Usnesení z 8. zasedání OZ Včelná 2015

Přijatá usnesení
na 8. zasedání obecního zastupitelstva
dne 30.3.2015

 

 • 1/8/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2015, kterým se navyšují příjmy o 491.540 Kč a výdaje o 709.500 Kč.
 • 2/8/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje prodej části pozemku parc. č. 537/4, jiná plocha, ostatní plocha v k.ú. Včelná o výměře cca 36 m2 (zaplocená část) za cenu 1000 Kč/m2 - - osobní údaje nabyvatele - -. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující.
 • 3/8/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje prodej části pozemku parc. č. 485/2 v k.ú. Včelná o výměře cca 175 m2 a části pozemku parc. č. 485/3 o výměře cca 205 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem), vše v k.ú. Včelná, za cenu 1000 Kč/m2 - - osobní údaje nabyvatele - -. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující.
 • 4/8/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje výjimku z počtu dětí ve třech třídách Mateřské školy Včelná na školní rok 2015/2016 z 24 na 28.
 • 5/8/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Inventarizační zprávu ústřední inventarizační komise k provedení inventarizace majetku obce Včelná k 31.12.2014.
 • 6/8/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje měsíční odměny neuvolněným zastupitelům ve výši: místostarosta 5.175 Kč, předseda výboru nebo komise 1.345 Kč, člen výboru nebo komise 1.097 Kč, člen zastupitelstva 559 Kč, a to s platností od 1.4.2015. Při souběhu výkonu několika funkcí náleží odměna pouze za funkci s nejvyšší odměnou.