Obecní zpravodaj 12/2000

OBSAH


Úvodník

Končí rok 2000, rok, ve kterém jsme byli svědky mnoha významných událostí v životě národů, ale také v životním běhu naší obce.

Končí rok, který je zároveň koncem tisíciletí a vykročením do tisíciletí nového. Každý z nás si jistě připomene řadu událostí, které ovlivňují život člověka a nejsou to vždy jen radostné události.

Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych Vám poděkoval za spolupráci, pochopení a trpělivost, abych poděkoval zastupitelům obce, členům komisí a pracovníkům obecního úřadu za jejich práci konanou pro obec. Děkuji též všem drobným podnikatelům a živnostníkům, kteří vykonávají v obci nejrůznější služby.

Přeji Vám všem i jménem zastupitelů obce radostné prožití vánočních svátků, do nového roku 2001 pevné zdraví, štěstí, klid a mnoho osobních úspěchů.

Pavel Rožboud, starosta obce


Úhrada vodného a stočného v roce 2001

V měsíci listopadu a prosinci proběhla jednání s a.s. VaK JČ, která se týkala hodnocení plnění provozovatelské smlouvy v roce 2000 a návrhu úplaty vodného a stočného v roce 2001.

V roce 2000 byla cena vodného a stočného stanovena pro ostatní odběratele celkem na 37,60 Kč za 1 m3 odebrané vody. Pro domácnosti to bylo 35,39 Kč/m3, z toho obec domácnostem dotovala 3,54 Kč/m3. Domácnostem byla tedy účtována cena 31,85 Kč/m3 (bez DPH 5 %).

Nájemné odváděné obci provozovatelem v roce 2000 činí 270.000 Kč, z toho obec hradí zmíněnou dotaci k ceně pro domácnost v předpokládané souhrnné výši 176.000 Kč. Z nájemného tak obci zůstává 94.000 Kč.

Cena vodného a stočného je věcně usměrňována a musí být v souladu s cenovým výměrem Ministerstva financí.

Pro rok 2001 byla stanovena a zastupitelstvem obce dne 18.12.2000 schválena jednotná cena pro všechny odběratele v celkové výši 33,50 Kč/m3 bez DPH 5%. Tato cena nebude obcí dotována.

Smluvní nájemné je stanoveno částkou 97.500 Kč. Tato částka se vrátí do rozpočtu obce na vodní hospodářství.

Díky stanovení reálných cen v uplynulých letech bez výrazných rozdílů a díky investicím zejména do vodovodní sítě bylo možné přistoupit k odstranění rozdílné ceny vodného a stočného pro domácnosti a ostatní odběratele bez prudkého nárůstu ceny pro domácnost a snížení pro ostatní odběratele.


Úhrada za svoz komunálního odpadu v roce 2001

Jak jsme Vás již informovali, zastupitelstvo obce neschválilo způsob úhrady za svoz, likvidaci a ukládání komunálního odpadu stanovený částkou na 1 obyvatele.

Po projednání skutečných nákladů vynaložených na svoz, třídění a likvidaci odpadů firmou van Gansewinkel byla zastupitelstvem obce dne 18.12.2000 stanovena úhrada takto:

  • paušální úhrada za svoz 1 popelnice 1x týdně 850 Kč.
  • známka na samostatný vývoz 60 Kč za 1 ks.
  • paušální úhrada za svoz odpadů z podnikání na základě smlouvy uzavřené mezi obcí a podnikatelem 1.000 Kč za popelnici a rok.

Do nádob na komunální odpad je nepřípustné ukládat velkorozměrový odpad, žhavý popel, kapaliny, látky žíravé, výbušné, zápalné a lehce vznětlivé, uhynulá zvířata, zeminu, kamenivo, stavební sut' a materiály ohrožující zdraví nebo bezpečnost lidí manipulujících s nádobami. Tyto odpady máte možnost odevzdat při sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu. V případě nutnosti se vždy můžete obrátit na firmu van Gansewinkel zabezpečující komplexní služby v odpadovém hospodářství (p. Jakubec tel. 0604/298117).

Nově bude od ledna zaveden svoz PET lahví, a to 1x měsíčně vždy v poslední pátek v měsíci.

Způsob provedení: Ke známce na popelnici budou vydávány pevné pytle označené logem svozové firmy. Jeden pytel na rok bude vydáván zdarma, další za náhradu pořizovací ceny.

Pytel s PET lahvemi bude umístěn v domácnosti a pouze poslední pátek v měsíci se naplněný připraví před dům k popelnici. S vozem na odpady pojede další vozidlo, jehož osádka vyprázdní pytel a prázdný uloží pod víko popelnice, u které byl přistaven.

Igelitové pytle označené logem firmy van Gansewinkel jsou určené pouze ke sběru PET lahví. Účelem tohoto sběru je předání PET lahví k recyklaci. Proto Vás žádáme, abyste do pytlů dávali lahve čisté, sešlápnuté, zašroubované víčkem. Za Vaši spolupráci při třídění odpadů Vám předem děkuje van Gansewinkel a.s.

Známky na jeden vývoz pro rok 2000 platí do 31.12.2000. Známky na paušální i jednorázový odvoz na rok 2001 budou vydávány na OÚ v měsíci lednu v době: PONDĚLÍ 7-12 a 13-17 hod., STŘEDA 7-12 a 13-18 hod.

Popelnice neoznačené známkou pro rok 2001 po 1. únoru 2001 nebudou vyváženy.


Další nabídka služeb firma van Gansewinkel

Nabídka likvidace odpadů firmou van Gansewinkel se sídlem v areálu Osiva Boršov, tel. 7250502, kl. 123. Ceny jsou uvedeny bez 5 % DPH.

Druh odpaduCena likvidace
Pneumatika - osobní do výšky 120 cm