Usnesení z 11. zasedání OZ Včelná 2015

Přijatá usnesení
na 11. zasedání obecního zastupitelstva
dne 15.6.2015

 

 • 1/11/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Dodatek č. 1/2015 smlouvy o nájmu za účelem správy a provozu veřejného vodovodu a kanalizace ve vlastnictví obce Včelná s firmou Čevak a.s.
 • 2/11/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje text výzvy k podání nabídek na akci 'Rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ Včelná'
 • 3/11/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná ukládá starostce obce zasílat zastupitelům elektronicky měsíční přehledy faktur.
 • 4/11/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná určuje zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace ve správním území obce Včelná dle zákona č. 183/2006 Sb. do konce volebního období 2014 - 2018 Ing. Jarmilu Mandžukovou, starostku obce
 • 5/11/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná ukládá Ing. Jarmile Mandžukové, spolupracovat s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace ve správním území obce Včelná dle stavebního zákona.
 • 6/11/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje koupi částí pozemků parc. č. 700/1 o výměře 337 m2, parc. č. 701 o výměře 206 m2, parc. č. 702 o výměře 41 m2, parc. č. 707/3 o výměře 668 m2 (dle GP č. 1146-109/2012) od HOME PORT REAL s.r.o., IČ 28084781, U Pily 636, 370 01 České Budějovice, za celkovou cenu 305.100 Kč.
 • 7/11/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje text výzvy k podání nabídek na akci 'Opravy komunikací a chodníků Včelná'.
 • 8/11/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr prodeje Víceúčelového cvičiště na pozemku parc. č. 439/1 v k.ú. Včelná, sestávajícího z asfaltové plochy, betonových obrub a dřevěných mantinelů s příslušenstvím, organizaci SK Včelná České Budějovice.
 • 9/11/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje proplacení pohárů na Mezinárodní turnaj v metané do výše 3000 Kč.