Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Včelná

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Včelná

konaného dne 15. 6. 2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Navržený program jednání:

1. Schválení programu jednání

2. Jmenování ověřovatelů zápisu

3. Kontrola usnesení z 10. zasedání dne 18.5.2015

4. Zpráva o daňových příjmech k 31.5.2015

5. Zprávy o plnění rozpočtu obce k 31.5.2015

6. Rozpočtové opatření č. 11/2015 a 12/2015 (na vědomí)

7. Dodatek č. 1/2015 smlouvy o nájmu s firmou Čevak a.s.

8. Změna územního plánu č. 2 – určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem

9. Schválení textu výzvy k podání nabídek na rekonstrukci sociálních zařízení v mateřské škole

10. Projednání odkupu částí pozemků na cyklostezku (parc. č. 700/1, 701, 702, 707/3) o celkové výměře 1198 m2 a pozemku veřejného prostranství parc. č. 723/146 o výměře 679 m2

11. Zprávy starostky obce

12. Zprávy předsedů výborů a komisí obce

13. Různé

14. Diskuze

Přítomní zastupitelé:

1) Ing. Jarmila Mandžuková – starostka

2) Mgr. Kamil Feitl – místostarosta (odešel v průběhu projednávání bodu 10)

3) Ing. Alice Nejedlá

4) Ing. Karel Pokorný

5) Ing. Stanislav Pražák

6) Miroslava Stránská (přišla v průběhu projednávání bodu

7) Michal Šlinc

8) Roman Zajíček

Omluvení zastupitelé: 

Petr Průša

Další zúčastněné osoby:

zapisovatel Mgr. František Mareš

4 hosté a dítě, dle prezenční listiny hostů

Zasedání zahájeno v 18:00 hodin.

1. Zasedání zahájila a řídí jej starostka obce Ing. Jarmila Mandžuková. Jednotlivé body jednání doprovázeny informací promítanou dataprojektorem. Mgr. Kamil Feitl informuje o organizovaném dětském dni. Startovací listinu si vyzvedlo 120 dětí. Vše se dle slov Mgr. Kamila Feitla povedlo. Starostka upozorňuje, že akci pořádala a platila obec Včelná, ale na akci byl inzerován transparentem volební subjekt Naše Včelná, což není v pořádku. Ve stejném tónu hovoří Roman Zajíček. Mgr. Kamil Feitl uvádí, že akci připravovali pouze sympatizanti Naší Včelné, ale výtku chápe. Poděkuje organizátorům jmenovitě a on Naši Včelnou při akcích hrazených obcí propagovat nebude. Roman Zajíček vyjadřuje nesouhlas s rozpočtem cca 15000,- na tuto akci a sděluje, že mu to přijde drahé. Dále se diskutuje o zveřejnění autorizace jednotlivých pozvánek na akce v obecním zpravodaji. Mgr. Kamil Feitl navrhuje zveřejnovat jednotlivé autory příspěvků jmenovitě, jako tomu bylo posledních 5 let, nebo společně na konci, ale ne nechat příspěvky bez podpisu. Program jednání schválen jednohlasně: 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.

2. Ověřovateli zápisu jmenováni: Roman Zajíček, Ing. Alice Nejedlá. Vzhledem k přítomnosti hostů a předpokladu dlouhého jednání je přednostně projednána jejich žádost o zřízení přechodu pro chodce na tř.5.května u ulice Úzká. Žádost prezentují manželé Fraňkovi. V daném místě se jak špatně přechází, zvláště dětem (došlo již k úrazu), tak i vzhledem k intenzivní dopravě vyjíždí automobilistům. Ve věci si předběžně žadatelé zjistili informace na magistrátu města. Při splnění určitých podmínek by dle nich odbor dopravy nebyl proti zřízení přechodu a mohl by se zřídit z dotačních prostředků. Michal Šlinc za komisi územního rozvoje upozorňuje, že nebude splněna norma počtu chodců za hodinu pro zřízení přechodu. Jako druhou variantu uvádí zřídit místo pro přecházení s menšími nároky na zřízení. Starostka uvádí, že se situaci zkonzultuje na dopravním inspektorátu policie a získá jejich předběžné stanovisko.

3. Kontrola usnesení z 10. zasedání dne 18.5.2015. Nic nebylo uloženo. Schválená kupní smlouva vložena na katastr. Obcí jmenovaní přísedící soudci již složili na okresním soudě slib.

4. Starostka podává zprávu o daňových příjmech za květen 2015: 941 tis. Kč. Loni to za květen bylo o 62 tis. Kč více. Meziroční pokles příjmů za prvních pět měsíců roku je 486 tis. Kč.

5. Starostka podává zprávu o plnění rozpočtu obce k 31.5.2015. Příjmy naplněno 7,7 mil. Kč z rozpočtovaných 16,8 mil. Kč, výdaje naplněno 5,9 mil. Kč z rozpočtovaných 28,6 mil. Kč. Stav účtu k 31.5.2015 byl 30,0 mil. Kč.

6. Starostka informuje, že schválila rozpočtové opatření č. 11/2015, kterým se zvyšují příjmy o 170.608 Kč (z toho předpokládaný prodej pozemků a zřízení věcných břemen 85 tis. Kč, 50 tis. Kč úroky na spořicím účtu) a výdaje o 72.000 Kč (19 tis. Kč montáž hydrauliky na traktor, 23 tis. Kč výsadba kaštanů, 24 tis. Kč čerpání dotace na kulturu). Dále starostka informuje, že schválila rozpočtové opatření č. 12/2015, kterým se zvyšují výdaje o 50 tis. Kč (nákup pozemků). Zastupitelstvo vzalo rozpočtová opatření č. 11/2015 a 12/2015 na vědomí.

7. Starostka představuje Dodatek č. 1/2015 smlouvy o nájmu s firmou Čevak a.s., kterým se do předmětu nájmu doplňují nové sítě v lokalitě ZTV 99 RD pod tratí. Dodatek je třeba schválit usnesením. Roman Zajíček se táže na jiné možnosti správy vodovodu a kanalizace než nájemní smlouvou. Dle Ing. Karla Pokorného je tento způsob standardní, ale je možno i jiným typem smlouvy, i provozovat sami.

Návrh usnesení č. 1/11/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Dodatek č. 1/2015 smlouvy o nájmu za účelem správy a provozu veřejného vodovodu a kanalizace ve vlastnictví obce Včelná s firmou Čevak a.s." schválen hlasováním 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.

Vzhledem k předpokládanému dřívějšímu odchodu místostarosty byl vložen bod

Zprávy místostarosty:

– Místostarosta informuje, že jednal se starosty v Kamenném Újezdě a v Boršově nad Vltavou o možnosti zřízení spádových škol pro žáky ze Včelné. V Boršově nad Vltavou se k žádosti předběžně vyjádřili kladně. Starostka připomíná, že by o jednáních vedených místostarostou za obec měla vědět. Dále starostka informuje o jednáních se zástupci města České Budějovice, které nabízí spádovou školu ZŠ Máj, případně ZŠ E. Destinové, která bude otevřená v příštím školním roce. Dohodnuto, že obec přesto pošle písemnou žádost na město o zřízení společného školského obvodu se ZŠ L. Kuby v Rožnově, do Kamenného Újezda i Boršova nad Vltavou.

– Dále místostarosta informuje, že na žádost starostky sehnal projektanta a nechal urychleně vypracovat projekt rekonstrukce sociálů v MŠ, s nímž je možno přesněji poptávat stavební práce. Miroslava Stránská upozorňuje, že na minulém zasedsedání bylo domluveno, že budou poptány firmy, které Michal Šlinc dle domluvy doporučil, ale místo toho starostka sama rozhodla o zpracování projektu, avšak 10 dní se nic nedělo. Starostka svoje rozhodnutí zdůvodňuje tím, že slepý rozpočet od místostarosty obdržela až po jednání zastupitelstva 20. května a považovala ho za nedostačující a neúplný dokument pro zpracování nabídek. Navíc vzhledem k rozsahu prací bylo třeba schválit zastupitelstvem výzvu dle směrnice o zadávávání veřejných zakázek. Miroslava Stránská upozorňuje, že až po jejím dotazu starostka předala práci na projektu Mgr. Kamilovi Feitlovi a ona sama ve spolupráci s Michalem Šlincem předběžně poptávala u firem, zda budou mít čas práce provádět. Kladně se vyjádřili 4 zájemci. Starostka odpovídá, že k rozeslání poptávek neměla stavebně-technické podklady, takže čekala na jejich dopracování. Diskutuje se o přesném textu výzvy k podání nabídek rekonstrukce sociálů v MŠ.

Návrh usnesení č. 2/11/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje text výzvy k podání nabídek na akci 'Rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ Včelná'." schválen hlasováním 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.

– Dále místostarosta informuje o schůzce s firmou zajišťující pro obce dotace ohledně projektu rozšíření MŠ. Starostka o tomtéž jednala s další firmou Garanta.

– Místostarosta se táže Michala Šlince na stav přípravy projektů chodníků pod tratí a v Nádražní ulici. Pod tratí se čeká na vyjádření DOSS ke stavebnímu povolení. V ulici Nádražní vidí Michal Šlinc termín získání stavebního povolení s nabytím právní moci na březen 2016. Dále se místostarosta ptá, proč ještě není projekt hotový, podle slov z ledna 2015 Michala Šlince, měl být hotový v létě 2015. Michal Šlinc uvádí, že se projekt rozhodli odsunout, protože SÚS JčK nebude letos rekonstrukci Nádražní ulice realizovat a navíc po novém roce by měly být vypsány dotační výzvy na chodníky.

– Místostarosta se táže, zda by zastupitelé byli pro zateplení a opravu interiéru KD, že by se nechal zhotovit projekt a čekalo by se na případnou dotaci. Dohodnuto, že na podzim bude zadáno zpracování projektu na úpravu zázemí KD. Místostarosta navrhuje oslovit takového projektanta, který bude mít čas projekt zpracovat, abychom byli připraveni, pokud by se objevila nějaká dotační výzva, které by se dalo využít.

– Místostarosta se táže, zda mají zastupitelé zájem rekonstruovat budovu hasičárny, že by se také nechal zpracovat projekt. Nejdříve je však nutno se v zastupitelstvu dohodnout na způsobu využití budovy. – Místostarosta informuje o možnostech změny způsobu pronájmu lesů. Šlo by buď změnit nájemní smlouvu dle detailnějších požadavků obce, nebo administrativně nejjednodušší by bylo uzavření nájemní smlouvy na celé desetiletí (decennium, dekádu), na které je stanoven lesní hospodářský plán, s pevnou cenou a s tím, že by nájemce hospodařil již víceméně zcela samostatně dle lesního hospodářského plánu. Bude zjištěno, zda by byl lesní hospodář města České Budějovice ochoten dělat správce i obci Včelná. Starostka též dává ke zvážení možnost směny městského lesa těsně při obci za nějakou vzdálenější lokalitu.

– Na dotaz na úpravu pomníků starostka uvádí, že projekt úprav okolí dotáhne s M. Šlincem.

– Místostarosta navrhuje, že by do zpravodaje dal výzvu k ohleduplnosti ohledně hlučných činností (sekačky apod.) v neděli a večer.

– Miroslava Stránská se táže, proč nevyšel květnový zpravodaj, a navrhuje stanovit jasný termín vydání zpravodaje. Navrženo, že zasedání ZO budou první pondělky v měsíci a zpravodaje budou vycházet do poloviny měsíce. Zpravodaj i v minulých letech v některém letním měsíci nevyšel, vycházel podle potřeby. Diskutováno o tom, zda má smysl stanovovat pevný termín zpravodaje, nebo jej vydávat podle potřeby, např. oznámení kulturních a jiných akcí.

– Místostarosta se táže, zda se bude provádět vánoční výzdoba ulic obce. Starostka předběžně poptá firmy ke zjištění cenových relací.

– Místostarosta se táže, jak dopadlo jednání s SK Včelná o odkoupení pozemku. Starostka odpovídá, že SK Včelná souhlasí s odprodejem komunikace. V současné době však SK nechce zatím prodávat pozemek bývalé střelnice. Ing. Stanislav Pražák a místostarosta navrhují, zda by se nemohla konat schůzka představitelů obce a SK Včelná. S tím starostka souhlasí a poptá u předsedy SK možné termíny. Starostka představuje zastupitelům dohodu o příspěvku pro SK Včelná na rok 2015. Miroslava Stránská sděluje výsledky svého rozboru čerpání příspěvku SK Včelná od obce a uvádí, že doposud se vyúčtovávaly převážně náklady na běžný provoz budov, což se jí nelíbí a navrhovala by způsob využití příspěvku přesněji obcí vymezit, aby příspěvek směřoval k rozvoji sportovní činnosti. Probíhá diskuze mezi Miroslavou Stránskou a zastupiteli, kteří jsou zároveň členy SK Včelná – Romanem Zajíčkem a Michalem Šlincem – zda je hrazení provozních nákladů nutné pro praktickou sportovní činnost např. dětí. [čas 20:33]

– Roman Zajíček uvádí, že by chtěl obdržet vyúčtování uskutečněných kulturních akcí. Starostka sděluje výši nákladů na výlet pro seniory a místostarosta nákladů na dětský den. Roman Zajíček uvádí příklad, že v Kamenném Újezdu dostávají zastupitelé každý měsíc soupis obcí zaplacených faktur. Proti takovému návrhu starostka nic nenamítá, dáno hlasovat.

Návrh usnesení č. 3/11/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná ukládá starostce obce zasílat zastupitelům elektronicky měsíční přehledy faktur." schválen hlasováním 6 pro – 0 proti – 2 se zdrželi (Ing. St. Pražák a Ing. K. Pokorný).

8. Starostka informuje o potřebných usneseních zastupitelstva pro realizaci změny územního plánu č. 2, především určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem.

Návrh usnesení č. 4/11/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná určuje zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace ve správním území obce Včelná dle zákona č. 183/2006 Sb. do konce volebního období 2014 – 2018 Ing. Jarmilu Mandžukovou, starostku obce" schválen hlasováním 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.

Návrh usnesení č. 5/11/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná ukládá Ing. Jarmile Mandžukové, spolupracovat s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace ve správním území obce Včelná dle stavebního zákona." schválen hlasováním 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.

9. Již bylo předjednáno v bodě 7.

10. Starostka předkládá k projednání možnost odkupu částí pozemků na cyklostezku (parc. č. 700/1, 701, 702, 707/3) o celkové výměře 1198 m2 a pozemku veřejného prostranství parc. č. 723/146 o výměře 679 m2. Finanční nabídka od majitele pozemků činí 300 Kč/m2 za cyklostezku a 500 Kč/m2 za veřejné prostranství.

Návrh usnesení č. 6/11/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje koupi částí pozemků parc. č. 700/1 o výměře 337 m2, parc. č. 701 o výměře 206 m2, parc. č. 702 o výměře 41 m2, parc. č. 707/3 o výměře 668 m2 (dle GP č. 1146-109/2012) od HOME PORT REAL s.r.o., IČ 28084781, U Pily 636, 370 01 České Budějovice, za celkovou cenu 305.100 Kč." schválen hlasováním 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.

Miroslava Stránská informuje o jednáních s dalšími vlastníky pozemků o výkupech pozemků v trase cyklostezky.

11. Zprávy starostky obce:

a) Starostka informuje o potřebě schválit text výzvy k podání nabídek na opravy komunikací (přídlažba) a chodníku (tř. 5. května a ul. Úzká), neboť je pravděpodobné, že nabídky přesáhnou 200 tis. Kč bez DPH.

Návrh usnesení č. 7/11/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje text výzvy k podání nabídek na akci 'Opravy komunikací a chodníků Včelná'." schválen hlasováním 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.

b) Starostka informuje, že na obec budou ze Státního pozemkového úřadu bezúplatně převedeny pozemky parc. č. 526/2 (498 m2, zahrada), p.č. 538/39 (876 m2, orná půda) a p.č. 591 (1827 m2, zahrada u nádraží ČD).

c) Starostka informuje o stanoviscích okolních obcí ke zúžení ochranného pásma spodních vod "Vidov". Návrh na projednání zúžení vyšel původně od developera ZTV ve Včelné kvůli zmenšení poplatků za vynětí ze zemědělského půdního fondu. Z okolních obcí se žádná nevyslovila pro zúžení ochranného pásma. Ing. Karel Pokorný dále informuje o předběžných jednáních v této věci na Jihočeském vodárenském svazu a o pravděpodobnosti novelizace zákonů upravujících poplatky za vynětí ze ZPF.

d) Starostka informuje o uzavřených smlouvách o smlouvách budoucích darovacích na soukromými investory budovanou technickou infrastrukturu – prodloužení vodovodu a kanalizace.

e) Starostka informuje o zadání zpracování projektové dokumentace Na Hraničkách. Společnost Čevak zajistí nabídky firem.

f) Starostka informuje o výběru zhotovitele studie Víceúčelový prostor za obecním úřadem. Vybrána byla nejlevnější nabídka ze čtyřech za 18 tis. Kč.

g) Starostka informuje, že Ing. K. Pokorný připravil cenový návrh na úplatu za zřízení věcného břemene chůze a jízdy k samotě čp. 252 přes cíp obecního pozemku. Ing. K. Pokorný zdůvodňuje svůj návrh 5.000 Kč. Proti této výši úhrady není námitek. Dále starostka informuje, že vlastník této samoty požádal o vyjádření obce k záměru výstavby 3 menších RD na místě stávajícího domu. Domluveno, že bude poslán dotaz zpracovatelce územního plánu obce ing. arch. Š. Ťukalové.

h) Starostka představuje několik návrhů úprav prostranství před kulturním domem. Vybrána varianta e), pokud možno s ponecháním základů oplocení. [čas 21:41]

i) Starostka informuje o plánované úpravě hřiště v Lesní kolonii a představuje předběžný rozpis nákladů. Bude rozeslána výzva k podání nabídek.

j) Starostka informuje o projednání majetkového vyrovnání komunikace a víceúčelové cvičiště s SK Včelná. K jeho realizaci je třeba zveřejnit záměr prodeje nemovitého majetku.

Návrh usnesení č. 8/11/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje záměr prodeje Víceúčelového cvičiště na pozemku parc. č. 439/1 v k.ú. Včelná, sestávajícího z asfaltové plochy, betonových obrub a dřevěných mantinelů s příslušenstvím, organizaci SK Včelná České Budějovice." schválen hlasováním 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.

k) Starostka informuje o žádosti o směnu pozemků od pana Smudka ve Čtyřech chalupách. K žádost zatím nelze přijmout stanovisko, neboť část pozemku nabízeného do směny není ještě zapsána v katastru na jméno žadatele. l) Starostka informuje o dvou variantách projektu nové kuchyně do MŠ v rámci přístavby třídy. Levnější varianta by nezahrnovala rekuperaci tepla při větrání a je preferována.

12. Zprávy předsedů výborů a komisí obce:

a) Předseda finančního výboru Ing. Karel pokorný informuje o svých krocích ohledně projektu kruhové křižovatky na Jižní tangentě. Předjednal na ČVÚT v Praze možnost posouzení dvou variant křižovatky. Obec zadá a uhradí zpracování.

b) Předsedkyně kontrolního výboru Miroslava Stránská informuje o uskutečněném jednání kontrolního výboru.

c) Předseda komise pro sport a volný čas Pražák se táže, jak rozsáhlá co do okruhu osob by měla být schůzka s SK Včelná. Odpovědí je, že na úrovni předsedů jednotlivých oddílů.

13. Různé

a) Starostka dává ke zvážení možnost vytvořit pracovní místo stavebního technika na poloviční úvazek do doby navrácení předsedy komise územního rozvoje Petra Průši do činnosti pro obec. Michal Šlinc, který práci stavebního technika za minimální zastupitelskou odměnu zatím provádí, uvádí, že by musel nového pracovníka do všeho stejně zasvěcovat, načež by pracovník u obce zase skončil, což by mu moc nepomohlo. Dále starostka informuje o tom, že zamýšlí přijmout pracovnici na částečný úvazek na úklid KD a veřejných prostranství. Pracovní místo by bylo dotováno úřadem práce.

b) Starostka informuje o žádosti o záštitu výtvarné výstavy Alfreda Kindlera a jeho hostů radního kraje JUDr. T. Vytisky. Obec obdržela příslib podpory 3000 Kč.

c) Starostka informuje o nabídce smlouvy o spolupráci ze strany realitní společnosti RSH. Návrh smlouvy bude rozeslán zastupitelům, ale předběžně zastupitelé nejsou takové spolupráci nakloněni.

d) Starostka informuje o přípravě Strategického plánu rozvoje obce – projednání s veřejností bude 24. června od 13 do 19 hodin na obecním úřadě.

e) Starostka informuje o obdržené žádosti o finanční příspěvek od oddílu metané SK Včelná. Jedná se o proplacení pohárů na Mezinárodní turnaj v metané.

Návrh usnesení č. 9/11/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje proplacení pohárů na Mezinárodní turnaj v metané do výše 3000 Kč."

f) Starostka informuje o žádosti obyvatel o doporučení omezení průjezdu těžké stavební techniky v ul. Tikalova. Ing. Alice Nejedlá navrhuje rozsvícení VO v oblasti ZTV 99 RD vzhledem ke skládkám stavebního materiálu a stavbě domů.

g) Starostka informuje, že zajistí právní posouzení závaznosti či platnosti smlouvy se stavební firmou Swietelsky na stavbu kanalizace ve Čtyřech chalupách.

h) Starostka informuje o plánované výstavbě domu pro seniory v Boršově nad Vltavou.

i) Starostka informuje, že by pořídila druhý dataprojektor a plátno pro potřeby promítání v kulturním domě, neboť dataprojektor je v zasedací místnosti namontován na stropě a není vhodné jej stále přenastavovat a přemontovávat. Plátno do KD si obec půjčuje od soukromé osoby.

j) Starostka informuje o prázdninových termínech jednání zastupitelstva – 13. července a 10. srpna

14. Diskuze:

a) Miroslava Stránská se táže pracovníka obecního úřadu Mgr. Františka Mareše na stav přípravy spuštění nových webových stránek obce. Mgr. F. Mareš sděluje důvody zdržení i rámcově své námitky k novému webu. Dohodnuto, že své námitky pošle zastupitelům k posouzení.

Zasedání ukončeno v 22:51 hodin. Zapsal: Mgr. František Mareš, ve dnech 15. a 18.6.2015, s následnými úpravami ověřovatelů.

Ověřovatelé: Roman Zajíček, Ing. Alice Nejedlá

Starostka: Ing. Jarmila Mandžuková