Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Včelná

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Včelná

konaného v zasedací místnosti OÚ Včelná dne 30.3.2015 od 18,00 hodinProgram:
 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení ze 7. zasedání dne 11.3.2015
 4. Rozpočtové opatření č. 5/2015 (na vědomí)
 5. Obecně závazná vyhláška obce o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem
 6. Zprávy starostky obce
 7. Zprávy předsedů výborů a komisí obce
 8. Různé
 9. Diskuze
Přítomní zastupitelé:
 1. Ing. Jarmila Mandžukova - starostka
 2. Mgr. Kamil Feitl - místostarosta
 3. Ing. Alice Nejedlá
 4. Ing. Karel Pokorný
 5. Ing. Stanislav Pražák
 6. Miroslava Stránská
 7. Michal Šlinc
 8. Roman Zajíček
Omluvení zastupitelé:
 1. Petr Průša
Další zúčastněné osoby:
 • zapisovatel Mgr. František Mareš
 • další dva hosté dle prezenční listinyZasedání zahájeno v 18:00 hodin.
 1.  Zasedání zahájila a řídí jej starostka obce Ing. Jarmila Mandžuková. 
  Jednotlivé body jednání doprovázeny informací promítanou dataprojektorem. 
  Starostka navrhuje zařadit do programu projednání rozpočtové změny č. 6/2015. 
  Místostarosta Mgr. Kamil Feitl navrhuje vložit do programu projednání možnosti pořizování audiozáznamu z jednání zastupitelstva. 
  S těmito dvěma rozšířeními schválen program jednání jednohlasně 8 pro - 0 proti - 0 se zdrželi. 

  Mgr. Kamil Feitl představuje svůj návrh na pořizování audionahrávek ze zasedání zastupitelstva, aby zápisy z jednání byly korektní. K několika minulým zápisům byly výhrady. 
  Ing. Karel Pokorný uvádí, že se zatím žádné problémy se zápisem oficiálně neřešily. 
  Michal Šlinc uvádí, že pro nahrávky není a táže se zapisovatele, zda by mu to ulehčilo práci. Zapisovatel Mgr. František Mareš uvádí, že zpracovávat zápis ze čtyřhodinového audiozáznamu je hrozně zdlouhavá a namáhavá práce. Navíc zapisovateli záznam nepomůže v oddělení podstatného sdělení od nepodstatných poznámek. 
  Mgr. Kamil Feitl uvádí, že by záznam sloužil jen pro kontrolu sporných výroků a nepoužíval by se na přesný přepis celého jednání. 
  Roman Zajíček upozorňuje, že v případě schválení pořizování záznamu bude zřejmě povinnost upozornit na to případné hosty. Jinak navrhuje, aby pokud někdo chce, aby se jeho výrok určitě objevil v zápise, aby na to sám ve své řeči upozornil. 
  Starostka dává hlasovat o návrhu. 
  Návrh usnesení: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje pořizování audiozáznamů ze zasedání zastupitelstva obce" neschválen hlasováním 4 pro (Mgr. Kamil Feitl, Miroslava Stránská, Ing. Alice Nejedlá, Ing. Stanislav Pražák) - 2 proti (Michal Šlinc, Ing. Karel Pokorný) - 2 se zdrželi (Roman Zajíček, Ing. Jarmila Mandžuková).

 2.  Ověřovateli zápisu jmenováni: Ing. Stanislav Pražák a Miroslava Stránská.
 3.  Starostka provádí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. 
  Nic nebylo uloženo. 
  Miroslava Stránská se táže, zda již byla podepsána kupní smlouva na žací stroj. 
  Starostka odpovídá, že ano, že k tomu dále podá zprávu. 
  Miroslava Stránská a Roman Zajíček namítají, že zastupitelé chtěli smlouvu před podpisem vidět, zvláště jaké budou podmínky servisu. 
  Starostka uvádí, že smlouvu již podepsala, neboť k původnímu návrhu kupní smlouvy ze strany dodavatele podal připomínky člen finančního výboru Roman Zajíček a tyto připomínky byly do smlouvy zapracovány. Konečné znění smlouvy starostka představila také na jednání finančního výboru. Starostka nakonec předčítá podstatné body upravené podepsané smlouvy, k nimž mezi zastupiteli není námitek.
 4.  Starostka informuje, že schválila rozpočtové opatření č. 5/2015, kterým se zvyšují příjmy o 124.015 Kč (100 tis. Kč zvýšení daně z příjmů právnických osob, 24 tis. Kč přijatý příspěvek na svícení veřejného osvětlení pro soukromé účely) a výdaje o 106.200 Kč (především 100 tis. Kč předpokládané proúčtování daně z příjmu za obec, která se však fyzicky neodvádí). 
  Zastupitelstvo vzalo rozpočtové opatření č. 5/2015 na vědomí. 

  Jako vložený bod jednání starostka představuje návrh rozpočtového opatření č. 6/2015. Navrženo navýšení příjmů o 491.540 Kč (navýšení daně z příjmu za obec; tato daň se neplatí, jen proúčtuje) a výdajů o 709.500 Kč (především 690 tis. Kč na daň z příjmu za obec a 19 tis. Kč na uliční tabule) 
  Návrh usnesení č. 1/8/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2015, kterým se navyšují příjmy o 491.540 Kč a výdaje o 709.500 Kč" schválen hlasováním 8 pro - 0 proti - 0 se zdrželi. Rozpočtové opatření č. 6/2015 je přílohou tohoto zápisu. 


  V dalším vloženém bodě jednání, který byl původně zamýšlen do zpráv starostky, starostka předává slovo přítomnému hostu - ředitelce Mateřské školy Včelná Bc. Daně Růžičkové, aby přednesla informací o počtu vydaných přihlášek na školní rok 2015/16 a o naplnění kapacity MŠ. Ředitelka MŠ uvádí, že pravděpodobný stav při letošním zápisu bude převis jednoho žadatele. Také oznamuje, že letos poprvé bude použit přijímací systém prostřednictvím bodování žadatelů podle předem stanovených pravidel. Následně se diskutuje o některých sporných případech plnění kritérií pro přijetí dítěte do MŠ. 
  Ing. Alice Nejedlá se táže, zda si mohou rodiče stahovat přihlášky z internetu, či zda již ředitelka přesně ví, kolik přihlášek se jí maximálně sejde. Odpovědí ředitelky MŠ je, že na internetu přihlášky nejsou a přihlášky rozdává ona osobně. 
  Mgr. Kamil Feitl se táže, kolik předškoláků se očekává v MŠ příštím rokem. Odpovědí ředitelky je, že asi 25. 
  Miroslava Stránská se táže, zda je již známo, kam a v jakém počtu byly děti přijaty do základních škol. Ředitelka o tom zatím přehled nemá. Odpovídá starostka, že na příštím zasedání podá informaci, zatím ví pouze o 7 dětech přijatých do ZŠ Kamenný Újezd. 
  Mgr. Kamil Feitl informuje detailněji o obsazenosti základní školy v Kamenném Újezdě. 
  Miroslava Stránská se táže, jaké je stanovisko paní ředitelky k případné rekonstrukci sociálních zařízení v MŠ. Starostka uvádí, že tuto záležitost by projednala později ve zprávách starostky.

 5.  Starostka předkládá návrh obecně závazné vyhlášky obce Včelná č. 1/2015 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem. Děkuje za připomínky předsedkyně kontrolního výboru Miroslavy Stránské, které byly zapracovány. Návrh vyhlášky bude zaslán ke kontrole ještě odboru dozoru a kontroly ministerstva vnitra a schvalován bude na některém dalším zasedání zastupitelstva.
 6.  Zprávy starostky obce
  1. Starostka obce dává slovo přítomné ředitelce Mateřské školy, která informuje o posledních jednáních s projektantem p. Janů v rámci projektové přípravy přístavby MŠ a rekonstrukce kuchyně. 
   Miroslava Stránská se táže, zda hygienik vydal písemné stanovisko, že je kuchyně nevyhovující, nebo že při zvýšení počtu dětí nevyhovující bude. 
   Starostka odpovídá, že dle informací p. Sákové z Krajské hygienické stanice (KHS) tento úřad nemůže vydat stanovisko o nevyhovujícím stavu kuchyně, neboť by musel nechat kuchyň zavřít. Takže hygienik dává pouze doporučení. Poslední ústní informací KHS při vyjadřování ke stavebním úpravám kuchyně bylo, že kuchyně již při zvýšení počtu dětí nebude vyhovovat. 
   Roman Zajíček namítá, že starostka dříve zastupitelům podávala informaci ve smyslu, že hygienik kuchyň ve stávajících prostorách v případě stavby další třídy nepovolí, že je kuchyň povolena "na výjimku", že je v havarijním stavu. Zřejmě ale stanovisko hygienika nebylo tak přísné. Ani požadavky na nápravu stavu nebyly při posledním posouzení kuchyně MŠ hygienikem uloženy. 
   Starostka se ohrazuje, že nepoužívala výraz "havarijní stav" a o nevyhovujícím stavu kuchyně hovořila vždy ve vztahu k přístavbě další třídy. 
   Romanu Zajíčkovi vadí, jakým způsobem starostka věc prezentovala a dle něho chtěla takto podanou zprávou zastupitele "dotlačit" k jí preferovanému řešení přemístění kuchyně do prostoru bývalé kotelny. Roman Zajíček sice považuje rozhodnutí zastupitelů o přemístění kuchyně za dobré, nicméně informaci ze strany starostky za zavádějící. 
   Starostka uvádí, že obec má na účtě peníze, takže by preferovala vzhledem ke stavu kuchyně investovat do majetku obce a kuchyň celkově zrekonstruovat včetně přemístění. K tomu dodává, že se neustále řeší uložení volných prostředků obce na spořicí účty, ale jejich nejlepší zhodnocení je do vlastního majetku obce. 
   Mgr. Kamil Feitl uvádí, že nejde o důvody starostky, proč preferuje toto řešení, ale z jejích informací nabyl dojmu, že kuchyně již nevyhovuje, a přitom by ji možná šlo pouze dovybavit konvektomatem a zmodernizovat. 
   Michal Šlinc a ředitelka MŠ na to reagují, že např. konvektomat by potřeboval nové odpady, což je investice k půl milionu Kč. Tím by se investice na dovybavení blížila investici do přemístění. 
   Miroslava Stránská stejně jako Roman Zajíček namítá, že informace sdělované starostkou ohledně kuchyně nebyly podložené písemným stanoviskem hygienika a sděluje, že po dohodě s Mgr. Kamilem Feitlem, Romanem Zajíčkem a Ing. Alicí Nejedlou hovořila osobně s paní Noskovou, která byla podepsána pod posledním stanoviskem KHS, aby se dozvěděli přesnější informace. Paní Nosková nabízí konzultaci k vybavení kuchyně. Na 8.4. je s ní domluvena schůzka. 
   Michal Šlinc dále komentuje poslední projektový vývoj, kromě jiného možné oplocení části veřejných ploch před MŠ s tím, že by vznikly další zelené plochy pro děti. 

   Co se týče rekonstrukce sociálního zařízení, ředitelka MŠ by rekonstrukci velice uvítala. Miroslava Stránská uvádí, že se o schválení a provedení rekonstrukce osobně zasazuje, neboť 30 let staré zařízení je již třeba obnovit. 
   Mgr. Kamil Feitl uvádí, že pan Vladimír Sahan z komise územního rozvoje odhadl, že rekonstrukci sociálních zařízení je možno zvládnout do 5 týdnů. 
   Miroslava Stránská se táže, zda je tedy dohodnuto, že se rekonstrukce provede. 
   Odpovědí Michala Šlince a starostky je, že ano, ale nejdříve bude třeba zpracovat jednoduchý projekt, na základě kterého budou stavební firmy naceňovat své nabídky na provedení prací.

  2. Starostka připomíná žádost p. Petráka o odprodej části obecního pozemku č. 537/4 o výměře cca 36 m2. Záměr prodeje byl již na 15 dnů zveřejněn. Je potřeba stanovit prodejní cenu. 
   Starostka by stanovila cenu obvyklou 300 Kč/m2. Michal Šlinc a Miroslava Stránská jsou pro cenu vyšší, odpovídající stavebnímu pozemku, neboť žadatel si o tento díl zvětšil stavební parcelu a při následném prodeji by za tento díl inkasoval několikanásobek kupní ceny od obce. 
   Ing. Karel Pokorný uvádí, že vyhláškové ocenění stavebního pozemku by bylo kolem 1000 Kč za jeden metr čtvereční, což ještě neodpovídá reálné tržní ceně, která je 1800-1900 Kč/m2. Starostka dává tedy hlasovat o návrhu ceny 1000 Kč/m2. 
   Návrh usnesení č. 2/8/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje prodej části pozemku parc. č. 537/4, jiná plocha, ostatní plocha v k.ú. Včelná o výměře cca 36 m2 (zaplocená část) za cenu 1000 Kč/m2 - - osobní údaje nabyvatele - -. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující." schválen hlasováním 7 pro - 0 proti - 1 se zdržel (Ing. Jarmila Mandžuková).
  3. Starostka připomíná záležitost prodeje obecních pozemků kolem domu čp. 195 ve Čtyřech chalupách. Je třeba stanovit prodejní cenu po zveřejnění záměru prodeje. 
   Ing. Karel Pokorný uvádí, že minimální ocenění 1000 Kč/m2 z minulého bodu jednání se vztahuje i na tento případ rozšíření stavebního pozemku. Pozemek pod stavbou za 300 Kč/m2 je cena adekvátní, ale další pozemky by již měly být dražší. S tím souhlasí Michal Šlinc i ostatní. 
   Dáno hlasovat o návrhu ceny 1000 Kč/m2. 
   Návrh usnesení č. 3/8/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje prodej části pozemku parc. č. 485/2 v k.ú. Včelná o výměře cca 175 m2 a části pozemku parc. č. 485/3 o výměře cca 205 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem), vše v k.ú. Včelná, za cenu 1000 Kč/m2 - - osobní údaje nabyvatele - -. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující." schválen hlasováním 8 pro - 0 proti - 0 se zdrželi.
  4. Starostka dává slovo Michalu Šlincovi, aby představil žádost p. Bohuslava Stejskala o směnu jeho pozemku parc. č. 794/9 o výměře 6 m2 potřebného pro stavbu chodníku v Nádražní ulici (předzahrádka) za 6 m2 obecního pozemku parc. č. 612/3 v k.ú. Včelná potřebného žadateli pro otevírání vjezdové brány. Žadatel navrhuje buď směnu pozemků nebo vzájemné věcné břemeno. 
   Mgr. Kamil Feitl informuje o svém posledním osobním jednání se žadatelem. Mgr. Kamil Feitl, Miroslava Stránská, Michal Šlinc ani starostka by neoddělovali z obecního veřejného prostranství část pro otevírání brány, kromě jiného by jen vyhotovení geometrického plánu stálo několik tisíc, a to i na věcné břemeno. 
   Michal Šlinc uvádí, že pokud bude předzahrádka ponechána, bude v tom místě chodník zúžen na 125 cm, což bude zřejmě pro dopravní úřad ještě akceptovatelné. 
   Miroslava Stránská se táže, zda na projektu chodníku v Nádražní ulici Michal Šlinc pracuje. Michal Šlinc uvádí, že pracuje; až budou získána potřebná vyjádření od dotčených institucí, požádá obec o územní rozhodnutí. 
   Michal Šlinc navrhuje pro případ, že žadatel nevyhoví obci s odprodejem pozemku pro chodník za obcí navrženou cenu, tak nevydávat souhlas s výsuvem plotové brány na obecní pozemek. Roman Zajíček uvádí, že by šlo vyhovět i žadatelově návrhu ve smyslu věcné břemeno za věcné břemeno, pokud žadatel zaplatí odpovídající geometrický plán. 
   Dohodnuto, že Michal Šlinc za komisi územního rozvoje navrhne odpověď žadateli.
  5. Starostka představuje žádost p. Radka Vávry z Vidova o směnu či prodej pozemku parc. č. 546/6 pod komunikací v ulici Witthanova. Výměnou je požadován stavební pozemek na místě bývalého domu služeb, anebo prodej za 750 Kč/m2. 
   Tato cena je zastupiteli shledávána neúměrně vysokou, jakož i jakákoli směna za stavební pozemek. Dohodnuto, že žadateli bude navržen odprodej za 100 Kč/m2. Podmínky by však musel akceptovat i druhý spoluvlastník pozemku.
  6. Starostka informuje o svém záměru úpravy majetkoprávních vztahů se Sportovním klubem Včelná. Obec má v inventuře víceúčelové hřiště SK Včelná. Na druhé straně SK Včelná vlastní pozemek pod komunikací v ulici U Stadionu. K tomu by projednala možnost odkoupení cca 1500 m2 pozemku bývalé střelnice pod tréninkovým fotbalovým hřištěm. 
   S tím zastupitelé souhlasí. Miroslava Stránská navrhuje, aby se starostka optala předsedy SK Včelná p. Vavrocha i na možný odprodej celého či části tréninkového fotbalového hřiště. Protože s tímto požadavkem se zastupitelé neztotožňují, doporučují Miroslavě Stránské, aby se na tuto možnost dotazovala osobně.
  7. Starostka informuje o plánované rekonstrukci komunikace v Dolní ulici ve dnech 7. až 17. dubna 2015. Investorem ZTV 99 RD bude vyměněna zatravňovací dlažba za asfalt. 
   Zde se táže Ing. Alice Nejedlá, proč svítí veřejné osvětlení na ZTV 99 RD, kde doposud nikdo nebydlí. Starostka uvádí, že je veřejné osvětlení rozsvíceno na žádost firmy prodávající pozemky do poloviny dubna s tím, že tato firma náklady na elektřinu uhradí. Již dříve obec pro tuto firmu VO rozsvítila a firma vyfakturovanou úhradu zaplatila. Dohodnuto, že tato informace bude vzhledem k častým dotazům občanů sdělena v obecním zpravodaji, nebo na webu či rozesílacím mailem.
  8. Starostka informuje o svolaném jednání ohledně Jižní tangenty - 8.4. v 16 hodin v zasedací místnosti odboru dopravy na Krajském úřadě. 
   Starostka představuje text stanoviska obce, které odešle projekční firmě Blahoprojekt. 
   Roman Zajíček se táže, zda obec postupuje v souladu s jinými obcemi. Odpovědí starostky a Ing. Karla Pokorného je, že ostatních obcí se záležitost netýká.
  9. Starostka informuje, že na základě dohody ve finančním výboru byl zřízen spořící účet u UniCredit bank. Starostka se táže, kolik na spořicí účet převést peněz vzhledem ke stavu účtu kolem 28,5 mil. Kč. Místostarosta Mgr. Kamil Feitl navrhuje 25 mil. Kč, s čímž zastupitelé souhlasí.
  10. Starostka informuje o potřebě schůzky zástupců obce se zpracovatelem Strategického plánu rozvoje obce. Předběžně domluven termín 8.4. v 10 hodin. V tuto dobu bude již znám i výsledek dotazníkového šetření mezi občany.
  11. Starostka předkládá žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ Včelná. Normovaný počet 24 dětí na třídu lze navýšit rozhodnutím obce o 4 děti. 
   Návrh usnesení č. 4/8/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje výjimku z počtu dětí ve třech třídách Mateřské školy Včelná na školní rok 2015/2016 z 24 na 28." schválen hlasováním 8 pro - 0 proti - 0 se zdrželi.
  12. Starostka informuje o uskutečněném jednání s náměstkem primátora města České Budějovice p. Maršíkem o uvolnění kapacity základních škol v Č. Budějovicích pro okolní obce. 
   Jednání se konalo dne 18.3.2015 v ZŠ Máj II a ze strany města byly předloženy k dalšímu jednání 3 varianty: 
   - umožnit dětem ze Včelné docházku do ZŠ Máj II s tím, že by se zřídila zvláštní linka MHD - školní autobus ze Včelné na Máj. Na tuto linku by město Č. Budějovice mohlo získat dotaci; pokud ji nezíská, spolufinancovala by školní autobus obec. 
   - získaly by se prostory na vznik dalších tříd ZŠ na Střední průmyslové škole a Pedagogické fakultě v Dukelské ulici. 
   - zřídilo by se detašované pracoviště ZŠ Matice školské v dolním areálu nemocnice, který se v současné době vyklízí. 
   K těmto variantám se má obec vyjádřit do konce června. 

   Miroslava Stránská se táže, zda se nejde domluvit přímo se školou v Rožnově, zda by pro včelenské děti nevytvořili dostatečnou kapacitu. Odpovědí starostky je, že se v této záležitosti vždy jedná na odboru školství města Č. Budějovice, nikoli na jednotlivých školách. 
   Roman Zajíček uvádí, že by se mělo náměstkovi primátora p. Maršíkovi sdělit, že všechny tři navrhované varianty jsou pro děti ze Včelné špatně a zároveň požadovat řešení, které by dětem ze Včelné zpřístupnilo školu v Rožnově. 
   Starostka zde uvádí též příklad řešení otázky kapacity základní školy zřízením vlastní školy, a to z obce Srubec s 2,5 tis. obyvateli, která schválila výstavbu vlastní nové školy, avšak náklady budou 50 mil. Kč.

  13. Starostka informuje, že rozešle elektronicky zastupitelům Návrh závěrečného účtu obce Včelná za rok 2014 s přílohami k připomínkování. Návrh bude vyvěšen na 15 dnů na úřední desce a poté na dalším zasedání v pondělí 20.4. od 18 hodin schvalován. 
   Zastupitelstvo ukládá finančnímu výboru projednat před schvalováním závěrečný účet obce.
 7.  Zprávy předsedů výborů a komisí obce
  1. Předseda finančního výboru Ing. Karel Pokorný informuje o naplňování příjmové stránky rozpočtu obce. Předkládá zastupitelstvu a doporučuje ke schválení Inventarizační zprávu z inventarizace majetku obce k 31.12.2014. 
   Návrh usnesení č. 5/8/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Inventarizační zprávu ústřední inventarizační komise k provedení inventarizace majetku obce Včelná k 31.12.2014." schválen hlasováním 8 pro - 0 proti - 0 se zdrželi. 
   Dále Ing. K. Pokorný informuje o zvýšení odměňovacích tabulek zastupitelů o 3,5 % vládním nařízením s tím, že zastupitelstvo může ponechat stávající výši odměn, anebo je zvýšit. Starostka navrhuje zvýšit odměny neuvolněným zastupitelům o těchto 3,5 %. Přistoupeno k hlasování. 
   Návrh usnesení č. 6/8/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje měsíční odměny neuvolněným zastupitelům ve výši: místostarosta 5.175 Kč, předseda výboru nebo komise 1.345 Kč, člen výboru nebo komise 1.097 Kč, člen zastupitelstva 559 Kč, a to s platností od 1.4.2015. Při souběhu výkonu několika funkcí náleží odměna pouze za funkci s nejvyšší odměnou." schválen hlasováním 7 pro - 0 proti - 1 se zdržel (Ing. Karel Pokorný). 

   Roman Zajíček upozorňuje Ing. Karla Pokorného, že finanční výbor projednával ještě další věci. Ing. Karel Pokorný dále informuje, že finanční výbor projednal stav smluvních závazků obce na dodávku energií. 
   Roman Zajíček uvádí, že považuje za zásadní věc, že starostka neinformovala zastupitelstvo o podepsání smlouvy na odběr elektřiny s firmou ČEZ na 2 roky, což činí v celkovém objemu zakázky 1,2 mil. Kč. 
   Mgr. Kamil Feitl též uvádí, že starosta akceptovala svým podpisem nabídku dodávky elektřiny v objemu 1,2 mi. Kč, ačkoli směrnice o zadávání veřejných zakázek toto starostovi neumožňuje. 
   Starostka uvádí, že zde zřejmě došlo z její strany k pochybení a rozhodovala na základě svého zhodnocení dvou nabídek. 
   Mgr. Kamil Feitl uvádí, že si to neumí vysvětlit a že to zavání ze strany starostky korupčním jednáním. 
   Starostka se brání, že to byl obvyklý postup u minulých zastupitelstev, že dodávky energií řešil starosta obce. 
   Roman Zajíček nařkl starostku ze lži a uvádí, že minimálně jednou starosta Zdeněk Petr zastupitelstvu smlouvu na přechod k jinému dodavateli předložil. 
   Starostka opakuje, že zastupitelstvo dříve smlouvy s dodavateli neschvalovalo, ale uznává své pochybení. Jednala na základě určité zvyklosti. 
   Roman Zajíček navrhuje, aby předsedkyně kontrolního výboru Miroslava Stránská zkontrolovala podepsanou smlouvu na odběr elektřiny a zjistila, zda je vzhledem ke způsobu jejího uzavření bez mandátu zastupitelstva platná. 
   Miroslava Stránská se táže, proč se podepisovala nová smlouva. Starostka přislibuje, že zítra dodá Miroslavě Stránské podklady - smlouvu na odběr elektřiny s případnými dodatky. 
   Slovo dostává přítomný zapisovatel Mgr. František Mareš, který uvádí, že jej jako úředníka obecního úřadu také nenapadlo starostku upozornit na možné překročení pravomocí při akceptaci nabídky, neboť to doposud starostové za samostatnou veřejnou zakázku nepovažovali, a že firma ČEZ - stávající dodavatel elektřiny pro obec - nabídla nižší cenu v časově omezené nabídce. 
   Na to reagují Roman Zajíček a Mgr. Kamil Feitl tím, že případná časová tíseň nemůže být důvodem k uzavírání smluv bez konzultace se zastupiteli. 
   Ing. Karel Pokorný uvádí, že je třeba uvážit, že v tomto případě jde o to, že běží stávající smlouva na dodávku elektřiny, která se prodloužila, nikoliv o veřejnou zakázku typu nákupu nového stroje. 
   Roman Zajíček a Mgr. Kamil Feitl se táží, proč nebyli zastupitelé informováni o akceptaci nabídky i třeba po podpisu zpětně, když to dle svých slov starostka konzultovala s jinými lidmi, vedoucím technických služeb a svým přítelem. 
   Starostka uznává své opomenutí a ještě jednou se omlouvá za pochybení. 

   Zastupitelstvo ukládá kontrolnímu výboru provést kontrolou smluv s dodavateli energií. 
   Mgr. Kamil Feitl zároveň požaduje, pokud má obec uzavřeny nějaké další obdobné smlouvy, aby se hlídaly konce jejich platnosti a byl ve smlouvách přehled. 
   Miroslava Stránská se podivuje, že starostka řeší zásadní věci s vedoucím technických služeb, místo aby konzultovala věci s místostarostou. 

   Roman Zajíček též upozorňuje, že se dozvěděl, že např. poptávku na dodávku dveří do MŠ firmám rozesílal vedoucí technických služeb, který by neměl zasahovat do chodu obce, ale měl by na to být místostarosta. 
   Starostka uvádí, že s tím souhlasí a bude konzultovat častěji takové záležitosti s místostarostou. 

   Roman Zajíček se dále táže, zda je známo, jak dlouho bude trvat pracovní neschopnost zastupitele Petra Průši, a pokud déle, měl by dle něho Michalu Šlincovi někdo pomoci s výkonem práce v komisi územního rozvoje, neboť je tím hodně vytížen. 
   Michal Šlinc uvádí, že zatím vyřizování stavebních věcí ve spolupráci s obecním úřadem zvládá. 
   Starostka uvádí, že o předpokládané délce pracovní neschopnosti pana Petra Průši nebyla přesněji informována.

  2. Předsedkyně kontrolního výboru Miroslava Stránská informuje o svých zjištěních ohledně podmínek pronájmu kulturního domu. Táže se starostky na podmínky aktuálně probíhajících opakujících se akcí v kulturním domě. 
   Starostka uvádí, že cvičení žen je pořádáno pod hlavičkou obce, a tedy se neplatí nájem. Roman Zajíček se táže, kolik žen na cvičení chodí. 
   Starostka uvádí, že 8 až 10. 
   Roman Zajíček se táže, zda si tedy cvičitelka vydělává v sále, který platí obec. 
   Starostka uvádí, že cvičitelka za jeden kurz požaduje 500 Kč, které mezi sebou vyberou cvičenky, že cvičení pořádá na žádost včelenských žen a sama je i finančně dotuje. 
   Roman Zajíček uvádí, že jako normální by viděl, že pokud akci pořádá obec, pak by měla obec platit i cvičitelku. 

   Miroslava Stránská se táže, jaká jsou stanovena pravidla pro pořádání akcí, kdo rozhoduje o tom, zda je akce pořádána pod hlavičkou obce, nebo jako soukromá, zda si také může pořádat nějakou akci v KD pod hlavičkou obce. 
   Starostka odpovídá, že může, ale akce musí být uveřejněna v obecním zpravodaji a být přístupná veřejnosti. Dále uvádí, že cvičení žen klidně zruší, neboť jí to stojí peníze a námahu. 
   Miroslava Stránská, Roman Zajíček i další zastupitelé namítají, že zrušení cvičení nechtějí. 
   Slovo dostává přítomný zapisovatel a úředník obecního úřadu Mgr. František Mareš, který na otázku Miroslavy Stránské, kdo rozhoduje o pořádání akcí pod hlavičkou obce, uvádí, že povolování konání akcí v kulturním domě není vyhrazenou pravomocí zastupitelstva, takže o tom rozhoduje starosta, pokud nebude případně vytvořena vnitřní směrnice, která bude věc nějak blíže upravovat. 
   Miroslava Stránská navrhuje, že zpracuje směrnici či přesnější pravidla na dlouhodobé a krátkodobé pronájmy kulturního domu.

  3. Za komisi územního rozvoje a životního prostředí informuje o projednávaných záležitostech, např. o požadavcích na kácení stromů, Michal Šlinc. Také seznamuje zastupitele se svým návrhem formulace odpovědi p. Bohuslavu Stejskalovi na jeho žádost o směnu pozemků. Proti návrhu nevznesli zastupitelé námitek.
  4. Předseda kulturní a sociální komise Mgr. Kamil Feitl informuje o inovacích v přípravě vítání občánků. Dále se plánuje Dětský den a 27.6. zábava v KD Včelná. 20.5. bude pořádán zájezd pro seniory. 
   Na dotaz starostky se diskutuje možném o pořádání stavění májky. Mgr. Kamil Feitl odpovídá, že po domluvě se Sportovním klubem Včelná lze takovou akci uspořádat.
  5. Předseda komise pro sport a volný čas Ing. Stanislav Pražák se ohledně budování hřišť táže, zda by pro zřízení hřiště nebyl prostor na jiném vhodnějším místě než v Lesní kolonii, např. na veřejném prostranství v ulici Borovského. 
   Odpovědí starostky je, že pozemek v Borovského ulici je dle územního plánu stavební parcela a prostor v Lesní kolonii by to chtělo nějakým způsobem upravit, aspoň aby tam neparkovala auta, tzn. provést oplocení, prořez stromů a demontáž studně. S tím zastupitelé souhlasí. 
   Michal Šlinc souhlasí s myšlenkou, že řádné víceúčelové hřiště by se dalo naprojektovat do vhodnějšího prostoru, např. na stávajícího hřiště v Dlouhé ulici, cca za 1,5 mil. Kč s dotační podporou. Pokud jsou stávající prvky na tomto hřišti pořízené z dotací vázány na dobu udržitelnosti, bylo by dle něho možné např. 1,5 roku počkat. 
   Starostka a někteří zastupitelé upozorňují, že multifunkční hřiště v husté zástavbě může působit rušivě např. hlukem. 
   Objevují se i myšlenky na jiné umístění hřiště, např. v prostoru pod tréninkovým fotbalovým hřištěm, či přímo na něm (Miroslava Stránská). Tyto pozemky však nejsou ve vlastnictví obce.
 8.  Různé:
  1. Starostka informuje o úklidu obce v rámci akce "Ukliďme Česko" dne 9. května.
  2. Starostka informuje o cenové nabídce na výsadbu dvou kaštanů u restaurace "U kaštanu". Zároveň navrhuje konzultovat výsadbu se sousedy, včetně restaurace, neboť stromy budou časem značně vysoké a mohou je omezovat. Zastupitelé souhlasí, že sousedé by se měli alespoň o plánované výsadbě informovat. Vlastníky nemovitosti čp. 12 uvědomí Miroslava Stránská.
  3. Starostka informuje, že se zúčastnila semináře v Praze o nové legislativě v dotacích. Seminář byl za sníženou cenu 800 Kč. Táže se, zda má o semináři blíže referovat vzhledem k pokročilé hodině. 
   Mgr. Kamil Feitl opakuje svůj požadavek z minulých zasedání, že by měla starostka předávat informace ze seminářů písemně. Dále se táže, zda má starostka plán akcí, kterých se hodlá zúčastnit. 
   Odpovědí starostky je, že plán nemá. Bude se však snažit o školeních předem informovat. 
   Miroslava Stránská zde upozorňuje, že starostka sama po některém ze seminářů informovala zastupitelstvo, že by v pozvánce na zasedání zastupitelstva měla být uvedena všechna projednávání majetkoprávních úkonů ohledně nemovitostí. Zda tomu tak již je. 
   Starostka odpovídá, že někdy není možno z časových důvodů do pozvánky vše uvést, ale bude se snažit toto pravidlo dodržovat.
  4. Starostka informuje o ohlášené kulturní akci k KD Včelná "pro všechny smysly".
  5. Mgr. Kamil Feitl informuje o plánované kulturní akci dětského domova Boršov nad Vltavou v KD Včelná dne 11. dubna.
  6. Starostka informuje o zájmu občanů o biopopelnice, momentálně obec čeká na zásilku dalších 50 biopopelnic od firmy A.S.A. Celkový počet objednaných biopopelnic je tak již 200.
  7. Starostka informuje o podrobnostech žádosti o grant na zabezpečení budovy mateřské školy: bude žádáno o celkem 141 tisíc Kč na bezpečnostní dveře a videotelefon.
  8. Starostka informuje o žádosti o grant na zvelebení prostor před kulturním domem s celkovou hodnotou projektu 256 tis. Kč, z čehož by polovinu činila dotace. V rámci této akce by vyměnila dveře, zrušila septik, změnila plot, zateplila byt správce. 
   Michal Šlinc informuje, že statik předběžně posoudil únosnost krovu kulturního domu a sádrokarton by dle něho krov unesl. Nedoporučil by však jeho montáž vzhledem k možnosti pohybu krovu a následného praskání desek. Posudek statik vyhotoví písemně.
 9.  Diskuze:
  1. Starostka na dotaz ze zastupitelstva informuje o dvou nabídkách daňových poradců na zpracování daňového přiznání k dani z příjmu za obec.
  2. Přítomný host a člen finančního výboru Jaroslav Bílek se táže, zda bude obec řešit park za obecním úřadem. 
   Starostka odpovídá, že se v současnosti řeší školka a pak krok za krokem přijde na další věci. 
   Zároveň uvádí historii projednávání této věci v minulém zastupitelstvu, kde se diametrálně lišily názory na využití prostoru, proto rozhodování bylo ponecháno na současné zastupitelstvo. 
   Mgr. Kamil Feitl navrhuje, že by bylo dobře ustanovovat na řešení konkrétních úkolů pracovní skupiny, které by připravovaly návrhy. S tím zastupitelé souhlasí. 
   Starostka navrhuje, aby se zastupitelé tedy předběžně vyjádřili o svých představách na využití prostoru za obecním úřadem, zda již existuje základní shoda. 
   - Místostarosta Mgr. Kamil Feitl by prostor upravil pro setkávání lidí, parkového typu, např. s altánkem a obecní pecí, kde by si občané mohli sami něco upéct. 
   - Michal Šlinc by chtěl prostranství otevřít a později doplnit prvky pro děti např. z jiných hřišť. Kontejnery na listí za kulturním domem by přemístil do technického prostoru nad mateřskou školu. 
   - Roman Zajíček by prostor upravil pro konání menších veřejných akcí. 
   - Ing. Stanislav Pražák by prostor využil jako veřejné prostranství pro setkávání lidí, bez pece, ale třeba s ohništěm. 
   - Miroslava Stránská by zde zřídila volnočasový prostor doplněný dřevěnými hracími prvky pro děti. 
   - Ing. Alice Nejedlá by v prostoru zřídila zeleň, parčík, kašnu, chybí jí také kavárna. 
   - Ing. Karel Pokorný by část pozemku za OÚ vyměnil za parčík před prodejnou Centrum, kde je dle něho přirozený střed obce. Za obecním úřadem by vybavil menší parčík. 
   - Starostka by za OÚ zřídila parčík, včetně fontánky, multifunkčního altánku pro akce, i v malém rozsahu např. pro tanec. Dále by mohla být např. instalováno několik hracích prvků pro děti a venkovní posilovací zařízení pro seniory.
  3. Miroslava Stránská se táže, kdo vyhrál výběrové řízení na projektanta rozšíření kanalizace v Lesní kolonii. Odpovědí starostky je, že ze tří nabídek byla vybrána nejlevnější nabídka p. Hrabčáka za 85 tis. Kč.
  4. Miroslava Stránská se táže na stav přípravy stavby chodníku pod tratí. 
   Michal Šlinc odpovídá, že obec čeká na nabytí právní moci územního rozhodnutí, aby se zažádalo o stavební povolení.
  5. Miroslava Stránská se táže na stav projekční přípravy cyklostezky. 
   Michal Šlinc odpovídá, jaké varianty trasy zvažuje. Byla oslovena Správa železniční dopravní cesty, aby se vyjádřili k možnému propojení cyklostezky do Č. Budějovic přes železniční přejezd na spojce do Roudného. Dle Michala Šlince bude obec moci realizovat cyklostezku až v návaznosti na řešení ze strany města Č. Budějovice. Nyní pracuje na projektu chodníků, pak až zpracuje projekt cyklostezky. 
   Miroslava Stránská uvádí, že občané na stavbu cyklostezky tlačí a tato stavba by se neměla odkládat.
  6. Místostarosta Mgr. Kamil Feitl děkuje všem zastupitelům, kteří zaslali své připomínky k vytvářeným novým webovým stránkám obce. Ostatní zastupitelé se mohou ještě k webu vyjádřit.

  Zasedání ukončeno v 22:04 hodin.


Zapsal: F. Mareš dne 30.3.2015 

Ověřili: Ing. Stanislav Pražák, Miroslava Stránská 
Podepsána: starostka obce