Vytisknout tuto stránku

Obecní zpravodaj 6/2001

OBSAH


Dokončení rekonstrukce železnice

7. června 2001 byl slavnostně zahájen provoz elektrifikované trati Horní Dvořiště - Č. Budějovice.

Podle dokumentace vedené u OÚ doba přípravy a realizace této rozsáhlé rekonstrukce trvala více než 10 let. Výsledkem je plná elektrifikace, špičkové zabezpečovací a řídicí zařízení. Velkých změn doznalo i samotné včelenské nádraží včetně úprav jeho bezprostředního okolí.

Není bez zajímavosti, že trasa současné železnice v katastru Včelné je vedena v trase, kterou vytýčil Josef Gerstner, stavitel koněspřežní železnice, v roce 1825.

Pro zájemce o železnici připravilo Jihočeské muzeum výstavu s názvem Železnice přes hranice, která kromě historie popisuje i současnou modernizaci. Výstava potrvá do 24. srpna 2001.

Přejme ČD bezporuchový a bezpečný provoz a všem cestujícím šťastnou cestu.


Programy a fondy Evropské unie

V poslední době jsem se zúčastnil několika seminářů zaměřených na vstup ČR do EU a podmínky čerpání finančních prostředků z programů EU.

Již od roku 1989 vynakládá EU značné finanční prostředky na podporu reforem v zemích střední a východní Evropy. Pro předvstupní období jsou připraveny podpůrné programy, které jsou označovány jako PHARE, PHARE CBC, ISPA a SAPARD.

Program PHARE

byl zahájen v roce 1989 na podporu reforem v Polsku a Maďarsku. Později byl rozšířen a dnes zahrnuje 13 středoevropských zemí včetně ČR.

Od roku 1994 se Phare zaměřuje na podporu 10 kandidátských zemí v jejich přípravě na vstup do EU.

Pro Českou republiku bylo do konce roku 2000 přiděleno celkem 775 mil. EURO (26 mld. Kč). Vedle národních programů čerpá ČR zdroje také z vícenárodních programů.

Veškeré finance poskytnuté v rámci Phare mají formu grantů, nikoli půjček.

Program ISPA

byl zahájen v roce 2000 s cílem poskytnout finanční prostředky na rozsáhlé projekty v oblasti životního prostředí a dopravní infrastruktury. Prvních pět projektů ISPA bylo schváleno 7.2.2001, a to na řešení systému odpadních vod - Brno, Ostrava, silniční obchvat Dobrá - Frýdek-Místek, rekonstrukce železnice Záboří - Přelouč a Ústí nad Orlicí - Česká Třebová. Na tyto projekty bude z ISPA uvolněno celkem 3,5 mld. Kč.

Program SAPARD

existuje od roku 2000 a podporuje investice do zemědělství a na rozvoj venkova s cílem napomoci 10 kandidátským zemím připravit se na společnou zemědělskou politiku EU.

Za účelem spravování financí byla českou vládou zřízena Agentura SAPARD (pobočka i v ČB). Tato agentura musí získat akreditaci od Národního fondu Ministerstva financí a od Evropské komise. Předpokládá se, že k akreditaci dojde ještě před koncem roku 2001. Žádosti o finanční prostředky budou přijímány od jednotlivých zemědělců a organizací.

Program PHARE CBC

byl zahájen v roce 1994 za účelem financování projektů společného zájmu kandidátských zemí a jejich sousedů - členských států EU. Projekty s přímým vlivem na sousední státy, a to zejména v oblasti životního prostředí a dopravy. Patří sem také malé projekty spolupráce v oblasti školství, kultury, sportu apod.

Tyto a další předvstupní projekty spravují Regionální rozvojové agentury RERA nebo přímo Ministerstvo pro místní rozvoj.Po vstupu ČR do EU (předpoklad 2004) bude možné využívat tzv. strukturální fondy. EU má k dispozici čtyři strukturální fondy sloužící ke snížení rozdílů mezi různými regiony a sociálními skupinami.

 • Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)
  Jeho cílem je pomoci snížit socioekonomickou nerovnováhu mezi regiony Unie.
 • Evropský sociální fond (ESF)
  Pomoc ESF je zaměřena především na nezaměstnanou mládež, dlouhodobě nezaměstnané a sociálně znevýhodněné skupiny a ženy.
 • Evropský řídící a garanční fond pro zemědělství (EAGGF)
  Financuje rozvoj venkovských oblastí.
 • FIFG - netýká se ČR (rybolov)

Strukturální fondy jsou vypracovány na období 2000 - 2006. Roční objem těchto prostředků pro všechny nové členské státy představuje celkem 109 mld. Kč.

K tomu, aby bylo možné úspěšně čerpat z těchto zdrojů, bude nutné vytvořit základní podmínky. To, zda budou plánované prostředky využity k určeným cílům, závisí na kvalitní a včasné přípravě programů a projektů, velice podrobně propracovaných se všemi náležitostmi.

Při rozhodování o projektech při jejich realizaci se bude ve větší míře uplatňovat decentralizace. Nelze se však domnívat, že jednotlivé obce budou čerpat z těchto zdrojů na "drobné" investiční akce, které nebudou mít prokazatelně kladný vliv na naplnění cílů daného podpůrného programu.

Prvním předpokladem úspěšného zapojení je příprava a realizace vlastních programů rozvoje, dokonalá znalost skutečných potřeb a reálnost životaschopnosti projektů.

Dnes má téměř každá obec zpracovánu územně plánovací dokumentaci, na které najdete např. rozsáhlé plochy pro bytovou výstavbu a podnikání, aniž bychom zkoumali časově dostupnou reálnost naplnění těchto záměrů, většinou nemáme ani představu, jaký druh podnikání má v našem regionu naději na úspěch.

Tyto znalosti a představy musí být zpracovány do daleko širších regionálních programů rozvoje, které pak mohou být úspěšným partnerem pro čerpání z podpůrných fondů EU.

Dalším důležitým předpokladem je vlastní ekonomická jistota, jasná pravidla ekonomické stability, které budou zárukou prokazatelnosti vlastních zdrojů na realizaci každého projektu.

Svazek obcí Blanský les - podhůří, jehož je naše obec členem, v současné době vypracovává vlastní program rozvoje, který svým rozsahem bude splňovat požadavky EU. Hlavním zpracovatelem tohoto programu je Regionální rozvojová agentura RERA ČB. Naším cílem je, aby se tento dokument stal součástí programu na regionální úrovni.

Domnívám se, že mnoho času nezbývá.

Špatnou přípravou si zaděláváme na velký neúspěch.

Připravil P. Rožboud, starosta obce


Nejchutnější slepice na paprice

V pátek 18. května 2001 se konala v hostinci U Petrů soutěž v přípravě známé pochoutky - slepice na paprice. Soutěže se zúčastnilo 7 kuchařů a kuchařek. Porotcům, ale i hostům tohoto večera nejvíce chutnala slepice upravená panem Františkem Sklářem. Hlavním sponzorem soutěže byla firma INSTALA pana Václava Meškana.


Zprávy z mateřské školy

31.5. se konala oslava Dne dětí. Děkujeme rodičům za věcné i peněžní sponzorské dary. Za peníze zakoupíme výtvarný materiál pro děti.

12.6. se konalo slavnostní loučení s budoucími školáky za účasti zástupců obce.

Kolektiv MŠ a OÚ přeje všem spoluobčanům pěkné prázdniny a dovolenou.


Inzerce

Stavitelství Havlíček

nabízí provedení těchto prací:

 • Průmyslové stavby
 • Novostavby na klíč
 • Rekonstrukce budov
 • Demolice objektů
 • Zateplování fasád
 • Provádění všech druhů omítek
 • Zemní a výkopové práce
 • Rekonstrukce vozovek a chodníků
 • Nové vozovky a chodníky
 • Pokládání zámkových dlažeb
 • Řezání asfaltových a betonových konstrukcí
 • Provádění hlavních řadů kanalizace + přípojky
 • Provádění hlavních řadů vodovodů + přípojky
 • Provádění hlavních řadů plynovodů + přípojky
 • Provádění elektrických přípojek
 • Montáž zabezpečovacích systémů rodinných a občanských budov

Kontaktní osoba: Pavel Šandera, Včelná, tel. 72 50 599, mobil: 0723 / 474620Letní jízdní řád linky MHD č. 7


Tištěná verze distribuována dne 20.6.2001
Elektronická verze vyvěšena dne 18.6.2001