Vytisknout tuto stránku

Obecní zpravodaj 7/2001

OBSAH


Sportovní den

Sportovní klub Včelná zve všechny příznivce sportu na tradiční sportovní den, který se koná v sobotu 4. srpna 2001.

 • 8,00 hod. - zahájení mezinárodního turnaje v metané na asfaltu
 • 10,00 hod. - přespolní běhy o "Pohár Okresního úřadu" a o "Pohár obce Včelná"
 • 12,00 hod. - Turnaj mužů v kopané "Memoriál Jana Housky"
 • 18,00 hod. - Přátelské posezení u táboráku

Ze zasedání OZ

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání konaném dne 2.7.2001 projednalo zprávu o plnění rozpočtu za 6 měsíců letošního roku. Příjmy i výdaje jsou plněny v souladu se schváleným rozpočtem obce.

Daňové příjmy byly naplněny na 43 % celoročního předpokladu. Tento propad byl však vyrovnán již v první polovině měsíce července.

Vzhledem k tomuto vývoji v příjmech obce bude možné přistoupit k zahájení plánované opravy ulice Družstevní. Konečné rozhodnutí však učiní OZ na svém příštím zasedání.

Další naléhavé opravy (výsprava výmolů a výtluků) recyklážní drtí nebo podobným materiálem budou provedeny v ulicích Lesní kolonie a Nová.

Drobné úpravy v letošním roce také dozná prostranství před restaurací "U Kaštanu" včetně zabezpečení studny a osazení nových vývěsních skříněk.

OZ dále schválilo vyhlášku obce o udržování čistoty a ochraně životního prostředí v obci. Tato vyhláška stanoví některé povinnosti občanů i právnických osob v této oblasti. Text vyhlášky je rozesílán do každé domácnosti.

Vyhláška nestanoví "normu" přípustné hlučnosti zejména ve dnech pracovního klidu. Každý z nás by měl zvážit, kdy má spustit okružní pilu či motorovou sekačku, aby co nejméně obtěžoval hlukem své sousedy. Pokud dojde k nadměrnému obtěžování hlukem z podnikatelské činnosti (např. restaurace, výrobní provozovny atd.) budou tyto případy řešeny individuálně.


Neobdělávané zemědělské pozemky v k. ú. Včelná

V březnu letošního roku jsme upozornili vlastníky zemědělských pozemků na povinnost své pozemky řádně udržovat.

K tomu nabídl OÚ pomoc ve formě zorganizování konzultačního odpoledne se zástupci zemědělských podniků, které v našem katastrálním území hospodaří.

O průběhu tohoto odpoledne a další nabídnuté pomoci OÚ a vedení ZD Planá jsme informovali v dubnovém letáčku.

Protože dosud nedošlo ke zjednání nápravy, nikdo z vlastníků pozemků nepožádal OÚ o pomoc při řešení administrativních úkonů a celkový stav většiny zemědělských pozemků se neustále zhoršuje, nezbývá OÚ jiná možnost, než zahájit s jednotlivými vlastníky a nájemci neudržovaných pozemků správní řízení ke zjednání nápravy.

Pokud Vaše pozemky smluvně obdělává právnická osoba – zemědělské družstvo nebo jiná organizace, ověřte si platnost a rozsah takového smluvního vztahu.

Dále doporučujeme si ověřit, zda je za Vaše pozemky řádně odváděna daň z nemovitostí.


K MHD

Od 1. září bude platit starý jízdní řád, který platil do 30.6.2001. Návrh nových smluv k zabezpečení MHD v roce 2002 předloží Dopravní podnik obci do konce července 2001. Pokud bude obec požadovat změny v jízdních řádech roku 2002, musí tak učinit nejpozději v měsíci září. Vaše návrhy předejte obecnímu úřadu do konce měsíce srpna. Obecní zastupitelstvo se bude dopravní obslužností zabývat na svém zářijovém zasedání.


Ukládání tříděného odpadu

Nádoby na tříděný odpad (sklo, papír) rozmístěné v obci slouží k ukládání pouze odpadů z domácností, nikoliv z podnikání.

Do kontejnerů na papír nelze odkládat obaly z obchodní činnosti a z jiného podnikání (kartony od dodaného zboží, trubice od rolí látek apod.)

Do kontejnerů na sklo nelze ukládat lahve z restaurační a jiné podnikatelské činnosti.

Tabulové sklo neodkládejte volně u kontejnerů! Odvezte je přímo do sběrného dvora firmy van Gansewinkel v Boršově nad Vltavou.

Děkujeme za pochopení

Pavel Rožboud, starosta obce


Inzerce

STAVOPODNIK v.d. nabízí:

 • Stavby na klíč, modernizace, rekonstrukce a údržba objektů
 • Zateplování budov, fasády
 • Práce pokrývačské, klempířské
 • Práce vodoinstalační, plynoinstalace, ústřední vytápění
 • Práce elektroinstalační, revize el. instalace, hromosvodů
 • Projekční práce, rozpočty staveb, příprava staveb

Dále zajišťujeme:

 • Prodej stavebního a instalačního materiálu včetně odvozu, výprodej skladových zásob
 • Nákladní dopravu v tuzemsku, odvoz sutí
 • Pronájem kanceláří, výrobních a skladovacích prostor
 • ZDARMA zpracování cenových nabídek

Adresa: Školní 4, Č. Budějovice, tel. 7221590, fax: 7221807


Tištěná verze distribuována dne 27.7.2001
Elektronická verze vyvěšena dne 29.7.2001