Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva obce Včelná

Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Včelná

konaného dne 10.8.2015 od 17,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Navržený program jednání:

1. Schválení programu jednání

2. Jmenování ověřovatelů zápisu

3. Kontrola usnesení z 13. zasedání ZO

4. Zpráva o daňových příjmech k 31. 7. 2015

5. Zpráva o plnění rozpočtu k 31. 7. 2015

6. Rozpočtové opatření č. 15, 16 a 17/2015

7. Aktualizace Nařízení obce č. 1/2009 – Rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic (Zimní plán údržby)

8. Projednání odkupu pozemku veřejného prostranství parc. č. 723/146 o výměře 679 m2

9. Darovací smlouvy na převod chodníku a uhrazení části nákladů stavby „Zastávka MHD Pod Včelnou“

10. Kupní smlouva s firmou Včelná S+V s.r.o. na pozemky parc. č. 723/268, 723/269, 723/471 – retenční nádrž

11. Zprávy starostky obce

12. Zprávy předsedů výborů a komisí obce

13. Různé

14. Diskuze

Přítomní zastupitelé:

1) Ing. Jarmila Mandžuková – starostka

2) Mgr. Kamil Feitl – místostarosta

3) Ing. Alice Nejedlá

4) Ing. Karel Pokorný (přišel v průběhu projednávání bodu 11 b)

5) Ing. Stanislav Pražák

6) Miroslava Stránská

7) Michal Šlinc

8) Roman Zajíček

Omluvení zastupitelé: 

Petr Průša

Další zúčastněné osoby:

zapisovatel Mgr. František Mareš – 2 hosté dle prezenční listiny hostů

Zasedání zahájeno v 17:00 hodin.

1. Zasedání zahájila a řídí jej starostka obce Ing. Jarmila Mandžuková. Jednotlivé body jednání doprovázeny informací promítanou dataprojektorem. Program jednání schválen jednohlasně: 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.

2. Ověřovateli zápisu jmenováni: Michal Šlinc, Ing. Alice Nejedlá

3. Kontrola usnesení z 13. zasedání: – Výběr zhotovitele – bude projednáno v samostatném bodě – Webová stránka o veřejných zakázkách zřízena – Studie proveditelnosti komunitního domu zadána – Projekt fitparku, bude projednáno v samostatném bodě

4. Starostka podává zprávu o daňových příjmech za červenec 2015: 1,64 mil. Kč. Loni to za červenec bylo o 92 tis. Kč více. Meziroční pokles příjmů za prvních šest měsíců roku je 208 tis. Kč.

5. Starostka podává zprávu o plnění rozpočtu obce k 31.7.2015. Příjmy naplněno 11,59 mil. Kč z rozpočtovaných 16,9 mil. Kč, výdaje naplněno 7,96 mil. Kč z rozpočtovaných 30,17 mil. Kč. Stav účtu k 31.7.2015 byl 31,8 mil. Kč.

6. Starostka informuje, že schválila rozpočtové opatření č. 15/2015, kterým se zvyšují příjmy o 38.000 Kč (např. o 10 tis. Kč vyšší správní poplatky, o 15 tis. Kč daň z nemovitostí, 10 tis. Kč poplatky za odpady) a výdaje o 4.371 Kč. Dále schválila rozpočtové opatření č. 16/2015, kterým se zvyšují příjmy o 46.900 Kč (příspěvek z úřadu práce) a výdaje o 46.900 Kč (výdaje na veřejně prospěšné práce). Zastupitelstvo bere rozpočtová opatření č. 15/2015 a 16/2015 na vědomí. Starostka dále předkládá k projednání rozpočtové opatření č. 17/2015, kterým se zvyšují příjmy o 17.303 Kč (především vstupné z taneční párty) a výdaje o 370.574 Kč (především 200 tis. Kč opravy přídlažeb a chodníků, 60 tis. Kč navýšení úhrady části nákladů na chodník pod tratí na boršovské straně, 104 tis. Kč příspěvek svazku obcí na nákup výpočetní techniky – 70 % se vrátí, až svazek obdrží dotaci).

Návrh usnesení č. 1/14/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2015, kterým se navyšují příjmy o 17.303 Kč a výdaje o 370.574 Kč" schválen hlasováním 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.

7. Starostka informuje o jednání s představitelem firmy Čepro a.s. o možnosti navýšení příspěvku obci na údržbu místní komunikace ke skladu PHM. Aby navýšení bylo lépe průchozí u firmy, doporučeno, aby z Plánu zimní údržby obce byla vypuštěna zodpovědnost firmy Čepro za údržbu komunikace. Starostka připravila aktualizaci Plánu zimní údržby podle tohoto požadavku.

Návrh usnesení č. 2/14/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Nařízení obce č. 1/2015 Rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic (Plán zimní údržby)." schválen hlasováním 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.

8. Starostka dává slovo přítomnému hostu Karlu Šanderovi, který představuje aktualizovanou nabídku na odprodej pozemku veřejného prostranství parc. č. 723/146 o výměře 679 m2 za 450 Kč/m2, což činí 305.550 Kč. Je ochoten ještě dát slevu 5,5 tis. Kč jako příspěvek na výsadbu stromů na pozemku.

Návrh usnesení č. 3/14/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odkup pozemku parc. č. 723/146 v k.ú. Včelná o výměře 679 m2 za cenu 300.000 Kč od - - - - -osobní údaje prodávajícího- - - - -." schválen hlasováním 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.

Dále starostka upozorňuje, že ohledně odkupu pozemků na cyklostezku od HOME PORT REAL schváleného usnesením na minulém zasedání bylo zjištěno, že stávající geometrický plán nejde použít, neboť do odkupovaného pozemku zasahuje stavebním úřadem schválená protihluková zeď před bytovými domy. Ve spolupráci s Michalem Šlincem byl vyhotoven návrh nového geometrického plánu s menší plochou odkupu. Cyklostezka se bude muset posunout do větší blízkosti lipové aleje.

Návrh usnesení č. 4/14/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná ruší usnesení č. 6/11/2015 z 15.6.2015." schválen hlasováním 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.

S přítomným jednatelem firmy panem Karlem Šanderou domluvena cena za prodej zmenšené výměry 811 m2 pozemků dle nového GP za 270 Kč/m2 v celkové částce 218.970 Kč.

Návrh usnesení č. 5/14/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odkup pozemků dle GP č. 1266-32/2015 parc. č. 700/7, 701/3, 702/3 a 707/13 od HOME PORT REAL s.r.o., U Pily 636, České Budějovice za cenu 218.970 Kč." schválen hlasováním 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.

9. Starostka předkládá ke schválení darovací smlouvu na převod chodníku, zastávky a sloupu veřejného osvětlení na boršovské straně tř.5.května pod tratí obci Včelná, a dále darovací smlouvu, jíž obec Včelná uhradí část nákladů na výše uvedenou stavbu. Toto řešení bylo dohodnuto již ve Smlouvě o spolupráci mezi obcemi Včelná a Boršov z roku 2013.

Návrh usnesení č. 6/14/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje darovací smlouvu na převod chodníku, zastávky a sloupu veřejného osvětlení z obce Boršov nad Vltavou na obec Včelná." schválen hlasováním 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.

Návrh usnesení č. 7/14/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje darovací smlouvu, jíž obec Včelná daruje obci Boršov nad Vltavou 345.419,50 Kč na úhradu části nákladů stavby chodníku pod tratí." schválen hlasováním 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.

10. Starostka představuje návrh kupní smlouvy na odkup pozemků parc. č. 723/268, 723/269 a 723/471 od firmy Včelná S+V s.r.o. za celkem 3 tis. Kč. Jedná se o pozemky pod retenční nádrží u bytovek.

Návrh usnesení č. 8/14/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odkup pozemků parc. č. 723/268, 723/269 a 723/471 od firmy Včelná S+V s.r.o., IČ 28113101, České Budějovice, za celkem 3.000 Kč." schválen hlasováním 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželi. [Čas: 17:37]

11. Zprávy starostky obce:

a) Starostka informuje, že výherce výběrového řízení na stavbu "Opravy komunikací a chodníků", firma Českobudějovické dopravní stavby, oznámila, že není schopna z kapacitních důvodů povést práce v měsíci srpnu, jak požadovaly podmínky výběrového řízení. Dle starostky je ze strany obce buď možno akceptovat provedení prací v září, nebo pověřit provedením stavby druhou firmu v pořadí dle vyhodnocení výběrové komise, tj. Dopravní stavby HP Bohemia. Roman Zajíček uvádí, že z principu by firmu Českobudějovické dopravní stavby vyřadil, protože nesplnila podmínky výzvy. S tím souhlasí i ostatní zastupitelé, zvláště místostarosta Mgr. Kamil Feitl a Michal Šlinc. Starostka dává hlasovat o změně dodavatele stavby.

Návrh usnesení č. 9/14/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná ruší usnesení č. 1/13/2015 a schvaluje zhotovitele stavby 'Opravy komunikací a chodníků ve Včelné' firmu Dopravní stavby HP Bohemia, IČ 25161601, Boršov nad Vltavou." schválen hlasováním 6 pro – 0 proti – 1 se zdrželi (Roman Zajíček).

b) Starostka informuje o rozeslání výzvy na veřejnou zakázku "Chodník a autobusová zastávka Pod tratí". Termín otevírání obálek bude 21.8.2015 od 10 hodin. Členové výběrové komise předběžně Mgr. Kamil Feitl, Michal Šlinc, Ing. Jarmila Mandžuková, Ing. Stanislav Pražák. Zasedání zastupitelstva pouze pro schválení dodavatele zakázky bude svoláno 24.8.2015 od 16 hodin. Dále probíhá diskuze o tom, jakým způsobem provádět stavební dozor. Starostka osloví několik stavebních inženýrů k podání nabídky. Michal Šlinc zde upozorňuje, že bude třeba provést kamerovou prohlídku a zjistit stav kanalizace pod tratí a podél nového chodníku.

c) Starostka informuje o rozeslání výzvy na veřejnou zakázku "Zateplení stropu KD foukanou minerální izolací". Společně s místostarostou vybrali nejvhodnější nabídku firmy Tepelná izolace s.r.o., Libišany 154 s cenou 101 tis. Kč s DPH. Starostka dále uvádí, že oslovila místního projektanta Ing. Jana Pučegla ke zpracování projektu na rekonstrukci zázemí pro hostinskou činnost. Miroslava Stránská se dotazuje, jaká je cenová nabídka p. Pučegla, termín plnění atd. Starostka odpovídá, že zatím proběhla pouze úvodní schůzka a obec by na základě jejích výsledků měla specifikovat přesné zadání. Pak teprve přijde cenová nabídka. Dále se Miroslava Stránská táže, kdo pořídí do KD gastro vybavení. Starostka preferuje jeho pořízení obcí s následným komerčním pronájmem, s čímž Miroslava Stránská souhlasí. Starostka dále informuje, že dodatek se stávajícím pronajímatelem výčepu KD ve smyslu zvýšení nájemného byl podepsán. Dále starostka informuje, že pracovníci OÚ provádějí odvodnění kolem jižní strany budovy KD. Miroslava Stránská se táže, kdy bude vyhlášeno výběrové řízení na úpravy před KD. Starostka odpovídá, že až obec obdrží od projektanta Ing. Miloše Janů projekt a položkový rozpočet.

d) Starostka navrhuje ze strany obce schválit předjednané kupní smlouvy se Sportovním klubem Včelná o prodeji víceúčelového cvičiště a odkupu pozemku pod komunikací v ulici U Stadionu, i když Sportovní klub oznámil, že tyto majetkoprávní úkony má v úmyslu provést až současně s odkupem dalšího pozemku od obce Plav. Roman Zajíček upozorňuje, že obec Sportovnímu klubu za komunikaci nabízí malou částku za metr čtvereční. Starostka uvádí, že ze strany předsedy Sportovního klubu byly smlouvy odsouhlaseny a cena je stanovena tak, aby byla stejná u obou převodů majetku a došlo tak prakticky ke směně bez doplatků.

Návrh usnesení č. 10/14/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odkup části pozemku parc. č. 439/1 v k.ú. Včelná o výměře 1144 m2 (v GP č. 1255-19/2015 nově označena jako 439/5) od SK Včelná České Budějovice, IČ 14498570 za cenu 40.000 Kč." schválen hlasováním 6 pro – 2 proti (Roman Zajíček, Michal Šlinc) – 0 se zdrželi.

Návrh usnesení č. 11/14/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje prodej víceúčelového cvičiště na pozemku parc. č. 439/1 v k.ú. Včelná za cenu 40.000 Kč SK Včelná České Budějovice, IČ 14498570." schválen hlasováním 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.

e) Starostka informuje o nabídce prodeje pozemků v lokalitě Čtyři chalupy o celkové výměře 4508 m2 za cenu 300 Kč/m2. Pozemky se vesměs nacházejí v zástavbové části územního plánu a územní studie. Celková kupní cena by činila 1,35 mil. Kč.

Návrh usnesení č. 12/14/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odkup pozemků parc. č. 529/101, 529/115, 585/8 a 523/9 v k.ú. Včelná od - - - - -osobní údaje prodávajícího- - - - -, za cenu 300 Kč/m2." hlasování 7 – 0 – 1 se zdržel (Ing. Karel Pokorný).

Přítomný host a člen finančního výboru p. Jaroslav Bílek se táže, zda se obec nepokusí dojednat ještě nějakou slevu. Starostka a místostarosta by se již o ceně 300 Kč/m2 nesnažili spekulovat. [Čas: 18,37]

f) Starostka informuje o způsobu zpoplatnění věcných břemen zřizovaných firmou E.ON na obecních pozemcích. Za jednoduchou přípojku elektřiny či plynu k rodinnému domu navrhují jednorázovou úhradu 500 Kč. Obec si může stanovit svá vlastní pravidla ocenění či minimální částku a starostka navrhuje minimální částku úhrady zvýšit na 1000 či 2000 Kč. Přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č. 13/14/2015: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje minimální výši jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene ve prospěch správců inženýrských sítí ve výši 2.000 Kč." schválen hlasováním 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.

g) Starostka informuje o průběhu rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ.

h) Starostka informuje, že projekt k rozšíření kapacity MŠ byl projektantem dokončen a odevzdán. Dále probíhá diskuze o způsobu a ceně provedení úprav parkovacích stání před MŠ. Dohodnuto, že dočasné úpravy budou realizační firmou Dopravní stavby HP Bohemia provedeny v cenové relaci cca 8 tis. Kč.

i) Starostka představuje právní posouzení Smlouvy o dílo s firmou Swietelsky na stavbu kanalizace ve Čtyřech chalupách od Advokátní kanceláře Vavroch a partneři. Zároveň informuje, že spolupráci při získávání dotace na stavby kanalizací a vodovodů nabídla firma Čevak. Roman Zajíček uvádí, že by se snažil smlouvu o dílo s firmou Swietelsky vypovědět, resp. se domluvit na jejím ukončení. Takový postup by volili i Mgr. Kamil Feitl a Miroslava Stránská. Michal Šlinc se táže, zda je si již obec jistá, že za vlastní peníze letos kanalizaci ve Čtyřech chalupách nepostaví a bude čekat na dotace. Je totiž třeba sdělit nějakou jasnější představu občanům ve Čtyřech chalupách, kteří na stavbu čekají. Roman Zajíček navrhuje možnost časového omezení pro čekání na dotace s tím, že např. když dotace do konce března 2016 nebude, tak že se stavba udělá za vlastní prostředky. Miroslava Stránská s takovým omezením nesouhlasí a je pro učinění pokusu o získání dotace. Snahu o získání dotačních prostředků podporuje i starostka. Dle předběžných informací se rýsuje možnost získání evropské dotace ve výši až 60 %, což by znamenalo ušetřených 5-6 mil. Kč. Pokud by toto nevyšlo, je možno žádat o grant Jihočeského kraje do výše 2 mil. Kč. Domluveno, že starostka bude předběžně jednat s firmou Swietelsky o možnosti odstoupení od smlouvy o dílo a s firmou Čevak si ujasní přesné podmínky případných dotací.

j) Starostka informuje o zamítavé odpovědi obce Kamenný Újezd na žádost obce Včelná o zřízení společného školského obvodu. Připomíná zároveň, že žádosti obce Včelná vyhověla obec Boršov nad Vltavou. Žádost na město České Budějovice půjde do rady a zastupitelstva v září.

k) Starostka informuje o stavu odkupu pozemků na cyklostezku a informuje, že pro veřejně prospěšné stavby by neměli vlastníci pozemků požadovat ceny násobně vyšší, než za kolik pozemky pořídili. Jednání s vlastníkem, s nímž obec nemůže dojít k dohodě, by mohl vést dále advokát JUDr. František Vavroch. Další možnost zajištění pozemků formou vyvlastnění by se otevřela, pokud by se cyklostezka uvedla mezi veřejně prospěšnými stavbami v územním plánu. Dále diskutována možnost stavby provizorní části cyklostezky, jak ji na minulém zasedání navrhovala Miroslava Stránská (podél trati), případně až v poli za lokalitou 99 RD. Starostka zvlášť návrh uprostřed pole nepovažuje za rozumný. Dle Romana Zajíčka by stálo za vážení, zda by se obec Včelná nemohla napojit na plánovanou boršovskou cyklostezkou do Č. Budějovic podél řeky. Roman Zajíček též uvádí, že je třeba již počítat s tím, že bude prosazena Jižní tangenta s okružní křižovatkou a snažit se doplnit do projektu případné další obecní potřeby. Domluveno, že starostka pozve zástupce investičního odboru města České Budějovice na jednání k vyjasnění záměrů města v cyklodopravě, neboť na ně by přímo obec Včelná navazovala.

l) Starostka předává slovo místostarostovi, aby informoval o podání žádosti o dotaci na "Stromy 2015" k Nadaci ČEZ. Místostarosta Mgr. Kamil Feitl informuje, že byl zpracován projekt výsadby stromů v lokalitě ZTV 99 RD, požadavek obce na dotaci je 104.000 Kč, spoluúčast obce 12.000 Kč. Poskytovatel dotace očekává též spoluúčast občanů při výsadbě či péči o stromy.

m) Ohledně zbudování fit parku v ul. Lesní informuje starostka o výhodné nabídce společnosti Colmex na pořízení 5 strojů za cenu 4 za 99.980 Kč včetně montáže a dopravy. Starostka i místostarosta by tuto nabídku přijali. Je možno tuto nabídku rozšířit o další prvky. Zastupitelé nechávají vzhledem k nižší cenové relaci konkrétní výběr prvků na starostce s místostarostou Roman Zajíček připomíná, že by bylo třeba prostor komplexně rozvrhnout, aby se tam následně vešly i další uvažované prvky. [Čas 19:50]

n) Starostka předkládá druhou, levnější, nabídku na renovaci dvou pomníků padlým ve válkách, a to za celkem 23 tis. Kč. Tato cena se jeví jako rozumná.

o) Starostka předkládá opětovně ke zvážení svůj návrh na zřízení pracovního místa stavebního technika u obecního úřadu, na částečný úvazek. Stavební agenda jak obecní, tak ohledně soukromé výstavby je rozsáhlá a již přesahuje časové možnosti stávajícího všeobecného úředníka. Roman Zajíček uvádí, že původně předseda komise územního rozvoje Petr Průša říkal, že by tyto věci měl řešit místostarosta, a táže se, zda se tedy místostarosta zapojil do této stavební agendy. Starostka namítá, že názor pana Průši je jeho subjektivní názor, ale ona má jinou představu. Mgr. Kamil Feitl uvádí, že spolupráci slíbil, ale nikdo ho konkrétně nepožádal o výkon této činnosti. Slovo dostává zapisovatel a úředník obce Mgr. František Mareš, který uvádí, že starostka chce zřejmě rozšířit obecní úřad o kompetentního zaměstnance, a pouze pokud by nějaký zastupitel splňoval požadavky kladené na tuto funkci, měl čas a chtěl tuto činnost vykonávat, tak je možno uvažovat o výkonu této úřední agendy zastupitelem. V principu je ale očekáván výkon práce zaměstnancem obecního úřadu. Roman Zajíček uvádí, že by mohl oslovit některé lidi, zda by měli o takovou práci zájem. Domluveno, že se obec pokusí sehnat vhodného pracovníka. Pokud by se nesehnal, bude zastupitelstvo uvažovat o dalším postupu. [Čas: 20:12]

12. Zprávy předsedů výborů a komisí obce:

a) Předseda finančního výboru Ing. Karel Pokorný informuje o vývoji kolem okružní křižovatky Jižní tangenty. Starostka připomíná úkoly pro finanční výbor připravit rámcovou smlouvu s firmou ELSA na opravy veřejného osvětlení, kontrolu pojistných smluv a předává Ing. Pokornému podklady k projednání výše daně z nemovitostí a možnosti společného nákupu energií. Dále Ing. Karel Pokorný a místostarosta Mgr. Kamil Feitl informují o jednání s lesním hospodářem lesů města České Budějovice.

b) Předseda komise pro sport a volný čas Ing. Stanislav Pražák informuje, že termín jednání zástupců obce a SK Včelná se stanoví po prázdninách.

13. Různé:

a) Starostka představuje zastupitelům myšlenku odkoupení pozemku parc. č. 612/8 v k.ú. Včelná podél restaurace U Kaštanu a žádá předběžné svolení k jednání se současným vlastníkem o podmínkách odkupu. V roce 2002 obec tento pozemek o výměře 199 m2 prodala majiteli restaurace za 254 Kč/m2. Zastupitelé souhlasí s dalším jednáním o odkupu.

b) Starostka informuje, že obec neobdržela dotaci z MŠMT na zvýšení bezpečnosti škol. V jihočeském kraji bylo uspokojeno minimum žadatelů.

c) Starostka informuje o postupu na přípravě nového využití bývalé požární zbrojnice – uskutečnila se schůzka na místě s projektantem Ing. Milošem Janů, z níž vyplynulo, že je třeba nechat posoudit stav základů a krovu stavby.

d) Starostka informuje o tom, že zaslala žádost o vyjádření na Dopravní inspektorát policie k možnosti zřízení přechodu pro chodce na tř. 5. května u ulice Úzká. Diskutováno krátce o vhodnosti tohoto místa ke zřízení přechodu či místa pro přecházení.

e) Starostka informuje o svém záměru umístit měřič rychlosti se solárním napájením při vjezdu do obce ve směru od Českých Budějovic. Michal Šlinc polemizuje o smysluplnosti těchto zařízení, ale většina zastupitelů s pořízením souhlasí.

f) Starostka informuje o vyhotovení studie parku za obecním úřadem ve dvou variantách a předkládá zastupitelům výtisky k připomínkování.

g) Starostka informuje předběžně o termínech jednání zastupitelstva: 26. srpna k výběru zhotovitele chodníku Pod tratí a dále "řádné" zasedání 7. září od 18 hodin.

14. Diskuze:

a) Roman Zajíček sděluje, že obdržel měsíční přehled faktur obce a táže se na platbu za nový web, který ale ještě není spuštěn. Odpovědí je, že jde o částečné plnění za již provedené práce.

b) Roman Zajíček připomíná, že by obec měla zajistit a předat obci Boršov mapu hydrantů, aby mohla obec Boršov zajišťovat požární služby. Starostka tuto záležitost vyřídí.

c) Roman Zajíček se táže, kdo si pronajímá obecní vitrínky před restaurací U Kaštanu. Odpovědí starostky je, že 300 Kč ročně platí SK Včelná, KSČM a Naše Včelná. Starostka při této příležitosti sděluje, že se pokusí vyjednat odkup dřevěné vitríny v tomto místě od Dopravních staveb Bohemia pro účely obce.

d) Starostka žádá Romana Zajíčka jako organizátora Sportovního dne za SK Včelná o zhodnocení celé akce a představuje omluvný dopis předsedy SK Včelná ohledně veřejných výroků vystupující kapely. Roman Zajíček hodnotí akci jako úspěšnou, lidé se bavili. Starostka namítá, že se nebavila, ale znechuceně odešla, neboť invektivy vůči vedení obce na mikrofon od pana Hebíka se jí zdály nepřijatelné a nedůstojné. Není přece možné nepodloženě pomlouvat či urážet hlavního partnera SK Včelná i Sportovního dne při veřejné produkci. Roman Zajíček se s omluvou předsedy SK Včelná neztotožňuje, kritika od pana Hebíka se dle něho konec konců zakládala na reáliích. S tím starostka nesouhlasí. Probíhá diskuze o tom, jakým způsobem členové sportovního klubu prezentují vedení obce – zastupitele, a proč se případné výtky nedozvědí zastupitelé přímo, ale takovouto formou.

Zasedání ukončeno v 20:54 hodin.

Zapsal: Mgr. František Mareš dne 10. a 11.8.2015

Ověřovatelé: Michal Šlinc, Ing. Alice Nejedlá