Usnesení z 14. zasedání OZ Včelná 2015

Přijatá usnesení na 14. zasedání zastupitelstva obce Včelná dne 10.8.2015 

 • 1/14/2015 Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2015, kterým se navyšují příjmy o 17.303 Kč a výdaje o 370.574 Kč. 
 • 2/14/2015 Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Nařízení obce č. 1/2015 Rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic (Plán zimní údržby). 
 • 3/14/2015 Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odkup pozemku parc. č. 723/146 v k.ú. Včelná o výměře 679 m2 za cenu 300.000 Kč od - - - - -osobní údaje prodávajícího- - - - -. 
 • 4/14/2015 Zastupitelstvo obce Včelná ruší usnesení č. 6/11/2015 z 15.6.2015. 
 • 5/14/2015 Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odkup pozemků dle GP č. 1266-32/2015 parc. č. 700/7, 701/3, 702/3 a 707/13 od HOME PORT REAL s.r.o., U Pily 636, České Budějovice za cenu 218.970 Kč. 
 • 6/14/2015 Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje darovací smlouvu na převod chodníku, zastávky a sloupu veřejného osvětlení z obce Boršov nad Vltavou na obec Včelná. 
 • 7/14/2015 Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje darovací smlouvu, jíž obec Včelná daruje obci Boršov nad Vltavou 345.419,50 Kč na úhradu části nákladů stavby chodníku pod tratí.
 • 8/14/2015 Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odkup pozemků parc. č. 723/268, 723/269 a 723/471 od firmy Včelná S+V s.r.o., IČ 28113101, České Budějovice, za celkem 3.000 Kč. 
 • 9/14/2015 Zastupitelstvo obce Včelná ruší usnesení č. 1/13/2015 a schvaluje zhotovitele stavby 'Opravy komunikací a chodníků ve Včelné' firmu Dopravní stavby HP Bohemia, IČ 25161601, Boršov nad Vltavou. 
 • 10/14/2015 Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odkup části pozemku parc. č. 439/1 v k.ú. Včelná o výměře 1144 m2 (v GP č. 1255-19/2015 nově označena jako 439/5) od SK Včelná České Budějovice, IČ 14498570 za cenu 40.000 Kč. 
 • 11/14/2015 Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje prodej víceúčelového cvičiště na pozemku parc. č. 439/1 v k.ú. Včelná za cenu 40.000 Kč SK Včelná České Budějovice, IČ 14498570. 
 • 12/14/2015 Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odkup pozemků parc. č. 529/101, 529/115, 585/8 a 523/9 v k.ú. Včelná od - - - - -osobní údaje prodávajícího- - - - -, za cenu 300 Kč/m2.
 • 13/14/2015 Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje minimální výši jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene ve prospěch správců inženýrských sítí ve výši 2.000 Kč.