Usnesení z 13. zasedání OZ Včelná 2015

Přijatá usnesení
na 13. zasedání obecního zastupitelstva
dne 13.7.2015

 

 • 1/13/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje výběr zhotovitele stavby "Opravy komunikací a chodníků ve Včelné" firmu Jiří Jokl - Budějovické dopravní stavby, IČ 42417473, Hlinsko 56, 370 01 České Budějovice.
 • 2/13/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná ukládá starostce zveřejňovat na webových stránkách obce zápisy z jednání výběrových komisí u veřejných zakázek, o nichž rozhoduje zastupitelstvo obce.
 • 3/13/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
 • 4/13/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Strategický plán rozvoje obce na období 2015-2020.
 • 5/13/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje zadání Studie proveditelnosti na zřízení komunitního domu v budově čp. 26.
 • 6/13/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje zbudování fitparku na pozemku parc. č. 219/3 v k.ú. Včelná.
 • 7/13/2015
  Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje kronikářské zápisy za rok 2014.