Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Včelná

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Včelná

konaného dne 24.6.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Navržený program jednání:

1. Schválení programu jednání

2. Jmenování ověřovatelů zápisu

3. Rozpočtové opatření č. 13/2015

4. Výběr zhotovitele veřejné zakázky Rekonstrukce sociálních zařízení v budově Mateřské školy Včelná

Přítomní zastupitelé:

1) Ing. Jarmila Mandžukova – starostka

2) Ing. Alice Nejedlá

3) Ing. Karel Pokorný

4) Ing. Stanislav Pražák 5) Miroslava Stránská 6) Roman Zajíček

Omluvení zastupitelé: 

1) Mgr. Kamil Feitl

2) Petr Průša

3) Michal Šlinc

Další zúčastněné osoby: –

Zasedání zahájeno v 18:00 hodin.

1. Zasedání zahájila a řídí jej starostka obce Ing. Jarmila Mandžuková. Program jednání schválen jednohlasně: 6 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.

2. Ověřovateli zápisu jmenováni: Ing. Stanislav Pražák, Miroslava Stránská

3. Starostka předkládá návrh rozpočtového opatření č. 13/2015, kterým se zvyšují výdaje o 1.307.000 Kč (především 800 tis. Kč rekonstrukce sociálů v MŠ, 400 tis. Kč izolace stropu a úprava vjezdu KD, 70 tis. Kč úprava hřiště v Lesní kolonii). Návrh byl zastupitelům rozeslán předem a není k němu připomínek.

Návrh usnesení č. 1/12/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2015 s navýšením výdajů o 1.307.000 Kč." schválen hlasováním 6 pro – 0 proti – 0 se zdrželi. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.

4. Starostka představuje doporučení výběrové komise k výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku Rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ Včelná. Z pěti obeslaných firem čtyři podaly nabídku, v cenovém rozpětí 679.308 Kč až 733.767 Kč s DPH. Výběrová komise složená ze 6 zastupitelů doporučila na svém dnešním zasedání jako nejvhodnější nabídku firmy Plynoinstalace s cenou 679.308 Kč s DPH. Starostka doporučuje schválit zhotovitele dle doporučení výběrové komise.

Návrh usnesení č. 2/12/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje zhotovitele veřejné zakázky 'Rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ Včelná' firmu Plynoinstalace s.r.o., IČ 48202495, Stará cesta 10, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic." schválen hlasováním 6 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.

V závěrečné diskuzi se Miroslava Stránská táže, zda byly obeslány základní školy v Kamenném Újezdě, Boršově nad Vltavou a L. Kuby v Českých Budějovicích se žádostí o vytvoření společného školského obvodu. Starostka sděluje, že ano. K tomu navrhuje pozvat na jednání zastupitelstva náměstka pro oblast školství Magistrátu města České Budějovice ing. Martina Maršíka, aby podal aktuální informace o kapacitě základních škol, s čímž je vyjádřen souhlas. Dále se Miroslava Stránská táže, zda má starostka informace ohledně zřízení přechodu na tř. 5. května. Starostka oznamuje, že na dopravní inspektorát policie půjde v pátek 26. června. Stanislav Pražák se dotazuje, zda má obec v majetku retenční nádrž za MŠ, že by ji bylo třeba vyčistit. Starostka bude zastupitele informovat na dalším jednání zastupitelstva. Roman Zajíček navrhuje zřídit v obci informační tabule. Starostka s tím počítá, zmiňuje se i o plánovaném zbudování naučné stezky v lese, která by byla doplněna infotabulemi, lavičkami apod.

Zasedání ukončeno v 18:35 hodin.

Zapsala: Ing. Jarmila Mandžuková dne 24.6.2015

Ověřovatelé: Ing. Stanislav Pražák,Miroslava Stránská

Starostka: Ing. Jarmila Mandžuková