
   Návrh usnesení č. 14/3/2014: "Obec Včelná schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. 34/1 v k.ú. Včelná o výměře cca 33 m2 - viz grafický zákres v příloze" schválen hlasováním 9 pro - 0 proti - 0 se zdrželi.
  3. Starostka představuje podnět k zajištění bezpečnosti chodců na komunikaci k Čepru od místní obyvatelky p. Polanské Rezkové. Žadatelkou je navrhováno zajistit nějakým prostředkem zpomalení projíždějících vozidel.
   Předseda komise územního rozvoje a životního prostředí Petr Průša rekapituluje možnosti řešení, včetně výstavby chodníku, který však není na pořadu dne, z hlediska finančního, ale i časového (zatím není žádný developer celého území) a technického. Retardér také nedoporučuje a nepovažuje jej za průchozí řešení, mimo jiné z důvodu provozu autobusů a nákladních automobilů. Značky "Pozor děti" již instalované jsou a značka snížení rychlosti by zřejmě kýžený výsledek nepřinesla. Dle něho působí projíždějící kamiony spíše svou mohutností než reálnou nemožností zastavit při případné potřebě (objevení dětí v silnici) či velkou rychlostí. Za sebe pan Petr Průša nevidí možnost, jak by obec měla situaci řešit jinak, než žádostí na policii, aby častěji kontrolovala rychlost projíždějících vozů. Dle něho mají děti logicky strach před velkými automobily, ale ty nejezdí větší rychlostí než 50 km/h.
   Dalším požadavkem v podnětu je přemístění kontejnerů na odpady ke zpřehlednění komunikace. Probíhá diskuze, nakolik jsou kontejnery bezpečnostním rizikem, a nakolik znepřehledňují komunikaci spíše parkující automobily obyvatel Čtyřech chalup.
   Obecní úřad se bude snažit vytipovat na kontejnery vhodnější místo.
  4. Starostka připomíná žádost dvou obyvatel ulice Tikalova o snížení průjezdnosti této ulice alespoň po dobu předpokládané výstavby domů na ZTV 99 RD. K hlavnímu argumentu žadatelů, totiž že jim bylo před stavbou ZTV 99 RD přislíbeno, že komunikace nebude hlavním propojením do ZTV, se již při projednávání vloženého bodu programu č. 2 vyjádřil přítomný host a developer ZTV 99 RD ing. arch. Vojtěch Vít.
   Zastupitelé konstatují, že v Tikalově ulici bylo již dopravní zatížení na požadavek obce oproti původním plánům sníženo a další přesun dopravy do jiných ulic byl by zajedno těžko prakticky proveditelný, ale nejeví se ani jako opodstatněný.
   Dohodnuto, že obecní úřad zašle žadatelům odpověď v tomto duchu.
  5. Ve věci posouzení výtěžnosti obecních lesů podává zprávu o dosavadních zjištěních místostarosta mgr. K. Feitl, který si na obecním úřadě vyžádal podklady a kontaktoval znalce v oboru. Uvádí, že obec pronajímá 51 ha lesů (později upřesněno, že se jedná o cca 42,6 ha a dále uváděné částky je tedy třeba úměrně snížit) a za deset let platnosti lesního hospodářského plánu by mělo být vytěženo cca 1870 m3 dřeva v hodnotě cca 2,25 mil. Kč. Z toho by měl být zisk 1,25 mil. Kč po odečtení veškerých nákladů na zalesňování. Vychází průměrná očekávaná výtěžnost pro obec 100 až 120 tis. Kč za rok. Dále uvádí některé podezřelé položky z ročních vyúčtování.
   Pan Roman Zajíček uvádí, že obec hradí např. i odvoz dřeva ze skládky na pilu, což není obvyklé. Dále připomíná možnost ukončení pachtovní smlouvy v případě neplnění jejích ujednání, např. oznámení o těžbě a předložení výkazu po těžbě.
   Starostka navrhuje jednání zástupců obce se správcem lesa za účasti nezávislého odborníka.
   S tím všeobecný souhlas.
  6. Starostka představuje žádost obyvatel horní části obce "Na Hraničkách" o zvýšení tlaku v rozvodu pitné vody. Bylo jednáno s firmou Čevak, která vyhotovuje návrh řešení, který předloží obci k posouzení.
  7. Starostka informuje, že současný kronikář obce p. Krajčír oznámil, že od roku 2015 již nebude tuto činnost provádět. Starostka dává zastupitelům k úvaze možné kandidáty. Že obec hledá kronikáře, je možno zveřejnit i v obecním zpravodaji.
  8. Starostka informuje o dosavadních jednáních ohledně zajištění správce kulturního domu. Jednomu zájemci starostka nabízela tuto práci za 70 Kč/hod, tj. ples kompletně by vyšel cca 1000 Kč čistého. Tuto odměnu zájemce neakceptoval a navrhl 100 Kč/hod. Michalu Šlincovi se 70 Kč hrubého na hodinu zdá zvláště pro dojíždějícího opravdu málo. Diskutuje se o přesné náplni práce na této pozici, aby se pracovní místo dalo inzerovat. Nakonec souhlas, že pro tuto plesovou sezónu bude ještě provedeno dočasné řešení, a dlouhodobě bude rozhodnuto až po plesech v novém roce.
  9. Starostka informuje o jednáních ohledně zajištění povinnosti obce v požární ochraně. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Včelná je víceméně nefunkční, a ani sbor dobrovolných hasičů s 19 členy nevyvíjí činnost. Předběžně domluveno, že povinnosti za obec Včelnou by byla schopna plnit obec Boršov nad Vltavou s příspěvkem z naší obce v rozmezí 10 až 20 tis. Kč ročně. Budova hasičské zbrojnice by se pak dala také smysluplněji využít.
   Mirka Stránská se táže, zda není škoda JSDH rušit, když máme v obci např. zkušeného hasiče ing. Pavla Rožbouda. Odpovědí je, že jedna osoba, navíc asi hodně zaměstnaná, by těžko změnila celkový stav věci. Zatím nebylo rozhodnuto, zajištění povinností v požární ochraně bude ještě projednáno na dalších jednáních zastupitelstva.
  10. Ohledně nové nájemní smlouvy správce mateřské školy starostka uvádí, že od 1.9.2016 bude třeba z kapacitních důvodů otevřít novou třídu MŠ. Představuje možnost rozšíření na úkor bytu správce MŠ s přesunem kuchyně do bývalé kotelny. Diskutuje se o tomto i jiných návrzích. Mgr. Kamil Feitl navrhuje spíše řešení tzv. kontejnerovou školkou. Dohodnuto, že starostka zadá projektantovi zpracovat studii proveditelnosti různých variant.
   Dále starostka navrhuje po konzultaci s odborníkem na obecní byty nájemné správce zvýšit pouze na 1500 Kč, aby skokové zvýšení o stovky procent nebylo napadnutelné u soudu. S tím zastupitelé souhlasí.
   Dále diskutováno převedení dohody o provedení práce správce MŠ na Mateřskou školu a možnost kontroly obce nad odměňováním správce. Starostka informovala, že záměrem je stanovit přesněji náplň práce a na jejím základě sepsat dohodu o práci. Roman Zajíček a mgr. Kamil Feitl doporučují zajistit správci MŠ školení na křovinořezy. To se starostce nejeví jako efektivní vzhledem k malému objemu těchto prací, ale není proti, pokud o to správce žádá a zastupitelé mu to chtějí umožnit.
  11. Starostka připomíná žádost SK Včelná o navýšení příspěvku na činnost pro rok 2015. Protože byl schválen rozpočet obce, kde je na podporu sportu pamatováno, doporučuje schválit usnesením ještě konkrétní výši příspěvku pro SK Včelná.
   Návrh usnesení č. 15/3/2014: "Obec Včelná schvaluje příspěvek SK Včelná na sportovní činnost v roce 2015 ve výši 120.000 Kč." schválen hlasováním 9 pro - 0 proti - 0 se zdrželi.
  12. Starostka představuje popis účastníků 30. valné hromady ČUS zastupitelům měst a obcí se žádostí o financování sportu.
  13. Starostka představuje žádost o poskytnutí příspěvku občanskému sdružení na podporu protidrogové politiky. Od obce Včelná žádají 18 tis. Kč. Starostka navrhuje žádosti nevyhovět vzhledem k tomu, že není jasné, zda by to mělo nějaký vliv na občany Včelné. S tím mezi zastupiteli všeobecný souhlas.
  14. Starostka představuje žádost o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na sociální služby v Domově pro seniory v Kaplici, kde je umístěna jedna bývalá občanka Včelné. Starostka navrhuje žádosti nevyhovět vzhledem k tomu, že jde o komerční službu a tato občanka má příbuzné, kteří po ní zdědili usedlost. S tím mezi zastupiteli všeobecný souhlas.
  15. Starostka představuje žádost o příspěvek nadačnímu fondu RAFAEL DĚTEM. Starostka navrhuje žádosti nevyhovět vzhledem k tomu, že obec má především působnost pro vlastní občany. S tím mezi zastupiteli všeobecný souhlas.
  16. Ing. Alice Nejedlá informuje o požadavku na zřízení sloupu VO u přechodu na vjezdu do Dlouhých rolí z hlavní silnice. Starostka s doplněním sloupu VO počítá.
  17. Mgr. Kamil Feitl informuje o své představě o budoucí podobě webových stránek obce a nabízí 3 varianty v různých cenových úrovních. Nejdražší "plná" varianta je do 30 tis. Kč a zastupitelé se přiklánějí k této variantě.


  Zasedání ukončeno v 22:15 hodin


Zapsal: F. Mareš dne 15.12.2014

Ověřili: Ing. Stanislav Pražák, Roman Zajíček
Podepsána: starostka obce