Vytisknout tuto stránku

Obecní zpravodaj 1/2002

OBSAH


Úvodem

Vážení spoluobčané

Dříve než přistoupím ke shrnutí nejbližších událostí, dovolte, abych se v krátkosti vrátil do roku 2001.

Rok 2001 byl z pohledu obce silně poznamenán snížením daňových příjmů, které přinesl zákon o určení daní. Toto snížení má za následek pozastavení investiční činnosti nastartované v devadesátých letech. Je to hrubý zásah do rozvoje obce v průběhu volebního období, zásah, který nemůže obec nijak ovlivnit.

Přesto bylo možné i v roce 2001 díky kladnému výsledku hospodaření v roce 2000 pokračovat v obnově místních komunikací opravou ulice Družstevní.

V letních měsících byly provedeny drobné opravy v budově Kulturního domu, včetně vymalování interiéru. Na údržbu zařízení obce a komunikací jsou však vynakládány velice omezené prostředky s cílem věnovat pozornost především výstavbě místních komunikací a inženýrských sítí. V jakém rozsahu budeme investovat v roce 2002, bude záležet na výsledku hospodaření v roce 2001 a na schopnosti uspokojení potřeb pro zajištění chodu obce.


Hospodaření obce v roce 2001

Příjmy rozpočtu na rok 2001 byly schváleny ve výši 7.678.000 Kč a celkové výdaje ve výši 9.434.000 Kč (v tom splátky půjček 1.265.000 Kč). Rozdíl 1.756.000 Kč měl být kryt z přebytku hospodaření roku 2000.

Rozpočtovou změnou z listopadu 2001 byly příjmy navýšeny o 2.291.000 Kč na 9.969.000 Kč a výdaje o 1.128.000 Kč na 10.562.000 Kč. Tato změna byla vyvolána především tím, že prostřednictvím rozpočtu naší obce, která je sídlem svazku obcí Blanský les - podhůří, byly profinancovány programy vybavení členských obcí výpočetní technikou a vypracování Programu rozvoje tohoto mikroregionu. Oba tyto programy byly pak plně uhrazeny z příspěvků (podílů) členských obcí, rozpočtu svazku obcí a státní dotace.

Koncem roku 2001 obdržela naše obec státní dotaci ve výši 200.000 Kč na částečné krytí úroků z úvěru.

Skutečné příjmy roku 2001 k 31.12 jsou podle předběžných výsledků hospodaření 10.289.000 Kč, z toho daňové příjmy (bez místních poplatků), předpokládané ve výši 6.812.000 Kč, dosáhly k 31.12. Kč 6.909.122.

Ostatní příjmy z vlastní činnosti nevykazují podstatných rozdílů oproti schválenému rozpočtu.

Skutečné výdaje dosáhly 11.609.000 Kč. Největší nárůst výdajů byl v opravách komunikací díky opravě komunikace v ulici Družstevní v samotném závěru roku nákladem 1.381.000 Kč. Tyto výdaje nebyly do původního rozpočtu zahrnuty.

V ostatních kapitolách rozpočtových výdajů bylo dosaženo úspory, kromě kapitoly nakládání s odpady (114,7 %), zastupitelské orgány (101,6 %), místní správa (103,2 %) a úroky (108,6 %).

Prostředky na účtech obce k 31.12.2001 jsou 2.065.863 Kč. Tento výsledek hospodaření v roce 2001 dává dobré předpoklady pro úspěšné nastartování roku 2002.

Děkuji paní Janě Medové za zodpovědné vedení účetnictví obce a děkuji všem zastupitelům a členům výborů a komisí obce za aktivní účast při plnění úkolů ve správě obce.


K návrhu rozpočtu na rok 2002

Příjmy:

S ohledem na vývoj daňových příjmů v roce 2001 nelze očekávat nárůst těchto příjmů v roce 2002. Oproti návrhu z listopadu 2001 jsou daňové příjmy (Tř. 1) upřesněny z 7.559 tis. Kč na 7.541 tis. Kč. Nedaňové příjmy (Tř. 2) předpokládáme ve výši 595 tis. Kč, kapitálové příjmy (Tř. 3) 50 tis. Kč, neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a převod do sociálního fondu (Tř. 4) celkem 93 tis. Kč.

Navrhujeme celkové příjmy ve výši 8.279 tis. Kč.

Výdaje:

Výdaje obce v roce 2002 ovlivní kromě závazků obce - splátky půjček, náklady na dopravní obslužnost a "školné" - též navýšení cen energií, služeb, úpravy platů, apod.

S ohledem na vyrovnanost rozpočtu jsou výdaje navrženy tak, aby byly splněny závazky obce, byla zabezpečena vlastní činnost (obecní úřad, mateřská škola, kulturní dům, veřejné osvětlení, komunální odpad) a chod obce.

Rozpočet počítá s částkou 1.402 tis. Kč na opravu a obnovu místních komunikací. Celkové výdaje jsou navrženy ve výši 8.279 tis. Kč.

Výsledek hospodaření roku 2001 ve výši 2.066 tis. Kč bude použit na úhradu splátek úvěrů - 1.418 tis. Kč a zbývající částka 647 tis. Kč je plánována jako rezerva.

Podrobný tabulkový rozpis je zveřejněn ve vývěsní skříni OÚ před projednáváním v zastupitelstvu obce.

Pavel Rožboud, starosta obce


Pozvánka na zasedání OZ

XXVII. zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 28. ledna 2002 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ.

Hlavní body jednání:

  • Zpráva o hospodaření obce v roce 2001
  • Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2002
  • Schválení výsledku inventarizace majetku obce k 31.12.2001Dopravní obslužnost

Od 1.1.2002 platí nové jízdní řády MHD. Příprava nových jízdních řádů probíhá s několikaměsíčním předstihem. Dopravní podnik města ČB zpracovává grafikon MHD s ohledem na návaznosti a kapacitní potřeby jednotlivých linek, právní předpisy a "objednávku" obcí. Při přípravě celého jízdního řádu byly zohledněny připomínky obce Boršov, zaměstnanců Těstáren Březí, ZŠ Boršov a obce Včelná - kromě připomínky k vedení trasy linky č. 7 po Dlouhé louce.

Obec Včelná souhlasila s ponecháním současného rozsahu četnosti spojů zejména v pracovní době, i když finanční úhrada prokazatelné ztráty je velmi vysoká. Obcí projede v pracovní dny 44 spojů, v sobotu a neděli 27 spojů v obou směrech. Roční úhrada za tyto služby činí 1.115.000 Kč z rozpočtu obce.

Provádět úpravy jízdních řádů po jejich schválení a zavedení do provozu je velmi obtížné.

Vzhledem k vysokým nákladům na MHD se bude muset obec vážně zabývat tím, zda do budoucna ponechat současný počet spojů, nebo tento počet snížit.

V roce 2001 byly obce, kde základní dopravní obslužnost zajišťuje MHD, vyřazeny z možnosti čerpat dotaci ze státního rozpočtu i přes řadu intervencí, které jsme v této oblasti učinili.

Pro rok 2002 jsme znovu na tuto situaci upozornili Dopravní podnik města ČB, referát dopravy a finanční referát Okresního úřadu ČB se žádostí o zařazení příměstských obcí, pro které základní dopravní obslužnost vykonává DP města ČB prostřednictvím MHD mezi ostatní příjemce této státní podpory. Ze státního rozpočtu budou v okrese České Budějovice rozdělovány prostředky na dopravní obslužnost ve výši 55 mil. Kč.


Zprávy z mateřské školy

18. prosince 2001 proběhlo v MŠ vánoční posezení s rodiči a dětmi spojené s výrobou vánočních ozdob.

Děkujeme manželům Jaukerovým za sponzorský dar pro výtvarnou a pracovní výchovu.


Poplatky za odvoz odpadu a za psy

Celoroční paušál za odvoz odpadu ve výši 980,- Kč je třeba uhradit do konce ledna, neboť od února nebudou již nádoby neoznačené novou etiketou pro rok 2002 vyváženy.

Vlastníci psů mohou zároveň uhradit poplatek ze psů, jinak splatný do konce března. Výše tohoto poplatku se oproti minulému roku nemění a činí za prvního psa 100,- Kč, u důchodců polovic.


Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Ve dnech 3. až 8. ledna proběhla i v naší obci Tříkrálová sbírka, kterou organizovalo Sdružení Česká katolická charita pod zákonným dohledem obecního úřadu.

Po rozpečetění pokladniček v kanceláři OÚ bylo zaprotokolováno a předáno celkem 14.910,20 Kč. Tyto prostředky budou použity prostřednictvím SČKCH na humanitární účely podle předem stanovených pravidel.

Děkuji všem našim spoluobčanům za finanční příspěvky a děkuji organizátorům manželům Kratochvílovým, Šťastným, Žondeckým a jejich dětem, kteří Tříkrálovou sbírku v naší obci uskutečnili.

P. Rožboud, starosta obce


Termíny plesové sezóny 2002

Leden

  • 19.1. Ples ODS

Únor

  • 2.2. XII. obecní ples
  • 8.2. Ples dobrých srdcí
  • 16.2. Ples obcí baráčníků
  • 23.2. Sportovní ples

Březen

  • 2.3. Dětský karneval
  • 8.3. Ples Bratří ZátkůZájezd do Bad Füssingu

Dne 16.3.2002 pořádá ŠKK oblíbený zájezd do lázní Bad Füssing v SRN (cena 500 Kč na osobu zůstává nezměněna). Předběžné přihlášky přijímá J. Mandžuková, tel. 72 505 08.


Vyšetření na osteoporózu - řídnutí kostí

Osteoporóza je choroba, při níž kosti postupně řídnou, jsou méně pevné, ztrácejí pružnost a snadněji se lámou. Ženy po přechodu jsou v důsledku úbytku hormonů k této zdravotní komplikaci zvláště náchylné.

Ve středu dne 6. února 2002 od 16 hodin bude v zasedací místnosti OÚ Včelná ing. Petr Šembek provádět vyšetření na toto onemocnění.

Jedno vyšetření ultrazvukovým přístrojem trvá asi 10 minut a stojí 300 Kč. Souběžně proběhne i poradenství.

Pokud máte zájem, je třeba se objednat do konce ledna u paní Jiřiny Sádlové na tel. 0603 - 359 017.


Oznámení JČE

Na základě spolupráce se společností Jihočeská plynárenská jsme pro zákazníky připravili možnost vyřídit prostřednictvím společného telefonního centra záležitosti spojené s dodávkou elektřiny a nově také plynu. Základem této služby je dohoda obou společností o sdílení technologie telefonního centra a telefonního čísla 140 50. Všem zákazníkům se tím otevírá možnost získat na jedné lince rychle a pohodlně informace a služby obou společností. Linku 140 50 lze volat bez předvolby za místní poplatek v pracovní dny v době od 7:00 do 17:00 hodin.

V Českých Budějovicích je navíc možnost osobně vyřídit záležitosti týkající se elektřiny a plynu na jednom místě, a to bud' v obchodní kanceláři Jihočeské energetiky, a. s., v Jeronýmově ulici , kde je nově zřízeno obchodní místo JČP, nebo v obchodní kanceláři Jihočeské plynárenské, a. s., ve Vrbenské ulici, kde je zřízeno obchodní místo JČE, v níže uvedených otevíracích hodinách:

OK Jeronýmova ul.:
PO, ÚT, ČT, PÁ: 7,30-11,00 a 12,00-16,00
ST: 7,30-11,00 a 12,00-17,00 OK Vrbenská ul.:
PO-PÁ: 9,00-12,00 a 13,00-17,00


Tištěná verze distribuována dne 16.1.2002
Elektronická verze vyvěšena dne 16.1.2002