Obecní zpravodaj 4/2001

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva

 • XIX. zasedání OZ se konalo v pondělí 9.4.2001. V měsíci březnu byl u obce proveden audit - kontrola hospodaření obce za rok 2001. Při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky a konečný výrok auditora zní "bez výhrad".
 • Plnění rozpočtu za 3 měsíce letošního roku nevykazuje v rozpočtovaných objemech výkyvů ve srovnání s předchozím rokem.
 • Daňové příjmy, které jsou v letošním roce velkou neznámou vzhledem k novému zákonu o určení daní, jsou naplněny z 18 %. Kladně lze hodnotit naplnění příjmů za odvoz komunálního odpadu. Znamená to, že naprostá většina domácností si odvoz odpadů zaplatila.
 • Zastupitelstvo dále rozhodlo o pokračování úsilí o navrácení 77 ha lesních pozemků.
 • Neinvestiční náklady základních škol: Začátkem dubna obdržela obec vyúčtování neinvestičních nákladů na žáky z naší obce, kteří plnili povinnou školní docházku v ZŠ v Českých Budějovicích. Do škol v ČB dojíždělo celkem z naší obce 127 žáků, z toho do ZŠ Rožnov 87, ZŠ Grünwaldova 18, ZŠ Matice školské 11, ZŠ Kubatova 2, ZŠ Nerudova 2, ZŠ O. Nedbala 2, ZŠ Pohůrecká 2, ZŠ Nová 1, ZŠ Dukelská 1, ZŠ J.Š.Baara 1.
  Nejnižší průměrné náklady na jednoho žáka vykazuje ZŠ Matice školské, a to 2.920 Kč + 669 Kč za školní jídelnu, tedy celkem 3.589 Kč.
  Nejvyšší náklady na žáka vykazuje ZŠ Kubatova, a to 13.477 Kč, v ZŠ Rožnov tyto náklady činí 6.828 Kč.
  Celkové neinvestiční náklady na žáky ze Včelné jsou vyčísleny na 749.856 Kč, což je v průměr na jednoho žáka po přepočtu na celoroční docházku, tj. 112 žáků 6.695 Kč. (Celostátní průměrné náklady na 1 žáka činí 4.530 Kč).
  Po odečtení státní dotace na jednoho žáka ve výši 1.221 Kč by měla naše obec uhradit městu Č. Budějovice celkem 613.104 Kč.
  Pro srovnání, ostatní obce, kam dojíždí dalších cca 60 dětí (Boršov, Kamenný Újezd, Č. Krumlov, Litvínovice), nevykazují průměrné neinvestiční náklady vyšší než 4.000 Kč.
  Zastupitelstvo obce uložilo starostovi a finančnímu výboru znovu se touto záležitostí zabývat i přesto, že město Č. Budějovice není v této věci přístupné a ani v minulosti se nám nepodařilo otevřít jednání ke vzájemné dohodě.
 • Na žádost některých spoluobčanů dostala ulice spojující ulici Novou a Úzkou kolem zahrádek řadových domků v Lesní kolonii název KRÁTKÁ. Obecní úřad podá Katastrálnímu úřadu návrh na zápis tohoto názvu do katastru nemovitostí.Další výstavba v obci

V letošním roce byla v obci z ekonomických důvodů přerušena investiční výstavba, která v období let 1990 - 2000 pokračovala téměř nepřetržitě. Není důležité, kolik bylo proinvestováno prostředků, nechci ani vyjmenovávat, jaké investiční akce byly dokončeny.

Je však třeba zdůraznit, že bylo nutné investovat výhradně do rozšiřování a budování inženýrských sítí v zastavěné části obce.

Investice do zastavěné části obce jsou i nadále prioritou před ostatními potřebami dalšího rozvoje.

Jedná se o stavby dokončení kanalizačních sítí (Lesní kolonie, tř. 5. května, Hraniční, U Čtyř chalup, rekonstrukce části sběrače u areálu OSIVA Boršov a výstavba místních komunikací (V Sídlišti , Družstevní, Lesní kolonie, Úzká, Na Vyhlídce, Hraniční, U Čtyř chalup a nedokončená část dalších ulic).

V současné době nelze zodpovědně stanovit termín pokračování realizace těchto staveb, neboť nejsou jasná pravidla naplňování příjmů obcí. Věřme, že potřebné legislativní normy budou vyjasněny ještě v tomto roce a v takové kvalitě, abychom mohli co nejdříve ve výstavbě pokračovat.

Z těchto skutečností je zřejmé, že obec ještě delší čas nebude mít možnost z obecních zdrojů podporovat výstavbu inženýrských sítí na lokalitách mimo zastavěnou část obce, dle schváleného územního plánu.

Výstavba sítí např. v nově vzniklé ulici Luční (u nádraží ČD) je financována výhradně z příspěvků vlastníků přilehlých stavebních parcel.


Jarní úklid

Děkujeme všem vlastníkům nemovitostí za spolupráci při provádění sběru kovového a velkoobjemového odpadu a také pracovníkům firmy van Gansewinkel za hladký průběh celé akce.

V rámci jarního úklidu budou dále přistaveny kontejnery na kompostovatelný odpad. V pondělí 23.4. bude přistaven kontejner od 8 do 20 hodin na konci ulice gen. Sokolovského a ve středu 25.4. též od 8 do 20 hodin v ulici Dlouhá za Kulturním domem.

U kontejneru bude obsluha, která bude dohlížet, aby se do kontejneru nedostaly látky a předměty, které do kompostu nepatří a bude pomáhat při vyprazdňování nádob.

Jedná se o ukládání odpadů ze zahrádek, shrabky staré trávy, listí, nasekané větve z prořezu stromů a podobně.

Zároveň děkujeme všem spoluobčanům za spolupráci při péči o veřejná prostranství, zelené pásy, místní komunikace a přilehlé chodníky.


Zemědělské pozemky v obci

Ve středu 11.4. se v zasedací místnosti OÚ konalo konzultační odpoledne se zástupci zemědělských podniků ZD Planá a KONSIVIA s.r.o. Kamenný Újezd a vlastníky zemědělských pozemků v katastrálním území Včelná.

Účast: 20 vlastníků pozemků, ing. Kašpar, ředitel ZD Planá, ing. Novák, agronom Konsivia s.r.o. K. Újezd, ing. Novotný, VHS České Budějovice

Ing. Kašpar a ing. Novák seznámili přítomné s problematikou obdělávání pozemků v sousedství husté zástavby a s dostupností na některé pozemky.

Přerušené obdělávání pozemků v lokalitě vpravo od tř.5.května směrem na Kamenný Újezd bylo odůvodněno faktickým vypovězením nájemních smluv ze strany některých vlastníků pozemků. Tento fakt má za následek znemožnění přístupu na některé další pozemky.

Zda vypovědět nájemní smlouvu, či ne je věcí každého vlastníka. Dovoluji si však připomenout, že po skončení nájemního vztahu je vlastník povinen se o pozemky starat nejméně tak, aby zaplevelením a divokým zarůstáním neohrožovaly ostatní pozemky.

V době trvání nájemních smluv platil za pronajaté pozemky daň z nemovitostí nájemce. Po skončení nájmu je daňové přiznání povinen podat do konce ledna příslušného roku vlastník pozemku.

Ředitel ZD Planá navrhl řešení současného stavu:

 1. Nájemní smlouvy dále nevypovídat.
 2. Obnovit již vypovězené nájemní smlouvy.
 3. Dotčené plochy osít vhodnou plodinou.
 4. Nájemní smlouvy rušit až v případě skutečné potřeby formou vzájemné dohody kdykoliv v průběhu roku.

K tomu musí být vůle převážné většiny vlastníků, aby bylo možné tuto půdu obdělávat jako celek.

Obecní úřad nabízí pomoc při administrativních úkonech směřujících ke splnění navrhovaného řešení (kontakt mezi vlastníky a vedením družstva, projednání podrobností prostřednictvím OÚ apod.).

Obracím se proto na všechny vlastníky zemědělských pozemků, aby pečlivě zvážili zda ponechat půdu v nájmu, pokud na ní nechtějí hospodařit sami. Předčasné vypovídání nájemních smluv např. z důvodu předpokládaného využití pozemků pro výstavbu se nemusí vyplatit, pokud není znám konkrétní projekt a alespoň přibližný termín realizace.

O dalších krocích či upřesnění navržených řešení a termínech budeme neprodleně informovat přímo vlastníky dotčených nemovitostí.

Děkuji za pochopení

Pavel Rožboud, starosta obce


Taneční zábava v KD Včelná

HOREČKA PÁTEČNÍ NOCI I.

1. června 2001 od 19:00 hod.

Program:

 • hudba 50. - 80. let
 • vystoupení min. 1 kapely
 • tombola
 • soutěž
 • zajímavé půlnoční překvapení

Cena vstupenky: 75,- Kč

Prodej vstupenek bude zahájen 24. dubna 2001

v kavárně kina Kotva (od 16:00 hod.), kontakt: 0606 / 273121

7 hodin zábavy pro všechny generace!


Informace MUDr. Prüherové

Upozorňujeme na výhodnou možnost očkování proti žloutence A a B u dětí a mládeže do 19 let. Jedná se o tři injekce, každá á 1.100 až 1.400 Kč dle věku dítěte. Kdo začne s očkováním v dubnu 2001, dostane 3. dávku zdarma. Další informace v ordinaci.


Inzerce

Nabízím k prodeji domek čp. 165 na tř. 5. května k bydlení nebo podnikání. Cena dohodou. J. Kašpar, mobil 0604-358065 po 19. hodině.


Tištěná verze distribuována dne 13.4.2001
Elektronická verze vyvěšena dne 13.4.2001