Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Včelná

Zápis ze 13. zasedání Zastupitelstva obce Včelná

konaného dne 13.7.2015 od 17,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Navržený program jednání:

1. Schválení programu jednání

2. Jmenování ověřovatelů zápisu

3. Kontrola usnesení z 11. a 12. zasedání OZ

4. Zpráva o daňových příjmech k 30. 6. 2015

5. Rozpočtové opatření č. 14

6. Projednání odkupu pozemku veřejného prostranství parc. č. 723/146 o výměře 679 m2

7. Žádost o odprodej části pozemku parc. č. 731

8. Žádost o směnu části pozemku parc. č. 485/3 za část pozemku parc. č. 484/2 - Jan Smudek

9. Výběr zhotovitele na akci "Opravy komunikací a chodníků ve Včelné"

10. Výběr zhotovitele projektové dokumentace "Stavební úpravy vodovodu – rozšíření tlakového pásma Na Hraničkách"

11. Projednat návrhy na změnu směrnice o Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

12. Zprávy starostky obce

13. Zprávy předsedů výborů a komisí obce

14. Různé

15. Diskuze

Přítomní zastupitelé:

1) Ing. Jarmila Mandžuková – starostka

2) Mgr. Kamil Feitl – místostarosta

3) Ing. Alice Nejedlá

4) Ing. Karel Pokorný

5) Miroslava Stránská

6) Michal Šlinc

7) Roman Zajíček

Omluvení zastupitelé: 

1) Petr Průša

2) Ing. Stanislav Pražák

Další zúčastněné osoby:

– zapisovatel Mgr. František Mareš – 4 hosté dle prezenční listiny hostů

Zasedání zahájeno v 17:00 hodin.

1. Zasedání zahájila a řídí jej starostka obce Ing. Jarmila Mandžuková. Jednotlivé body jednání doprovázeny informací promítanou dataprojektorem. Program jednání schválen jednohlasně: 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželi. Miroslava Stránská zde dopředu upozorňuje, že by vedoucí schůze měl při jednání zastupitelstva diskuzi nějak usměrňovat, aby se všichni mohli věcně a bez přerušování vyjádřit. Také by chtěla, aby se věci neodkládaly na neurčito a plnily se termíny zastupitelstvem schválených akcí – např. stavba chodníku v ul. Nádražní se dle ní odsunula na příští rok, aniž by s tím zastupitelé výslovně souhlasili. I místostarosta měl za to, že chodník Nádražní se plánuje na letošek. Starostka uvádí, že diskuzi může zkracovat, pokud nebude věcná. O odkládání věcí na neurčito neví. Michal Šlinc odpovídá na požadavek Miroslavy Stránské, že ve schváleném rozpočtu obce na letošní rok stavba chodníku v ul. Nádražní není zahrnuta a i rekonstrukci vozovky v této ulici bude SÚS provádět až příští rok. Michal Šlinc posléze upozorňuje, že diskuze již není věcná a starostka diskuzi ukončuje.

2. Ověřovateli zápisu jmenováni: Ing. Karel Pokorný, Mgr. Kamil Feitl

3. Kontrola usnesení z 11. a 12. zasedání: Trvá úkol uzavřít kupní smlouvu na pozemky s p. Šanderou a majetkoprávní smlouvy SK Včelná. SK Včelná se ještě nevyjádřilo k návrhu smluv.

4. Starostka podává zprávu o daňových příjmech za červen 2015: 1,77 mil. Kč. Loni to za červen bylo o 370 tis. Kč méně. Meziroční pokles příjmů za prvních šest měsíců roku je 116.162 Kč. Starostka podává zprávu o plnění rozpočtu obce k 30.6.2015. Příjmy naplněno 9,6 mil. Kč z rozpočtovaných 16,8 mil. Kč, výdaje naplněno 7,2 mil. Kč z rozpočtovaných 30,1 mil. Kč. Stav účtu k 30.6.2015 byl 30,6 mil. Kč.

5. Starostka informuje, že schválila rozpočtové opatření č. 14/2015, kterým se zvyšují příjmy o 5.000 Kč (výdaje na zájezd Novohradsko) a výdaje o 125.800 Kč (především 60 tis. Kč kulturní akce, 25 tis. Kč třídění kompostu, 21 tis. Kč účetní software). Zastupitelstvo bere rozpočtové opatření č. 14/2015 na vědomí.

6. Starostka představuje nabídku na odkup pozemku veřejného prostranství parc. č. 723/146 o výměře 679 m2 od stavitele bytovek pana Šandery za 500 Kč/m2. Podává zároveň informaci zjištěnou od zpracovatelky územního plánu ing. arch. Ťukalové o nepřípustném využití pozemku na stavbu garáží. Informace o limitech využití pozemku bude sdělena p. Šanderovi při dalších jednáních o ceně.

7. Starostka představuje žádost o odkup části pozemku parc. č. 731 v k.ú. Včelná pro účely rozšíření zahrádky u rodinného domu. Představuje zároveň podmínky využití požadovaného pozemku dle ÚSES (Územní systém ekologické stability) – má tam být interakční liniový prvek se zelení, stromy a cestou / cyklostezkou. Prodej pro soukromé účely proto dle zastupitelů nepřipadá v úvahu.

8. Starostka představuje žádost p. Smudka o směnu části pozemku parc. č. 485/3 za část pozemku parc. č. 484/2 v k.ú. Včelná. Tuto (již několikátou) žádost zastupitelé nereflektují. Trvá nabídka obce na odprodej pozemků žadateli již schválená usnesením na minulých zasedáních.

9. Starostka předkládá zastupitelstvu zápis výběrové komise k výběru zhotovitele na akci "Opravy komunikací a chodníků ve Včelné". Byly podány 4 nabídky v rozpětí 268 až 272 tis. Kč a doporučeno je vybrat nejlevnější nabídku firmy Jiří Jokl - Budějovické dopravní stavby.

Návrh usnesení č. 1/13/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje výběr zhotovitele stavby "Opravy komunikací a chodníků ve Včelné" firmu Jiří Jokl – Budějovické dopravní stavby, IČ 42417473, Hlinsko 56, 370 01 České Budějovice." schválen hlasováním 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.

Miroslava Stránská navrhuje zveřejňovat na webových stránkách obce pro transparentnost zápisy výběrových komisí z výběru zhotovitelů veřejných zakázek, alespoň těch větších, o kterých rozhoduje zastupitelstvo obce. Starostka uvádí, že s tímto nemá problém. Za větší transparentnost zveřejňováním zápisů se přimlouvá i přítomný host p. Scheinost. Po kratší diskuzi o rozsahu veřejných zakázek, u nichž by se zveřejňovaly zápisy z výběru, dáno hlasovat o návrhu.

Návrh usnesení č. 2/13/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná ukládá starostce zveřejňovat na webových stránkách obce zápisy z jednání výběrových komisí u veřejných zakázek, o nichž rozhoduje zastupitelstvo obce." schválen hlasováním 5 pro – 0 proti – 2 se zdrželi (Michal Šlinc, Roman Zajíček).

Přítomný host p. Franěk otevírá diskuzi o vhodnosti projektování rekonstrukce chodníku na rohu tř.5.května a Úzké, když podal žádost o zřízení přechodu pro chodce v daném místě, a pokud by byl přechod realizován, tak by změnil poměry v místě. Odpovídá člen stavební komise Michal Šlinc, ale starostka ukončuje diskuzi, neboť záležitost přechodu bude pojednána dále v samostatném bodě.

10. Starostka informuje zastupitelstvo o výběru zhotovitele projektové dokumentace na "Stavební úpravy vodovodu – rozšíření tlakového pásma Na Hraničkách", a to firmy ČEVAK a.s. Tato firma podala nejlevnější nabídku ze tří došlých. Vzhledem k objemu zakázky o výběru rozhodli starostka s místostarostou. Roman Zajíček se táže na termín vyhotovení dokumentace. Starostka uvádí, že termín bude ještě dohodnut. Místostarosta navrhuje, aby obec stanovila lhůty jednotlivých fází obdobně jako při projektování přístavby mateřské školy. S tím všeobecný souhlas.

11. Starostka navrhuje změnu směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu rozšíření limitu pro samostatné rozhodování starostky z 15 tis. Kč, resp. 30 tis. Kč u stavebních prací na 50.000 Kč, resp. 100 tis. Kč. Zároveň navrhuje o něco zvýšit i pravomoc rozhodování starosty s místostarostou (do 250 tis. Kč). Starostka uvádí příklady rozhodovacích limitů starostů z třech okolních obcí v rozpětí 50 až 600 tis. Kč. I ředitelka obcí zřízené organizace mateřská škola má pravomoc do 20 tis. Kč. Při současných limitech je starostka omezena v rozhodování i o běžných provozních výdajích. Místostarosta Mgr. Kamil Feitl se táže, co vidí starostka jako problém, z čeho má obavy, jestli nastal někdy skutečný problém. Starostka odpovídá, že problém skutečný nenastal, neboť konzultovala aspoň dodatečně větší uskutečněné výdaje s místostarostou, ale už pomyšlení možnost, že jí bude někdo vytýkat přesáhnutí pravomocí, protože za běžnou službu přijde větší faktura, než očekávala, je pro ni velmi nepříjemná. Roman Zajíček uvádí, že starostka by měla mít určitou pravomoc k samostatnému řízení chodu obce a navrhuje zvýšit limity jejího rozhodování na 30 tis. Kč u služeb a dodávek a 50 tis. Kč u stavebních prací. Současnou hranici společné pravomoci starosty s místostarostou by nezvyšoval. Slovo obdržel přítomný zapisovatel a pracovník obecního úřadu Mgr. František Mareš, který uvádí, že by doporučil zvýšit limity pro samostatnou pravomoc starostky minimálně tak, aby měla možnost rozhodovat o běžných či naléhavých provozních výdajích obecního úřadu typu opravy porouchaných strojů, zadání prosetí obecního kompostu apod. Starostka a Michal Šlinc navrhují též vypustit podmínku schvalování textů výzev v zastupitelstvu, neboť to zdržuje vypisování veřejných zakázek, na nichž se zastupitelé dohodnou. S tím zastupitelé souhlasí. Přistoupeno k hlasování o novém znění směrnice ve smyslu kompromisního zvýšení limitů samostatného rozhodování starostky dle návrhu Romana Zajíčka (30, resp. 50 tis. Kč).

Návrh usnesení č. 3/13/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu." schválen hlasováním 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.

12. Zprávy starostky obce:

a) Starostka informuje o přípravě Strategického plánu rozvoje obce na roky 2015 – 2020. Zásobník projektů obsahuje akce s odhadem nákladů 57 mil. Kč. Předem rozeslané znění doplněné o některé připomínky je možno schválit. Po diskuzi, zda zařadit do plánu projekt revitalizace rybníka, či to provést až při některé aktualizaci, přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č. 4/13/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Strategický plán rozvoje obce na období 2015-2020." schválen hlasováním 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.

b) Starostka informuje o průběhu rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ. Stavební dozor provádí na základě smlouvy p. Litvan. Starostka předkládá protokol o předání staveniště a komentuje odsouhlasené projektové změny. Kontrolní den se na stavbě bude konat vždy ve středu od 10 hodin.

c) Starostka informuje, že rozešle výzvu k podání nabídek na zateplení stropu KD. Jeden stropní trám zpevní zaměstnanci obce. Starostka též nechá od odborníka zpracovat návrhy na rekonstrukci zázemí pro hostinskou činnost. Roman Zajíček, Mgr. Kamil Feitl a Miroslava Stránská navrhují pojmout projekt rekonstrukce komplexněji, např. rekonstrukce všech elektrorozvodů, pokud se ukáže jako potřebná. S komplexnějším posouzením starostka souhlasí. Dále se starostka táže, zda má obec dát výpověď z nájmu provozovateli výčepu. Předsedkyně kontrolního výboru Miroslava Stránská považuje smlouvu za 100 Kč/rok za pro obec nevýhodnou. Roman Zajíček je pro změnu podmínek smlouvy, ale nerušil by nájem např. v půlce plesové sezóny a uvážil by vedle samotného plnění ze smlouvy též případnou sponzorskou podporu, kterou nájemce poskytuje obci. Místostarosta Mgr. Kamil Feitl informuje o vstřícném postoji dosavadního provozovatele restauračního zařízení k případné změně smlouvy. Dohodnuto, že obec navrhne současnému nájemci změnu podmínek pronájmu na 1000 Kč ročně a po rekonstrukci restauračního zařízení provede výběrové řízení na dodavatele.

d) Starostka připomíná záměr obce rekonstruovat budovu požární zbrojnice, což je uvedeno i ve schváleném Strategickém plánu rozvoje. Zastupitelé by se měli dohodnout, jaké využití pro budovu předpokládají, aby na studii mohl začít pracovat projektant. Sama navrhuje komunitní centrum k setkávání lidí a konání kulturních akcí s počtem návštěvníků větším než pojme zasedací místnost obecního úřadu a zároveň menším než pojme sál KD. Obec se rozrůstá a má již 1800 obyvatel. Místostarosta též navrhuje komunitní centrum, konkrétně v přízemí by mohl být jeden otevřený prostor a v podkroví zázemí pro jednotlivé spolky, kulturní akce, matky s dětmi apod. Roman Zajíček uvádí, že by prostor mohl sloužit spíše pro služby obyvatelstvu, protože na scházení lidí je již obecní úřad a kulturní dům. Spolky v obci zatím víceméně nepůsobí, takže je problematické pro neexistující spolkovou činnost stavět prostory. Miroslava Stránská, starostka i jiní jsou názoru, že o různé kroužky a spolkovou činnost bude zájem, např. matky s dětmi.

Návrh usnesení č. 5/13/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje zadání Studie proveditelnosti na zřízení komunitního domu v budově čp. 26." schválen hlasováním 5 pro – 0 proti – 2 se zdrželi (Roman Zajíček, Michal Šlinc).

Přítomný host p. Franěk upozorňuje, že budovu zná z dob jejího fungování jako hasičárny a předpokládá, že její rekonstrukce bude velmi nákladná a je ke zvážení, zda výsledek bude stát za vložené prostředky.

e) Starostka představuje svou myšlenku zbudovat "fitpark" s cvičebními stroji pro všechny věkové kategorie i děti v ul. Lesní na konci ulice Jiráskova. Předkládá také orientační cenové nabídky na jednotlivé prvky. Podle nich by se celková cena pohybovala kolem 250 tis. Kč. Místostarosta uvádí, že tento nápad vítá a též se podobnou myšlenkou zabýval, ale viděl by i levnější prvky, než jaké představuje starostka. Roman Zajíček uvádí, že pořizovací náklady jsou dost vysoké, spíše by věc řešil ve větším komplexu, aby fitpark nezůstal osamoceným prvkem, ale navazoval např. na turistický okruh. Miroslava Stránská uvádí, že se jí myšlenka fitparku také líbí, doplnila by k mechanickým prvkům i hrazdy pro cvičení mladších. Přítomný host p. Koktavý připomíná, že maminky s dětmi již mají prostor jinde, již by je tam nesměroval. Spíše by uvažoval o větším počtu cvičebních strojů. Pro spíše větší počet strojů by byl i přítomný host p. Franěk. I přítomný zapisovatel Mgr. František Mareš uvádí, že by nemíchal místo pro cvičení s dětskými prvky a doplnil hrazdu pro mladší. Místostarosta Mgr. Kamil Feitl uvádí, že jsou i možnosti dotací na street workoutová hřiště. Michal Šlinc uvádí, že by bylo možno fitpark vybavovat i postupně podle zájmu obyvatel. Ing. Karel Pokorný uvádí, že by taková cvičební zařízení směřoval spíše někam k areálu Sportovního klubu. Diskutováno o finančním limitu fitparku mezi 150 a 300 tis. Kč, nakonec hlasováno o zbudování bez finančního limitu s tím, že starostka s místostarostou připraví vhodné varianty řešení k dalšímu projednání.

Návrh usnesení č. 6/13/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje zbudování fitparku na pozemku parc. č. 219/3 v k.ú. Včelná." schválen hlasováním 6 pro – 0 proti – 1 se zdržel (Pokorný). [Čas 18:57]

f) Starostka informuje, že bude-li obec opravovat/rekonstruovat ulici Krátká, je třeba z účetních důvodů ocenit a zavést do inventury současnou komunikaci. Ocenění stávající komunikace připraví Ing. Karel Pokorný, předseda finančního výboru.

g) Starostka informuje o vítězi výběrového řízení na úpravu hřiště v Lesní kolonii. Ze dvou nabídek vybrala s místostarostou tu levnější, a to od Pozemních staveb HP Bohemia. Vysoutěžená cena 79 tis. Kč bez DPH bude nakonec snížena tím, že částečně práce provedou pracovníci obecního úřadu. Starostka děkuje Michalu Šlincovi za provedení jednoduchého projektu a poptávky na stavební práce, i když to byl původně úkol komise pro sport a volný čas.

h) Starostka informuje o podepsané smlouvě se Státním pozemkovým úřadem na bezúplatný převod třech pozemků (č. 526/2, 538/39, 591) a nabízí seznámení zastupitelů s pozemky v terénu k rozmyšlení možností jejich budoucího využití. Dohodnuto, že prohlídka pozemků se uskuteční v září.

i) Starostka informuje o přijetí pracovnice na poloviční úvazek k úklidu kulturního domu a veřejných prostranství s tím, že její plat bude hradit úřad práce.

j) Starostka informuje, že obec Boršov nad Vltavou je ochotna uzavřít dohodu o společném školském obvodu s obcí Včelnou, již to schválili i v zastupitelstvu. Kamenný Újezd se oficiálně nevyjádřil, s představitelem města České Budějovice bude znovu jednat o možném společném školském obvodu s vhodnou základní školou (L. Kuby) starostka zítra. Starostka zde informuje, že v Č. Budějovicích na Lannovce vzniká soukromá základní škola se školným (2000 Kč měsíčně) a se zajímavým alternativním režimem výuky.

k) Starostka informuje o výsledku předběžného jednání na dopravním inspektorátu o zřízení přechodu pro chodce na tř. 5. května u ulice Úzká. Zaměstnankyně obce bude zítra sčítat automobily a chodce ke zjištění přibližné hustoty dopravy, neboť zřízení přechodu pro chodce vyžaduje jistou minimální předpokládanou frekvenci přecházení. Pak se obec může obrátit na dopravní inspektorát s konkrétní žádostí.

l) Starostka informuje o připravované renovaci pomníků u "Kaštanu" a úpravě prostranství kolem pomníků – první doručená cenová nabídka na renovaci pomníků od renomované firmy přesahuje 80 tis. Kč, což je více než čekala. Starostka poptá ještě další firmy. Při této příležitosti připomenuto, že u restaurace u Kaštanu uschl po napadení škůdcem obecní vánoční vánoční strom. [čas 19:15]

m) Starostka informuje o nabídce na úpravu parkovacích stání před budovou MŠ recyklátem – 24 tis. Kč bez DPH. Bude ještě zvážena úspornější varianta.

13. Zprávy předsedů výborů a komisí obce:

a) Starostka obce navrhuje, aby finanční výbor připravil znění rámcové smlouvy na provádění oprav veřejného osvětlení. Přítomní členové finančního výboru s tímto úkolem počítají. Předseda finančního výboru Ing. Karel Pokorný informuje, že objednaný znalec již pracuje na posouzení dopravního řešení budoucí křižovatky s Jižní tangentou. Společně s provozovatelem kanalizace firmou Čevak by obec měla připravit své požadavky na vodohospodářské řešení Jižní tangenty s křižovatkou vzhledem k tomu, že tato zahloubená komunikace přetne páteřní kanalizaci obce vedoucí na ČOV v Českých Budějovicích. Dále Ing. Karel Pokorný informuje, že má domluvenou schůzku se správcem lesů města České Budějovice Ing. Shořem. Bude konzultovat jak výnosy, které správa lesů dosahuje na příměstských lesích v majetku města, tak možnou směnu lesů mezi Včelnou a městem k logickému scelení lesních celků.

b) Člen komise územního rozvoje a životního prostředí Michal Šlinc informuje o postupu prací na projektu kanalizace v Lesní kolonii. Chybí poslední vyjádření správce lesa. Roman Zajíček se zde táže, zda právník posoudil platnost smlouvy s firmou Swietelsky na stavbu kanalizace ve Čtyřech chalupách. Starostka odpovídá, že JUDr. Vavroch má dovolenou, poté s ním bude projednáno i majetkoprávní vypořádání s SK Včelná. Dále diskutována doba vyřizování územního a stavebního řízení na stavbu kanalizace firmou společnosti Ekoeko. Michal Šlinc uvádí, že by bylo dobré do konce října vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby chodník a zastávka pod tratí, na kterou se momentálně vyřizuje stavební povolení. Dále se Mgr. Kamil Feitl táže, zda chodník pod tratí na boršovské straně je již předán obci. Odpovědí starostky je, že ještě ne, neboť právníci obce Boršov nad Vltavou zatím nedokázali připravit odpovídající smlouvy dle požadavků obce Včelná.

c) Předseda kulturní komise Mgr. Kamil Feitl informuje předběžně o nákladech na kulturní akce: dětský den 18 tis. Kč, k taneční párty 27.6. zatím není vyúčtování, místostarosta hradil zatím náklady ze svého a doklady k proplacení přinese později. Starostka předložila vyúčtování výletu do Novohradských hor a posledního Čaje o páté. Roman Zajíček pozval zastupitele na Sportovní den SK Včelná 1.8.2015.

14. Různé:

a) Starostka informuje, že byly dopracovány kronikářské zápisy za rok 2014. Pokud nebudou mít zastupitelé námitky, bylo by možné je schválit.

Návrh usnesení č. 7/13/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje kronikářské zápisy za rok 2014." schválen hlasováním 6 pro – 0 proti – 1 se zdržel (Ing. Jarmila Mandžuková).

b) Starostka předkládá pro informaci kalkulaci ceny za používání obecního traktoru [čas 19:50]

c) Starostka informuje o stížnosti obyvatel na rušení nočního klidu v bufetu na tř. 5. května. Pokusila se sjednat nápravu osobní domluvou.

d) Starostka informuje, že byla ministerstvem vnitra, odborem dozoru a kontroly posouzena zákonnost obecně závazné vyhlášky o nakládání s odpady. Nebyly výhrady. Dále informuje, že poplatek za odpady není doposud zaplacen za 10 nemovitostí v objemu cca 25 tis. Kč. Na příští roky by připravila do vyhlášky o místních poplatcích přímější možnost sankcí. Biopopelnic bylo zatím vydáno 333 kusů.

e) Starostka informuje, že do obecního zpravodaje zmíní úřední služby, které obecní úřad poskytuje – ověřování a výpisy CzechPOINT, z nichž má obec příjmy za správní poplatky, letos již cca 20 tis. Kč

f) Starostka sděluje, že získá informace o možnostech zvýšení daňových příjmů obce prostřednictvím zvýšení místního koeficientu u daně z nemovitostí.

g) Starostka informuje o tom, že z komunálního kompostování obec získala cca 200 m3 kvalitní zeminy. Diskutováno o jejím možném využití. h) Termín dalšího jednání zastupitelstva stanoven předběžně na 10. srpna v 17 hodin.

15. Diskuze:

a) Místostarosta se dotazuje, jak je daleko projekt parku za obecním úřadem, zda by tento prostor nešel již letos využít pro rozsvícení vánočního stromu, protože strom u Kaštanu odumřel. Starostka odpovídá, že do 15. září budou připraveny 3D modely návrhů. Strom u Kaštanu bude poražen, a letos by tedy využila strom přivezený z lesa. Otázka je, kde jej postavit, zda u Kaštanu, nebo za nebo před obecním úřadem. Starostka věc projedná ještě s vlastníkem parčíku před obecním úřadem.

b) Místostarosta se dotazuje, zda starostka zjistila možnosti světelné výzdoby obce na Vánoce. Starostka odpovídá, že vzhledem k velkému množství nabízených světelných prvků se nejdříve poptá v okolních obcích na jejich zkušenosti a posléze bude informovat.

c) Místostarosta se dotazuje na chodník v ulici Nádražní, zda budou vypsány dotační tituly, že by se mohla udělat např. zvlášť přeložka veřejného osvětlení. Starostka odpovídá, že o dotacích jí zatím není známo, nicméně společně s členem komise územního rozvoje Michalem Šlincem doporučují stavbu chodníku provádět dle projektu vcelku.

d) Místostarosta se dotazuje na postup projektových prací na projektu 4. třídy mateřské školy, a dále na postup projektu zvýšení zabezpečení MŠ. Odpovídá starostka, dotace na zvýšení zabezpečení, s níž obec počítala, nebyla zatím vypsána z důvodů personálních změn na dotyčném ministerstvu.

e) Místostarosta navrhuje spustit nový web obce k 1.8.2015. Vzhledem k potřebě dalších úprav a doplnění obsahu starostka navrhuje termín spuštění spíše posunout do 1.9.

f) Miroslava Stránská se táže k přípravě cyklostezky, jak se budou řešit výkupy pozemků, když majitelé nesouhlasí s nabídkou obce. Starostka zjistí možnosti dalšího postupu.

g) Miroslava Stránská se táže, zda by obec nemohla již začít s výstavbou provizorní části cyklostezky pod Včelnou podél železniční trati k přejezdu na Roudné. Michal Šlinc odpovídá, že stavět část provizorní cyklostezky z recyklátu uprostřed pole není rozumné. Diskutováno o možnosti zřízení spíše jen nezatravněné pěšiny. Starostka se optá tam hospodařícího zemědělce Jihočeské univerzity na možnosti zřízení provizorní pěšiny/cyklostezky.

h) Miroslava Stránská se táže na stav přípravy jednání obce s představiteli SK Včelná. Roman Zajíček jako člen Sportovního klubu odpovídá, že zástupci SK Včelná se nejdříve chtějí sejít na vlastní poradě před jednáním s obcí.

i) Miroslava Stránská uvádí, že od pana Rožbouda obdržela podnět, zda by na veřejném prostranství v ulici Borovského nešly instalovat některé herní prvky. Starostka odpovídá, že není proti vypracování takového návrhu. Zastupitelé by se mohli na místo podívat při pochůzce po dalších obecních pozemcích plánované na září.

j) Roman Zajíček se táže, zda se změna č. 2 územního plánu bude týkat pouze území současných ZTV. Starostka potvrzuje, že změna č. 2 nebude rozšiřovat zastavitelné plochy na další oblasti.

k) Přítomný host p. Franěk se táže, zda by obec nemohla např. jednou za 14 dní uklízet na stanovištích kontejnerů na odpady a zda by nemohl být instalován koš na psí exkrementy u kontejnerů v Úzké ulici. Starostka ve splnění těchto požadavků nevidí problém.

l) Přítomný host p. Scheinost se vrací k tématu možného zvýšení daně z nemovitostí a toto aktuálně nedoporučuje. Spíše by dle něho měla mít obec rezervu, aby v případě větší nouze měla jak zvýšit daně. Dále nabízí, že může zdarma zorganizovat zpívání s dětmi u rozsvícení vánočního stromu nebo na Vánoce. Předseda kulturní komise Mgr. Kamil Feitl tuto nabídku vítá.

Zasedání ukončeno v 20:45 hodin.

Zapsal: Mgr. František Mareš dne 13. a 14. 7.2015

Ověřovatelé: Ing. Karel Pokorný, Mgr. Kamil Feitl

Starostka: Ing. Jarmila Mandžuková