Obecní zpravodaj 2/2001

OBSAH


Ze zasedání OZ

Zastupitelstvo se na svém XVIII. zasedání konaném dne 29.1.2001 zabývalo rozborem hospodaření obce za rok 2000, inventarizací majetku obce a rozpočtem na rok 2001.

Výsledek hospodaření obce za rok 2000 byl OZ schválen v ukazatelích, jak byly zveřejněny v lednovém letáčku.

OZ děkuje všem plátcům - podnikatelům a živnostníkům, kteří mají vysoký podíl na dosažení příznivého výsledku v daňových příjmech.

Při inventarizaci majetku nebyly shledány žádné nedostatky v evidenci majetku obce, nedošlo k žádným ztrátám či zcizením.

Rozpočet na rok 2001 byl proti předloženému návrhu upraven v příjmové části o -10 tis. Kč a ve výdajové části o +1.227 tis. Kč, t.j. o částku, kterou obec zaplatila v lednu 2001 za práce dokončené koncem prosince roku 2000 ve spodní části k.ú. Včelná (účelová dotace od Okresního úřadu).

Celkové příjmy jsou tedy schváleny ve výši 7.678 tis. Kč a výdaje ve výši 8.169 tis. Kč. Rozdíl -491 tis. Kč bude dofinancován z prostředků na bankovním účtě obce, stejně jako splátky dlouhodobě přijatých půjček, jejichž objem na rok 2001 činí 1.265 tis. Kč.

Z prostředků Okresního úřadu byla, jak jsme již informovali, opravena cesta vedoucí ze silnice III. třídy mezi obcí Včelná a Rožnovem do obce Roudné, obnoveny propustky a vyčištění stoky, aby nedocházelo zaplavování přilehlého území. Tato cesta není přístupná pro nákladní automobily a není v zimních měsících udržována. Při provádění uvedených prací bylo nutné odstranit velké množství odpadu z přilehlých černých skládek. Nebuďme proto lhostejní k vandalům, kteří začínají znovu vyčištěné vodoteče zavážet nejrůznějším odpadem.

Při projednávání rozpočtu obce na rok 2001, jehož příjmovou stránku výrazně negativně ovlivňuje zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, vyjádřili zastupitelé nesouhlas s tímto zákonem a uložili starostovi obce, aby na tento nesouhlas vhodným způsobem upozornil poslance a senátora Parlamentu ČR a zároveň aby poukázal na nedostatky při uplatňování úhrady neinvestičních nákladů škol a poskytování dotace na základní dopravní obslužnost.


K chovu psů

V poslední době se znovu diskutuje o tom, jaká pravidla by měl schválit Parlament ke zmírnění následků z nezodpovědného přístupu k chovu psů. Netroufám si hodnotit, zda ta či ona připravovaná ustanovení jsou správná, či ne.

Podle mého názoru není problém v tom, zda chovat v domácnosti oříška, německého ovčáka či dobrmana. Celý problém od nepaměti spočívá v nezodpovědnosti, bezohlednosti a mnohdy i agresivitě některých chovatelů, kteří si namlouvají, že mají rádi zvířata, a přitom se chovají právě naopak.

Jsem přesvědčen, že žádný zákon, byť sebepřísnější, nepomůže tuto problematiku řešit, dokud budou vedle skutečných chovatelů mezi námi i ti bezohlední, kteří svůj vztah ke zvířatům pouze předstírají. V okolí obce se v současné době volně potulují dobrmani, němečtí ovčáci, ale i jiná plemena. Je téměř nemožné zjistit chovatele těchto psů. Zkuste se vážení tzv. chovatelé vžít do pocitů dítěte, které se vrátí ze školy vystrašené, protože je cestou domů obtěžoval váš milovaný dobrman či doma přítulný, ale na ulici dravý ratlík. Zkuste se vžít do role učitelky MŠ, která na vycházce s dětmi potká smečku zdivočelých psů. Zkuste si vyměnit na jeden den službu s poštovní doručovatelkou.

I současná legislativa na podobné přestupky pamatuje. Jaká je však skutečnost: Pokud se podaří zjistit chovatele zatoulaného psa, zpravidla přestupkové řízení skončí pro nedostatek důkazů.

Volně pobíhající pes by mohl být považován za zatoulaného, a za takového zodpovídá obec. Jenom málokterá obec se však může pochlubit zařízením pro chov zatoulaných psů, a navíc, zatoulaného psa může odchytit osoba, která k tomu prokáže odbornou způsobilost.

O odchyceného psa pak musí obec pečovat, pokud se o něj nepřihlásí původní chovatel, minimálně 1 rok a poté jej může předat např. jinému chovateli.

Všechny snahy vybudovat takové zařízení i ve spolupráci s okolními obcemi byly zatím bezúspěšné.

Obci se zatím daří jenom jediné - postarat se o psy, které usmrtilo auto či vlak. Věřte, že není příjemný pohled na urostlého německého ovčáka, kterému vlak uřízl zadní běhy. Zkuste např. v sobotu večer k takovému případu přivolat veterinárního lékaře. Mně se to nepodařilo.

Nevěřím tomu, že toulavých psů bude ubývat. Skutečně záleží na samotných chovatelích, na jejich vědomí odpovědnosti. Vybudování dočasného útulku pro zatoulané psy by bylo určitě jedním z řešení. Zastupitelstvo obce by jistě fungování takového útulku podpořilo z prostředků vybraných z poplatku ze psů. Jde o to najít vhodné prostory a k tomu oprávněnou osobu.

Pavel Rožboud, starosta obce


K přípravě jarního úklidu:

OÚ ve spolupráci s firmou van Gansewinkel zajistí pro ukládání odpadů ze zahrad (suché trávy, nasekaného klestí ze stromů apod.) při jarním úklidu kontejnery. Termíny, místo a další podrobnosti budou zveřejněny v dostatečném předstihu.


Výzva pro dpodnikatele a živnostníky

V červenci roku 1999 vydal OÚ Včelná SEZNAM SLUŽEB A ŽIVNOSTNÍKŮ působících v obci.

OÚ zahajuje přípravu aktualizace tohoto seznamu. Obracíme se proto na všechny podnikatele, živnostníky a drobné řemeslníky s výzvou, aby svůj zájem o zveřejnění v novém seznamu oznámili obecnímu úřadu (tel./fax 72 50 223, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) do 28.2.2001. Předpokládaná cena za zveřejnění v seznamu činí 50,- Kč.


Ohlédnutí za obecním plesem

V sobotu 3. února se konal již XI. obecní ples. Zastupitelstvo obce děkuje všem příznivcům, podnikatelům a živnostníkům, kteří ples podpořili. Výtěžek z plesu 10.000 Kč bude použit na akce pro mládež a příštímu zasedání OZ bude předložen návrh, aby část výtěžku byla poskytnuta též dětskému centru ARPIDA Č. Budějovice.


Připravované kulturní a společenské akce na 1. pololetí roku 2001

V prosincovém a lednovém letáčku jsme uvedli seznamy některých kulturních a společenských akcí pořádaných v naší obci. Pro lepší orientaci uvádíme všechny akce, které jsou OÚ nahlášeny včetně upřesnění jejich termínu konání k uzávěrce tohoto letáčku. Případné změny termínů jsou vyhrazeny pořadateli.

 • 10. února - Bál dobrých srdcí
 • 17. února - Ples Baráčníků
 • 24. února - Sportovní ples
 • 10. března - Dětský karneval v KD od 14 hodin. Uvádí Vojta Vít.
 • 16. března - Ples Těstáren Březí
 • Večery s dechovou hudbou Babouci se budou konat v KD Včelná od 18 hodin v těchto termínech: 14.2. - 14.3. - 11.4. - 16.5. - 13.6.
 • 31. března - Zájezd do termálních lázní Bad Füssing blízko Pasova

  Program:

  • prohlídka Pasova s průvodcem
  • koupání a relaxace v lázeňském areálu
  • po cestě zastávka v nákupním středisku.

  Informace pro přihlášené (zájezd již plně obsazen!):

  Odjezd autobusem ze Včelné v 6,00 od Kalkušů, návrat do 22 hodin. Cena 490 Kč na osobu včetně vstupenky do areálu. Možnost pojištění u CK za 14 Kč na osobu. Zájezd je nutné uhradit do konce února.

  Bližší informace na OÚ nebo na tel. 72 50 508 - J. Mandžuková.

 • 14. dubna - Velikonoční jarmark spojený s ukázkami výroby a prodejem výrobků lidových řemesel a vystoupením folklórního souboru.
 • 28. dubna - od 16 hodin koncert fanklubu Babouků s následnou zábavou
 • 12. a 13. května - Víkend pro zdraví věnovaný poradenství o zdravém životním stylu, prodeji zdravých produktů s ochutnávkami a testování fyzické kondice.
 • 2. a 3. června - Víkend věnovaný dětem. Zahrnuje sobotní výlet do ZOO v Praze a nedělní sportovní dětské odpoledne.
 • Červenec (první týden) - Společně za sluncem (Itálie)

Tištěná verze distribuována dne 7.2.2001
Elektronická verze vyvěšena dne 7.2.2001