Vytisknout tuto stránku

Obecní zpravodaj 10/2000

OBSAH


Ohlédnutí za historickým rozvojem obce

Vážení spoluobčané, v sobotu 21.10. se uskuteční slavnost vysvěcení pomníku obětem válek a obecního praporu.

Tato slavnost se koná na samém konci dvacátého století, kdy se nabízí příležitost k hodnocení minulosti, v předvečer státního svátku vzniku samostatného československého státu - říjen 1918.

21.9. uplynulo 70 let od vyhlášení samostatné obce Včelná a v listopadu tomu bude 10 let od vyhlášení prvních svobodných voleb do zastupitelstev obcí po listopadu 1989.

Mnoho bylo řečeno, mnoho již bylo napsáno o tom, čeho člověk dosáhl v posledním století a co všechno musel obětovat na cestě ke svobodě, jakou právě v tuto dnešní dobu vnímáme. Rád bych při této příležitosti připomněl alespoň některé skutečnosti z nedávné historie a složil hold našim předkům.

8. května jsme uctili památku obětí válek u nově opraveného pomníku padlých I. a II. světové války. Při slavnostním vysvěcení těchto pomníků 21.10. si znovu připomeneme nejtemnější období našich novodobých dějin.

Udělení symbolů obce Parlamentem ČR v roce 70. výročí osamostatnění obce ze svazku Poříčí-Včelná a jejich vysvěcení je též příležitostí k bilancování a malé oslavě.

Rozvoj obce v jednotlivých obdobích 70-ti leté historie obce byl poznamenán hospodářskými a politickými vlivy, fašistickou okupací a dobou budování socialismu.

V době první republiky ČSR doznala obec i přes vlivy celosvětové hospodářské krize značného rozmachu. Od roku 1920 do roku 1939 bylo v obci postaveno 150 nových domků a počet obyvatel vzrostl z 886 v roce 1930 na 1168 v roce 1945. Po druhé světové válce odešlo z obce 300 obyvatel, kteří se převážně odstěhovali do vysídleného pohraničí, nebo byli odsunuti dle výnosu o odsunu Němců.

K dalšímu výraznějšímu rozvoji obce došlo v 70. letech, kdy bylo v obci postaveno více než 100 nových rodinných domů, byla zahájena výstavba inženýrských sítí (kanalizace, vodovod), prodejny, rozšíření veřejného osvětlení, mateřské školy, a další.

V osmdesátých letech pokračovala výstavba rodinných domů, avšak výstavba dalších inženýrských sítí byla již pomalejší.

Další významné stavby v obci a okolí: Městská doprava do obce (1956), vodojemy (1970), silo v Poříčí (1972-1976), Benzina (1972-1977), nová trasa silnice E 14 (1979-1981).

Období let 1990-2000 není potřeba zvláště rozebírat. Toto období je poznamenáno přechodem k široké samostatnosti obcí v letech 1990-1994, obdobím rychlého zavádění množství nových legislativních norem ve všech oblastech života.

Už v tomto období byly připraveny a realizovány významné projekty, bez nichž by se obec nemohla dále rozvíjet. Byla to např. výstavba kabelových rozvodů elektřiny, posílení stávajících a výstavba nových trafostanic a výstavba kanalizačního sběrače s napojením na čistírnu odpadních vod Č. Budějovice.

Po roce 1994 bylo díky docílení ekonomické samostatnosti a s využitím různých dotačních titulů možné pokračovat v rozsáhlejších projektech, jako např. plošná plynofikace obce, přestavba budovy obecního úřadu, plynofikace všech budov v majetku obce (KD, MŠ, OÚ, Dům služeb). Obec se dočkala též podstatného zkvalitnění rozvodů telefonních sítí. Významnou zátěží rozpočtu obce byla nutnost výměny havarijního stavu výtlačného řadu vodovodu.

V roce 1997 byl zahájen projekt výstavby nových místních komunikací. Tento projekt přesahuje svým rozsahem i do příštího volebního období.

V posledních 10 letech dochází díky velkému zájmu o bydlení v obci k další výstavbě rodinných domů. Většímu rozšíření jejich výstavby však brání nedostatek finančních prostředků na budování nových inženýrských sítí mimo stávající zástavbu. Počet obyvatel od roku 1991 (1326) do roku 2000 (1470) vzrostl o 144.


Starostové a předsedové MNV Včelná od roku 1930
------------------------------------------------------
Od r. 1930 pan Josef KALKUŠ   - starosta
od r. 1936 pan Bohumil ČERNÝ  - starosta
od r. 1943 pan Rudolf BÍNA   - starosta
od r. 1945 pan Jan KOCINA    - starosta 3 měsíce
od r. 1945 pan Bohumil ČERNÝ  - předseda
                   prozatímního MNV
od r. 1946 pan Bohumil ŠTAUBER - předseda MNV
od r. 1954 pan Karel MIESBAUER - předseda MNV
od r. 1960 pan Jan LOBERŠÍNER  - předseda MNV
od r. 1964 pan Rudolf ČÍŽEK   - předseda MNV
od r. 1970 pan Bedřich HOUSKA  - předseda MNV
od r. 1976 pan Václav FRÍD   - předseda MNV
od r. 1988 pan Pavel ROŽBOUD  - předseda MNV
od r. 1990 pan Pavel ROŽBOUD  - starosta
------------------------------------------------------

Složení zastupitelstva obce v posledních 10 letech

Do zastupitelstva obce byli v roce 1990 zvoleni (15 členů OZ):

Ing. Jan Braum, Ing. Miloš Kalina, Věra Klomfarová, Mgr. Vladislava Márová, RNDr. Ivo Nesrovnal, Josef Pakosta, Ing. Vladimír Petr, Ing. Pavel Petrouš, Jana Petrová, RNDr. Jaromír Pospíšil (do 15.3.1993), Petr Průša, Pavel Rožboud, Bohuslav Šandera (do 14.9.1992), JUDr. František Vavroch, Alexandr Žondecký (od 28.8.1992), Josef Hanetšleger (od 29.3.1993).

V roce 1994 (9 členů OZ):

RNDr. Zdeněk Fuka, Josef Hanetšleger, Ing. Miloš Kalina, Pavlína Kolbabová, Zdeněk Petr, Jana Petrová, Pavel Rožboud, Karel Šandera, JUDr. František Vavroch.

V roce 1998 (9 členů OZ):

Mgr. Vlasta Braumová, Bohumil Černý (do ustavujícího zasedání), Josef Hanetšleger, Ing. Jarmila Mandžuková, Jana Petrová, Petr Průša, Pavel Rožboud, JUDr. František Vavroch, Alexandr Žondecký (do ustavujícího zasedání), Václav Marhoun (od ustavujícího zasedání), Zdeněk Mikšovský (od ustavujícího zasedání).


Symboly obce

Dekret o udělení obecních symbolů byl starostovi obce předán 20.4.2000 v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR předsedou Poslanecké sněmovny panem Václavem Klausem. Symboly obce vycházejí z historických a geografických skutečností, které shromáždil kronikář obce Dr. Ferdinand Vydra.

Návrhy na grafickou podobu symbolů předložili výtvarníci Jindřich Vydra a Alfréd Kindler, a Dr. Ferdinand Vydra.

Konečnou úpravu zpracoval ing. Milan Daněk, heraldik Jihočeského muzea.

Výroba slavnostního praporu a znaku

Látku pro prapor a znak dodala a.s. VELVETA Varnsdorf. Prapor a znak ušily paní Anna Jílková z Bukovce a paní Jana Petrová, členka OZ Včelná.

Žerď vyrobil pan František Záhorka z Kamenného Újezda.

Podkovu na žerdi praporu ulila SLÉVÁRNA NEŽELEZNÝCH KOVŮ Č.B.

Podkovu na znaku vyšila paní Koklarová z Boršova nad Vltavou.

Všem, kteří se na zhotovení slavnostního praporu a znaku obce podíleli, upřímně děkuji. Děkuji také všem dárcům, kteří na symboly obce přispěli finanční hotovostí.

Pavel Rožboud, starosta obce


K odstranění škod po záplavách v dolní části katastrálního území

K odstranění škod na pozemcích v dolní části katastrálního území způsobených přívalovými dešti z 6. na 7. srpna t.r. a zajištění protizátopových opatření v této lokalitě:

Při místním šetření v době zaplavení pozemků a cesty mezi tratěmi ČB-Černý Kříž a ČB-Horní Dvořiště, které svolal okresní úřad, byl stanoven způsob zjednání nápravy.

Firma EKO SERVIS Č.B. vypracovala posouzení odtokových poměrů v této části kat. území Včelná z hlediska možnosti omezení zatápění území s propočtem potřeby finančních prostředků a firma BUILDING Č.B. vypracovala propočet nákladů na opravu cesty parc.č. 756. Předpokládané náklady na realizaci uvedených opatření jsou vyčísleny na 1.260.000 Kč.

Navržená opatření spočívají v obnově stávajících stok, propustků, příkopu podél cesty parc.č. 756 a v opravě povrchu cesty.

Cesty a vodoteče (stoky, propustky) jsou dle evidence nemovitostí v majetku obce Včelná.

Obec nemá v současné době finanční prostředky na realizaci uvedených opatření, a proto jsme požádali o krytí těchto nákladů okresní úřad.

Pokud okresní úřad potřebné finanční prostředky uvolní, budou to prostředky účelové, použitelné pouze na vyjmenovaná opatření a budou přísně zúčtovatelné.

Vyčištění otevřených stok kolem trati ČB-Černý Kříž zajistí České dráhy a otevřenou stoku přes kat území Č. Budějovice a Boršov n.V. kolem samoty "U Krbů" do řeky Vltavy zajistí v jarních měsících roku 2001 podnik MELIORACE Č.B.


Oznámení o konání XV. zasedání obecního zastupitelstva

XV. zasedání OZ se bude konat ve čtvrtek 19. října 2000 v zasedací místnosti OÚ od 19 hodin.


Podzimní hromadné sběry odpadů

Podzimní hromadné sběry odpadů se uskuteční ve dnech 13., 20. a 21. listopadu. Blíže budete o sběru informováni samostatným letáčkem.


Oprava údaje z letáčku ze září 2000

Oprava údaje v informaci o úvěru od ČSOB z letáčku ze září 2000: Splatnost úvěru od ČSOB ve výši 6 mil. Kč je max. 6 let, a ne 5 let, jak bylo uvedeno. Ostatní údaje byly správně.


Zprávy z mateřské školy

Na školní rok 2000-2001 zapsáno do MŠ 38 dětí. 27. září jsme se s rodiči a dětmi sešli u tradičního táborového ohně na školní zahradě.


Pozvánka na slavnostní vysvěcení obecního praporu

Pro originál pozvánky na slavnostní vysvěcení praporu obce Včelná a nově opraveného pomníku obětem válek ve formátu *.doc si prosím klikněte sem.


Jednodenní zájezd do předvánoční Vídně

Školská a kulturní komise obce pořádá ve spolupráci s Cestovní kanceláří Máj Č. Budějovice v sobotu dne 16. prosince 2000 jednodenní zájezd do předvánoční Vídně.

Program:

 • okružní jízda autobusem
 • prohlídka nejvýznamnějších památek s průvodcem
 • individuální volno - návštěva vánočních trhů.

Odjezd v 5.00 hodin od "Kalkušů" ze Včelné. Návrat do Včelné okolo 21.00 hodiny. Cena za osobu: 330 Kč

Do 23. října 2000 jsou v CK rezervovaná místa, proto je nezbytné rozhodnout se do této doby. Přihlásit se můžete na OÚ Včelná nebo na tel. 72 50 508 - Jarmila Mandžuková.


Výprodej knih

Čtete rádi a zajímáte se o knihy? Ve středu dne 25. října 2000 v době od 14.00 do 18.00 se v zasedací místnosti obecního úřadu koná výprodej vyřazených knih z obecní knihovny.

Za 10 Kč za knihu si lze vybrat z více než 40 titulů (např. James Cook: Cesta kolem světa, Eric Lambert: Dlouhá bílá noc, William Styron: Dlouhý pochod, Robert Merle: Dědictví otců, Jiří Pejša: Doktor na horách, Ondřej Neff: Císařské fialky, Malá encyklopedie meteorologie, Atlas odrůd ovoce, Rady pro zahrádkáře a chataře atd.).

Zcela zdarma k rozebrání bude nabídnuto více než 100 titulů. Získané peníze budou použity na nákup nových knih do obecní knihovny.


Tištěná verze distribuována dne 7.11.2000
Elektronická verze vyvěšena dne 17.11.2000