Zápis z 7. zasedání zastupitelstva obce Včelná

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 11.3.2015 od 18,00 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení z 6. zasedání dne 23.2.2015
 4. Zpráva o daňových příjmech k 28.2.2015
 5. Zprávy o plnění rozpočtu obce k 28.2.2015
 6. Rozpočtové opatření č. 4/2015 (na vědomí)
 7. Návrhy na odpis majetku obce a Mateřské školy Včelná
 8. Odpisový plán obce na rok 2015
 9. Zprávy starostky obce
 10. Zprávy předsedů výborů a komisí obce
 11. Různé
 12. Diskuze
Přítomní zastupitelé:
 1. Ing. Jarmila Mandžukova - starostka
 2. Mgr. Kamil Feitl - místostarosta
 3. Ing. Alice Nejedlá
 4. Ing. Karel Pokorný
 5. Ing. Stanislav Pražák
 6. Miroslava Stránská
 7. Michal Šlinc
 8. Roman Zajíček
Omluvení zastupitelé:
 1. Petr Průša
Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František MarešZáznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se. Zasedání zahájeno v 18:00 hodin.
 1.  Zasedání zahájila a řídí jej starostka obce ing. Jarmila Mandžuková. 
  Jednotlivé body jednání doprovázeny informací promítanou dataprojektorem. 
  Program jednání schválen jednohlasně 7 - 0 - 0.
 2.  Ověřovateli zápisu jmenováni: Ing. Karel Pokorný, Mgr. Kamil Feitl
 3.  Starostka provádí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. 
  Nic nebylo uloženo.
 4.  Starostka obce předkládá zprávu o daňových příjmech za únor 2015: 1.211 tis. Kč. Loni to za únor bylo o 159 tis. Kč více. Meziroční pokles příjmů za první dva měsíce roku je 395 tis. Kč.
 5.  Starostka obce podává zprávu o plnění rozpočtu obce k 28.2.2015. 
  Příjmy naplněno 2,9 mil. Kč z rozpočtovaných 16,0 mil. Kč, výdaje naplněno 2,3 mil. Kč z rozpočtovaných 27,4 mil. Kč. Stav účtu k 28.2.2015 byl 28,8 mil. Kč.
 6.  Starostka informuje, že schválila rozpočtové opatření č. 4/2015, kterým se zvyšují příjmy o 28.041.500 Kč (především 28 mil. Kč převod mezi vlastními účty, 20 tis. Kč úhrada za věcná břemena E.ONu) a výdaje o 28.054.000 Kč (především 28 mil. Kč převod mezi vlastními účty; 38,3 tis. Kč nábytek do kanceláře místostarosty). 
  Zastupitelstvo vzalo rozpočtové opatření č. 4/2015 na vědomí.
 7.  Starostka předkládá návrh na odpis nepotřebného a poškozeného majetku obce v celkové účetní hodnotě 23.427,45 Kč (především travní sekačka z roku 2005 za 20 tis. Kč) a návrh na odpis nepotřebného a poškozeného majetku Mateřské školy Včelná v celkové účetní hodnotě 64.069,30 Kč. 
  Návrh usnesení č. 1/7/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odpis majetku obce dle návrhu z 11.2.2015 v celkové účetní hodnotě 23.427,45 Kč." schválen hlasováním 7 - 0 - 0. 
  Návrh usnesení č. 2/7/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odpis majetku Mateřské školy Včelná v účetní hodnotě 64.069,30 Kč dle návrhu z 26.1.2015 Kč." schválen hlasováním 7 - 0 - 0.
 8.  Starostka představuje návrh odpisového plánu obce na rok 2015. Není k němu připomínek, dáno tedy hlasovat. 
  Návrh usnesení č. 3/7/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odpisový plán obce na rok 2015." schválen hlasováním 8 - 0 - 0.
 9.  Zprávy starostky obce
  1. Starostka informuje o výsledku kontroly hospodaření obce za rok 2014 provedené dne 9.3.2015 s výsledkem nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
  2. Starostka informuje o výsledku jednání s firmou Čevak a zástupci občanů - petentů ve věci zvýšení tlaku v rozvodu pitné vody Na Hraničkách. Roman Zajíček upozorňuje, že pokud měli stavebníci ve stavebních povoleních podmínku individuálního řešení zvýšení tlaku a nesplnili ji, pak by obec neměla napravovat jejich chybu. 
   Starostka odpovídá, že zatím ne u všech stavebníků bylo ověřeno, že byli na malý tlak upozorněni. Zároveň se tento problém týká již značného počtu nemovitostí a obec by podle ní mohla například po etapách situaci zlepšit. Současně připomíná, že obec má v této lokalitě tři stavební pozemky. 
   Po kratší diskuzi dohodnuto, že starostka bude konzultovat další možný postup z hlediska technicko-ekonomického s Michalem Šlincem a zastupitelstvo se posléze k projednání této záležitosti vrátí.
  3. Starostka informuje o zadání zpracování projektu na rozšíření kapacity MŠ - zadala zpracování 1. etapy, tj. zatím přístavbu jedné třídy. Starostka též uvádí informace o pravděpodobném rozsahu dotovaných úprav v mateřských školách. Mgr. Kamil Feitl upřesňuje, že v současnosti ještě není přesný rozsah dotací znám. 
   Miroslava Stránská se táže, zda zastupitelstvo počítá s tím, že tento projekt bude realizován jen v případě dotací. Michal Šlinc k tomu uvádí, že zjistil, že ve stávající kuchyni by v případě rekonstrukce bylo třeba předělat všechny rozvody, takže vícenáklady přesunutí kuchyně do bývalé kotelny by nebyly příliš velké (víceméně jen o náklady na zvednutí podlahy). 
   Miroslava Stránská se táže, jaký byl přesný důvod, proč hygienik nechtěl povolit provoz ve stávající kuchyni pro další třídu. Starostka stanovisko hygienika najde a zastupitelům doručí. Mgr. Kamil Feitl navrhuje, že by projektantovi zadal zpracovat obě etapy s tím, že by se stavební povolení zajistilo pro obě, a na dotaci by se použila jen etapa I. Starostka a Michal Šlinc by byli pro vyprojektování zatím pouze etapy I. S tím v zastupitelstvu většinový souhlas. 
   Miroslava Stránská sděluje nápad člena kontrolního výboru Jana Voráčka, že by kotelna MŠ byla vhodná díky větší výšce stropu na tělocvičnu.
  4. Starostka informuje o dlouhodobém zaplocení části obecního pozemku parc. č. 537/4 ve Čtyřech chalupách do soukromé zahrady. Jedná se asi o 36 m2 a p. Petrák navrhuje obci odkup, přičemž předpokládá nepříliš vysokou cenu. 
   Návrh usnesení č. 4/7/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 537/4 v k.ú. Včelná o výměře cca 36 m2 - bude upřesněno oddělovacím geometrickým plánem." schválen hlasováním 8 - 0 - 0.
  5. Starostka informuje o potřebě dohodnout se s panem Smudkem ze Čtyřech chalup na odprodeji alespoň pozemku pod jeho stavbou, případně i dalších souvisejících částí pozemků. Bylo by třeba stanovit návrh prodejní ceny. 
   Návrh usnesení č. 5/7/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje prodej pozemku parc. č. 484/2, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Včelná o výměře 79 m2 za cenu 300 Kč/m2 - - osobní údaje nabyvatele - -. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující." schválen hlasováním 7 pro - 0 proti - 1 se zdržel (Ing. Karel Pokorný).
  6. Starostka představuje zápis výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky na samochodný žací stroj údržbě komunální zeleně. Z šesti nabídek pěti firem byla jedna vyřazena pro nesplnění technických požadavků na stroj. Z dalších pěti nabídek v cenovém rozpětí s DPH od 514 tis. Kč do 817 tis. Kč bylo se staveno pořadí dle ceny s následnou korekcí pořadí po srovnání technických parametrů. 
   Jako nejvhodnější nabídku komise vyhodnotila stroj John Deere X 950R od firmy Daňhel Agro za 617.100 Kč. Starostka informuje o pozitivních referencích strojů John Deere. 
   Roman Zajíček uvádí, že by do smlouvy požadoval začlenit podmínky servisu: v případě poruchy do 48 hodin zásah firmy, a pokud do 10 dnů stroj nespraví, pak zapůjčit jiný odpovídající stroj. Pokud firma do 48 hodin nezareaguje, pak domluvit sankce. Dále uvádí, že v případě nákupu by hledal možnosti, jak stroj stoprocentně využít. S tím starostka souhlasí. 
   Michal Šlinc se táže, jakou šíři záběru obec požadovala, neboť John Deere nabízí dvě šíře žacího ústrojí - 122 cm a 137 cm. Starostka odpovídá, že technické služby požadovaly menší šíři pracovního záběru pro údržbu užších pásů zeleně. 
   Návrh usnesení č. 6/7/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky na Samochodný žací stroj k údržbě komunální zeleně, a to nabídku firmy Daňhel Agro a.s., Lbosín, IČ 26071169 na stroj John Deere X 950R za cenu 617.100 Kč." schválen hlasováním 8 - 0 - 0.
  7. Starostka informuje o počtu zatím došlých nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Projekt rozšíření kanalizace Lesní kolonie Včelná". Výběrová komise se sejde v pondělí 16.3. v 9 hodin.
  8. Starostka informuje o obci zaslaném návrhu "Dohody o změně Smlouvy o nájmu nemovitostí" s Jihočeskou univerzitou. Nájemní smlouva na polnosti pod tratí je přepsána v duchu nového občanského zákoníku do podoby pachtovní smlouvy a pachtovné zvýšeno na 1500 Kč/ha a rok. Zastupitelé nemají námitek.
  9. Starostka informuje o nabídkách bank na uložení volných finančních prostředků. Raiffeisen bank nabízí 0,5 %, ale pokud si tam alespoň dva zastupitelé zřídí nový účet, a obec tam bude mít běžný účet. Unicredit banka nabízí 0,55 %. S ČSOB se nabízí ještě další jednání ohledně spořicího účtu s aktuální sazbou 0,4 až 0,8 %. Starostka již 28 mil. Kč převedla na spořicí účet s aktuální sazbou 0,2 %. 
   Roman Zajíček uvádí, že by se ještě k této záležitosti mohl sejít finanční výbor, kam by mohli být pozváni i zástupci bank. Ing. K. Pokorný by pak měl ve vhodném termínu svolat schůzi finančního výboru. Finančnímu výboru budou doručeny písemné nabídky bank k posouzení.
  10. Starostka informuje, že vzhledem k nabídnuté ceně pod 15 tis. Kč bez DPH na zhotovení Strategického plánu obce vybrala sama dodavatele - MAS Blanský les - Netolicko. Cena bude 14 tis. Kč. Mgr. Kamil Feitl pro upřesnění komentuje způsob nacenění jedné dražší nabídky, kterou sám poptával. 
   Starostka připomíná důvod zpracování tohoto dokumentu především pro možnost čerpání některých dotací a pro vyhotovení potřebného dokumentu Program obnovy venkova. 
   Pro zpracování strategického plánu by mělo být provedeno dotazníkové šetření mezi občany o potřebách obce a k jeho provedení bude třeba komise. Předběžné ustavení komise: Ing. Jarmila Mandžuková, Mgr. Kamil Feitl, Ing. Alice Nejedlá, Ing. Stanislav Pražák, Michal Šlinc.
  11. Starostka navrhuje schválit podání žádosti o dotaci z dotačního programu MŠMT "Podpora zabezpečení škol a školských zařízení" pro mateřskou školu Včelná. Přesný rozsah žádosti bude ještě upřesněn. 
   Návrh usnesení č. 7/7/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu MŠMT "Podpora zabezpečení škol a školských zařízení" pro mateřskou školu Včelná." schválen hlasováním 8 - 0 - 0.
  12. Starostka informuje, že v návaznosti na jednání na Obecním úřadu dne 20.1., na kterém projektant "BLAHOPROJEKT s.r.o." předložil projektový návrh DÚR Jižní tangenty se změnou umístění a řešení křižovatky pod Včelnou, projednala věc se zpracovatelkou ÚP obce ing. arch. Ťukalovou, která potvrdila, že toto řešení by vyžadovalo změnu ÚP, což bylo konstatováno již na dřívějších jednáních. 
   Dále podala informaci, že dopisem ze dne 3.2.2015 požádal Blahoprojekt OÚ o souhlas s vynětím pozemků ze ZPF a dne 16.2.2015 předal elektronickou poštou "Akustickou studii" se závěrem vyhovujícím hygienickým předpisům. Na základě předložených podkladů a informací byly specifikovány rozdíly mezi původním a nově navrhovaným řešením, které spočívají zejména v : 
   - přemístění křižovatky z prostoru za tratí ČD (k.ú. Boršov n. Vlt.) o cca 200m východním směrem k nové obytné zástavbě 
   - změně úrovňové okružní křižovatky za silnicí č. III/00354 a za tratí ČD č. 194 na zahloubenou okružní křižovatku pod silnicí a pod tratí 
   - změně úrovňového komunikačního spojení Včelné s Č.Budějovicemi (auta, MHD, cyklostezka) na mimoúrovňové (zahloubené řešení). 
   Po podrobné diskuzi, při které byly prezentovány názory jednotlivých zastupitelů (kladné z hlediska bezpečnosti provozu - M. Šlinc, záporné z hledisek plynulosti provozu MHD, auta, cyklisté, pěší, přiblížení hlukové zátěže a exhalací k obytné zástavbě, značně vyšší ekonomické náročnosti stavby - Ing. J. Mandžuková, Mgr. K. Feitl, Ing. K. Pokorný a jiní). Výsledkem je většinový názor, že realizací tohoto změnového řešení by prakticky došlo k drastickému oddělení obce od města, místo jeho logického úrovňového komunikačního spojení, když z obou stran se k JT blíží obytné zástavby Včelné a Rožnova a osvětlená silnice (ulice), cyklostezka, ev. chodníky městskou aglomeraci přirozeně propojí v navazující celek. Navíc v současné době probíhá rekonstrukce přejezdu ČD s cílem zvýšení bezpečnosti provozu. Současně byl všemi zastupiteli akcentován požadavek, že v žádném případě, a to ani dočasně nelze souhlasit s ev. budoucím využitím JT č. II/143 jako "spojky" na stávající silnici I/3, před dobudováním úseku dálnice D3 Roudné - Plavnice - Bukovec. Jednoznačným závěrem je většinový nesouhlas s předloženou změnou a preferování původního řešení, prakticky respektujícího platný územní plán obce.
  13. Starostka navrhuje, že by obec měla formulovat své stanovisko k návrhu územní studie pro lokalitu Sigma s předpokládanou kapacitou 3 RD. Návrh zpracovala projekční kancelář Brůha na zadání firmy Sigma. Komentuje Michal Šlinc, který se na místě sešel s projektantem. Obec připraví stanovisko v souladu se zněním územního plánu.
  14. Starostka informuje o svých zjištěních o obecním pozemku parc. č. 488/1 v k.ú. Včelná, který chce s obcí směnit p. Stejskal. V územním plánu je pozemek označen jako "veřejná zeleň" a dle informací zpracovatelky územního plánu si má tento charakter z několika důvodů i zachovat. 
   Starostka po shrnutí vývoje kauzy směny pozemků navrhuje ctít územní plán. Obecní zájem na převodu tohoto veřejného prostranství do soukromého vlastnictví nevidí a pozemek by nesměňovala. Pozemky pana Stejskala v komunikacích, které nabízí do směny, mohou být od něho vykoupeny. Starostka však nyní nepožaduje hlasování ve věci, pouze sdělila poslední zjištěné informace, aby měli zastupitelé podklady pro další rozhodování. 
   Roman Zajíček se táže, zda argumenty zpracovatelky územního plánu a územní studie má starostka písemně. Odpovědí je, že informace byla podána při osobním jednání ústně. 
   Michal Šlinc by tedy vyhlásil záměr směny alespoň na část požadovaného pozemku o stejné výměře, jakou má p. Stejskalem vlastněný pozemek pod komunikací ve Čtyřech chalupách parc. č. 497/6, tj. 19 m2, aby byl žadatel aspoň částečně uspokojen. Ostatní zastupitelé takové řešení nepodporují. 
   Roman Zajíček navrhuje, aby obec v případě, že převod pozemku parc. č. 488/1 na soukromou osobu bude proti obecnímu zájmu, vydala raději jasné zamítavé stanovisko. Starostka se táže, zda zastupitelé chtějí v této věci přistoupit k hlasování, s čímž vyjádřen souhlas. 
   Návrh usnesení č. 8/7/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr směny pozemku parc. č. 488/1 v k.ú. Včelná." NESCHVÁLEN hlasováním 0 pro - 7 proti - 1 se zdržel (M. Šlinc). 
   Zastupitelé zároveň pověřují starostku jednáním o odkupu pozemků p. Stejskala ve veřejném prostoru a o zřízení věcného břemene na vodovodní šachtu.
 10.  Zprávy předsedů výborů a komisí obce
  1. Člen finančního výboru Roman Zajíček sděluje, že členové výboru by rádi projednali kromě finálního posouzení nabídek bank na spořicí účty i podmínky dodavatelů energií pro obec a dotazuje se předsedy výboru Ing. K. Pokorného, zda k tomu svolá jednání výboru. Ing. K. Pokorný odpovídá, že jednání svolá a připraví k němu podklady.
  2. Předsedkyně kontrolního výboru Miroslava Stránská informuje o provedené kontrole plnění usnesení a dvou nájemních smluv. Předává zápis o kontrole.
  3. Za komisi územního rozvoje a životního prostředí informuje o projednávaných záležitostech Michal Šlinc. Připomíná, že do konce dubna by bylo třeba vysadit nový kaštan před restaurací U Kaštanu. 
   Zvláště se diskutuje možnost změny podhledu stropu KD v rámci zamýšleného zateplení. Roman Zajíček v této souvislosti informuje, že požárně odolný strop bude dražší, bude třeba rekonstruovat rozvody elektřiny a vyměnit alespoň některé trámy. Stávající stav krovu zřejmě nesnese větší zatížení pohledových kazet. Dle jeho názoru je krov třeba nechat posoudit statikem. S tím všeobecný souhlas. Michal Šlinc zajistí na statika kontakt. 
   Ing. K. Pokorný navrhuje, že by se obec mohla pokusit vyjednat se stavbyvedoucím probíhající rekonstrukce železničního přejezdu instalaci chráničky pod tratí na případný budoucí kabel zabezpečovacího zřízení pro cyklisty. Michal Šlinc odpovídá, že přejezd pro cyklisty není zaprvé plánovaný a zadruhé by se s ním stavbyvedoucí asi příliš nebavil.
  4. Předseda kulturní a sociální komise Mgr. K. Feitl informuje o plánované akci 21.3. - vynášení Mořeny. Dne 28.3. se bude konat dětský maškarní karneval. Starostka připomíná, že by komise měla uspořádat též vítání občánků a tradiční výlet pro seniory. Ohledně organizace výletu se místostarosta poradí se starostkou.
  5. Předseda komise pro sport a volný čas Ing. Stanislav Pražák informuje o možnostech úpravy hřiště v Lesní kolonii umělým povrchem. Starostka žádá o konkrétnější návrh technický a cenový. 
   Miroslava Stránská se táže, zda SK Včelná stále uvažuje o daru pozemku pod fotbalovým hřištěm obci. V tomto místě by pak uvažovala o stavbě víceúčelového hřiště, nikoli tenisového kurtu, jak navrhují někteří jiní. Starostka uvádí, že ve volebním programu její sdružení snahu o získání pozemku mělo. 
   Miroslava Stránská uvádí, že by se mohlo diskutovat i o možnosti odkupu tréninkového fotbalového hřiště, kde by obec mohla zřídit víceúčelové sportoviště. Při jednáních se Sportovním klubem by se tato myšlenka mohla nezávazně nastolit. Michal Šlinc, Roman Zajíček a starostka toto nevidí reálně. Michal Šlinc a Roman Zajíček jako členové sportovního klubu obhajují potřebu tréninkového hřiště pro fotbalisty. 
   Miroslava Stránská uvádí, že dle jejího názoru nemají mladí lidé kam si v obci zajít rekreačně zasportovat.
 11.  Různé
  1. Starostka informuje o nabídce Jihočeské televize na 2-3 minutový pořad v Okénku z měst a obcí.
  2. Starostka informuje o způsobu zajištění pečovatelské služby firmou LEDAX
  3. Starostka podává informaci ze semináře Den malých obcí v Praze
  4. Starostka informuje o vyhlášení soutěže Vesnice roku 2015, které se obec zatím nezúčastní.
  5. Starostka informuje o tom, že přihlásila kalendář obce do soutěže Kalendář roku 2015
  6. Starostka dále informuje o projektu stavby prodejny FLOP, která by se měla pravděpodobně otevírat na podzim.
  7. Mgr. Kamil Feitl informuje, že se připravuje stavba prodejny Billa v Rožnově u kulturního domu. Dojde k ní však až po přesunu točny MHD z náměstí Bratří Čapků před školu.
  8. Starostka na dotaz Miroslavy Stránské informuje o nabídce komerční banky na bankomat v obci. Umístění bankomatu by banku stálo 1 milion korun a její požadavek je padesát transakcí za den. 
   Mgr. Kamil Feitl sděluje, že jiná banka by mohla mít přijatelnější podmínky, které by se daly splnit, zvláště pokud by bankomat fungoval zároveň pro obyvatele Včelné a Boršova.
  9. Starostka sděluje na dotaz Miroslavy Stránské k provozu pošty, že si na nekvalitní roznášku telefonicky stěžovala a bylo jí sděleno, že se jedná o personální problémy pošty, které se vyřeší.
  10. Starostka dále informuje o zájmu o biopopelnice - zatím je 117 zájemců. Sběr trávy a listí kontejnery bude také pokračovat.
  11. Miroslava Stránská se táže, zda bude přemístěno stanoviště kontejnerů na konci ulice Witthanova, jak předávala na minulém zasedání ZO podnět od majitelky domu čp. 172. Starostka odpovídá, že sama kontejnery má u domu ještě blíže a nestěžuje si. Přemístění by vadilo zase někomu jinému a momentálně kontejnery stojí na vhodné vybetonované ploše, která byla pro tento účel zřízena. Názor nepřemísťovat kontejnery je v zastupitelstvu většinový.
  12. Starostka informuje o žádosti Okresního soudu na 5 přísedících u soudu. Bude zveřejněno ve zpravodaji.
  13. Mgr. Kamil Feitl informuje, že zastupitelům pošle odkaz na připravovaný nový web obce ke sdělení podnětů či doplnění.

  Zasedání ukončeno v 21:30 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 11.3.2015 

Ověřili: Ing. Karel Pokorný, Mgr. Kamil Feitl 
Podepsána: starostka obce