Zápis z 4. zasedání ZO Včelná 2015


Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 19.1.2015 od 18,00 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení z 3. zasedání dne 15.12.2014
 4. Zpráva o daňových příjmech k 31.12.2014
 5. Zprávy o plnění rozpočtu obce k 31.12.2014
 6. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 7. Rozpočtové opatření č. 25 a 26/2014 (na vědomí) a č. 1/2015 (ke schválení)
 8. Zprávy starostky obce
 9. Zprávy předsedů výborů a komisí obce
 10. Různé
Přítomní zastupitelé:
 1. Ing. Jarmila Mandžukova - starostka
 2. Mgr. Kamil Feitl - místostarosta
 3. Ing. Karel Pokorný
 4. Ing. Stanislav Pražák
 5. Petr Průša
 6. Miroslava Stránská
 7. Michal Šlinc
 8. Roman Zajíček
Omluvení zastupitelé:
 1. Ing. Alice Nejedlá
Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš
 • 3 hosté dle prezenční listinyZáznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se. Zasedání zahájeno v 18:05 hodin.
 1. Zasedání zahájila a řídí jej starostka obce ing. Jarmila Mandžuková.
  Jednotlivé body jednání doprovázeny informací promítanou dataprojektorem.
  Program jednání schválen jednohlasně 8 - 0 - 0.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: Michal Šlinc, ing. Karel Pokorný.
 3. Starostka provádí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.
  Nic nebylo uloženo.
 4. Starostka obce předkládá zprávu o daňových příjmech za prosinec 2014: 1.593 tis. Kč. Loni to za prosinec bylo o 189 tis. Kč méně. Meziroční nárůst příjmů činí 4 tis. Kč.
 5. Starostka obce podává zprávu o plnění rozpočtu obce k 31.12.2014.
  Příjmy naplněno 22,67 mil. Kč z rozpočtovaných 22,67 mil. Kč, výdaje naplněno 11,4 mil. Kč z rozpočtovaných 12,4 mil. Kč. Stav účtu k 31.12.2014 byl 28,6 mil. Kč.
 6. Starostka předkládá návrh směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Návrh vznikal původně na podnět místostarosty obce. Probíhá diskuze o konkrétních finančních limitech a starostkou obce navržených změnách.
  Roman Zajíček navrhuje do rozhodovacího procesu zařadit finanční výbor, neboť starostka ani místostarosta nemusejí být odborníci. Mgr. Kamil Feitl komentuje svůj původní záměr směrnice a namítá, že není vhodné, aby o zakázkách rozhodoval finanční výbor.
  Petr Průša uvádí, že pro operativnost rozhodování by do 200 tis. Kč určitě nenechával rozhodovat zastupitelstvo. Může jít o nutné rychlé opravy či zakázky, v nichž dokáží rozhodnout starostka s místostarostou, kteří si mohou vyžádat radu či spolupráci dalších zastupitelů či členů výborů, pokud tak uznají za vhodné.
  Miroslava Stránská doporučuje i u menších částek stanovit povinnost oslovit minimálně tři dodavatele, pro větší transparentnost. Většina zastupitelů je pro vypuštění povinnosti oslovení třech dodavatelů u menších zakázek do 150 resp. 200 tis. Kč pro větší operativnost rozhodování. Tři zastupitelé jsou pro snížení výše uvedeného finančního limitu pro rozhodování starosty s místostarostou o 50 tis. Kč (Michal Šlinc, Roman Zajíček, Miroslava Stránská), ostatní by ponechali navrženou výši. Hlasuje se o upraveném návrhu, který místostarosta prezentuje na promítacím plátně.
  Návrh usnesení č. 1/4/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2015" schválen hlasováním 7 - 0 - 1 se zdržel (Roman Zajíček).
 7. Starostka informuje, že schválila rozpočtové opatření č. 25/2014, kterým se navyšují příjmy o 215.305 Kč a snižují výdaje o 338.496 Kč a dále rozpočtové opatření č. 26/2014, kterým se zvyšují příjmy o 14.857 Kč a snižují výdaje o 651.038 Kč.
  Místostarosta mgr. Kamil Feitl namítá, že podklady k rozpočtovým změnám nejsou dostatečně srozumitelné, neboť navrhované zvýšení na položce nekoresponduje s výší konkrétního mimořádného příjmu či výdaje. Odpovědí je, že v rozpočtové změně se neobjeví částka mimořádného příjmu či výdaje, ale částka, o kolik tento mimořádný příjem či výdaj přesahuje již schválený rozpočet. Starostka uvádí, že pokud to bude možné, budou poznámky k návrhu rozpočtu zpracovávány podrobněji.
  Zastupitelstvo bere rozpočtová opatření č. 25 a 26/2014 na vědomí.
  Starostka dále předkládá k projednání návrh rozpočtového opatření č. 1/2015. Navrženo zvýšení výdajů o 294.571 Kč, a to především příspěvek na chodník obci Boršov n. Vlt. ve výši 285.471 Kč.
  Návrh usnesení č. 2/4/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015 s navýšením výdajů o 294.571 Kč." schválen hlasováním 8 - 0 - 0.
 8. Zprávy starostky obce
  1. Starostka společně s projektantem p. Janů referují o stavebním návrhu na rozšíření kapacity MŠ o další třídu, a to ve stávajícím půdorysu budovy.
   Roman Zajíček připomíná, že zastupitelé chtěli provést srovnání více variant, např. kontejnerová školka. Táže se, zda zrušení bytu správce nebude problém. Starostka uvádí, že když se ve studii podařilo kapacitu MŠ navýšit ve stávajícím půdorysu, tak se jí kontejnerová školka zdála jako nepotřebná varianta ke srovnání a vytvoření této studie již nezadala. Miroslava Stránská uvádí, že kontejner by byl výhodný v případě případného snížení počtu dětí, kdy by se dal opět odprodat. Petr Průša uvádí, že rekonstrukce kuchyně na stávajícím místě bude časově náročná a stěží ji bude možné přes prázdniny realizovat. S tím souhlasí i přítomný projektant p. Janů. Při rekonstrukci kuchyně ve stávajícím umístění by se musela případně zajistit externí dodávka jídla. Domluveno, že projektant připraví i studii proveditelnosti kontejnerové školky.
   Miroslava Stránská se táže, zda by nebylo vhodné provést letos rekonstrukci nevyhovujících dětských toalet. Ostatní zastupitelé se spíše kloní k názoru realizovat tuto rekonstrukci až zároveň s celkovou přestavbou MŠ.
  2. Starostka připomíná žádost pana Jiřího Stejskala o směnu pozemků. Pan Stejskal má zájem o pozemek parc. č. 488/1 ve Čtyřech chalupách. Nabízí obci svůj pozemek ve veřejné části ulice Lesní kolonie. Starostka představuje posouzení obecního zájmu na předmětném pozemku vzhledem k požadavkům územní studie vypracované Michalem Šlincem. Závěr posouzení je, že je doporučeno ke směně oddělit jen část pozemku, na níž není plánovaná komunikace ani jiná veřejná plocha.
   Pan Stejskal uvádí celou historii projednávání své záležitosti v zastupitelstvu obce od roku 2003. Uvádí, že by raději směnil do svého vlastnictví celou parcelu 488/1 s tím, že severní část parcely je ochoten bezplatně převést v budoucnu na obec, až se budou realizovat případné komunikace.
   Pan Jiří Stejskal uvádí, že 65 m2 komunikace ve Čtyřech chalupách již daroval obci formou převodu pozemku č. 497/8. Na to se přítomný pan František Mareš táže, jak pozemek převedl na obec, když obec nebyla účastníkem žádné odpovídající smlouvy, a má za to, že šlo o pouhou opravu chyby katastrálním úřadem. Pan Stejskal odpovídá, že za souhlas se začleněním pozemku č. 497/8 do obecní komunikace dostal příslib Pozemkového fondu na náhradní pozemek.
   Starostka navrhuje svolat schůzku zastupitelů na místě k posouzení stavu. Roman Zajíček považuje posouzení Michalem Šlincem za dostačující a místní šetření nepovažuje za potřebné. Pan Stejskal navrhuje též možnost ocenit kanalizaci, kterou na svém převáděném pozemku vybudoval, k vyrovnání cenového rozdílu směňovaných pozemků.
   Domluveno, že Michal Šlinc aktualizuje své posouzení a na příštím zasedání bude moci zastupitelstvo rozhodnout.
   Dále přítomný pan Stejskal hovoří o problému odvodnění povrchové vody z lesa po hraně komunikace a uvádí své informace od firmy Čevak o možnosti zmenšení dimenze plánovaného splaškového kanalizačního potrubí, což by umožnilo souběžné vedení dešťové kanalizace. Dále probíhá diskuze o možnostech vodohospodářského řešení území.
  3. Starostka informuje o vývoji projektové přípravy kanalizace a rozšíření vodovodu ve Čtyřech chalupách. Žádost o územní rozhodnutí musela být vzata zpět, neboť zplnomocněná firma Ekoeko podala k žádosti omylem nesprávný projekt. Aktuálně je vypsáno jednání na nové územní řízení na 5.2.2015. Není možno tedy již žádat o letošní grant.
   Roman Zajíček uvádí, že tím firma Ekoeko způsobila obci značné problémy a i velmi pravděpodobně finanční ztrátu, z kterých budou občané vinit zastupitele. Dále se mu zdá nestydaté, kolik peněz si firma Ekoeko řekla za změnu projektu kanalizace, bylo to původně 100, a po snížení 60 tis. Kč.
   Místostarosta mgr. Kamil Feitl uvádí, že případná dotace z Jihočeského kraje by byla pravděpodobně kolem 1 mil. Kč, naproti tomu další dotace z IROPu, která se rýsuje na léto, by mohla být až do 80 % nákladů. Michal Šlinc uvádí svůj odhad, že pravomocné stavební povolení by mohlo být kolem července.
   Roman Zajíček se táže, zda by nebylo dobré k zamezení budoucích problémů zrušit plnou moc pro Ekoeko na inženýring a podávat si návrhy na zahájení řízení sami, či je lépe kontrolovat.
   Ing. Karel Pokorný uvádí, že obec o této záležitosti bude jednat s firmou Ekoeko a nebude platit za provedenou úpravu projektu.
   Miroslava Stránská se táže, zda zůstává jako zhotovitel firma Swietelsky, nebo bude nové výběrové řízení, pokud firma Swietelsky nedodrží vysoutěžené ceny. Případné nové výběrové řízení by Roman Zajíček prováděl až, pokud by to podmínky dotace vyžadovaly. K tomu se kloní vesměs i ostatní zastupitelé.
  4. Starostka připomíná žádost firmy Včelná S+V na směnu či odprodej pozemků v lokalitě ZTV 99 RD. Záměr byl již schválen, a dle starostky by obec mohla v rámci směny získat pozemek na cyklostezku parc. č. 716/1.
   Návrh usnesení č. 3/4/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje směnu obecních pozemků v k.ú. Včelná: parc. č. 726/2 o výměře 95 m2, část pozemku parc. č. 723/352 o výměře 3 m2 (v GP č. 1210-58/2014 nově označeno jako parc. č. 723/494), část pozemku parc. č. 723/352 o výměře 24 m2 (v GP č. 1210-58/2014 nově označeno jako celý pozemek parc. č. 723/352) a část pozemku parc. č. 723/353 o výměře 12 m2 (v GP č. 1210-58/2014 nově označeno jako celý pozemek parc. č. 723/353) za pozemek v k.ú. Včelná parc. č. 716/1 o výměře 106 m2 ve vlastnictví společnosti Včelná S+V s.r.o., nám. Přemysla Otakara II č. 38, České Budějovice, s doplatkem ve výši 300 Kč/m2 za rozdíl ve výměře směňovaných pozemků." schválen hlasováním 8 - 0 - 0.
  5. Starostka připomíná žádost o prodej 9 m2 pozemku v ulici Na Vyhlídce. Záměr obce pozemek prodat byl schválen.
   Návrh usnesení č. 4/4/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje prodej části pozemku parc. č. 657 v k.ú. Včelná o výměře 9 m2 (nově v GP č. 1133-116/2012 označeno jako parc. č. 657/5 a 657/6) za cenu obvyklou 300 Kč/m2 do společného jmění manželů Milanu a Haně Vávrovým, nar. 16.10.1956 a nar. 12.11.1956, oba bytem Na Vyhlídce 128, Včelná. Správní poplatky či jiné nutné vedlejší náklady uhradí kupující." schváleno hlasováním 8 - 0 - 0.
  6. Starostka připomíná žádost o odprodej části pozemku č. 34/1 na parkování v Lesní kolonii a informuje, že po zveřejnění záměru prodeje došla na obec druhá žádost o odkoupení od souseda. Dle jejího názoru by mohla obec buď povést prodej obálkovou metodou, čímž by patrně vnesla spory mezi sousedy, anebo by měla záměr prodeje zrušit, což je i jejím návrhem.
   Návrh usnesení č. 5/4/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná ruší usnesení zastupitelstva obce Včelná č. 14/3/2014 o záměru prodeje části pozemku parc. č. 34/1 v k.ú. Včelná." schválen hlasováním 8 - 0 - 0.
  7. Starostka představuje žádost p. Smudka o prodej pozemku č. 484/2 a části pozemků č. 485/2 a 485/3. Žádost byla původně iniciována výzvou katastrálního úřadu na odstranění nesouladu v katastru nemovitostí.
   Petr Průša uvádí, že v rozsahu žádosti o odkup nevidí problém, neboť obci zůstává potřebná plocha pro případnou točnu obslužných vozidel. Ke stanovení prodejní ceny doporučuje nechat zpracovat znalecký posudek. Cenové posouzení vypracuje ing. Karel Pokorný. Požadované pozemky jsou žadateli potřeba k přístupu k domu, či jsou pod jeho stavbou, anebo uvnitř jeho pozemku jako zaniklá historická cesta.
   Návrh usnesení č. 6/4/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 484/2 o výměře 79 m2, části pozemku parc. č. 485/2 o výměře cca 175 m2 a části pozemku parc. č. 485/3 o výměře cca 205 m2." schválen hlasováním 8 - 0 - 0.
  8. Starostka připomíná žádost více občanů o zvýšení tlaku v rozvodu pitné vody Na Hraničkách. Ing. Karel Pokorný informuje o možnosti technického řešení, jak jej připravila firma Čevak. Náklady na opatření ke zvýšení tlaku by byly kolem 1 mil. Kč. Dle informací firmy Čevak byl v horní části obce vždy malý tlak vody, na což byli stavebníci upozorňováni.
   Miroslava Stránská se táže, zda je možno zvýšení tlaku řešit individuálně. Odpovědí ing. Karla Pokorného je, že zřejmě ano, tlakovou nádobou.
   Do příště bude spolehlivě ve vydaných vyjádřeních Čevaku ověřeno, zda byli stavebníci na menší tlak upozorňováni předem.
  9. Starostka předkládá návrh smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2015 k zajištění provozu MHD do Včelné. Roční úhrada činí 867 tis. Kč. Cena za kilometr a rozsah služeb se oproti loňskému roku nezměnily.
   Návrh usnesení č. 7/4/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2015 s Dopravním podnikem města České Budějovice." schválen hlasováním 8 - 0 - 0.
  10. Starostka představuje návrh Výzvy k podání nabídky na samochodný žací stroj k údržbě komunální zeleně v hodnotě cca 600 tis. Kč. V rozpočtu na komunální techniku je 1 mil. Kč.
   Místostarosta mgr. Kamil Feitl informuje o iniciativě obce Boršov k možnému zřízení jakýchsi společných technických služeb. Diskutuje se o potřebě takového stroje pro technické služby a Výzva k podání nabídky nebyla zatím schválena.
  11. Starostka uvádí, že je třeba doplnit vybavení technických služeb o sypač za traktor a přední radlici na sníh s gumovým břitem, která umožní lepší manévrovatelnost a tišší chod.
   Miroslava Stránská při této příležitosti upozorňuje, že by se měl čas prohrnování sněhu volit s rozumem, ne velmi brzké ranní hodiny v neděli. K tomu mělo připomínky více občanů.
   Obec má již 3 nabídky na radlici a 5 nabídek na sypač. O výběru dodavatele rozhodnou starostka a místostarostka.
 9. Zprávy předsedů výborů a komisí obce
  1. Předseda finančního výboru ing. Karel pokorný informuje o aktuální projektové přípravě tzv. Jižní tangenty. Roman Zajíček se dotazuje, zda předseda finančního výboru poslal členům finančního výboru jimi vyžádané dokumenty. Ing. Karel Pokorný sděluje, že zatím ne.
  2. Předsedkyně kontrolního výboru Miroslava Stránská informuje o možnosti obce získat živnostenská oprávnění k prodeji či hostinským činnostem, aby obec mohla poskytovat služby např. při kulturních akcích, případně pronajímat techniku.
   Roman Zajíček uvádí, že např. Sportovní klub řeší tyto služby odbornou firmou, která přispěje pořadateli za možnost výdělečné činnosti. Obec by spíše mohla podpořit místní podnikatele, kteří jí službu poskytnou. Podobný názor má Michal Šlinc.
   Otázkou Petra Průši i starostky je, zda vedlejší činnost nezpůsobí administrativní zátěž z účetních a daňových důvodů. Starostka obce zkonzultuje tuto otázku s účetní obce a zjistí zkušenosti jiných obcí.
   Mgr. Kamil Feitl uvádí, že kulturní komise chystané vepřové hody nakonec zajistí prostřednictvím hostinského Jiřího Vavrocha, ale přesto měl návrh na zajištění potenciálně užitečných živnostenských oprávnění.
  3. Komise kulturní a sociální mgr. Kamil Feitl informuje o plánovaných vepřových hodech po obecním plese 6. února a o dalších větších akcích v průběhu roku.
   Roman Zajíček zde upozorňuje na občasná nedorozumění při objednávání velkoplošného stanu svazku obcí pro obecní akce. Navrhuje obeslat obce mikroregionu s aktuálním kontaktem na odpovědného pracovníka Dopravních staveb HP Bohemia. To obecní úřad zajistí.
  4. Předseda komise pro sport a volný ing. Stanislav Pražák, informuje o prováděných opravách v budově sokolovny SK Včelná a o umístění včelenských žen na mistrovství republiky v metané.
 10. Různé:
  1. Místostarosta informuje o vyhotoveném posouzení hospodaření v obecních lesích a jejich výtěžnosti. Lesy jsou dle posouzení kvalitně udržované a v posouzení je uveden odhad, kolik by měla činit minimální roční výtěžnost. Obec poskytne informace o tomto výsledku panu Ladislavovi, který měl o způsobu hospodaření v lesích pochybnosti.
  2. Starostka navrhuje pověřit finanční výbor ke kontrole hospodaření mateřské školy za rok 2014.
   Návrh usnesení č. 8/4/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná ukládá finančnímu výboru provedení kontroly hospodaření Mateřské školy Včelná za rok 2014" schválen hlasováním 8 - 0 - 0.
  3. Starostka informuje o nové kronikářce obce mgr. Zuzaně Čierné.
  4. Starostka navrhuje ustanovit pracovní skupinu pro stavbu cyklostezky. Odsouhlaseno, že vedoucím bude Miroslava Stránská, dalšími členy by měli být minimálně Michal Šlinc a ing. Karel Pokorný.
  5. Starostka informuje o možnosti zahájení svozu biologicky rozložitelného odpadu z domácností prostřednictvím biopopelnic a předkládá finanční návrh firmy A.S.A. na tuto službu. Biopopelnice by byly zdarma.
   Mgr. Kamil Feitl uvádí, že v nedávném televizním pořadu se starostové vyjadřovali spíše skepticky, že celkové náklady se jim se svozem bioodpadu nesnížily.
   Michal Šlinc též namítá, že by obec měla separací šetřit, nikoli platit víc.
   Domluveno, že na příští zasedání zastupitelstva bude k vysvětlení ekonomiky svozu bioodpadu pozván zástupce firmy A.S.A.
  6. Starostka informuje o souhlasu obce Boršov se zajištěním činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů pro obec Včelná za úplatu 20 tis. Kč ročně. Dále navrhuje prohlídku budovy hasičské zbrojnice, sama má náměty na možné využití.
  7. Starostka informuje, že obec má možnost požádat o grant k Jihočeskému kraji na podporu kultury.
   Návrh usnesení č. 9/4/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje žádost o grant k Jihočeskému kraji na podporu kultury" schválen hlasováním 8 - 0 - 0.
  8. Starostka informuje o výkonu opatrovnických povinností obce vůči občanovi Včelné.
  9. Starostka navrhuje upravit hřiště v Lesní kolonii a chtěla by, aby komise pro sport a volný čas navrhla řešení. Předseda této komise ing. Stanislav Pražák uvádí, že dle jeho názoru se tam hřiště nevejde a dovybavil by spíše hřiště v ulici Sokolovského.
   Dovybavení hřiště v ulici Sokolovského je dle starostky další úkol, který může tato komise promyslet. Starostka informuje o grantovém programu společnosti ČEZ "Oranžové hřiště".
   Miroslava Stránská navrhuje dovybavení hřišť řešit komplexněji s radou od projektanta. Starostka uvádí, že doplnit jeden hrací prvek zvládne obec i bez projektanta.
   Místostarosta mgr. Kamil Feitl uvádí příklad obce Boršov, která na místě stávajícího hřiště vybudovala nové hřiště, a původní zařízení přesunula na jiné smysluplné místo. Projekt hřišť by tedy bylo možno pojmout koncepčněji.
  10. Starostka představuje žádost Červeného kříže o finanční příspěvek na tematické omalovánky. Zastupitelstvo není pro poskytnutí prostředků.
  11. Místostarosta představuje grafickou podobu připravovaných nových webových stránek obce.
  12. Roman Zajíček uvádí, že mezi svátky zůstal obecní úřad zamčený a nevěděl, zda byl v obci někdo, kdo měl klíče od Obecního úřadu. Místostarosta a Petr Průša odpovídají, že klíče mají. K tomu starostka dodává, že po dobu dovolené ji zastupoval mgr. Kamil Feitl.
  13. Roman Zajíček informuje, že pracovník technických služeb Josef Šlinc onemocněl, a že tedy předpokládá, že vedoucí technických služeb pomůže druhému technikovi s manuální prací. Starostka uvádí, že hlavní technik práce běžně provádí, např. prohrnování sněhu prováděl on, jakož i ostatní činnosti.
  14. Miroslava Stránská upozorňuje, že některé vývěsky u Kaštanu nevypadají dobře, a pokud je nájemci neuvedou do lepšího stavu, je otázka, zda jim nájem neukončit.
   Dále se táže starostky, zda by bylo možno pořádat na obecním úřadě kurzy angličtiny. Odpovědí starostky je, že takové kurzy již na OÚ probíhaly, a nevidí tedy principiální problém toto uskutečnit.
  15. Místostarosta informuje, že hovořil s představitelem Jihočeského vodárenského svazu o možnosti vyčištění cesty k vodojemu na konci Sokolovského ulice. JVS jako vlastník čištění nechce provádět z finančních důvodů, ale nemá problém dát obci svolení s čištěním a prořezem náletů.


  Zasedání ukončeno v 22:49 hodin


Zapsal: F. Mareš dne 19.1.2015

Ověřili: Michal Šlinc, ing. Karel Pokorný
Podepsána: starostka obce