Usnesení z 10. zasedání OZ Včelná 2015

Přijatá usnesení
na 10. zasedání obecního zastupitelstva
dne 18.5.2015

 

 • 1/10/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje návrh na pořízení změny č. 2 územního plánu Včelná a schvaluje pořizovatele této změny, kterým bude na žádost obce Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování
 • 2/10/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2014, jehož přílohou je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014, a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
 • 3/10/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje koupi pozemku parc. č. 180/1 o výměře 22 m2 za cenu 100 Kč/m2 od paní - - - - osobní údaje prodávajícího - - - -.
 • 4/10/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná volí do funkce přísedícího soudce ve smyslu § 64 zákona č. 6/2002 Sb. paní - - - - osobní údaje 6 osob - - - -.
 • 5/10/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dodatek č. 21 smlouvy o poskytování služeb s firmou A.S.A. České Budějovice s.r.o.