Obecní zpravodaj 11/2000

OBSAH


Volby do krajského zastupitelstva

Volby do krajského zastupitelstva jsou považovány spíše za volby komunální. Na některých kandidátkách 12 politických stran a hnutí bude kandidovat vedle známých osobností např. z oblasti vědy, zdravotnictví, školství celá řada starostů a starostek měst a obcí, kteří již mají bohaté zkušenosti v oblasti samosprávy. Počet členů zastupitelstva Budějovického kraje bude 55.

Den voleb je stanoven na neděli 12. listopadu 2000 od 8 do 22 hodin.

Volební místností pro volby v naší obci je opět Kulturní dům.

Způsob volby je stanoven zákonem č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, a podrobně popsán v letáčku, který je doručen všem voličům spolu s hlasovacími lístky.


Propočet podílu obce na sdílených daních v roce 2001

Objem sdílených daní rozpočtovaných na rok 2001 v rámci ČR je 334,1 mld. Kč. Podíl obcí 20,59 % činí 68,8 mld. Kč.

Schéma rozpočtového určení daní(zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní):

SDÍLENÉ DAŇOVÉ PŘÍJMY: [Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou, Daň z příjmů právnických osob (bez daně placené obcemi), Daň z přidané hodnoty]

20,59 % obce (alokace dle podílu počtu obyvatel upraveného koeficientem podle velikostní kategorie obce)

79,41 % státní rozpočet

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti:

30 % obce (alokace dle trvalého bydliště podnikatele)

70 % státní rozpočet

VÝLUČNÉ DAŇOVÉ PŘÍMY: [Daň z nemovitosti (podle místa nemovitosti), Daň z příjmů právnických osob placená obcemi]

100 % obce

PŘEDPOKLÁDANÉ DAŇOVÉ PŘÍJMY OBCE VČELNÁ

  Sdílené daňové příjmy
  Počet obyvatel Koeficient velikostní Podíl obce na   Výnos v roce
  k 1.1.2000   kategorie obce     výnosu sdíl.daní 2001 v tis. Kč
  ------------------------------------------------------------------------
  1.477      0,5881         0,008471 %    5.828,0
  
  Výlučné daňové příjmy
  Daň z nemovitostí     ............................  200,0
  Daň z příjmů placená obcí ............................  100,0
  Správní a ostatní poplatky ............................  180,0
  
  Předpokládané daňové příjmy v roce 2001 celkem ........ 6.308,0 tis. Kč
  (Pro srovnání rozpočtované daňové příjmy pro rok 2000:  8.068,0 tis. Kč) 

Zákon 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, který je účinný od 1.1.2001, bude mít s největší pravděpodobností platnost pouze pro rok 2001. V průběhu příštího roku by měl být schválen zákon nový, který upraví též daňové příjmy rozpočtu kraje. Doufejme, že tento nový daňový zákon bude pro obce příznivější.

V příštím roce nemohou obce počítat ani s vyšším výnosem daní z nemovitosti, neboť nová úprava, která bude spočívat ve vyměřování daně z hodnoty nemovitosti, bude uplatňována až od 1.1.2003.

Diskutovaný návrh zákona o místních daních, které nahradí dosud vybírané místní poplatky, též nepřinese zejména v menších obcích očekávaný nárůst příjmů do obecní pokladny.

Toto je jen malý výčet platných či připravovaných norem, které významně ovlivní hospodaření obcí. K zásadním změnám dojde v průběhu roku 2001 též v účetnictví obcí, kdy skončí tzv. "zjednodušené" a i obce přejdou na účetnictví podvojné.


Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

Příští, již XVI., zasedání OZ se bude konat v pondělí 20.11.2000 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ. Hlavními body programu bude:

 • projednání a schválení změn vyplývajících z nového zákona o obcích, který nabývá účinnosti dnem 12.11.2000
 • projednání a schválení rozpočtové změny č. 2/2000 s ohledem na vývoj hospodaření obce v roce 2000
 • příprava rozpočtu obce na rok 2001
 • projednání návrhu na změnu způsobu úhrady za svoz komunálního odpadu
 • projednání nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

Pozvánka na setkání se spoluobčany důchodového věku

Setkání se spoluobčany důchodového věku se uskuteční v sobotu 18. listopadu od 14 hodin v Kulturním domě.

V programu vystoupí děti z MŠ a sestry Mertlíkovy ze Včelné

K tanci a poslechu hraje hudební soubor ASTRA

V průběhu odpoledne bude podáváno malé občerstvení.

Pozvánky na toto setkání jsou doručovány spoluobčanům důchodového věku. Obecní úřad již nevede evidenci obyvatel a ani nemá přístup k informacím o tom, kdo je již ve starobním důchodu. Pokud se některému z našich spoluobčanů, který již pobírá starobní důchod, naše pozvánka nedostane, omlouváme se. Přijměte prosím pozvání touto cestou.


Poděkování za průběh akce svěcení praporu a pomníku

Děkuji školské a kulturní komisi, zastupitelům a přátelům, kteří pomáhali při přípravě a průběhu oslavy vysvěcení pomníku obětem válek a symbolů obce.

Děkuji msgre. Josefu Kavalemu a páteru Hugo Pitlovi za provedení aktu svěcení.

Vážím si účasti poslanců Parlamentu ČR pana ing. Jaromíra Talíře, ing. Miroslava Beneše, senátora PhDr. Jiřího Pospíšila, přednostky okresního úřadu JUDr. Renaty Frelichové, RNDr. Jana Zahradníka, starostů a starostek okolních obcí a dalších osobností.

Účast těchto významných osobností veřejného života je vyjádřením vysokého ocenění práce občanů naší obce.

Pavel Rožboud, starosta obce


Oznámení farního úřadu Boršov n. Vlt.

Každou poslední neděli v měsíci od 15 hodin se konají bohoslužby v zasedací síni Obecního úřadu Včelná. Nejbližší termín: 26. listopadu.

P. Josef Hugo Pitel


Akce pořádané kulturní komisí:

 • 2. 12. Předvánoční jarmark v Kulturním domě s následným rozsvícením vánočního stromu
 • 8. 12. Mikulášská nadílka spojená s divadelním představením
 • 16. 12. Jednodenní zájezd do předvánoční Vídně (v případě zájmu jsou ještě volná místa)

Oznámení o prodeji

Obec Včelná prodá pásový dopravník na stavební materiál. Informace na obecním úřadě či telefonním čísle 7250223.


Tištěná verze distribuována dne 7.11.2000
Elektronická verze vyvěšena dne 17.11.2000