Zápis z 6. zasedání ZO Včelná 2015e

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 23.2.2015 od 18,30 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení z 5. zasedání dne 9.2.2015
 4. Rozpočtové opatření č. 3/2015 (na vědomí)
 5. Rozšíření kapacity mateřské školy
 6. Zprávy starostky obce
 7. Diskuze
Přítomní zastupitelé:
 1. Ing. Jarmila Mandžukova - starostka
 2. Mgr. Kamil Feitl - místostarosta
 3. Ing. Alice Nejedlá
 4. Ing. Stanislav Pražák
 5. Miroslava Stránská
 6. Michal Šlinc
 7. Roman Zajíček
Omluvení zastupitelé:
 1. Petr Průša
 2. Ing. Karel Pokorný
Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš
 • Ondřej Scheinost ze VčelnéZáznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se. Zasedání zahájeno v 18:34 hodin.
 1.  Zasedání zahájila a řídí jej starostka obce ing. Jarmila Mandžuková. 
  Jednotlivé body jednání doprovázeny informací promítanou dataprojektorem. 
  Program jednání schválen jednohlasně 7 - 0 - 0.
 2.  Ověřovateli zápisu jmenováni: Ing. Alice Nejedlá, Michal Šlinc
 3.  Starostka provádí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. 
  Nic nebylo uloženo.
 4.  Starostka informuje, že schválila rozpočtové opatření č. 3/2015, kterým se zvyšují příjmy o 83.200 Kč (z toho 57,5 tis. Kč vratka z vyúčtování MHD, 20 tis. Kč prodej pozemků) a výdaje o 8.200 Kč (náklady na absolvované semináře). Zastupitelstvo vzalo rozpočtové opatření č. 3/2015 na vědomí.
 5.  Starostka představuje další připravené varianty stavebního rozšíření kapacity MŠ. 
  Jedná se především o částečnou přístavbu třídy směrem do zahrady s tím, že by byla ještě možnost v budoucnu přistavit stejným způsobem vedle třídu další. 
  Starostka též upozorňuje, že před několika lety provedená výměna oken v MŠ byla s dotační podporou, u níž se obec zavázala k pětileté udržitelnosti projektu. Obec by musela v případě přístavby, při níž by se některá nová okna vybourala, určitou část grantu vrátit. Jednalo by se pravděpodobně o částku v řádu několika desetitisíců. 
  Roman Zajíček navrhuje postupovat vylučovací metodou a vyloučit nejméně schůdné stavební varianty. Navrhuje vyloučit nástavby do patra a varianty s rušením bytu správce. 
  Starostka by variantu bez bytu správce nevylučovala. Zároveň uvádí, že nelze dost dobře předem odhadnout případnou potřebu přístavby další, páté třídy. Tu by pak bylo třeba v případě obdržení dotace udržet 5 let v provozu, obsazenou dětmi. 
  Michal Šlinc navrhuje rozhodnout mezi variantami I a CH - které zachovávají možnost budoucí výstavby páté třídy a liší se umístěním kuchyně. Buď by zůstalo její stávající umístění (var I), nebo by byla přesunuta do bývalé kotelny (var CH). 
  Roman Zajíček uvádí, že převést kuchyni do budovy bývalé kotelny (var CH) není špatný nápad, ale minimální odhad vícenákladů oproti druhé variantě je 1,5 mil. Kč, což je poměrně hodně. 
  Mgr. Kamil Feitl uvádí, že by zvolil variantu CH, pokud obec získá dotaci. Dokud dotaci nezíská, navrhuje pronajmout kontejnerovou školku bez nutnosti stavby základové desky, a to jednu plně vybavenou třídu za cca 35 tis. Kč/měsíčně. Na deset měsíců by to byl náklad 380 tis. Kč. Na dva roky cca 800 tis. Kč. K tomu montáž a demontáž 200 tis. Kč. Za šest týdnů by byla třída postavená a obec by měla čas na řešení stavebních úprav. Letos dle něho obec stejně nestihne dotaci získat. 
  Starostka Ing. Jarmila Mandžuková uvádí, že by raději investovala do obecního majetku, než platila poměrně velký nájem. 
  Michal Šlinc uvádí, že pronájem kontejnerové školky je druhá věc, ale zastupitelstvo by mělo rozhodnout, jakou stavební variantu zadá projektantovi k dopracování. Je třeba mít projekt ke stavebnímu povolení, aby bylo posléze možno žádat o dotaci. 
  Michal Šlinc doporučuje mezi variantami I a CH zvolit CH. 
  Varianta CH se jeví lépe i starostce Ing. Jarmile Mandžukové. 
  Miroslava Stránská uvádí, že by byla pro variantu CH, pokud obec získá dotaci. Jinak by byla pro pronájem kontejnerové školky. 
  Roman Zajíček se táže Michala Šlince, zda by obec mohla nechat vypracovat projekt levnějšího řešení varianty I, a případně později nechat projekt předělat na komplexnější, aniž by se muselo vyřizovat nové stavební povolení. To dle Michala Šlince nebude možné. 
  Mgr. Kamil Feitl nabízí zprostředkování zkušeností z nedávné rekonstrukce MŠ Kubatova prováděné firmou Sahan. Zcela se rekonstruovaly tři třídy za 5 mil. Kč. Je tam možno tento pátek odpoledne učinit prohlídku. 
  Roman Zajíček se táže místostarosty Mgr. Kamila Feitla, jaká by byla velikost případné kontejnerové třídy. Místostarosta odpovídá, že se jedná o celkem 14 spojených buněk s větší rozlohou, takže se např. na plochu před mateřskou školou nevejdou. 
  Starostka informovala o počtech dětí odcházejících k zápisu do základních škol a o žádostech o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ. 
  Miroslava Stránská se táže, jak bude obec postupovat, pokud nezíská dotaci. 
  Michal Šlinc by řešil takovou situaci, až pokud nastane. 
  S tím souhlasí i starostka Ing. Jarmila Mandžuková a uvádí, že by počkala, jak proběhne zápis dětí, a pak by se zvážilo řešení naléhavé potřeby. 
  Starostka se otázala zastupitelů, zda již mají dostatek informací a vyjádřili své názory, aby mohla dát hlasovat. 
  Návrh usnesení č. 1/6/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje stavební variantu CH rozšíření kapacity mateřské školy spočívající ve vybudování kuchyně v bývalé kotelně, a v první etapě v přístavbě jedné třídy. Druhá etapa by spočívala v přístavbě druhé třídy na místě bytu správce." schválen hlasováním 7 - 0 - 0. 

  Miroslava Stránská se při této příležitosti táže, kdy se budou rekonstruovat stávající sociální zařízení, které jsou již dle ní v nevyhovujícím stavu. Dohodnuto, že o posouzení stavu a způsobu obnovy zařízení bude požádán člen komise územního rozvoje p. Sahan.

 6.  Zprávy starostky obce
  1. Starostka informuje o svolaném jednání ve věci zvýšení tlaku v rozvodu pitné vody Na Hraničkách.
  2. Starostka informuje o pěti došlých nabídkách na samochodný žací stroj k údržbě komunální zeleně. Dohodnut termín jednání komise pro výběr zhotovitele na pátek ráno v 8 hodin. Do komise jsou zváni všichni zastupitelé. Jako poradce a nečlen komise pozván též vedoucí technických služeb p. Hanetšleger.
  3. Starostka informuje o zhodnocení nabídek bank na uložení volných finančních prostředků, které provedl finanční výbor obce. Nejlepší podmínky spořicího účtu nabídla Unicredit banka s úročením 0,55 %. Další možností jsou depozitní směnky s úročením 1,2 - 1,9 %. 
   Roman Zajíček navrhuje neukládat všechny prostředky do jednoho bankovního ústavu, aby v případě jakýchkoli potíží, např. s internetovým bankovnictvím, měla obec odkud provádět platby. 
   Starostka by nechala základní účet u Komerční banky a převedla větší část prostředků na již zřízený spořicí účet u téže banky s úročením 0,3 %. Zároveň považuje za výhodné zřídit spořicí účet u Unicredit bank s úročením 0,55 %, který není vázaný na běžný účet. Starostka si vyžádá nabídku ještě od Raiffeisen bank, případně i GE Money Bank. S tím zastupitelé souhlasí.
  4. Starostka navrhuje v souvislosti s výše projednaným bodem rozšířit pověření starostky (viz usnesení č. 9/2/2014) k provádění rozpočtových opatření bez omezení výše v případě přesunů finančních prostředků mezi obecními účty. 
   Návrh usnesení č. 2/6/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná pověřuje starostu obce k provádění rozpočtových opatření v tomto rozsahu: v případě přijaté účelové dotace či při přesunu prostředků mezi účty obce bez omezení výše v příjmech i výdajích, jinak v příjmové části bez omezení výše a ve výdajích s omezením do +200 tis. Kč. Starosta je povinen informovat zastupitelstvo o provedených opatřeních dle tohoto pověření."schválen hlasováním 7 - 0 - 0.
  5. Starostka informuje o přípravě Strategického plánu obce. Oslovila zatím tři firmy, místostarosta Mgr. Kamil Feitl osloví další firmu. Posléze starostka s místostarostou vyberou dodavatele.
  6. Starostka předkládá ke schválení aktualizaci Organizačního řádu obecního úřadu, která zohledňuje personální změny ve vedení obce. 
   Michal Šlinc, Roman Zajíček a Mgr. Kamil Feitl se v této souvislosti táží, zda by měla být v obci funkce "hlavního" údržbáře, nebo by měli být všichni techničtí pracovníci na stejné úrovni. 
   Starostka odpovídá, že by nyní zachovala stávající stav s hlavním údržbářem, který je pro ni pravou rukou, doporučuje jí způsoby řešení a přiděluje práci podřízeným pracovníkům. 
   Michal Šlinc uvádí, že práci technických služeb by měl řídit starosta či místostarosta. 
   Roman Zajíček uvádí, že není normální, aby starosta vedl druhého člověka, a ten zase vedl třetího. Uvádí též příklady řešení vedení technických služeb v okolních obcích. 
   Starostka uvádí, že jí současný stav, který i převzala po minulém starostovi, vyhovuje. V okolních obcích mají navíc buď uvolněného místostarostu, nebo stavebního technika. Nedovede si představit, že bude každé ráno jmenovitě přidělovat práci každému z pracovníků technických služeb zvlášť a práci po každém kontrolovala. 
   Michal Šlinc upřesňuje svou původní poznámku v tom smyslu, že by mohl současný hlavní údržbář přidělovat práci pracovníkům jako doposud, ale nebyl by označován jako "hlavní". 
   Starostka by se k diskuzi o výše uvedených návrzích vrátila na začátku léta a navrhuje hlasovat o Organizačním řádu obecního úřadu. 
   Návrh usnesení č. 3/6/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Organizační řád obecního úřadu Včelná." schválen hlasováním 7 - 0 - 0.
  7. Starostka navrhuje schválit usnesením vůli obce zajistit činnost zásahové jednotky JSDH prostřednictvím obce Boršov nad Vltavou. Poté by věc posoudilo hasičské ústředí a obec by uzavřela smlouvu s obcí Boršov nad Vltavou. Starostka navrhuje uzavřít smlouvu zatím na dva roky platnosti, nikoli na dobu neurčitou. S tím zastupitelé souhlasí. 
   Návrh usnesení č. 4/6/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje zabezpečení funkce zásahové jednotky SDH pro obec Včelnou prostřednictvím zásahové jednotky obce Boršov nad Vltavou a pověřuje starostku obce k uzavření odpovídající smlouvy s obcí Boršov nad Vltavou." schválen hlasováním 7 - 0 - 0. 
   Starostka též informuje o tom, že původně zamýšlený "náborový" článek do zpravodaje k oživení hasičského spolku jeho vedoucí nenapsal z důvodu, že bez zázemí nemůže nic případným novým členům nabídnout.
  8. Starostka informuje o pozvánce na školení v oblasti krizového řízení, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému dne 10. března 2015 a předává pozvánku místostarostovi.
  9. Starostka informuje o připravovaném krajském přeboru v orientačním běhu ve Včelné dne 11. dubna 2015. Pořadatelem je Sportovní klub policie České Budějovice.
  10. Starostka představuje finanční zhodnocení obecní plesu. Příjem 31.233 Kč, náklady 12.856 Kč, čistý výsledek 17.096 Kč.
  11. Starostka informuje, že nadměrné obtěžování středu obce kouřem z komína na hlavní křižovatce trvá, což potvrzuje i Michal Šlinc. Místostarosta Mgr. Kamil Feitl uvádí, byl delší čas mimo obec a za majiteli nemovitosti tedy nezašel. V nejbližší možné době uvedenou nemovitost navštíví.
  12. Starostka informuje o možnosti uveřejnění představení obce v knize obcí a měst ČR. Za třetinu stránky A4 by byla cena 2.000 Kč. Zastupitelé s inzercí v tomto rozsahu souhlasí.
  13. Starostka informuje o možnosti konání bezplatných kurzů pro seniory (financovaných z nadace Livie a Václava Klausových) z oblasti ovládání výpočetní techniky a internetu na obecním úřadě. Zastupitelé s konáním kurzů souhlasí.
  14. Starostka navrhuje, aby kontrolní výbor posoudil některé smlouvy na nájem nebytových prostor. Miroslava Stránská kopie smluv přejímá k posouzení.
  15. Miroslava Stránská se táže, jaké jsou plány na rekonstrukci zázemí v kulturním domě. Odpovědí starostky je, že bylo v plánu zateplit strop foukanou izolací, ale že ještě zvažuje, zda by nešel vyměnit před zateplením stávající celkem nevzhledný sololitový podhled. Na zateplení KD obec podala žádost o dotaci z Programu obnovy venkova. 
   Michal Šlinc doplňuje, že v případě nového únosnějšího podhledu by se nemusela provádět dražší izolace foukaná, ale dala by se položit minerální vata. Tuto možnost je třeba prověřit. 
   Miroslava Stránská ještě připomíná, že osvětlení KD by mělo být lépe regulovatelné, neboť svítí vždy celá řada, a to je např. při plese dost silné světlo.
 7.  Diskuze:
  1. Roman Zajíček upozorňuje, že na začátku ulice Družstevní stojí dlouhodobě auto bez registrační značky, jakož i u pomníku u lesa. Starostka sděluje, že provede kroky k nápravě.
  2. Miroslava Stránská předává požadavek obyvatelky z čp. 172 na konci ulice Witthanova, aby se neumisťovaly kontejnery na separovaný odpad na stanoviště u jejího domu kvůli hluku. Odpovědí starostky a Michala Šlince je, že kontejnery byly umístěny zpět k domu čp. 172 kvůli tam připravené betonové základně. V místě, kde byly tyto kontejnery umístěny předtím, se propadaly do terénu. Starostka prověří možnost přemístění.
  3. Mgr. Kamil Feitl informuje o vývoji nových webových stránek obce.
  4. Slovo dostává přítomný host p. Scheinost. Uvádí, že v obci chybí kontejnery na plasty. Je třeba měsíc skladovat např. kelímky od jogurtů, což je dost problematické. Místostarosta odpovídá, že sběr plastů prostřednictvím vývozu kontejnerů by byl výrazně dražší než současný systém prostřednictvím pytlů v domácnostech. 
   Dále se p. Scheinost táže, zda obec nevyvěsí tibetskou vlajku k připomenutí okupace Tibetu a uvádí své bližší pohnutky k politické angažovanosti v tomto a jiných aktuálních konfliktech. Miroslava Stránská, Mgr. Kamil Feitl a Ing. Alice Nejedlá se vyjadřují, že by nebyli proti, Michal Šlinc není pro. Žadatel navrhuje hlasovat k pozitivnímu vyjádření vůle zastupitelstva s tím, že by obec zakoupila tibetskou vlajku. 
   Zapisovatel Mgr. František Mareš se táže, podle jakého klíče bude obec vyvěšovat vlajky různých napadnutých států či stran v občanských válkách. 
   Pan Scheinost připomíná, že nezná jiný živější a důležitější konflikt, k němuž by obec měla vyjádřit svoji podporu. Starostka dává o návrhu hlasovat. 
   Návrh usnesení č. 5/6/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje vyvěšení tibetské vlajky v rámci akce Vlajka pro Tibet." schválen hlasováním 5 pro - 1 proti (Michal Šlinc) - 1 se zdržel (Ing. J. Mandžuková).

  Zasedání ukončeno v 20:38 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 23.2.2015 

Ověřili: Ing. Alice Nejedlá, Michal Šlinc 
Podepsána: starostka obce