Usnesení z 9. zasedání OZ Včelná 2015

Přijatá usnesení
na 9. zasedání obecního zastupitelstva
dne 20.4.2015

 

 • 1/9/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Včelná
 • 2/9/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Účetní závěrku obce Včelná k 31.12.2014 s kladným výsledkem hospodaření ve výši 10.434.659,24 Kč.
 • 3/9/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Provozní řád Kulturního domu Včelná s platností od 20.4.2015
 • 4/9/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Územní studii Včelná - Čtyři chalupy
 • 5/9/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná ukládá finančnímu výboru kontrolu pojistných smluv, smluv na odběr plynu, posouzení návrhu dodatku č. 1/2015 smlouvy s firmou Čevak o nájmu veřejného vodovodu a kanalizace a návrhu dodatku č. 21 ke smlouvě s firmou A.S.A. o poskytování služeb