Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Včelná

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Včelná

konaného dne 18.5.2015 od 17,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Navržený program jednání:

1. Schválení programu jednání

2. Jmenování ověřovatelů zápisu

3. Žádost Včelná S+V s.r.o. o směnu pozemků a o rozšíření současně zastavěného území na lokalitu 18 B

4. Žádost o směnu pozemků Karel Šandera

5. Kontrola usnesení z 9. zasedání dne 20.4.2015

6. Rozpočtové opatření č. 9/2015 (na vědomí)

7. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014

8. Vyúčtování nákladů a výnosů firmy Čevak za rok 2014

9. Odkup pozemku p.č. 180/1 o výměře 22 m2 v místní komunikaci v ulici Witthanova

10. Zřízení věcného břemene chůze a jízdy k pozemku parc. č. 768/6

11. Stanovení nájemného na část pozemku parc. č. 537/4 ve Čtyřech chalupách

12. Zvolení žadatelů do funkce přísedícího soudce

13. Zprávy starostky obce

14. Zprávy předsedů výborů a komisí obce

15. Různé

16. Diskuze

Přítomní zastupitelé:

1) Ing. Jarmila Mandžukova – starostka

2) Mgr. Kamil Feitl – místostarosta

3) Ing. Alice Nejedlá

4) Ing. Karel Pokorný

5) Ing. Stanislav Pražák

6) Miroslava Stránská

7) Michal Šlinc

8) Roman Zajíček

Omluvení zastupitelé: 

Petr Průša

Další zúčastněné osoby:

zapisovatel Mgr. František Mareš

Ing. arch. Vojtěch Vít a Pavel Svoboda ze společnosti Včelná S+V

Karel Šandera ml.

v průběhu jednání (bod 13 c) přišli Milan Šoupa, Miroslav a Martina Horkých a Vladimír Marek z ulice Tikalova

Zasedání zahájeno v 17:02 hodin.

1. Zasedání zahájila a řídí jej starostka obce Ing. Jarmila Mandžuková. Jednotlivé body jednání doprovázeny informací promítanou dataprojektorem. Program jednání schválen jednohlasně: 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.

2. Ověřovateli zápisu jmenováni: Michal Šlinc, Ing. Stanislav Pražák

3. Přítomný zástupce developera bytové zástavby pod tratí Ing. arch. Vojtěch Vít informuje o vysokých poplatcích za vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu pro prodejnu FLOP i pro stavebníky rodinných domů. Představuje žádost své společnosti o rozšíření současně zastavěného území obce na celé zástavbové území pod tratí s tím, že by náklady na změnu územního plánu obce uhradili. Dále by chtěli iniciovat jednání ke zúžení ochranného pásma vodního zdroje Vidov. Ochranné pásmo zahrnuje i katastr Včelné a tím se poplatky za vynětí ze ZPF zdesateronásobují. Místostarosta Mgr. Kamil Feitl se táže, kdo stanovuje rozsah ochranného pásma vrtu Vidov a jak se 2/6 k případné změně pásma staví ostatní obce. Ing. Karel Pokorný odpovídá, že jednání by se muselo vést na úrovni Jihočeského vodárenského svazu. Zastupitelstvo na zúžení ochranného pásma nemá jednotný názor, neboť z poplatku za vynětí ze ZPF obec získává 30 %. Obec ještě zjistí stanovisko ostatních obcí a bude věc konzultovat s Jihočeským vodárenským svazem. Starostka informuje o způsobu změny současně zastavěného území prostřednictvím aktualizace územního plánu a táže se, zda budou zastupitelé chtít provést změnu či aktualizaci ÚP, kterou by zainvestovala společnost Projekt S+V s.r.o. Dáno hlasovat.

Návrh usnesení č. 1/10/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje návrh na pořízení změny č. 2 územního plánu Včelná a schvaluje pořizovatele této změny, kterým bude na žádost obce Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování" schválen hlasováním 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.

Starostka informuje, že ve věci žádosti společnosti Projekt S+V o směnu pozemků předjednané na minulém zasedání ZO se zastupitelé sešli na místním šetření. Místostarosta Mgr. Kamil Feitl sděluje, že zastupitelé nechtějí směňovat ani prodávat obecní pozemek parc. č. 726/1 a nechali by jej jako rezervu do budoucna. K pozemkům nabízeným do směny starostka dále uvádí, že např. pozemek pod retenční nádrží by obec měla od investora převzít v rámci převodu inženýrských sítí na obec. Pavel Svoboda za společnost Projekt S+V uvádí, že retenční nádrž stála kvůli požadavkům občanů obce firmu Včelná S+V peníze navíc, které by prodejem pozemku získali jistým způsobem zpět. Roman Zajíček uvádí, že zastupitelé na místním šetření neměli problém s převodem na obec pozemku, na němž je obecní kanalizační stoka. Michal Šlinc uvádí, že došlou žádost o směnu by obec měla zamítnout a jednat dál o způsobu vypořádání jednotlivých pozemků navržených do směny. S tím zastupitelé souhlasí a věc se nechává otevřená k dalšímu jednání.

4. Starostka připomíná žádost p. Karla Šandery o směnu pozemků předjednanou na minulém zasedání zastupitelstva. Z místního šetření zastupitelů vyplynulo, že obec se nechce zbavovat svého pozemku parc. č. 723/16. Obec má naopak zájem o pozemek na cyklostezku a o veřejné prostranství u bytového domu, které by odkoupila. Michal Šlinc ještě za sebe navrhuje do případné směny část obecního pozemku parc. č. 719/5 mezi budoucí cyklostezkou a bytovými domy, který je pro obec nevyužitelný. O způsobu majetkoprávního vypořádání pozemků bude dále jednáno. Karel Šandera připomíná ještě nedořešenou záležitost příjezdu k nemovitostem bratří Švarců pod tratí. Hosté ing. arch Vít, Pavel Svoboda a Karel Šandera odcházejí.

5. Starostka provádí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. Nic nebylo uloženo. Dále předkládá zprávu o daňových příjmech za duben 2015: 1.145 tis. Kč. Loni to za duben bylo o 123 tis. Kč méně. Meziroční pokles příjmů za první dva měsíce roku je 301 tis. Kč. Starostka podává zprávu o plnění rozpočtu obce k 30.4.2015. Příjmy naplněno 6,65 mil. Kč z rozpočtovaných 16,65 mil. Kč, výdaje naplněno 5,00 mil. Kč z rozpočtovaných 29,38 mil. Kč. Stav účtu k 30.4.2015 byl 29,8 mil. Kč.

6. Starostka informuje, že schválila rozpočtové opatření č. 9/2015, kterým se zvyšují příjmy o 3.000 Kč (přijatý dar) a výdaje o 145.000 Kč (především 130 tis. Kč na projekt rozšíření MŠ). Dále starostka informuje, že schválila rozpočtové opatření č. 10/2015, kterým se zvyšují příjmy o 200 Kč (užívání veřejného prostranství) a výdaje o 179.540 Kč (především likvidace bioodpadu 150 tis. Kč a úpravy veřejného osvětlení 36.540 Kč). Zastupitelstvo vzalo rozpočtová opatření č. 9/2015 a 10/2015 na vědomí.

7. Starostka informuje, že návrh Závěrečného účtu obce za rok 2014 byl řádně zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů a je možné jej schválit.

Návrh usnesení č. 2/10/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2014, jehož přílohou je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014, a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad." schválen hlasováním 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.

8. Starostka předkládá vyúčtování nákladů a výnosů firmy Čevak za rok 2014. Starostka vysvětluje, proč obec doplácí Čevaku za minulý rok přes 700 tis. Kč. Do kalkulace nákladů byla zahrnuta přeložka plynovodu a rekonstrukce 60 m kanalizace. Další vysvětlení historie křížení kanalizace a plynovodu a nezbytnosti loňského provedení přeložky plynovodu a 3/6 rekonstrukce kanalizace podává Ing. Karel Pokorný.

9. Starostka informuje o zájmu vlastníka pozemku parc. č. 180/1 o výměře 22 m2 v místní komunikaci v ulici Witthanova o majetkoprávní vypořádání. Obec za pozemek nabízela cenu 100 Kč/m2, což bylo akceptováno. Bylo by tedy třeba schválit kupní smlouvu.

Návrh usnesení č. 3/10/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje koupi pozemku parc. č. 180/1 o výměře 22 m2 za cenu 100 Kč/m2 od paní - - - - osobní údaje prodávajícího - - - -" schválen hlasováním 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.

10. Starostka připomíná žádost p. Pavlovského o zřízení věcného břemene chůze a jízdy k pozemkům parc. č. 768/6 a 768/18 v k.ú. Včelná. Starostka navrhuje věcné břemeno ocenit jednorázovou úhradou dle návrhu znalce Ing. Karla Pokorného. Zastupitelé souhlasí. Samotné uzavření smlouvy je v kompetenci starostky.

11. Starostka připomíná záležitost zaplocení části obecního pozemku parc. č. 537/4 ve Čtyřech chalupách do soukromé zahrady. Vzhledem k tomu, že vlastník zahrady neakceptuje návrh obce na odkup, je třeba stanovit další postup. Jednou z možností je stanovit nájemné. Ing. Karel Pokorný spočítal nájem na cca 100 Kč/m2 a rok, což přibližně odpovídá i poplatku za užívání veřejného prostranství. Obec bude ve věci odkupu, nájmu či směny části pozemku dále jednat s p. Petrákem.

12. Starostka informuje, že předseda okresního soudu předběžně souhlasil s osobami žadatelů na funkci přísedícího soudce. Zastupitelstvo obce podle zákona o soudech má provést samotné zvolení do funkce.

Návrh usnesení č. 4/10/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná volí do funkce přísedícího soudce ve smyslu § 64 zákona č. 6/2002 Sb. paní - - - - osobní údaje 6 osob - - - -." schválen hlasováním 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.

13. Zprávy starostky obce:

a) Starostka informuje o došlé kalkulaci sankce za případné předčasné odstoupení od smlouvy s firmou ČEZ. Sankce by při ukončení smlouvy k 1.10.2015 činila 1232,18 Kč. Výpověď smlouvy o odběru elektřiny ke konci roku se jeví finančnímu výboru jako rozumné řešení. Výpověď bude podána 30.9.2015, aby výpovědní doba uplynula 31.12.2015.

b) Starostka představuje návrh dodatku ke smlouvě o službách v odpadovém hospodářství s firmou A.S.A. Vysvětluje způsob kalkulace platby za svoz biopopelnic. Dodatek předjednal i finanční výbor.

Návrh usnesení č. 5/10/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje dodatek č. 21 smlouvy o poskytování služeb s firmou A.S.A. České Budějovice s.r.o." schválen hlasováním 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.

Místostarosta Mgr. Kamil Feitl uvádí své poznatky ze semináře o odpadovém hospodářství. Starostka informuje, že po uplynutí splatnosti poplatků za odpady je v květnu stále velké množství neuhrazených poplatků. Výzva k úhradě bude zveřejněna ve zpravodaji. Ke zvážení je též při přípravě vyhlášky o místních poplatcích na příští rok stanovit jasně definované sankce za pozdní platby.

c) Starostka informuje o kalkulaci ceny a výkazu výměr od firmy Sahan na rekonstrukci sociálního zařízení Mateřské školy. Mgr. Kamil Feitl navrhuje, že by k slepému rozpočtu měl být uchazečům o zakázku jako podklad dodán ještě jednoduchý projekt. Roman Zajíček a Michal Šlinc navrhují spíše namísto projektu nabídnout zájemcům prohlídku budovy MŠ. Michal Šlinc ve spolupráci s obecním úřadem rozešle firmám výzvy k podání nabídek. Na dotaz Miroslavy Stránské informuje starostka o stavu vyřizování grantu na zvýšení zabezpečení MŠ. Dotace ještě nebyla obci přiznána. Dále se Miroslava Stránská táže, zda obec nějak jednala s okolními obcemi o spádovosti základních škol. Starostka odpovídá, že v této věci zatím neobdržela stanovisko obcí Boršov ani Kamenný Újezd, ani zápis z jednání s městem České Budějovice. Miroslava Stránská navrhuje zjistit možnosti zavedení mikrobusu pro dojíždění dětí do školy v Kamenném Újezdu. Starostka zjistí podmínky poskytování takové služby u firmy Jihotrans. Mgr. Kamil Feitl informuje, že konzultoval možnosti získání 90% dotace na zateplení obecních budov. Možnosti zateplení jednotlivých budov budou projednány mimo rámec zasedání ZO.

d) Starostka informuje o provedené rekonstrukci komunikace v Dolní ulici. Rekonstrukce chodníku stála obec 137 tis. Kč. Obec ještě požádá o odstranění pilířku optických kabelů společnosti S4NET. Michal Šlinc dává ke zvážení, jak řešit opravy a rekonstrukce veřejného osvětlení. Nejvhodnější způsob by byl prostřednictvím uzavření rámcové smlouvy s jednou firmou. Bude dojednáno dále.

e) Starostka informuje o došlé žádosti p. Horkého o zamezení průjezdu těžké stavební techniky ulicí Tikalova. Žadatel žádost zašle na Dopravní inspektorát policie ČR a byl by rád, kdyby obec žádost podpořila. Jednání jsou přítomni 4 hosté z Tikalovy ulice. Ti uvádějí odhad počtu průjezdů těžkých nákladních automobilů ulicí. Roman Zajíček uvádí svůj názor, že nesouhlasí se záměrem omezovat v průjezdu další stavebníky poté, co si někteří lidé postaví domy. Přítomný host paní Horká připomíná příslib bývalého starosty p. Petra, že páteřní komunikací pro těžkou techniku při výstavbě RD v lokalitě ZTV 99 RD bude ulice Jiřičkova. Starostka uvádí, že po místním šetření za účasti její a Michala Šlince ze stavební komise bylo dohodnuto, že obec bude doporučovat novým stavebníkům ve vyjádřeních ke stavebním řízením přednostní použití ulice Jiřičkova. Za to hosté z Tikalovy ulice děkují, ale očekávají další konkrétní krok, a to omezení tonáže projíždějících vozidel. Tikalova ulice je bohužel svým umístěním strategicky výhodná přístupová komunikace, ale dle p. Horkého není dostatečně únosná, zatímco ulice Jiřičkova je. Michal Šlinc s omezením tonáže v Tikalově ulici nesouhlasí. Mgr. Kamil Feitl uvádí, že by to mohl být návod pro obyvatele dalších ulic, aby přišli na obec a nechali si omezit průjezd ulicí. Diskutováno o tom, že v Jiřičkově ulici zůstala zřejmě omylem značka Slepá ulice, která odrazuje řidiče, a pokud je to tak, bude odstraněna. Starostka zjistí, zda je ulice Tikalova dimenzovaná na těžké nákladní automobily. Starostka se předběžně táže, kdo by žádost obyvatel z Tikalovy ulice podpořil. Miroslava Stránská by byla pro, ostatní ne. Přítomní obyvatelé ulice Tikalova děkují za úpravu dopravního značení a vydávání doporučení novým stavebníkům, ale jsou zklamáni, že obec jejich žádost nepodpoří. S tím jednání opouštějí. f) Starostka informuje o postupu projekčních prací a povolovacího procesu na kanalizaci v lokalitě Čtyři chalupy. Územní rozhodnutí nabylo právní moci. Zastupitelé se ještě mají dle projektanta rozhodnout mezi dvěma variantami připojení dvou nemovitosti.

g) Starostka informuje o postupu projekčních prací na rozšíření kanalizace v lokalitě Lesní kolonie. Konala se koordinační schůzka s majiteli okolních nemovitostí a zájemců o připojení je deset. Starostka informuje, že na tuto menší stavbu kanalizace by mohlo být žádáno o grant kraje.

h) Starostka připomíná potřebu odkupu či směny části pozemku p. č. 717/12 (23 m2) a části pozemku p. č. 723/70 (11 m2) pro cyklostezku. Pracovní skupina pro cyklostezku osloví majitele pozemku parc. č. 723/70 ohledně realizace prodeje či směny.

i) Starostka informuje o záměru opravy přídlažeb, komunikací a chodníku na tř. 5. května a v ul. Úzká. Michal Šlinc připravil návrh nového řešení prostranství před budovou MŠ včetně parkovacích stání. Miroslava Stránská se táže, zda by nešel zřídit přechod pro chodce přes hlavní třídu v místě ulice Úzká, u Večerky. Odpovědí starostky a Michala Šlince je, že přechod by musel jít z chodníku na chodník, pro blízkost s dalším přechodem by asi nebyl schválen a jeho vybudování by stálo dost prostředků. Dále se Miroslava Stránská táže na možnost zbudování chodníku v ulici Družstevní. Starostka odpovídá, že to zatím není obecní priorita, řeší se jiné důležitější úseky. Michal Šlinc a Mgr. Kamil Feitl také diskutují o tom, zda případný chodník lze souvisle provést vzhledem k prostorovým podmínkám a zda by měl nějaká logická napojení do dalších ulic.

j) Starostka s Michalem Šlincem informují o způsobu celkové rekonstrukce komunikace v ulici Krátká.

k) Starostka informuje o projekční přípravě Jižní tangenty. Zápis z posledního jednání s Jihočeským krajem komentuje Ing. Karel Pokorný. Nepřesnosti v zápisu obce bude rozporovat. Jihočeský kraj tvrdí, že původní řešení nebylo realizovatelné z hlediska dopravních norem. Zastupitelé souhlasí s návrhem Ing. Karla Pokorného, aby obec zadala nezávislý posudek k ověření argumentů Jč kraje a jeho projektantů. Starostka bude stanovisko obce konzultovat i s obcemi Roudné a Vidov.

l) Starostka informuje o zatím došlých nabídkách na vyprojektování víceúčelového prostoru za obecním úřadem. Bylo objednáno zaměření, obecní úřad obešle správce inženýrských sítí se žádostí o vyjádření k existenci sítí v zájmovém území stavby.

m) Starostka informuje o nabídce p. Vávry, spoluvlastníka pozemku parc. č. 546/6 v místní komunikaci v ulici Witthanova, na odprodej pozemku za vyšší cenu. Zastupitelé s navýšením nabídkové ceny obce (100 Kč/m2) nesouhlasí.

n) Starostka informuje o žádosti p. Smudka o znovuzvážení prodejní ceny pozemku před jeho domem čp. 195 vzhledem k tomu, že se jedná o nezbytný vjezd. Zastupitelé souhlasí, že kromě možnosti odkupu za 1000 Kč/m2 bude p. Smudkovi nabídnuto zřízení věcného břemene příjezdu po obecních pozemcích, ovšem vázaného na osobu současného majitele.

o) Starostka připomíná potřebu dotáhnout návrh úpravy prostranství před kulturním domem a zateplení stropu KD vzhledem k tomu, že na akci byl obdržen příslib dotace. Miroslava Stránská doporučuje při prováděných rekonstrukcích zajistit do KD bezbariérový přístup.

14. Zprávy předsedů výborů a komisí obce:

a) Předseda finančního výboru Ing. Karel pokorný informuje o provedené kontrole pojistných smluv. Informaci doplňuje Roman Zajíček. Zatím nejvhodnější nabídky na jednotlivá pojištění doporučoval obci externí poradce. Členové finančního výboru poptají jednotlivá pojištění přímo u pojišťoven a udělají si srovnání výhodnosti.

b) Předseda kulturní a sociální komise Mgr. Kamil Feitl informuje o uskutečněných akcích v obci za poslední měsíc – stavění májky, běh lesem, úklid obce. Dále informuje o připravovaném Dnu dětí. Roman Zajíček se táže, zda obec poseče pozemek SK Včelná, který chce pro tuto akci použít – bývalou střelnici a tréninkové hřiště. Dle Mgr. Kamila Feitla obec alespoň potřebnou část poseče, pokud to nepůjde sekačkou, tak křovinořezem. Dále obec připravuje letní taneční zábavu v Kulturním domě.

c) Člen komise územního rozvoje a životního prostředí Michal Šlinc představuje návrh zřízení hřiště na nohejbal a volejbal v Lesní kolonii, včetně drátěného oplocení. Bude třeba mimo jiné zrušit studnu a zvednout výše jeden kanalizační poklop.

15. Různé

a) Starostka informuje o možnosti podat žádost k úřadu práce o příspěvek na vytvoření pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací. S tím zastupitelé souhlasí.

b) Starostka představuje přehled smluvních vztahů obce s firmou Čepro. Spoluužívání komunikace přináší 30 tis. Kč ročně, pronájem pozemku na poutač 25. tis. Kč ročně, provozování sirény 30 tis.Kč. Je třeba dořešit stavbu tenisového hřiště částečně na obecním pozemku a nabídnout k odkupu část bývalé obecní cesty, na které má Čepro svou vlečku.

c) Starostka informuje o odstranění nedodělků na převzaté stavbě komunikací v rámci ZTV 99 RD.

d) Starostka informuje, že má výhrady k návrhu kronikářských zápisů za rok 2014 a nechá je dopracovat.

e) Starostka informuje o postupu prací na Strategickém plánu rozvoje obce. Pracovní skupina bude připomínkovat návrh textu od zpracovatele strategie.

f) Starostka informuje o možnosti doplnění doprovodné zeleně podél tř. 5. května a o svém záměru osázení truhlíků na okna budovy obecního úřadu

g) Starostka informuje o dosavadních jednáních se Sportovním klubem Včelná – bylo zadáno zaměření komunikace U Stadionu, na Sportovní den 1.8. bude zapůjčen stan svazku obcí. K případnému prodeji pozemku bývalé střelnice se zatím SK Včelná nevyjádřil.

h) Starostka informuje o záměru pořízení inovované informační tabule u restaurace U Kaštanu, zároveň nechá provést renovaci pomníků u zastávek a úpravu jejich okolí. Miroslava Stránská upozorňuje, že nově zasazené kaštany v parčíku uvadaly. Starostka uvádí, že obec provádí o stromy předepsanou péči včetně zálivky.

i) Starostka informuje o žádosti rodiny Poláčkových o přesunutí kontejnerů na trávu na jiné místo. Roman Zajíček by viděl vhodné místo nad Mateřskou školou. Michal Šlinc a Miroslava Stránská také vidí toto místo jako vhodné.

j) Starostka informuje o tom, že těm, kdo neuklidili skládky materiálu z veřejného prostranství, rozešle upozornění, že budou zpoplatněni poplatkem za užívání veřejného prostranství.

16. Diskuze:

a) Místostarosta Mgr. Kamil Feitl informuje o možnosti pořízení nové tiskárny z dotace svazku obcí.

b) Místostarosta Mgr. Kamil Feitl informuje o možnostech hospodaření v obecních lesích – vhodné se jeví buď funkci lesního správce oddělit od firmy provádějící těžbu dřeva, nebo uzavřít smlouvu s Lesní správou a pilou Kamenný Újezd vždy do konce desetiletého období platnosti Lesního hospodářského plánu.

c) Miroslava Stránská se táže, jak dopadlo vyřízení žádosti občanů o zvýšení tlaku vody na Hraničkách. Starostka odpovídá, že ze dvou variant technického řešení předložených firmou Čevak byla jako vhodnější posouzena varianta vedení nových sítí po obecních pozemcích, další informaci podá na příštím zasedání zastupitelstva.

d) Místostarosta Mgr. Kamil Feitl informuje o druhu nákladů, které SK Včelná hradí z příspěvků na činnost od obce. Miroslava Stránská uvádí, že je třeba se zamyslet nad smyslem příspěvku, aby prostředky byly vynakládány ve větším poměru na podporu mládeže a sportování samotného, namísto velkého podílu režijních nákladů. Jednala by se zástupci Sportovního klubu o efektivní formě další spolupráce k rozvoji sportu v obci.

Zasedání ukončeno v 22:22 hodin.

Zapsal: Mgr. František Mareš, ve dnech 18. – 20.5.2015

Ověřovatelé: Michal Šlinc, Ing. Stanislav Pražák

Starostka: Ing. Jarmila Mandžuková