Obecní zpravodaj 03/2000

OBSAH


Ze zasedání OZ Včelná

X. zasedání OZ, které se konalo v pondělí 6.3.2000, schválilo výsledek hospodaření obce za rok 1999, inventarizaci majetku obce k 31.12.1999, rozpočet obce na rok 2000 a účast obce ve sdružení obcí jihozápadní části okresu Č. Budějovice.

Příznivý vývoj rozpočtu v roce 1999 byl již popsán v našem lednovém letáčku. V roce 1999 dosáhla obec vysoké daňové výtěžnosti na1 obyvatele, a to 5.956 Kč. Připomínám, že této daňové výtěžnosti bylo dosaženo zejména překročením příjmů daně fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti.

Všem spoluobčanům - plátcům daní - patří ještě jednou poděkování.

Chtěl bych u této příležitosti upozornit na skutečnosti, které v dalších letech výrazně ovlivní daňové příjmy většiny obcí:

Parlamentu ČR je v současné době předkládána k projednání celá řada nových zákonů, které souvisejí svytvořením nových krajů. Jedná se např. o novelu zákona o obcích, o okresních úřadech, ovolbách dokrajských orgánů, o financování krajů, o hospodaření s majetkem územních samosprávných celků, omístních daních či o rozpočtovém určení daní.

Návrh zákona o rozpočtovém určení daní je nejzávažnější normou, která vesvém důsledku může přinést výrazné snížení daňových příjmů zejména malým obcím do 1500 obyvatel. Podle dosud platných rozpočtových pravidel se obce podílely podílem podle počtu obyvatel na daních z příjmů ze závislé činnosti (daň ze mzdy), nadani z příjmů právnických osob, a 100 % na dani zpříjmů fyzických osob ("živnostníků") podle místa bydliště.

Podle nového zákona budou tyto daně odváděny do státního rozpočtu (mimo daň z nemovitostí) a pak přerozdělovány: mezi obce 22 %, kde budou koeficientem podle počtu obyvatel znevýhodňovány malé obce proti obcím nad 1500 obyvatel. 68 % zůstane ve státním rozpočtu a 10 % se rozdělí mezi kraje. Obcím pak k tomu zůstane pouze 100 % daně znemovitostí a nově zavedené místní daně, které nahradí dosud vybírané místní poplatky (za odpady, psy, z ubytovací kapacity, apod.). Podle předběžných odhadů bude obec Včelná od roku 2001 dosahovat daňové výtěžnosti až o několik milionů menší než do roku 2000. Bohužel způsob vládnutí současné vlády a informace o jednáních v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR nasvědčují tomu, že i takovéto zákony budou schváleny.

Příprava rozpočtu obce na rok 2000 byla ovlivněna i výše uvedenými skutečnostmi. I když se připravované změny netýkají roku 2000, pokud budou schváleny, týkají se dalšího rozvoje obce.

Z tohoto důvodu je věnována maximální pozornost výdajové stránce s cílem dofinancovat v roce 2000 co největším podílem realizované stavby v roce 1999 dokončované v roce 2000 tak, aby obec v tzv. dluhové službě vykazovala co nejnižší procento.

Návrh rozpočtu na rok 2000 byl zveřejněn po dobu 30 dnů, projednán v komisích kontrolní a finanční. Podané připomínky byly pak OZ projednány a do rozpočtu zahrnuty.

Celkové příjmy byly schváleny ve výši 9.110.000 Kč. Vedle těchto příjmů schválilo zastupitelstvo žádosti o získání nenárokových dotací ve výši 1.700.000 Kč. Celkové výdaje byly schváleny rovněž ve výši 9.110.000 Kč.

K informacím "K návrhu rozpočtu" z února 2000 doplňuji: Podle předběžného vyúčtování "školného" městem ČB za rok 1999 zaplatí obec městu částku 572.280 Kč, což je o 115.574 Kč více než za rok 1998! K záležitosti "školného" se podrobně vrátíme v některém z dalších letáčků.

V ostatních položkách byly mírně upravovány výdaje, např. za elektrickou energii a plyn s ohledem na již známé skutečné náklady za rok 1999, sníženy byly položky ostatní osobní výdaje a byly uvolněny prostředky na opravu pomníků padlým I. a II. světové války.

Děkuji za podané připomínky k návrhu rozpočtu, děkuji všem zastupitelům za odpovědný přístup k přípravě a projednávání návrhu rozpočtu na r. 2000.

Pavel Rožboud, starosta obce


Obnova pomníků padlým I. a II. světové války

Jsme si vědomi toho, že prostředí uprostřed obce není zrovna dobrou vizitkou. Úprava tř. 5. května, zastávek MHD a ulice Nádražní bude stát velké finanční prostředky, které obec na tyto účely zatím věnovat nemůže. Je však možné alespoň částečně zlepšit toto prostředí opravou pomníku a jeho okolí.

V letošním roce vzpomeneme 82. výročí ukončení I. světové války a 55. výročí ukončení II. světové války. Rokem 2000 končí století, ve kterém si lidé dokázali poradit s obrovským tempem vědeckého poznávání, technickým pokrokem, ale dokázali si také připravit nejkrutější utrpení a ponižování sama sebe. Současné i budoucí generace by si měly tyto skutečnosti neustále připomínat, aby v příštím století a tisíciletí nedocházelo k podobným lidským selháním.

Současný stav pomníků I. a II. světové války není dobrý, a proto se zastupitelé na podzim minulého roku dohodli na zahájení jejich opravy.

Pomník obětem I. světové války byl postaven v roce 1920. Těsně před tento pomník byl v roce 1949 postaven pomník obětem II. světové války. O postavení obou pomníků se zasloužil ochotnický spolek VČELA, který postavení pomníků i financoval.

Citát části zápisu z kroniky obce z roku 1920: "Ochotnický spolek 'Včela' ve Včelné vzal si za úkol postavit po padlých vojínech ve světové válce pomník. Nežli ku postavení pomníku došlo, sehráno k tomu účelu několik divadelních představení."

Citát ze zprávy datované 8.5.1949 nalezené v betonovém podstavci pomníku II. s. v.: "OBĚTEM DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY z podnětu ochotnického spolku 'VČELA' ve Včelné staví komitét pro postavení pomníku ve Včelné, složený ze všech místních spolků PAMÁTNÍK NATRVALOU PAMĚŤ."

Pomník padlým vojínům v I. sv. válce vysvětil 31.10.1920 děkan monsignore Paclík. Zda byl pomník obětem druhé světové války také vysvěcen, se nepodařilo zjistit.

PRŮBĚH OPRAVY POMNÍKU:

Pomník obětem II. s.v. byl rozebrán, zchátralé betonové podstavce jsou odstraněny a deska se jmény bude přenesena na podstavec a podložku z přírodního kamene, který bude umístěn vedle pomníku obětem I. s.v., který zůstává na původním místě. Vzrostlé kmeny jalovce budou zachovány. Oba pomníky budou ohraničeny nízkým plůtkem na soklu z přírodního kamene.

Pomoc při rekonstrukci pomníků přislíbila řada firem sídlících v obci i mimo obec. Za nabídky upřímně děkujeme a uvítáme jakoukoli další pomoc.


K provozu MHD

1. lednem 2000 vstoupil v platnost zcela nový způsob odbavování, vedení tras a hustoty provozu linky č. 7 MHD. Za tyto služby zaplatí obec v roce 2000 více než 1 mil. Kč.

Na základě připomínek rodičů dětí dojíždějících do ZŠ Rožnov a po konzultaci s vedením školy požádal OÚ Včelná Dopravní podnik, a. s. o posílení jednoho školního spoje, a to v 13,46 h. od zastávky Rožnov 1 do zastávky Jiráskova Včelná. (V tuto dobu odchází ze ZŠ Rožnov denně 60-70 žáků ze Včelné a Boršova n.Vlt.) Dopravní podnik této žádosti vyhověl a školní spoj od 15.2.2000 zavedl.

Nejbližší termín, ke kterému lze provádět změny v jízdních řádech, je 1. září 2000.

Obracíme se proto na Vás, vážení spoluobčané, kteří používáte MHD, posílejte nebo volejte své návrhy a připomínky obecnímu úřadu, a to nejpozději do 15.4.2000.

Očekáváme návrhy a připomínky k hustotě spojů, časovému rozpětí, návaznosti na přestupy, apod. Vaše připomínky pak pomohou OÚ při prosazování požadavků obce u DP, a.s., Č. Budějovice.

Děkujeme


Znak a prapor obce

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání konaném dne 20.9.1999 schválilo konečný návrh znaku a praporu obce Včelná.

Dne 16. února 2000 schválil podvýbor pro heraldiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR udělení navržených symbolů obci Včelná s tím, že udělené symboly odpovídají následujícímu popisu:

ZNAK: Zlatým šikmým břevnem modro-zeleně dělený štít, nahoře zlatá podkova.

PRAPOR: List dělený žlutým šikmým pruhem širokým jednu čtvrtinu šířky listu na modré žerďové a zelené vlající pole. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Přesné znázornění znaku a praporu a jejich popis bude zveřejněn samostatným letáčkem. Způsob používání a ochrana budou upraveny obecně závaznou vyhláškou obce.

Děkuji komisi ŠKK, zastupitelstvu obce za podporu při tvorbě znaku a praporu, především pak děkuji kronikáři obce PhDr. Vydrovi, který je hlavním otcem myšlenky vzniku symbolů, panu Kindlerovi za předložení vlastních návrhů a ing. Milanu Daňkovi, předsedovi sekce heraldiky a genealogie Historického klubu při Jihočeském muzeu, který se podílel na vytvoření konečného návrhu.


Pálení listí a nejrůznějších odpadů na otevřeném ohništi

Spalováním nejrůznějších odpadů při jarním úklidu na otevřených ohništích dochází často k pokažení sousedských vztahů a i k porušování hygienických, ekologických či požárních norem.

Spalování plastů či jiných umělých hmot v lokálních topidlech nebo na otevřeném ohništi je NEPŘÍPUSTNÉ a postižitelné finančními postihy.

Stejně tak spalování listí či vyhrabaných stařin značně omezuje okolí, neboť většinou dochází k nedokonalému spalování. Vyhrabané listí či stařiny je nejlépe kompostovat, nebo postupně likvidovat prostřednictvím popelnic.

Pokud se rozhodnete spalovat dřevěný odpad např. z průklestu stromů, dobu spalování pokud možno dohodněte se sousedy a spalování zásadně neprovádějte v podvečerních hodinách, kdy je vlivem ochlazování značně snížena schopnost odvětrávání krajiny.

Děkuji

P. Rožboud


Zprávy z mateřské školy

7.3. bylo ve škole "Masopustní veselí" s rejem masek. Děti si pochutnaly na koblihách, které pomáhaly zhotovit.

Poděkování za sponzorské dary patří manželům Eliášovým za dodání papíru, p. Hermanové za dárky pro děti na karneval od Poštovní spořitelny.

Zápis do mateřské školy

Ředitelka MŠ ve Včelné vyhlašuje zápis dětí pro školní rok 2000 - 2001. Do MŠ mohou být přijaty děti, které dovrší věku 3 let kdykoli během celého školního roku (tedy až do 30.6.2001). V případě zaměstnání matky mohou být přijaty i děti mladší 3 let.

Přednostně jsou přijímány děti zaměstnaných matek, ale mohou být přijaty i děti, jejichž matka je s mladším sourozencem na mateřské dovolené.

Potřebné tiskopisy si můžete vyzvednout u ředitelky nebo učitelek v MŠ, kde získáte ipodrobnější informace. Číslo tel.: 72 504 25.

Zápis proběhne od 13.3. do 21.4.2000. Ředitelka prosí o dodržení termínu vzhledem k dalšímu zpracování údajů.

M. Matějková


Informace školské a kulturní komise

  • Dne 4. března 2000 se v KD Včelná konal Dětský maškarní karneval, kterého se zúčastnilo asi 120 dětí. Poděkování za příspěvky do dětské tomboly patří: manželům Hrníčkovým - cukrářská výroba, paní Trojákové - kadeřnictví, paní Slípkové - prodejna potravin, paní Frídové - prodejna smíšeného zboží.
  • Ve spolupráci s cestovní kanceláří SATURN České Budějovice pořádáme pobytový zájezd do Chorvatska, letoviska Baška Voda, na který se přihlásilo 52 zájemců.
  • Ve středu dne 22. března 2000 od 17 hodin se v zasedací místnosti obecního úřadu koná beseda se spisovatelem a majitelem nakladatelství a knihkupectví Carpio v Třeboni Miroslavem Hulem. Srdečně Vás všechny zveme.

Oznámení farního úřadu Boršov n. Vlt.

Prožíváme s celým světem velké jubileum roku 2000. Co by byl svět bez křesťanské kultury, zkteré žije i náš národ? Jako naši stateční předkové i my ve složitosti dnešních časů chceme sobě i našim domovům nadále zachovat víru, poctivost a Boží pomoc.

V pondělí dne 1. května zavítá otec biskup do Kamenného Újezda a bude udělovat svátost biřmování. Kdo je pokřtěn, nemá tuto svátost posílení víry opominout. I v naší obci Včelná žije mnoho pokřtěných. Žádáme Vás, vneste do svého života i svých rodin více víry.

Každou poslední neděli v měsíci ve tři hodiny odpoledne jsou bohoslužby v zasedací síni Obecního úřadu Včelná. Využívejte této možnosti!

Informace o přípravě na biřmování podá farní úřad (tel: 7250365).

Upřímně všechny zveme!

Kéž Bůh žehná a chrání všechny domovy i celou obec!

P. Josef Hugo Pitel


Oznámení občerstvení v areálu SK Včelná

Občerstvení v areálu SK Včelná znovu zahájilo svůj provoz dne 3.3.2000, a tímto zve všechny obyvatele naší obce k posezení v příjemném klubovém prostředí.

Otevírací doba: Út–Pá 17 - 24 hod., So 15 - 24 hod., Ne 15 - 22 hod., Po zavřeno. Srdečně zveme


Oznámení SK Včelná - oddlílu kopané

SK Včelná - oddíl kopané pořádá nábor žáků ročník 1988 a mladší.
Zájemci hlaste se každý pátek v 17.00 hod. na hřišti u p. Čalouna nebo Šálka.


Pozvánka na míčové hry a aerobik

Mládeži, pozor ! Nevíte co s volným časem ? Máte zájem o míčové hry a aerobik ?
Pokud ano, dostavte se do tělocvičny na hřišti SK Včelná každé pondělí od 17.00 hod.
Věk – od 12 do 25 let. S sebou: sportovní přezůvky a oblečení

Informace: sl. Anna Háková, tel. 72 503 79, tř. 5. května 25, Včelná
(zastávka MHD "U Kalkušů")


Tištěná verze distribuována dne 12.3.2000
Elektronická verze vyvěšena dne 17.11.2000