Vytisknout tuto stránku

Obecní zpravodaj 1/2001

OBSAH


K rozboru hospodaření obce za rok 2000

Rok 2000 byl poznamenán rozsáhlými investicemi, na které se podařilo získat nemalé finanční prostředky především z fondu rozvoje a rezerv Okresního úřadu nad rámec schváleného rozpočtu. Na dofinancování II. etapy výstavby místních komunikací uzavřela obec úvěrovou smlouvu na 6 mil. Kč. Rozpočet obce byl proto dvěma rozpočtovými změnami v průběhu roku upravován. Příjmy i výdaje původního rozpočtu byly z těchto důvodů vysoce překročeny.

PŘÍJMY

Třída 1 - Daňové příjmy:
Původní rozpočet: 8.068.000 Kč
Skutečnost k 31.12.2000: 10.310.003 Kč

Překročení o 2.242.003 je dáno navýšením daně odváděné obcí o 1.705.650 Kč, nárůstem přímých daní o 449.954 Kč a o 86.000 Kč správních a místních poplatků. Daně odváděné obcí se zároveň promítají do výdajové stránky rozpočtu.

Třída 2 - Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy, t.j. příjmy z ostatní činnosti, nevykazují žádných velkých výkyvů a jejich překročení vůči původnímu rozpočtu o 268.000 Kč je dáno překročením příjmů z pronájmu vodovodů, větším využíváním KD a překročením ostatních nedaňových příjmů.

Třída 3 - Kapitálové příjmy

jsou překročeny o 185.640 Kč - o prodej p.p.č. 612/6 a příspěvek na investice.

Třída 4 - Přijaté dotace

V průběhu roku bylo podáno několik žádostí o příspěvek z fondu rozvoje a rezerv Okresního úřadu. Na základě těchto žádostí obdržela obec dotaci ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů II. etapy výstavby místních komunikací, 542.000 Kč na dopravní obslužnost, 1.260.000 Kč na odstranění škod po záplavách ve spodní části k.ú., 140.000 Kč na další naléhavé potřeby a 126.000 Kč ze státního rozpočtu na úroky z úvěru.

Na bankovních účtech měla obec k 31.12.2000 Kč 3.380.134, k tomu zůstatek sociálního fondu 5.554 Kč. V měsíci lednu byla však uhrazena částka 1.260.000 Kč za provedení práce ve spodní části k.ú. Včelná.

VÝDAJE

Nárůstem příjmů bylo možné v průběhu roku použít větší objem prostředků na potřeby obce. Po rozpočtových změnách 1 a 2 a s použitím úvěru ve výši 6 mil. Kč na úhradu II. etapy výstavby komunikací dosáhly výdaje výše 21.216.292 Kč proti původní rozpočtované částce 9.110.000 Kč. Největší podíl výdajů byl opět směrován do investiční výstavby (komunikace, vodovod, kanalizace). K drobným úsporám naopak došlo např. v odvětví školství, kultura, komunální služby a místní správa.


K návrhu rozpočtu obce na rok 2001

Tento návrh rozpočtu je sestaven s ohledem na skutečnosti vyplývající zejména z uplatnění zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Tento zákon vylučuje možnost použití údajů ze skutečnosti let minulých při přípravě návrhu rozpočtových příjmů.

Hlavním podkladem pro sestavení příjmové stránky je propočet podílu obce na sdílených daních, který vychází z objemu státního rozpočtu na rok 2001 v předpokládané výši 334,1 mld. Kč. Bude-li tento objem naplněn, měla by naše obec získat 5.828 tis. Kč a spolu s ostatními daňovými příjmy 6.378 tis. Kč, což je o 1.690 tis. Kč méně než v roce 2000.

Výdaje roku 2001 jsou navrženy s ohledem na závazky obce a zabezpečení výkonu státní správy a samosprávy.

 PŘÍJMY:

  Sdílené daňové příjmy     5.828
  Daň z nemovitostí        210
  Daň placená obcí         100
  Poplatek ze psů          27
  Poplatek za užívání veř.prost.   2
  Poplatek ze vstupného       10
  Poplatek z ubytovací kapacity   1
  Poplatek z provozovaného VHP   100
  Správní poplatky         100
  Daňové příjmy celkem      6.378

  Odvádění odpad.vod - pronájem   94
  MŠ - služby, pronájem      110
  MŠ - stravování         180
  KD - služby, pronájem       70
  Komunální služby         16
  Svoz komunálního odpadu     300
  Činnost místní správy       25
  Pronájem pozemků         30
  Nedaňové příjmy celkem      855

  Prodej pozemků          50
  Příspěvky na investice      300
  Kapitálové příjmy celkem     350

  Neinv. dotace ze st.rozpočtu   70
  Převod do sociálního fondu    35
  Dotace celkem          105 PŘÍJMY CELKEM         7.688 VÝDAJE:

  Dopravní obslužnost      1.081
  Neinvestiční náklady škol    800
  Silnice              60
  Pitná voda            276
  Kanalizace            50
  MŠ - stravování         279
  Knihovna             22
  KD - záležitosti kultury     143
  SPOZ               35
  Příspěvky na sport        50
  Veřejné osvětlení        350
  Komunální služby         39
  Komunální odpad         433
  Péče o vzhled obcí        70
  Sociální výpomoc          5
  Požární ochrana          5
  Zastupitelské orgány       594
  Činnost místní správy      1357
  Převody vlastním fondům      35
  Místní inženýrské sítě      225
  Úroky              625
  Ostatní činnosti         15
  Památky              5

  VÝDAJE CELKEM         6.942

  Stav na BÚ k 31.12.2000    3.380K MHD

MHD je neustále předmětem diskuzí a připomínek od jejího zavedení do naší obce. Dovolím si proto uvést některé skutečnosti, které mohou vést k zodpovězení mnoha dotazů.

Především provozovatelem MHD je Dopravní podnik a.s., jehož 100% vlastníkem je město České Budějovice. Obec Včelná nemůže tedy do této společnosti zasahovat, ani určovat podmínky provozování MHD, ani cenu za tyto služby.

Obec Včelná si může objednat u provozovatele pouze rozsah služeb, tj. frekvenci jednotlivých spojů, za cenu, kterou určí přepravce! Tato cena je vlastně dotací na vyrovnání ztráty provozovatele a činí 23,60 Kč na 1 ujetý kilometr. Celkem obec Včelná zaplatí v roce 2001 1.080.660 Kč. Vzhledem k takto vysokým nákladům bude nutné při projednávání jízdních řádů na příští období zrušit další málo využívané spoje s ohledem na povinnost zabezpečit základní dopravní obslužnost.

Jízdní řády jsou s obcí projednávány a jsou každý rok na základě připomínek a možností obce upravovány.

Připomínky obce k vedení trasy linky č. 7 nebyly nikdy ze strany DP akceptovány. Licenci k provozování městské autobusové dopravy, která obsahuje vymezení trasy linky, počet a názvy zastávek, vydává v souladu se zákonem o silniční dopravě Dopravní úřad Magistrátu města České Budějovice.

Obec Včelná už při přípravě změny trasy linky č. 7 do ulice Mánesova a Dlouhá louka v roce 1999 protestovala. Na náš dopis v tomto smyslu nereagoval ani primátor města Č. Budějovice doc. RNDr. M. Tetter. S tímto stavem se obec Včelná nikdy nesmířila.

Vydávání jízdních řádů

Jízdní řád vydává a jeho distribuci zajišťuje přepravce. Obecní úřad pro lepší orientaci zveřejňuje jízdní řád MHD č. 7 vždy v nejbližším vydání obecního letáčku, po zveřejnění platného jízdního řádu přepravcem.

V posledních letech jsme jednali o možnosti najít jiného "lacinějšího" přepravce, který by například zabezpečil dopravní obslužnost kyvadlovou přepravou. Takovéto řešení by mělo za následek zhoršení současného stavu a navíc jak získání koncesní listiny k provozování hromadné dopravy, tak získání licence je velmi náročné na technické vybavení žadatele, na zabezpečení vhodné trasy, umístění zastávek apod.

Obcí také projíždějí autobusy ČSAD a Jihotrans, kteří jsou držiteli koncese, jsou již uživateli několika zastávek, ale svým rozsahem nemohou pro naši obec dopravní obslužnost plně zabezpečit.

Rozšíření licence těmto dopravcům v případě zrušení MHD o například nové spoje dle našich požadavků by vydával Dopravní úřad Magistrátu města ČB.

Ze státního rozpočtu je pro okres Č. Budějovice uvolněna na základní dopravní obslužnost částka 52,9 mil. Kč. Z těchto prostředků bude hrazena ztráta přepravcům autobusové dopravy (ČSAD a Jihotrans), a nesmí být použity pro obce, kde jezdí MHD. Naše obec tak musí veškeré náklady na dopravní obslužnost hradit ze svého. O vysvětlení jsem požádal Ministerstvo dopravy a Ministerstvo financí. Na vyjádření čekáme.

Pavel Rožboud, starosta obce


Zápis do ZŠ Boršov

se uskuteční v pátek 26.1. od 13 do 17 hodin a v sobotu 27.1. od 9 do 12 hodin


Zprávy z mateřské školy

24.1. děti navštívily 1. třídu ZŠ Boršov

16.1. jsme zhlédli divadelní představení O zvědavém slůněti v divadle Pod čepicí

25. 1. jsme si nenechali ujít výstavu květin a živého hmyzu v JČ muzeu

14 dětí z MŠ jde k zápisu do základních školPoděkování České katolické charity

Česká katolická charita Boršov nad Vltavou děkuje všem občanům, kteří přispěli na tříkrálovou sbírku konanou počátkem ledna. Celkem bylo v obci Včelná na financování pomoci potřebným a trpícím vybráno více než 15 tis. Kč.


Přehled pořádaných akcí na I. polovinu roku 2001

 • 3. února od 20.00 hodin - XI. Obecní ples v KD Včelná
 • 14. února, 14.3. - večery s dechovou hudbou Babouci v KD Včelná
 • 24. února - Sportovní ples v KD Včelná
 • 10. března od 14.00 hodin - Dětský karneval v KD Včelná, který uvádí Vojta Vít.
 • 31. března - Zájezd do termálních lázní Bad Füssing blízko Pasova
  (ve spolupráci s CK Máj České Budějovice)

  Program:

  • prohlídka Pasova s průvodcem
  • koupání a relaxace v lázeňském areálu (lázně ve svém komplexu nabízejí 4 kryté a 7 otevřených bazénů s termální vodou s teplotami od 15-42 stupňů celsia, inhalační procedury, dvě parní sauny, vodní masážní pramínky, odpočinkové místnosti s lehátky atd.)
  • po cestě zastávka v nákupním středisku.

  Odjezd autobusem ze Včelné. Předběžná cena 500 Kč na osobu včetně vstupenky do areálu. Bližší informace na obecním úřadě nebo na tel. 72 50 508 - J. Mandžuková.

 • 14. dubna - Velikonoční jarmark spojený s ukázkami výroby a prodejem výrobků lidových řemesel a vystoupením folklórního souboru.
 • 12. a 13. května - Víkend pro zdraví věnovaný poradenství o zdravém životním stylu, prodeji zdravých produktů s ochutnávkami a testování fyzické kondice.
 • 2. a 3. června - Víkend věnovaný dětem. Zahrnuje sobotní výlet do ZOO v Praze a nedělní sportovní dětské odpoledne.
 • Červenec (první týden) - Společně za sluncem (Itálie)

Tištěná verze distribuována dne 25.1.2001
Elektronická verze vyvěšena dne 26.1.2001