Zápis z 5. zasedání ZO Včelná 2015Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 9.2.2015 od 18,00 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení z 4. zasedání dne 19.1.2015
 4. Zpráva o daňových příjmech k 31.1.2015
 5. Zprávy o plnění rozpočtu obce k 31.1.2015
 6. Rozpočtové opatření č. 27/2014 a č. 2/2015 (na vědomí)
 7. Schválení účetní závěrky Mateřské školy Včelná
 8. Zprávy starostky obce
 9. Zprávy předsedů výborů a komisí obce
 10. Různé
 11. Diskuze
Přítomní zastupitelé:
 1. Ing. Jarmila Mandžukova - starostka
 2. Mgr. Kamil Feitl - místostarosta
 3. Ing. Alice Nejedlá
 4. Ing. Karel Pokorný
 5. Ing. Stanislav Pražák
 6. Miroslava Stránská
 7. Michal Šlinc
 8. Roman Zajíček
Omluvení zastupitelé:
 1. Petr Průša
Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš
 • J. Hanetšleger ml., B. Stejskal ml., Ing. Miloš Janů


Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se. Zasedání zahájeno v 18:01 hodin.
 1. Zasedání zahájila a řídí jej starostka obce ing. Jarmila Mandžuková.
  Jednotlivé body jednání doprovázeny informací promítanou dataprojektorem.
  Program jednání schválen jednohlasně 8 - 0 - 0.
 2. Ověřovateli zápisu jmenováni: Miroslava Stránská, Roman Zajíček
 3. Starostka provádí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.
  Nic nebylo uloženo.
 4. Starostka obce předkládá zprávu o daňových příjmech za leden 2015: 1.066 tis. Kč. Loni to za leden bylo o 236 tis. Kč více.
 5. Starostka obce podává zprávu o plnění rozpočtu obce k 31.1.2015.
  Příjmy naplněno 1,3 mil. Kč z rozpočtovaných 15,9 mil. Kč, výdaje naplněno 1,0 mil. Kč z rozpočtovaných 27,3 mil. Kč. Stav účtu k 31.1.2015 byl 28,4 mil. Kč.
 6. Starostka informuje, že schválila rozpočtové opatření č. 27/2014, kterým se snižují příjmy o 157.958 Kč a snižují výdaje o 158.256 Kč (přeúčtování daně z převodu nemovitých věcí). Dále schválila rozpočtové opatření č. 2/2015, kterým se zvyšují příjmy o 495.994 Kč (z toho 301 tis. Kč příjem dotace na státní správu, 120 tis. Kč převody mezi účty) a výdaje o 127.000 Kč (z toho 120 tis. Kč převody mezi účty).
  Roman Zajíček se dotázal na důvod zvýšení prostředků o 5 tis. Kč na cestovném. Odpovědí starostky je, že vyčerpala cca 1900 Kč na své cesty na semináře v Benešově (vlastním autem) a Praze (vlakem). Částka 5 tis. Kč byla do rozpočtového opatření navržena tak, aby pokryla i další budoucí cesty. Starostka použila vlastní auto, neboť k řízení obecního neměla ještě referentské školení řidičů. Mgr. Kamil Feitl se táže, zda by starostka mohla podávat z absolvovaných seminářů zastupitelům informace, s čímž ona souhlasí.
  Zastupitelstvo vzalo rozpočtové změny č. 27/2014 a č. 2/2015 na vědomí.
 7. Předseda finančního výboru Ing. Karel Pokorný představuje návrh účetní závěrky Mateřské školy Včelná. MŠ hospodařila s přebytkem 25.252,26 Kč a finanční výbor po provedené kontrole hospodaření navrhuje rozdělit přebytek 10.000 Kč do fondu odměn a 15.252,26 Kč do rezervního fondu.
  Návrh usnesení č. 1/5/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Včelná za rok 2014 s kladným výsledkem hospodaření ve výši 25.252,26 Kč. Z toho bude převedeno 10.000 Kč do fondu odměn a 15.252,26 Kč do rezervního fondu Mateřské školy Včelná." schválen hlasováním 8 - 0 - 0.
  Ing. Karel Pokorný zde také informuje o jednání finančního výboru ohledně možnosti vyššího úročení finančních prostředků obce na bankovních účtech. Mgr. Kamil Feitl doplňuje informaci o nabídky dvou bank, nejlepší podmínky zatím zřejmě nabízí Unicredit Bank: 0,55 % na běžném a kolem 1,2-1,9 % na spořicím účtě. Starostka informuje o možnostech vedení spořicího účtu u Komerční banky.
 8. Zprávy starostky obce
  1. Starostka informuje o přípravě stavby kanalizace a rozšíření vodovodu Čtyři chalupy. Zástupci obce jednali s firmou Ekoeko, přislíbila tuto akci inženýrsky zajistit až do konce bezplatně. Roman Zajíček připomíná, že je třeba, aby obec měla přesný přehled o krocích, které firma podniká. Ing. Karel Pokorný odpovídá, že pokud bude obec větší kontrolu požadovat, firma Ekoeko s tím nemá problém.
   Starostka dále informuje, že ústní jednání při územním řízení na kanalizaci proběhlo tentokrát již bez komplikací. Stavební povolení obec očekává dle odhadu Michala Šlince v červnu - červenci.
  2. Ohledně žádosti o zvýšení tlaku v rozvodu pitné vody Na Hraničkách starostka informuje o současném individuálním způsobu řešení zvyšování tlaku. Komise výstavby zatím neověřila, jaké podmínky ohledně tlaku vody měli stavebníci ve stavebních povoleních.
  3. Starostka představuje návrh územní studie v areálu podniku Sigma, které nechala firma Sigma zpracovat u architekta a předložila aktuálně obci. Komunikační napojení je řešeno skrze stávající nevyhovující komunikaci Na Vyhlídce. K návrhu se vyjádří komise územního rozvoje, jejíž předseda Petr Průša dnes není přítomen.
  4. Starostka představuje kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Včelná zastupitelům k případné konzultaci. Kritéria by měla být nediskriminační. Dále starostka informuje, že se uskuteční jednání vedení MŠ Včelná s mimovčelenskými rodiči předškolních dětí o možnosti přihlášení těchto dětí do MŠ v obcích jejich trvalého pobytu.
   Starostka informuje, že očekává, že by mohlo z zápisu v letošním roce přijít kolem 31 dětí.
   Místostarosta Mgr. Kamil Feitl vypočítává, že dle přesné evidence narozených dětí by mohlo přijít k zápisu až 52 dětí. Jako nápad k možnému bližšímu posouzení představuje místostarosta myšlenku zřídit provizorní třídu MŠ v rekonstruované stavbě hasičské zbrojnice. Tato budova by potom mohla zůstat využita např. jako mateřské centrum či jinak.
   Jako možnosti alternativního umístění kontejnerové školky zaznívají i varianty na místě bývalého domu služeb, či dokonce řešení v areálu SK. Nejlépe se však jeví využít některou ze studií od pověřeného projektanta.
   Výklad sedmi variant řešení v areálu MŠ provádí Ing. Miloš Janů. Jako projektant doporučuje především úspornou variantu F (přístavba třídy směrem do zahrady a ponechání umístění kuchyně a bytu správce) nebo komplexnější variantu A (přestavba kuchyně do bývalé kotelny a zachování stávajícího půdorysu stavby). Další kompromisní varianty navrhuje Michal Šlinc - kuchyně do bývalé kotelny, ponechání bytu správce a přístavba další třídy na jižní straně. Starostka dává ke zvážení, zda by obec neměla již výhledově plánovat stavbu dvou dalších tříd. Též diskuze o tom, zda případných budoucích pět tříd obslouží kuchyně ve stávajícím umístění. Dle projektanta v principu ano. Jako časově nejrychlejší varianta se dle Michala Šlince jeví přestavět kuchyň do bývalé kotelny.
   Ing. Karel Pokorný by kuchyni přeložil do bývalé kotelny jako funkčně lepší řešení. S tím souhlasí i starostka obce. Miroslava Stránská, Ing. Alice Nejedlá a Roman Zajíček se přiklánějí k ponechání kuchyně ve stávajícím umístění kvůli úspoře značných prostředků. Projektant připraví ještě další variantu navrženou Michalem Šlincem.
   Zastupitelé se mohou sejít k dalšímu posouzení cca za dva týdny.
  5. Starostka informuje o otevřeném dopise obce Roudné Krajskému úřadu k řešení kapacity českobudějovických škol pro okolní obce bez vlastní školy. K žádosti obce Roudné se obec Včelná připojí. Obec Včelná nemá smluvně zajištěnou žádnou spádovou školu a v letošním roce nastal v Českých Budějovicích značný převis žadatelů.
  6. Starostka předkládá k projednání a schválení Výzvu k podání nabídky na samochodný žací stroj k údržbě komunální zeleně. Návrh výzvy byl již projednáván minule, ale zastupitelé si vyžádali detailnější informaci o potřebnosti stroje.
   Informace o současném stavu žací techniky prezentuje Josef Hanetšleger, vedoucí technických služeb. Jeden stroj je v zápůjčce sportovnímu klubu a ani druhý stávající není určen pro velkou zátěž.
   Michal Šlinc připomíná, že v rozpočtu položka na nákup je zahrnutá, takže by výzvu k podání nabídky schválil. Přistoupeno k hlasování.
   Návrh usnesení č. 2/5/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje text Výzvy k podání nabídky na samochodný žací stroj pro údržbu komunální zeleně" schválen hlasováním 8 - 0 - 0.
  7. Starostka navrhuje rozšířit pověření starostky obce (usnesení č. 9/2/2014) k provádění rozpočtových opatření - přesunů finančních prostředků mezi účty, a to bez omezení výše.
   Bude projednáno na příštím zasedání ZO.
  8. Starostka informuje o plánované uzavírce železničního přejezdu pod Včelnou od 5. do 14.3. 2015. V řešení rekonstrukce železničního přejezdu investor bohužel vypustil přejezd pro cyklisty. Jako alternativní řešení přejezdu se jeví napojit budoucí cyklostezku na stávající přejezd na spojce do Roudného.
  9. Starostka informuje o předepsaném tzv. interakčním prvku mezi ZTV 99 RD a polem v lokalitě Dlouhé role. Tento prvek stanovuje ÚSES, tj. Územní systém ekologické stability. Developer ZTV 99 RD navrhuje koridor kolem stavebních parcel osít travou. ÚSES však předpokládá kromě jiného výsadbu stromů. Investorovi bude sděleno, že obec požaduje provést interakční prvek dle regulativ ÚSES.
  10. Starostka navrhuje nechat zpracovat Strategický plán rozvoje obce s výčtem předpokládaných budoucích investic. Sloužil by pro vlastní orientaci zastupitelů a pro potřeby čerpání dotací. Se zpracováním plánu rozvoje zastupitelé souhlasí.
  11. Ing. Karel Pokorný komentuje záznam z jednání pracovní skupiny ve věci "Jižní tangenty". Při jednání dne 20.1.2015, které svolal Obecní úřad Včelná, představil zpracovatel dokumentace DÚR Ing. J. Hovorka z firmy Blahoprojekt s.r.o. rozdíly mezi původním a jimi nově navrhovaným řešením křižovatky, které spočívají v jejím přemístění z prostoru za tratí ČD o cca 200m východním směrem k nové obytné zástavbě ve Včelné, ve změně původně úrovňové okružní křižovatky za silnicí III/00354 a za tratí ČD č. 194 na zahloubenou okružní křižovatku pod silnicí a tratí a ve změně úrovňového komunikačního spojení Včelné s Č. Budějovicemi (automobily, MHD, cyklostezka) na mimoúrovňové (zahloubené) řešení. Protože projektantem přislíbená "hluková studie" nebyla do dnešního dne předložena, vrátí se zastupitelé k diskuzi o dopravních preferencích obce a k zaujetí stanoviska v nejbližším termínu po obdržení tohoto podkladu.
 9. Zprávy předsedů výborů a komisí obce
  1. Předseda finančního výboru ing. Karel Pokorný informuje o předběžném odhadu ceny k prodeji pozemku č. 484/2 a části pozemků č. 485/2, 485/3.
  2. Předsedkyně kontrolního výboru Miroslava Stránská se táže, zda by mohla dostávat návrhy zápisu z jednání zastupitelstva před schválením ověřovateli k nahlédnutí. S tím všeobecný souhlas.
   Mgr. Kamil Feitl dává též ke zvážení nahrávání audiozáznamu ze zasedání zastupitelstva, aby bylo zaznamenáno, kdo přesně co říkal. Ostatní zastupitelé audiozáznam zatím nepovažují za potřebný.
  3. Předseda komise kulturní a sociální Mgr. Kamil Feitl informuje o úspěšně proběhlém obecním plese a o vepřových hodech, které obec nemusela dotovat. Na obě akce přišly pozitivní ohlasy od účastníků. Dále informuje, že senioři mu telefonují s díky za přání k výročím a nákupní poukázky.
  4. Předseda komise pro sport a volný Ing. Stanislav Pražák sděluje, že předá obecnímu úřadu výsledky mistrovství ČR v metané k otištění do zpravodaje.
 10. Různé:
  1. Starostka informuje o vývoji přípravy cyklostezky do Českých Budějovic. Obci byla doručena pozvánka na jednání o cyklogenerelu města dne 10.2.2015 v 17 hodin na Magistrátu města. Starostka se jednání zúčastní.
  2. Starostka informuje o návrhu firmy .A.S.A. na zajištění svozu biologicky rozložitelného odpadu z domácností biopopelnicemi - do 100 biopopelnic bude prováděno v rámci stávající úhrady za služby v odpadovém hospodářství. Zahájení sběru bioodpadu by bylo možné od 1. dubna. Zastupitelé souhlasí s rozesláním informace ve zpravodaji, aby se hlásili zájemci o biopopelnice. V létě by se vývoz konal jednou za 14 dní, v zimě jednou za měsíc.
   Mgr. Kamil Feitl doplňuje, že bude jednat s firmou A.S.A. o možnosti kontrolních vážení svozových vozů na váze ve firmě Osiva Boršov, aby měla obec přesnější přehled o množství sváženého směsného dopadu. Kontrolní vážení se zatím jeví jako technicky i ekonomicky schůdné řešení.
  3. Starostka informuje o možném zajištění činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Boršov nad Vltavou. Zastupitelé souhlasí s přípravou a uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Boršov nad Vltavou s cenou úhrady 20 tis. Kč ročně.
   Roman Zajíček v této souvislosti uvádí, že by nechtěl víceméně donutit včelenský hasičský spolek k ukončení činnosti zrušením jeho zázemí. Pokud by v budoucnu například začala cena za zajištění JSDH narůstat, obec by mohla opět zvážit činnost JSDH vlastními silami. Starostka informuje, že starosta sdružení včelenských hasičů Josef Hanetšleger ml. připraví do zpravodaje motivační článek k náboru nových členů.
  4. Starostka informuje o omezených možnostech reorganizace dětského hřiště v ulici Sokolovského. Tam umístěné hrací prvky včetně hradu jsou ještě asi dva roky vázány podmínkami dotace na umístění přesně v tomto místě. Dále připomíná opět svou vizi na obnovení víceúčelového hřiště v Lesní kolonii.
  5. Starostka předkládá žádost o příspěvek oddílu metané SK Včelná ve výši 3.000 Kč na nákup cen při 47. ročníku Jihočeského poháru.
   Návrh usnesení č. 3/5/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje proplacení věcných cen na 47. ročník Jihočeského poháru v metané do výše 3000 Kč" schválen hlasování 8 -0 - 0.
  6. Starostka předkládá žádost o poskytnutí finančního příspěvku Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Dle slov místostarosty i starostky by měla obec především cíleně podporovat občany Včelné. Zastupitelstvo finanční podporu neschvaluje.
  7. Starostka informuje o zjištěních ohledně znečišťování ovzduší z lokálního topidla u hlavní křižovatky. Majitel tvrdí, že topí pouze uhlím a briketami. Dále starostka informuje o akci ministerstva životního prostředí "Ukliďme Česko".
  8. Miroslava Stránská informuje o zájmu o kurz angličtiny a navrhuje nabídnout místnost v budově OÚ zdarma. Starostka je pro minimální nájem např. 100 Kč za hodinu, aby se nestanovil precedens, že se prostory obecního úřadu poskytují pro víceméně soukromé akce zdarma.
  9. Místostarosta Mgr. Kamil Feitl informuje o žádosti Dětského domova Boršov n. Vlt. o možnost organizace kulturní akce pro další dětské domovy v KD Včelná. Místostarosta i starostka by tuto akci podpořili a nepožadovali v tomto výjimečném případě nájem.
 11. Diskuze:
  1. Přítomný host Bohuslav Stejskal se táže k otázce rozšíření MŠ, kolik obědů je schopna připravit stávající kuchyně a zda by nějaký počet obědů nešel dovážet jako levnější řešení. Starostka vysvětluje, že pro otevření další třídy bude třeba v každém případě rekonstruovat kuchyni.
   Dalším jeho dotazem je, zda má obec zmapovaný demografický vývoj a předpoklad počtu dětí. Odpovědí starostky je, že celkový demografický vývoj v ČR jde sice dolů, ale v obci jsou nové zástavbové plochy, kde vyroste 99 RD, což bude mít vliv na značný nárůst žadatelů.
   Dále se p. Stejskal táže, zda by nemělo být při přijímání dětí zohledněno, jak dlouho žadatel v obci bydlí. Někteří žadatelé se mohou účelově přihlásit do obce před přijímacím řízením. A proč se přijaly do MŠ děti z jiných obcí, když nyní nemá obec kapacitu na děti vlastní. Starostka odpovídá, že v roce 2012 bylo třeba MŠ naplnit, aby mohla být zcela zprovozněna např. i z hlediska úvazků učitelek, a nyní nelze jednou přijaté děti odmítnout.
   Dále se pan Stejskal táže, zda obec neuvažuje o využití bankovních služeb těch bank, které nabízejí vedení účtu zdarma, bez poplatků. Dle něho obec a MŠ celkově utratily v roce 2012 za bankovní poplatky 30 tis. Kč. Odpovědí místostarosty Mgr. Kamila Feitla je, že obec posoudí nabízené podmínky více bank a využije celkově nejvýhodnější nabídku.
  2. Ing. Stanislav Pražák se táže, zda pan Ladislav obdržel již od obce posouzení hospodaření v obecních lesích jako odpověď na jeho připomínky k hospodaření v lesích. Starostka odpovídá, že posouzení p. Ladislavovi předala a je s ním domluvená na schůzce.


  Zasedání ukončeno v 21:35 hodin


Zapsal: F. Mareš dne 10.2.2015

Ověřili: Roman Zajíček, Miroslava Stránská
Podepsána: starostka obce