Povinně zveřejňované informace

Dle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 422/2006 Sb.

1. Úplný oficiální název povinného subjektu

Obec Včelná

2. Důvod a způsob založení

Zákon o obcích č.128/2000 Sb.

Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. (zák.128/2000 Sb., § 2 odst. 2)

3. Organizační struktura

Obecní úřad není členěn na odbory. Sestává ze starosty, který řídí chod obce a obecního úřadu, z jednoho úředníka a jedné účetní.

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Včelná

Husova 212, Včelná

373 82 Boršov nad Vltavou

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Včelná

Husova 212, Včelná

373 82 Boršov nad Vltavou

4.3 Úřední hodiny

Pondělí a středa 7-12 a 13-17 hodin

4.4 Telefonní čísla

+420 387 250 223

4.5 Čísla faxu

+420 387 250 223

4.6 Adresa internetové stránky

www.vcelna.cz

4.7 Adresa e-podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 Další elektronické adresy

Kancelář obecního úřadu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Starosta obce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.9 Profil zadavatele veřejných zakázek

Profil na Portálu pro vhodné uveřejnění veřejných zakázek

5. Případné platby lze poukázat

Běžný účet obce: 43-3945120267/0100

Též možno platit v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách
hotově či platební kartou na platebním terminálu.

6. IČ

00245607

7. DIČ

CZ 00245607 (jsme plátci DPH)

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů (koncepční, strategické a programové povahy)

Územní plán

8.2 Rozpočet

Rozpočet schválený a upravený aktuálního roku zde

Odkaz na rozpočet loňský a závěrečné účetní výkazy

9. Žádosti o informace

Každá fyzická i právnická osoba může žádat o informaci ústně nebo písemně, faxem nebo elektronickou poštou. Dotaz musí být jasně formulován, aby bylo zcela zřejmé, jaká informace je požadována.

Žádost může být předána do kanceláře obecního úřadu nebo zaslána jakýmkoli komunikačním prostředkem na adresy či čísla uvedená v bodě 4.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podání žádostí a dalších podání lze uskutečnit na všechny kontakty pod bodem 4.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu:

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení (dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) se podávají prostřednictvím Obecního úřadu Včelná, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Opravné prostředky proti rozhodnutí obce:

Proti rozhodnutí obce, které nemá charakter správního rozhodnutí, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projednají orgány obce.

Soudní přezkoumání:

Došlo-li pravomocným rozhodnutím obecního úřadu ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze do dvou měsíců od doručení rozhodnutí podat podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a dále podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, žalobu k příslušnému soudu.

12. Formuláře

Odkaz na stránku s formuláři

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací (na Portálu veřejné správy)

Hlášení trvalého pobytu

Výdej údajů z evidence obyvatel

Ověřování podpisu a listiny

Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu)

Zvláštní užívání komunikace – reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod.

Územní plán při koupi nemovitosti, přípravě výstavby

Pořizování územních plánů a urbanistických studií

Podání petice

Pořádání shromáždění občanů

Vyhlášení místního referenda

13b. Informace o ochraně osobních údajů - GDPR

Informace

 

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákona č. 312/2002/Sb., o úřednících územních samosprávných celků
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
Vládní vyhláška č. 150/1958 Ústavní listina o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
Zákon č. 100/1988 Sb.o sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 114/1988 Sb. o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MF č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MF č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů a rozpočtu územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MF č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem
Vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Vyhláška MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech
Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Zákon 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
Vyhláška 366/2001 Sb., Úřadu pro ochranu osobních údajů o upřesnění podmínek stanovených v §16 a §17 zákona o elektronickém podpisu
Zákon 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů
Zákon 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
Standardy ÚVIS

14.2 Vydané právní předpisy

Odkaz na obecně závazné vyhlášky obce

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:

Materiální náklady: Cena kopií A4 1,- Kč, A4 oboustranně či A3 2,- Kč, A3 oboustranně 3,50 Kč.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací:

-

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

-

16.2 Výhradní licence

-

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2018201720162015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000