Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Včelná

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Včelná

konaného dne 20.4.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Navržený program jednání:

 1. Schválení programu jednání
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení z 8. zasedání dne 30.3.2015
 4. Rozpočtové opatření č. 7/2015 a 8/2015 (na vědomí)
 5. Obecně závazná vyhláška obce o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem
 6. Schválení účetní závěrky obce za rok 2014
 7. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2014
 8. Žádost o odprodej části pozemku parc. č. 485/3 – příjezd k čp. 195
 9. Žádost o směnu pozemků Včelná S+V s.r.o.
 10. Žádost o směnu pozemků Karel Šandera
 11. Majetkoprávní vztahy se Sportovním klubem Včelná
 12. Provozní řád Kulturního domu Včelná
 13. Zprávy starostky obce
 14. Zprávy předsedů výborů a komisí obce
 15. Různé
 16. Diskuze

Přítomní zastupitelé:

 1. Ing. Jarmila Mandžukova – starostka
 2. Mgr. Kamil Feitl – místostarosta
 3. Ing. Alice Nejedlá
 4. Ing. Karel Pokorný
 5. Ing. Stanislav Pražák
 6. Miroslava Stránská
 7. Michal Šlinc
 8. Roman Zajíček

Omluvení zastupitelé:

 1. Petr Průša

Další zúčastněné osoby:

 1. Zapisovatel Mgr. František Mareš

Zasedání zahájeno v 18:00 hodin.

1. Zasedání zahájila a řídí jej starostka obce Ing. Jarmila Mandžuková. Jednotlivé body jednání doprovázeny informací promítanou dataprojektorem. Starostka doporučuje, aby zastupitelstvo projednalo body 9 a 10 v předstihu po bodu 2 vzhledem k osobní návštěvě žadatelů, aby nemuseli čekat několik hodin na projednání věci.

Program jednání s předjednáním bodů 9 a 10 schválen jednohlasně: 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.

2. Ověřovateli zápisu jmenováni: Ing. Karel Pokorný a Ing. Alice Nejedlá

Předjednává se bod 9: Žádost o směnu pozemků prezentuje za společnost Včelná S+V s.r.o. přítomný host Ing. arch. Vojta Vít. Včelná S+V s.r.o. od obce požaduje pozemky parc. č. 726/1 a 725/3 o výměře 1210 a 393 m2. Sama nabízí pozemky o výměře 2033 m2 u retenční nádrže na Dlouhých rolích a kusy komunikací. Starostka navrhuje místní šetření či prohlídku, při níž by se zastupitelé seznámili se stavem obecních pozemků navrhovaných žadatelem pro směnu. Zastupitelé s prohlídkou souhlasí a na tomto zasedání nechtějí ještě přijímat rozhodnutí ve věci.

Ing. arch. Vojta Vít zároveň informuje, že zítra bude proveden asfaltový povrch komunikace v ulici Dolní.

Předjednává se bod 10: Přítomný host p. Karel Šandera ml. komentuje svou žádost o směnu pozemků. Od obce požaduje pozemek parc. č. 723/179 výměře 97 m2 a části pozemků č. 721 a 723/16 o výměrách 294 a 1542 m2 (částečně stavební parcela). Sám nabízí 2226 m2 pozemků, především 1017 m2 na 2/6 cyklostezku a autobusovou zastávku, 679 m2 veřejného prostranství v ulici Dolní a zbytek komunikací mezi bytovými domy. Směnu by doplnil případně o doplatek.

Michal Šlinc se táže na podrobnosti k nabízenému pozemku parkoviště u bytového domu. Karel Šandera uvádí, že je více možných variant vlastnictví některých parkovacích míst, mohla by být prodána i některým obyvatelům bytovky. Obslužná komunikace by byla obecní. Roman Zajíček uvádí, že žadatel by si měl najít spíše jiný obecní pozemek ke směně než stavební, ačkoli je pravda, že obec jich příliš nemá. Michal Šlinc se táže, zda by p. Šandera své pozemky eventuálně prodal. Karel Šandera odpovídá, že v principu ano. Starostka by projednala věc na příštím zastupitelstvu po seznámení se s poměry na pozemcích. S tím zastupitelstvo souhlasí.

3. Starostka provádí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. Nic nebylo uloženo. Zároveň připomíná, že dva odprodeje obecních pozemků schválené na minulém zasedání nebyly realizovány, neboť se zájemcům o odkup zdála vysoká cena. Zde starostka dává slovo přítomnému hostu p. Petrákovi, který reaguje na nabídku obce 1000 Kč/m2 na odprodej části obecního pozemku ve Čtyřech chalupách, který zaplotil. Dle p. Petráka je to neadekvátně vysoká cena, on by za pozemek dal 5000 Kč celkem. Michal Šlinc a Roman Zajíček odpovídají o způsobu uvažování zastupitelstva. Žadatel by získal kus pozemku, který přičlení ke stavební parcele a navýší se mu tržní cena nemovitosti. Ing. Karel Pokorný doplňuje, že vyhláškový odhad ceny se pohybuje kolem 1000 Kč/m2. Starostka chce uvést svůj důvod, proč se zdržela hlasování o ceně 1000 Kč/m2. Uvádí příklad, kdy minulé zastupitelstvo schválilo obdobný prodej 6 m2 pozemku zastavěného soukromým plotem za 300 Kč/m2. Roman Zajíček namítá, že obec by neměla prodávat části stavebních pozemků za 300 Kč/m2. Starostka uvádí, že je to pouze odůvodnění jejího zdržení se hlasování o stanovení ceny 1000 Kč/m2. Dalším návrhem Michala Šlince je směna pozemku, pokud by žadatel našel pro směnu vhodný pozemek, případně ocenit výši pronájmu pozemku. Bude projednáno později. Starostka dává slovo přítomnému hostu panu Pavlu Rožboudovi. Ten navrhuje uspořádat výstavu obrazů p. Kindlera a jeho hostů u příležitosti jeho životního jubilea 90 let. Obec by mohla poskytnout sál, tisk pozvánky a pomoc pracovníků s instalací panelů. Navrhuje 1.7. vernisáž, ukončení 6.7.2015. Pavel Rožboud by výstavu organizačně zajistil. Diskutuje se o vhodnosti termínu výstavy. Zastupitelé s pořádáním výstavy souhlasí. Zasedání pokračuje již bez přítomnosti hostů. Zde starostka obce předkládá zprávu o daňových příjmech za březen 2015: 899 tis. Kč. Loni to za březen bylo o 151 tis. Kč více. Meziroční pokles příjmů za první tři měsíce roku je 546 tis. Kč. Co se týče plnění rozpočtu k 31.3.2015, jsou příjmy naplněny na 5,0 mil. Kč z rozpočtovaných 16,5 mil. Kč, výdaje 3,5 mil. Kč z rozpočtovaných 28,2 mil. Kč. Stav účtu k 31.3.2015 byl 29,8 mil. Kč.

4. Starostka informuje, že schválila rozpočtové opatření č. 7/2015, kterým se zvyšují příjmy o 50.008.000 Kč (především 50 mil. Kč převody mezi vlastními účty, 3 tis. Kč příjmy z dobrovolného vstupného na akci s Vl. Harapesem) a výdaje o 50.000.000 Kč (převody mezi vlastními účty). Miroslava Stránská se táže, proč byla při setkání s Vl. Harapesem v Kulturním domě zima. Aby se to nestávalo do budoucna. Starostka odpovídá, že topení bylo nastaveno, ale spadl jistič. Po zjištění situace zajistila akci nouzově. Řešením bude dálková správa otopného systému. Dále starostka informuje, že schválila rozpočtové opatření č. 8/2015, kterým se zvyšují výdaje o 17.500 Kč (především 15 tis. Kč na zpracování studie proveditelnosti přístavby MŠ). Zastupitelstvo vzalo rozpočtová opatření č. 7/2015 a 8/2015 na vědomí.

5. Starostka předkládá upravený návrh obecně závazné vyhlášky obce Včelná č. 1/2015 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem. Byly zapracovány připomínky odboru dozoru a kontroly ministerstva vnitra.

Návrh usnesení č. 1/9/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Včelná." schválen hlasováním 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.

6. Starostka informuje, že je třeba schválit účetní závěrku obce Včelná k 31.12.2014. Předseda finančního výboru Ing. K. Pokorný informuje, že finanční výbor k účetní závěrce nemá námitek, takže ji doporučuje ke schválení.

Návrh usnesení č. 2/9/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Účetní závěrku obce Včelná k 31.12.2014 s kladným výsledkem hospodaření ve výši 10.434.659,24 Kč." schválen hlasováním 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.

7. Starostka informuje, že je třeba vyvěsit na 15 dnů a posléze schválit závěrečný účet obce za rok 2014. Předseda finančního výboru Ing. K. Pokorný informuje, že finanční výbor k návrhu závěrečného účtu nemá námitek, takže jej doporučuje na příštím zasedání zastupitelstva ke schválení.

8. Starostka informuje o žádosti p. Smudka o odprodej menší části pozemku parc. č. 485/3, než bylo schváleno na minulém zasedání. Šlo by pouze asi o 5-metrový pruh pro příjezd k čp. 195, což je cca 96 m2. Zastupitelé nemají proti zmenšení rozsahu prodeje námitek, konkrétní kupní smlouvu schválí poté, co žadatel předloží geometrický plán na oddělení jím požadované části pozemku.

9. Předjednáno v bodě 3.

10. Předjednáno v bodě 3.

11. Starostka informuje o výsledku projednání majetkoprávních vztahů se Sportovním klubem Včelná. Je oboustranná vůle k vzájemné výměně víceúčelového sportoviště a pozemku pod komunikací U Stadionu. Obec bude muset nechat zpracovat geometrický plán na oddělení komunikace. Případný odprodej pozemku bývalé střelnice je třeba projednat v orgánech Sportovního klubu. Roman Zajíček jako člen Sportovního klubu uvádí, že prioritou SK bude zřejmě zajistit využití pozemku pro sportovní aktivity, tedy nějaké hřiště, nikoli třeba skatepark. Michal Šlinc uvádí, že na daný pozemek by se vešlo tenisové hřiště (cca 24x12,5 m), nikoli větší víceúčelové hřiště. Miroslava Stránská s vybudováním tenisové hřiště nesouhlasí, plocha by měla sloužit pro širší sportovní vyžití.

12. Starostka dává k projednání návrh Provozního řádu Kulturního domu Včelná, jak jej připravila Miroslava Stránská.

Návrh usnesení č. 3/9/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Provozní řád Kulturního domu Včelná." schválen hlasováním 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.

13. Zprávy starostky obce:

a) Starostka informuje o sdělení firmy ČEZ o případných sankcích při předčasné výpovědi smlouvy o dodávce elektřiny. Výpověďní lhůta by byla tříměsíční, sankce za zmařený obchod by byla 2.995,29 Kč. Michal Šlinc uvádí, že by obec měla smlouvu vypovědět, až pokud by našla lepší nabídku. Starostka v této věci uvádí, že se k zastupitelům chová slušně a s úctou a totéž vyžaduje od nich. Roman Zajíček namítá, že zastupitelé reagovali tak, jak reagovali, protože podepsala smlouvu, k čemuž neměla kompetenci a neoznámila to na dalším zasedání. Takže se nesmí divit, že padala nařčení z korupčního jednání. Za takovou věc je prý u soudu bývalý primátor města České Budějovice. Starostka namítá, že se za svou chybu zastupitelstvu omluvila, ale korupčního jednání se nedopustila. Navíc dodavatel energie do její domácnosti je E.ON a s firmou ČEZ nemá nic společného. Pokud místostarosta na minulém zasedání hovořil o korupčním jednání, tak by měl buď přinést důkazy, nebo se omluvit. Místostarosta Mgr. Kamil Feitl uvádí, že hovořil o svém pocitu, že to vypadá jako korupční jednání, takže se může omluvit za vyslovení svého pocitu, neřekl však, že šlo o korupční jednání. Roman Zajíček navrhuje hlasovat o tom, že zastupitelstvo pověřuje kontrolní výbor zjištěním jiných nabídek na dodavatele elektřiny a zjistit u právníků závažnost pochybení starostky. Miroslava Stránská navrhuje schválit výpověď smlouvy s firmou ČEZ, aby měla obec čistý stůl pro nové výběrové řízení na dodavatele. Roman Zajíček se vrací ke svému požadavku na hlasování o uložení kontrolnímu výboru zjistit ve spolupráci s právníkem všechny okolnosti uzavření smlouvy. Předsedkyně kontrolního výboru Miroslava Stránská odpovídá Romanu Zajíčkovi, že kontrolní výbor nemůže zjistit něčí pohnutky jednání, to by musely zjistit případně až trestní orgány. Takový způsob řešení věci však nepovažuje za rozumný. Starostka uvádí, že očekává racionální vyřešení této záležitosti, nikoli nekonečné rozmazávání v zápisech či jinými způsoby. Slovo dostává přítomný zapisovatel Mgr. František Mareš, který mimo jiné uvádí, že byl zatím zvyklý vždy na spolupráci zastupitelstev a starosty a nedovede si představit, že by při každé sporné záležitosti místo jejího konstruktivního projednání hrozilo podávání trestních oznámení, pokud se věc dostane do rukou Romanu Zajíčkovi. Po další diskuzi se jako vhodná příležitost k provedení nového výběrového řízení na dodavatele elektřiny jeví konec roku, kdy se bude provádět i výběrové řízení na dodavatele plynu. Starostka uvádí, že zjistí a dá vědět, jaká sankce by byla za zmaření obchodu, pokud by výpověď smlouvy nastala ke konci roku. Ke kompenzaci sankce za případné předčasné ukončení smlouvy poskytne 3000 Kč obci jako dar. Další diskuze probíhá o záměru zastupitelstva zveřejňovat v budoucnu na webu všechny smlouvy s plněním nad 50 tisíc korun.

b) Starostka informuje o zhotovené studii proveditelnosti rozšíření Mateřské školy. Dále informuje, že výsledky přijímacího řízení do MŠ bude rodičům oznámeno do konce dubna. Dvě místa jsou ponechávána volná pro předškoláky. Dále připomíná, že co se týče rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ, bude třeba zpracovat projekt pro výběrové řízení. Mgr. Kamil Feitl uvádí, že p. Sahan do půlky května podá jak nabídku na provedení prací, tak i slepý rozpočet k nacenění jinými firmami. Michal Šlinc upozorňuje, že po zhotovení studie proveditelnosti bude třeba zadat zpracování samotného projektu rozšíření MŠ. Vzhledem k pravděpodobné ceně projektu o výběru zřejmě společně rozhodnou starosta s místostarostou.

c) Starostka informuje o probíhající rekonstrukci komunikace v Dolní ulici.

d) Starostka představuje žádost p. Pavlovského o zřízení věcného břemene chůze a jízdy přes obecní pozemek k zajištění přístupu k nemovitosti čp. 252. Zastupitelstvo se zřízením věcného břemene souhlasí. Starostka předloží příště po poradě se znalcem Ing. Karlem Pokorným návrh výše jednorázové úplaty za zřízení věcného břemene.

e) Starostka informuje o předání čistopisu Územní studie Včelná – Čtyři chalupy. Územní studii rozjednanou minulým zastupitelstvem bude třeba schválit. Blíže záměr studie vysvětluje Michal Šlinc, který se podílel na komunikačním řešení.

Návrh usnesení č. 4/9/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Územní studii Včelná – Čtyři chalupy." schválen hlasováním 7 pro – 0 proti – 1 se zdržela (Miroslava Stránská).

f) Starostka žádá pracovní skupinu k cyklostezce o podání informace o dalším vývoji. Miroslava Stránská a Michal Šlinc informují o potřebném výkupu soukromých pozemků v části od vjezdu do Dlouhých rolí výše. V druhé části ke kolejím směr Rožnov jsou další pozemky k výkupu, u kterých je předjednáno řešení. Tato druhá fáze má však návaznost na řešení Jižní tangenty, jejíž provedení se právě diskutuje na krajském úřadě.

g) Starostka informuje o potřebě oprav komunikací (cca 180 metrů délkových přídlažby) a chodníku a o potřebě zhotovení parkovacího stání u MŠ. Proti provedení oprav není námitek, probíhá diskuze o způsobu provedení parkovacích stání před MŠ. Vhodný návrh připraví Michal Šlinc. Starostka připomíná potřebu dohotovit část chodníku na hlavní třídě od ul. Jiráskova nahoru k novému chodníku. Místostarosta Mgr. Kamil Feitl uvádí požadavek p. Hřebejka na rozšíření asfaltové vozovky v ulici Úzká. Automobily se vyhýbají přes zelený pruh. Michal Šlinc s vedením obce se pokusí najít adekvátní řešení.

h) Starostka navrhuje provést celkovou rekonstrukci komunikace a nové veřejné osvětlení v ulici Krátká. Rýsují se možnosti získání dotací na rekonstrukci komunikací, takže by bylo dobré mít realizovatelný projekt. Zastupitelé s vyhotovením projektu souhlasí.

i) Starostka informuje o plánovaném projednání Jižní tangenty u radního Krajského úřadu Mgr. A. Kráka dne 23.4. od 9 hod a o veřejném projednání tangenty dne 23.4. od 16 hodin v Kulturním domě. Ing. Karel Pokorný informuje o znění smlouvy mezi krajem a projektantem Blahoprojekt na projektování Jižní tangenty.

j) Starostka informuje, že poplatek za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro podnikatelské stavby podléhá ve Včelné desetinásobnému zvýšení vzhledem k ochrannému pásmu vodního zdroje. Vzhledem k neúměrné výši tohoto poplatku např. pro stavbu prodejny jednala starostka dnes o této záležitosti s hejtmanem Jihočeského kraje. Dle Ing. Karla Pokorného i když obec ve spolupráci s JVS vyvine úspěšné úsilí o zúžení ochranného pásma, tak reálné uskutečnění by mohlo trvat dva roky.

k) Starostka informuje o práci na Strategickém plánu rozvoje obce a o došlých vyplněných dotaznících od občanů. Termín odevzdání plánu je do 27. dubna 2015.

l) Starostka informuje o získaném grantu na Včelenskou kulturu ve výši 30.000 Kč.

m) Starostka informuje o získaném grantu na rekonstrukci prostranství a nového plotu u kulturního domu ve výši 128.000 Kč.

n) Starostka připomíná, že obec získala i grant na zateplení stropu v Kulturním domě ve výši 52.000 Kč a předkládá odborné posouzení statiky krovu kulturního domu.

o) Dále starostka informuje o vyhlášených grantech „Nadace partnerství“ (dotace 10-30 tis. Kč je podmíněna spoluprací s neziskovou organizací). Další dotace je možná z programu „Místo, kde žijeme“. Dále se diskutuje o zpracování studie proveditelnosti parku za OÚ. Miroslava Stránská navrhuje, aby odborný projektant připravil několik variant řešení. Starostka osloví projektanta, s jehož prací byla spokojenost v sousední obci Kamenný Újezd.

14. Zprávy předsedů výborů a komisí obce:

a) Starostka k projednání ve finančním výboru předává Dodatek č. 1/2015 smlouvy s firmou Čevak na provozování kanalizace a vodovodu, Dodatek ke smlouvě s firmou A.S.A. o službách v odpadovém hospodářství, nabídky pojištění žacího stroje a informaci z ministerstva financí o nových povinnostech obcí. Starostka blíže informuje o návrhu dodatku smlouvy s firmou A.S.A. – zájem o biopopelnice je značně větší, než firma A.S.A. předpokládala, a za 100 nádob nad původně domluvenou stovku již požaduje platbu za vývozy cca 58 tis. Kč za rok. Místostarosta Mgr. Kamil Feitl, který byl přítomen při původním jednání s firmou A.S.A. o dodávce biopopelnic, uvádí, že dodatek bude třeba ještě s firmou projednat, protože navrhované podmínky nebyly obci oznámeny předem. Místostarosta informuje o plánované revizi všech pojistných smluv obce.

Návrh usnesení č. 5/9/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná ukládá finančnímu výboru kontrolu pojistných smluv, smluv na odběr plynu, posouzení návrhu dodatku č. 1/2015 smlouvy s firmou Čevak o nájmu veřejného vodovodu a kanalizace a návrhu dodatku č. 21 ke smlouvě s firmou A.S.A. o poskytování služeb." schválen hlasováním 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.

b) Předseda kulturní a sociální komise Mgr. Kamil Feitl informuje o uskutečněné akci dětského domova z Boršova v KD Včelná, o plánovaném stavění májky a výletu pro důchodce do Telče, který organizuje starostka. Dále se plánuje vítání občánků s profesionálním fotografem a předběžně výlet pro děti do aquaparku. Dále podává informaci o ceně barevného tisku obecního zpravodaje v případě tisku v tiskárně – 3,50 až 3,90 Kč za kus. Na kopírce obecního úřadu by byl barevný tisk dražší. Místostarosta představuje také aktuálně získanou nabídku nového kopírovacího stroje, jehož provoz by byl cca o polovinu levnější. Domluveno, že obec získá ještě další nabídky na kopírovací stroje s levnějším barevným tiskem.

c) Starostka připomíná úkol komise pro sport a volný čas navrhnout úpravu hřiště v Lesní kolonii. Ing. Stanislav Pražák a Michal Šlinc odpovídají, že ještě vizi nezpracovali. Roman Zajíček zde děkuje obecním technikům, že posekli na jeho požadavek promptně fotbalové hřiště SK Včelná. Dle něho a Michala Šlince by bylo dobré síct hřiště i nadále s týdenní četností, např. ve čtvrtek.

15. Různé

a) Starostka informuje o akci "Ukliďme Česko" ve Včelné 9. května

b) Starostka informuje o dosavadní smlouvě o spoluužívání komunikace do skladu Čepra s formou Čepro. Firma přispívá obci ročně na údržbu a opravy komunikace 30 tis. Kč. Starostka se táže, zda má vzhledem k vyšším výdajům oslovit firmu Čepro, zda by nemohla hradit vyšší částku. Zastupitelstvo souhlasí s vyvoláním jednání s firmou Čepro o této otázce.

c) Starostka informuje o semináři o odpadovém hospodářství ve čtvrtek 7. května 2015.

d) Starostka předkládá pozvánku na setkání představitelů obcí „Podpora meziobecní spolupráce“ 28.4.2015 od 13 h v Pištíně. Sama se zúčastnit nemůže.

e) Starostka předkládá nabídku hromadného rozesílání SMS zpráv občanům. Místostarosta Mgr. Kamil Feitl upřesňuje, že tato možnost je využívaná především obcemi, které jsou v ohrožení např. povodněmi. Pro naši obec to není také vzhledem k finančním nákladům nutné, pokud informujeme e-mailem a jinak.

f) Starostka informuje o přesunu dvou stanovišť kontejnerů. Diskutuje se o možnosti přesunout jinam i kontejnery na komposty.

g) Starostka informuje o žádosti o zamezení průjezdu těžké stavební techniky ulicí Tikalova a žádá od Michala Šlince o spolupráci při jednání se žadateli.

h) Starostka informuje o plánovaném zprůjezdnění silnice Plavská v Novém Roudném a informuje, že v té souvislosti by obec mohla požadovat příspěvek na opravu komunikace do Roudného využívané při objížďce. S tím zastupitelé souhlasí.

16. Diskuze:

a) Dotaz, kdy budou zprovozněny nové webové stránky, zodpovídá Mgr. Kamil Feitl. Jsou v principu již připravené.

Zasedání ukončeno v 22:01 hodin.

Zapsal: Mgr. František Mareš dne 20.4.2015

Ověřovatelé:

Ing. Karel Pokorný ..............................................

Ing. Alice Nejedlá ..............................................

Starostka: Ing. Jarmila Mandžuková ..............................................