Vytisknout tuto stránku

Realizované projekty

Rozvojová strategie obce Včelná na období 2015-2020


 Komunální traktor 2019

    Byl zakoupen nový komunální traktor Zetor Proxima CL 80.
    Cena: 1.269.290 Kč
    Termín dodávky: 04.2019

    Fotografie:
   

    


 Osobní automobil 2019

    Byl zakoupen nový osobní automobil Škoda Rapid Style 1,0 TSi 81 kW.
    Cena: 341.968 Kč
    Termín dodávky: 02.2019

    Fotografie:
   

    


 Stavební úpravy vodovodu Na Hraničkách 2018

    Stavební úpravy vodovodního řadu ve třech lokalitách za účelem posílení tlaku vody v horní části obce.
    Cena dle výběrového řízení i skutečně dosažení: 3.550.000 Kč ( bez DPH, které zde obec neplatí)
    Termín realizace: 09. - 11.2018

    Fotografie:
   

    


Kanalizace v ulici Nová 2018
    Bylo provedeno odkanalizování ulice Nová. Při tom byl zjištěn havarijní stav kanalizace v části ulice Lesní kolonie, která byla proto opravena. Na žádost občanů byla po stavbě zaasfaltována celá šíře komunikace pro rozšíření parkovacích možností.
    Cena díla:
       Kanalizace v ulici Nová:                                               1.801.327 Kč
       Oprava havarijního stavu kanalizace Lesní kolonie:       362.145 Kč
       Obdržená dotace z Jihočeského kraje:                       400.000 Kč
       Všechny ceny bez DPH, které 
obec u vodohospodářských staveb neplatí.
    Termín realizace: 08. - 10.2018

    Fotografie:
   

    


Odvodnění a osazení obrubníků podél tř.5.května  2018
    V rámci rekonstrukce povrchu silnice III. třídy v ulici tř.5.května prováděné Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje osadila obec Včelná kolem této silnice obrubníky a vybudovala odvodnění komunikace.

    Cena díla:             432.174 Kč
    Termín realizace: 11.2018

    Fotografie:
   

    


Vybavení pro rozšíření sběru bioodpadu 2018
    V rámci dotačního programu Státního fondu životního prostředí na intenzifikaci sběru bioodpadu bylo nakoupeno toto vybavení:
    Smykový nakladač Bobcat, štěpkovač Laski, 5 kontejnerů na bioodpad a nosič kontejnerů za traktor.

    Kupní cena:                                              2.156.220 Kč
    Obdržená dotace ze SFŽP:                    1.979.863 Kč
    Termín realizace: 05.2018

    Fotografie:
   

    


Workoutové hřiště 2017
    Byla instalována cvičební sestava na upravené místo v parčíku v ulici Borovského.

    Pořizovací cena cvičebních prvků:   152.902 Kč
    Úprava hřiště byla provedena svépomocí technickými službami obce.
    Termín realizace: 11.2017

    Fotografie:
   

    


Stavební úpravy a přístavba MŠ 2017
    Přístavba nové třídy pro 28 dětí a přestavba a nové vybavení kuchyně. Zahrnuje vybavení nové třídy a souvisejících prostor (herna, místnost pro spánek, šatna pro děti, šatna a prostor pro personál), venkovní herní prvky (hopsadla na pružině, herní sestavy, vahadlové houpačky), výměnu části oplocení a úpravu venkovního prostranství.

     Cena hlavního stavebního díla      14.018.442,90 Kč
     Nábytek                                               438.020,--- Kč
     Herní prvky do zahrady                        292.820,--- Kč
     Stavební dozor, BOZP                         219.010,--- Kč
     Projekt                                                 122.300,--- Kč
     Další náklady                                       314.619,90 Kč
     CELKEM                                         15.405.212,80 Kč

    Dotace z fondů EU                        13.619.430,81 Kč
    Publicita zahájení projektu  •  Tisková zpráva o ukončení projektu

    Termín realizace: 06. - 12.2017

    Fotografie původního stavu:
   

    Fotografie z průběhu stavby:
   

    Fotografie dokončeného díla:
   


Chodník v ulici Nádražní 2017

    Dlážděný chodník po jedné straně a vjezdy po druhé straně ulkice Nádražní,
    včetně projektových prací, odvodnění a rekonstrukce veřejného osvětlení.
    Cena díla:
    Chodník                   2.029.582 Kč
    Veřejné osvětlení        199.731 Kč
    Celkem                     2.229.313 Kč

    Termín realizace: 04. - 11.2017
    Čtyři fotografie původního stavu, dvě z průběhu stavby a nový stav:
   


Oprava povrchu 'panelky' v ul. Lesní 2017
    Demontáž nerovných a rozlámaných panelů a položení nového asfaltového povrchu
    na spojovací cestě od mateřské školy do ulice Husova.
    Cena díla:   833.585 Kč
    Z toho obdržená dotace z Jihočeského kraje 220.000 Kč
    Termín realizace: 10. - 11.2017
    Dvě fotografie původního stavu, dvě z výstavby a dvě nový stav:
   


Herní prvky v parčíku v ulici Dolní 2017
    Osazení herními prvky pro děti, včetně dopadové plochy 
    Cena díla:   87.231 Kč
    Termín realizace: 10.2017
   


Dětské hřiště Sokolovského 2017
    Celková renovace dětského hřiště na rohu ulic Dlouhá a Sokolovského,
    včetně nového povrchu, hracích prvků, trávníku, laviček a oplocení.
 
    Cena díla včetně DPH:

    Podklad           195.268 Kč
    Povrch          1.317.548 Kč
    Trávník            136.622 Kč
    Herní prvky      682.461 Kč    (obdržena dotace z MMR 400.000 Kč)
    Oplocení            52.076 Kč
    Inženýring            4.840 Kč
    Celkem         2.388.815 Kč

    Termín realizace: 06. - 10.2017
    Jedna fotografie původního stavu, jedna z výstavby a nový stav:
   


Rozšíření kanalizace Lesní kolonie 2017
    Kanalizace ve spodní části ulice Lesní kolonie napojená podvrtem pod tratí do kanalizačního sběrače v ulici Jiřičkova
    Cena díla dle výběrového řízení:                      2.295.001,48 Kč
    Cena díla dosažená:                                         2.294.001,52 Kč
    Termín realizace: 07. - 09.2017
    Fotografie z průběhu a mapka rozsahu stavby:
   


Výsadba v parčíku Dlouhé role 2016

    Výsadba stromů, keřů, okrasné záhony, zamulčování
    Cena díla: 141.671 Kč
    Výše obdržené dotace od Jihočeského kraje 70.000 Kč
    Termín realizace: 11.2016
    Tři fotografie provedeného díla a poslední původního stavu:
   


Kanalizace a rozšíření vodovodu Čtyři chalupy 2016
    Kanalizace v části obce Čtyři chalupy, kde doposud chyběla, s rozšířením vodovodu v části trasy kanalizace.
    Cena díla dle výběrového řízení včetně DPH: 12.628.770,-- Kč
    Cena díla dosažená:                                       11.204.812,73 Kč
    Méněpráce: zkrácení trasy, nerealizovaná přeložka plynu
    Výše obdržené dotace od Jihočeského kraje    1.270.031,-- Kč
    Termín realizace: 3.5.2016 – 14.11.2016
    Fotografie odkanalizované lokality a z průběhu stavby:
   


Oprava povrchu komunikace a veřejné osvětlení v ulici Krátká 2016
    Nový asfaltový povrch ulice Krátká, včetně tří lamp veřejného osvětlení
    Cena díla dle výběrových řízení včetně DPH: 535.817,-- Kč
    Cena díla včetně víceprací:                            585.233,40 Kč
    Výše obdržené dotace od Jihočeského kraje  150.000,-- Kč
    Vyvolané vícepráce: rozšíření vjezdů
    Termín realizace: 08. - 10. 2016
    Dvě fotografie provedeného díla a dvě původního stavu:
   


Úprava prostranství před Restaurací u Kaštanu 2016
    Částečné vydláždění plochy, výsadba stromů, keřů, okrasné záhony, zamulčování
    Cena díla včetně DPH: 150.911 Kč
    Termín realizace: 10.2016
    Čtyři fotografie provedených úprav a jedna původního stavu:
   


Rekonstrukce zastávek MHD 2016
    Výměna tří zastávkových přístřešků na zastávkách Včelná a Pod Tratí
    Cena díla: 141.570 Kč
    Výše obdržené dotace od Jihočeského kraje 50.000 Kč
    Termín realizace: 09. 2016
    Tři fotografie nových a dvě původních přístřešků:
   


Sadbové úpravy před Kulturním domem 2016
    Výsadba stromů, keřů, okrasné záhony, zamulčování
    Cena díla včetně DPH:   61.190 Kč
    Termín realizace: 6.2016
    Tři fotografie provedených úprav a jedna původního stavu:
   


Chodník a zastávka MHD pod tratí 2015
    Chodníky po obou stranách tř.5.května pod železniční tratí, nový záliv odjezdové zastávky MHD
         s přístřeškem
    Cena díla dle výběrového řízení včetně DPH:  1.192.508 Kč
    Cena díla včetně víceprací:                              1.221.547 Kč
    Vyvolané vícepráce: změny vjezdů, obrubníků, přemístění veřejného rozhlasu
    Termín realizace: 10.2015 - 1.2016
    Fotografie díla, poslední foto v průběhu výstavby:
   


Oplocení a úprava prostranství před Kulturním domem 2015
    Nové oplocení a částečné vydláždění prostranství před kulturním domem.
    Cena díla dle výběrového řízení:  426.525 Kč
    Cena díla včetně víceprací:          482.277 Kč
    Výše obdržené dotace:                128.000 Kč
    Vyvolané vícepráce: větší plocha zámkové dlažby a vegetačních tvárnic
    Termín realizace: 9.2015 - 27.11.2015
    Fotografie před, v průběhu prací a po dokončení:
   


Rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ Včelná 2015
    Rekonstrukce umýváren a záchodů v obou patrech.
    Cena díla dle výběrového řízení:  679.308 Kč
    Cena díla včetně víceprací:          738.838 Kč
    Vyvolané vícepráce: přeložka vnitřní kanalizace, elektroinstalace a HSV práce.
    Termín realizace: 7.7. - 24.8.2015
    Fotografie před, v průběhu prací a po dokončení:
   

 


Zateplení stropu Kulturního domu 2015

    Cena díla dle výběrového řízení:   101.561 Kč
    Cena díla včetně víceprací:           103.378 Kč
    Vícepráce spočívaly ve větší než plánované spotřebě izolační hmoty.
    Výše obdržené dotace:                   51.689 Kč
    Termín tealizace: 27. - 28.8.2015
    Níže jedna fotografie před a dvě po akci:
   


   


 

Kanalizace ve spodní části ulice Lesní kolonie

napojená podvrtem pod tratí do kanalizačního sběrače v ulici Jiřičkova