Obecní zpravodaj 10/2001

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva

OZ na svém zasedání konaném dne 8.10. schválilo bezúplatný převod vodojemu "Benzina" (na Hraničkách) s příslušným pozemkem od sdružení JVS do majetku obce, odkoupení částí pozemků p.č. 529/22 a 529/6 pro budoucí místní komunikaci za cenu stanovenou znaleckým posudkem, dodatek č. 4 ke smlouvě o zajištění dopravy osob k uspokojování přepravních potřeb obce (podmínky provozu MHD v roce 2002).


Znovu k neobdělávaným zemědělským pozemkům

Dne 3.10.2001 se v této věci uskutečnilo jednání na Okresním úřadě v Č. Budějovicích za účasti zástupců Okresního úřadu, Státní rostlinolékařské správy Č. Budějovice, ředitele ZD Planá a starosty obce Včelná.

Z jednání vyplynulo, že o svůj majetek se musí starat především jeho vlastník!

Dále z textu zápisu z tohoto jednání:

 1. ZD Planá není nástupnickou organizací ZVOD Planá, a tudíž nemělo a nemá uzavřené dohody o pronájmu pozemků v k.ú. Včelná.
 2. ZD Planá nemá zájem za současných podmínek využívat předmětnou lokalitu pro zemědělskou výrobu (nepřístupnost pozemků, nepravidelnost, atd.)
 3. Obec Včelná ve spolupráci se správcem konkurzní podstaty ZVOD Planá upozorní vlastníky dotčených pozemků na stávající právní stav.
 4. Obec Včelná zabezpečí přenos informací a případně spolupráci s vlastníky dotčených pozemků.

Dotazy a vysvětlení ukončení užívání požadujte na správci konkurzní podstaty ZVOD Planá: Ing. Vladimír Skopec, Karoliny Světlé 2238, 370 04 Č. Budějovice (areál autoškoly naproti Budvaru), tel. 731 10 44.


Doručování informací obecního úřadu

Téměř vždy po roznesení našich letáčků dostáváme upozornění, že se na někoho nedostalo.

Vážíme si velkého zájmu o náš letáček a každý nedostatek se snažíme okamžitě napravit. Ne vždy je však vinou doručovatelů, že se nejenom naše informace zatoulají.

Obracíme se proto na všechny vlastníky či uživatele nemovitostí, kteří nemají svůj dům opatřen vhodnou poštovní schránkou, aby zvážili, zda je dostačující přijímat písemné zásilky pouze vložením do oplocení nebo za kliky domů. Osazením řádné poštovní schránky zároveň usnadníte práci i poštovním doručovatelům.

Děkuji za pochopení

P. Rožboud, starosta


Informace pro případ ohrožení

 • Získání informací

  Občan získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních prací a ochranou obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události na příslušném obecním úřadě.

  U obecního úřadu je vedena dokumentace, která zahrnuje havarijní plán, plán ukrytí, ochranu vodních zdrojů, přijetí a umístění evakuovaného obyvatelstva a další.

 • Jak se chovat a co dělat při vzniku mimořádné události

  Jak zjistíme, že došlo k závažné mimořádné události

  O vzniku mimořádné události - například povodni, havárii v chemickém provozu a následném úniku nebezpečných látek, které mohou ohrozit zdraví a životy obyvatel, jsou lidé vyrozuměni prostřednictvím sirén a následně tísňovými informacemi v rozhlase, televizi, hlášením místního rozhlasu, pomocí pojízdného vozu s megafony apod.

  Zvuk sirény znamená vždycky nějaké nebezpečí. Siréna varuje. Její zvuk připomíná, že došlo k neočekávané události, která ohrožuje životy občanů, majetek a životní prostředí. (V naší obci je siréna umístěná pouze v areálu Čepra.)

  Co musíme udělat, když uslyšíme zvuk sirény

  Pokud se nejedná o povodňové ohrožení, pak bychom po zaznění sirény měli okamžitě vyhledat úkryt v nejbližší budově. Děti by neměly opouštět školy, ani rodiče by je neměli narychlo odvádět domů. Učitelé se o ně postarají. V budově, kde se ukryjeme, se snažíme co nejlépe utěsnit okna a dveře, abychom zamezili zamoření prostoru. Toto opatření je důležité například při havárii v chemických provozech, ale i při úniku čpavku ze zařízení zimních stadionů. Dále je třeba vypnout ventilaci, uzavřít přívody plynu.

  Jak získáme další informace

  Nejnovější a nejdůležitější informace o průběhu mimořádné události a pokyny k chování obyvatelstva přinášejí televizní a rozhlasové stanice i místní rozhlas. Pro případ, že se přeruší dodávka elektrické energie, je dobré mít u sebe rádiový přijímač na baterie, který lze naladit na pásmo VKV (FM), na kterém se tísňové informace vysílají.

  Co uděláme, když jsme vyzváni k evakuaci

  Budete-li vyzváni k evakuaci z ohroženého prostoru, je třeba si připravit evakuační zavazadlo, do kterého patří trvanlivé potraviny, pitná voda, předměty denní potřeby, miska, příbor, doklady, peníze, pojistné smlouvy, cennosti, rádio s bateriemi, toaletní potřeby, léky, svítilna, náhradní oděv, pláštěnka, přikrývka, kapesní nůž, zápalky. Dětem dáme do kapsy lísteček se jménem a adresou. Kočky a psy bereme s sebou. Ostatní zvířata zásobíme potravou a vodou.

  Před opuštěním bytu je třeba uhasit otevřený oheň v topidlech, vypnout elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček), uzavřít přívody vody a plynu, vzít si evakuační zavazadlo, uzamknout byt a na dveře dát oznámení, že jste byt opustili a dostavit se na určené místo k evakuaci.

  Jak si chráníme dýchací cesty a povrch těla při krátkodobém pobývání v zamořeném prostředí

  Při havárii se může stát, že obyvatelé budou muset určitou dobu pobývat v zamořeném (kontaminovaném) prostoru nebo jím projít. V tom případě je nezbytně nutné chránit cesty dýchací a povrch těla. Je to možné i v případě, že doma nemáme ochrannou masku a ochranný oděv, a to pomocí improvizované ochrany. K ochraně dýchacích orgánů se může použít vodou navlhčená rouška zhotovená z kapesníků, ručníků, utěrek apod. Hlavu chráníme čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk. Oči si chráníme brýlemi (lyžařskými či motoristickými), ruce rukavicemi. K ochraně těla poslouží oblek, kombinéza, sako, kalhoty, plášť nebo pláštěnka do deště. Nohy si chráníme nejlépe vysokými botami nebo holínkami.

 • Protichemické prostředky u OÚ

  Obecní úřad nemá v současné době na skladě žádné protichemické prostředky (masky, filtry apod.). Značně zastaralé protichemické prostředky pro obyvatelstvo byly v květnu 2001 Krajským hasičských záchranným sborem ze skladu obce odvezeny.

  V obci nejsou žádné speciální byty pro obyvatelstvo. Plán ukrytí však počítá s využitím sklepních prostorů některých rodinných domů.

 • Příručka pro obyvatele

  Dle sdělení Ministerstvo vnitra právě probíhá připomínkové řízení k připravené Příručce pro obyvatele "Pro případ ohrožení", do něhož jsou zapojeny resorty MV ČR, MZ ČR, SÚJB, hlavní hygienik ČR a MŽP ČR.

  Do příručky bude zakotvena i změna varovných signálů. Místo tří varovných signálů, bude zaveden jeden varovný signál, o jehož konečném tvaru bude rozhodnuto v nejbližších dnech. Signál pro svolání jednotek dobrovolných hasičů zůstane zachován.

  Schválená příručka bude vydána v nákladu cca 30-40 tisíc kusů asi do 14 dnů. Bude distribuována do základních škol a prostřednictvím KŘ HZS ČR a územních odborů HZS ČR dále do obcí. Současně je zajišťováno uveřejnění rad pro obyvatelstvo obsažených v příručce prostřednictvím ústředních deníků Právo, MF Dnes a Hospodářské noviny.

  Příručka bude též vydána jako součást přílohy stálých periodik Veřejná správa, Policista a časopisu 150 Hoří.

 • Odkazy na legislativní normy

  Zákon č. 238/2000 Sb., o požární ochraně

  Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému

  Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)

  Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO

  Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně


Listopadové kulturní akce v KD Včelná

 • 14.11. – Večer s Babouky od 18 do 22 hodin.
 • Taneční zábava v KD Včelná "HOREČKA PÁTEČNÍ NOCI II."

  9. listopadu 2001 od 19:00 hod.

  Program

  • hudbu 50. - 90. let zahraje živá kapela
   (zbytek vyplní reprodukce)
  • tombola
  • soutěž o ceny
  • TRAVESTY SHOW
  • nové půlnoční představení

  Vstupné 75 Kč - v prodeji od 9.10.2001 v Č. Budějovicích (kavárna kina Kotva - denně od 16:00) a ve Včelné (hostinec U Petrů - denně od 11:00). Vstupenky je lepší zakoupit předem. Kontakt: 0606 / 273121.

  Rádi vás všechny přivítáme!


Tištěná verze distribuována dne 18.10.2001
Elektronická verze vyvěšena dne 17.10.2001