Vytisknout tuto stránku

Obecní zpravodaj 11-II/2000

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva

Zastupitelstvo obce na svém zasedání konaném 20.11.2000 projednalo plnění rozpočtu obce za 10 měsíců letošního roku. Příjmy a výdaje jsou naplňovány rovnoměrně, i když jsou vysoce překračovány obě tyto položky.

Příjmová stránka je ovlivněna finanční půjčkou ve výši 6 mil. Kč a nenárokovými dotacemi od okresního úřadu na stavbu komunikací, dopravní obslužnost, odstranění škod po přívalových deštích, na úroky z úvěrů a další potřeby obce v celkové výši 3.070.000 Kč.

Převážná část těchto prostředků rozpočtu byla použita na finanční úhradu dokončené II. etapy obnovy komunikací. Na doplacení stavby výtlačného řadu vodovodu obec v letošním roce dočerpala návratnou finanční výpomoc ve výši 860.000 Kč.

S ohledem na tyto skutečnosti schválilo zastupitelstvo obce druhou rozpočtovou změnu, která upravuje rozpočet obce na rok 2000 v příslušných položkách.


K návrhu rozpočtu obce na rok 2001

Jak jsme již informovali, příjmy rozpočtu v roce 2001 budou ovlivněny především účinností zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ukončením činnosti okresního shromáždění k 31.12.2000, které mělo možnost poskytovat obcím nejrůznější nenárokové dotace (Včelná v roce 2000 např. zmíněných 3.070.000 Kč), ale také díky chybějícím pravidlům financování nově vzniklých krajů, jejichž zdroje by mohly částečně nahradit příjmy z okresních úřadů.

Hlavním podkladem pro stanovení příjmové stránky je výpočet podílu obce na sdílených daních, který vychází z objemu státního rozpočtu na rok 2001 v předpokládané výši 334,1 mld. Kč. Bude-li tento objem naplněn, měla by naše obec získat 5.828.000 Kč a spolu s ostatními daňovými příjmy 6.308.000 Kč. Nedaňové příjmy a drobné dotace na výkon státní správy a školství lze očekávat v celkovém objemu 925.000 Kč.

Výdaje roku 2001 jsou navrhovány s ohledem na závazky obce, které činí 1.856.000 Kč, na dopravní obslužnost 1.081.000 Kč a předpokládané neinvestiční náklady základních škol ve výši 800.000 Kč. Činnost místní správy, provoz MŠ, KD, veřejného osvětlení, údržba majetku obce, komunální odpad a podobně spotřebuje dalšch 4.028.000 Kč.

Zatímco příjmy lze očekávat v celkové výši 7.239.000 Kč, předpokládané výdaje dosáhnou 7.765.000 Kč. Rozdíl příjmů a výdajů ve výši 526.000 Kč je navrhován pokrýt ze zůstatku hospodářského výsledku roku 1999, který dosahoval výše 1,8 mil. Kč. V tomto návrhu není uvažováno s případnými kapitálovými příjmy (např. prodej majetku obce).

Zastupitelstvo tento návrh projednalo jako podklad k široké diskuzi před schvalováním na některém z příštích zasedání OZ.


Ke svozu odpadů

Na tomto zasedání nebyl přijat návrh na způsob úhrady nákladů za svoz komunálního odpadu formou poplatku na osobu a rok. Vedle známky na popelnice pro rok 2001 bude do domácností dodáván také pevný igelitový pytel na ukládání tříděných PET lahví, které budou 1x za měsíc vyváženy.

Výše úhrady za svoz domovního odpadu a výše vodného a stočného bude projednána na příštím zasedání OZ.

Podrobnosti ke způsobu likvidace domovního odpadu budou zvěřejněny v příštím letáčku spolu s vyhláškou obce o nakládání s komunálním odpadem.


K novému zákonu o obcích

Dnem 12.11.2000 nabyl účinnosti nový zákon o obcích, který přináší řadu změn ve výkonu státní správy a samosprávy, např. vedle možnosti zřizovat výbory zastupitestvem (finanční a kontrolní výbory jsou povinné), mají obce daleko větší možnost uplatňovat v samostatné působnosti různé sankce fyzickým či právnickým osobám při porušování zákonných norem či vzhledu obce.

Nový zákon daleko přesněji definuje samostatnou působnost obce, zcela nově upravuje hospodaření obce s důrazem na ochranu majetku, upřesňuje práva a povinnosti orgánů obce i obecního úřadu.

S ohledem na uplatňování nového zákona o obcích uložilo zastupitelstvo starostovi obce provést kontrolu platnosti dosud vydaných vyhlášek a postupně připravit návrhy znění vyhlášek nových v souladu s platnými právními předpisy.

Pavel Rožboud, starosta obce


Zprávy z mateřské školy

4. prosince přijede do MŠ v 10,45 hod. fotograf. Kdo má zájem, může s dětmi přijít se nechat vyfotografovat.

Poděkování patří paní Polanské za ušití šátků pro děti na veřejná vystoupení.Pozvánka na předvánoční jarmark
se společným rozsvícením vánočního stromu

Obecní úřad Vás zve na PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK se společným rozsvícením vánočního stromu, který se koná v sobotu 2. prosince 2000 od 14 hodin v Kulturním domě ve Včelné

Těšit se můžete na:

  • Ukázky a prodej výrobků lidových řemesel, vánočních ozdob, knih apod.
  • Ukázku zdobení perníčků a autogramiádu knihy Pečeme a zdobíme perníčky od manželů Pelikánových z Č. Budějovic
  • Ochutnávku a prodej medoviny
  • Ochutnávku zdravého vánočního pečiva
  • Bohatou tombolu
  • Možnost občerstvení

Na závěr jarmarku v 17 hodin společně rozsvítíme vánoční strom před restaurací "U Kaštanu". U rozsvícení si zazpíváme koledy s dětmi z MŠ a sestrami Mertlíkovými. Účastníci slavnostního rozsvícení se mohou podílet na výzdobě stromu.


Pozvánka na Mikulášskou nadílku a divadelní představení

V pátek 8. prosince 2000 se od 17 hodin koná v Kulturním domě ve Včelné divadelní představení spojené s Mikulášskou nadílkou.


Tištěná verze distribuována dne 29.11.2000
Elektronická verze vyvěšena dne 1.12.2000