Obecní zpravodaj 3/2002

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva

OZ schválilo na svém pravidelném zasedání konaném dne 11.3.2002 III. etapu obnovy místních komunikací v rozsahu ulice v Sídlišti a části ulice Dlouhá a Husova k ulici gen. Sokolovského. V průběhu projektových příprav bude způsob provedení prací konzultován se všemi vlastníky dotčených nemovitostí. O dalších podrobnostech budeme veřejnost dále informovat.

V nejbližší době bude též provedena úprava chodníku k restauraci "U Kaštanu". Předpokládané náklady těchto staveb dosáhnou výše 3 mil. Kč.


Kontrola hospodaření obce

Ve dnech 11., 12. a 13. března 2002 bylo u Obecního úřadu provedeno přezkoumání hospodaření (audit) obce za rok 2001. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky.

Zároveň bylo provedeno přezkoumání hospodaření svazku obcí Blanský les - podhůří, který má sídlo v naší obci. Ani v hospodaření tohoto svazku obcí nebyly zjištěny nedostatky.

Podrobné zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Včelná a svazku obcí Blanský les - podhůří jsou k nahlédnutí u obecního úřadu.


Volné pobíhání a "venčení" psů

I v naší obci dochází k obtěžování a napadání spoluobčanů volně pobíhajícími psy. Již mnohokrát jsme o tomto nešvaru psali. Venčení psů vyvedením na záhonek před domem souseda či na jiná veřejná prostranství bez okamžitého odstranění "pozůstatků" je též často připomínkováno. Upravené pásy kolem komunikací tak "zdobí" hromádky psích výkalů.

Nezodpovědné chování některých chovatelů nelze již dále tolerovat.

Odchyt volně pobíhajících psů komplikuje mimo jiné velký nedostatek psích útulků. Obecní úřad přivítá a podpoří záměr takové zařízení na vhodném místě vybudovat.


Jarní úklid

Obecní úřad Včelná zabezpečuje úklid veřejných prostranství, místních komunikací, zelených pásů a ostatních ploch. Děkujeme za spolupráci při péči o zelené pásy kolem místních komunikací sousedících s rodinnými domy a zahradami.

Bez ohledu na vlastnické vztahy zajistí obec běžný úklid okrajových částí lesa, kam někteří nezodpovědní spoluobčané stále vyvážejí odpady ze svých zahrad, ale často i komunální odpad z domácností.

Nebuďte lhostejní k těm, kteří kazí vzhled naší obce a příjemné prostředí v těsné blízkosti našich příbytků.

K odložení odpadů ze zahrádek bude opět přistaven v zahradě za Kulturním domem kontejner, do kterého lze odložit kompostovatelný odpad, shrabané listí, stařiny, nasekané větve z průklestu ovocných stromů a podobně.

Termíny dubnových hromadných sběrů jsou uvedeny v samostatné příloze tohoto letáčku.


Upozornění k odpadům

Obecní úřad děkuje všem spoluobčanům, kteří se zapojili do dosud platného systému sběru a třídění komunálního odpadu

Někteří jedinci však stále vyvážejí nejrůznější odpad do okrajových částí lesa nebo odkládají tašky s odpadem do odpadových košů umístěných u zastávek MHD.

Pořádek u kontejnerů na tříděný odpad (sklo, papír) narušují zejména nezletilé děti tím, že odložené lahve vybírají a baví se jejich rozbíjením v okolí kontejnerů.

Nebuďte k vandalům vyvážející odpady na veřejná prostranství či do lesa a k rozbíjení lahví u kontejnerů lhostejní!

Do kontejnerů nepatří odpad vyprodukovaný z podnikání. Hromadné sběry velkoobjemového odpadu slouží pouze k likvidaci komunálního odpadu z domácností. Ani těchto sběrů nemohou využívat podnikatelé k likvidaci odpadů z podnikání.

Děkuji

Pavel Rožboud, starosta obce


K neobdělávaným pozemkům

Již několikrát jsme se zabývali problematikou neobdělávaných některých zemědělských pozemků v katastru naší obce. Zemědělské družstvo Planá ukončilo hospodaření na pozemcích v našem katastru v roce 2000 bez toho, aby tyto pozemky předalo vlastníkům v řádném stavu.

Výsledek snažení obecního úřadu o pomoc při zjednání nápravy i prostřednictvím okresního úřadu je nulový. Nepodařilo se ani řešení vzniklého stavu uzavřením dohody o udržování celé lokality kosením nebo mulčováním. Na tento návrh reagovala jen malá část vlastníků dotčených pozemků. Obecní úřad již proto nebude iniciovat žádná další společná jednání.

Upozorňujeme však, že pečovat o majetek, v tomto případě o zemědělské pozemky, je povinností vlastníka, stejně jako povinnost odvádět daň z nemovitostí.


Zápis do mateřské školy

Ředitelka mateřské školy ve Včelné vyhlašuje zápis dětí pro školní rok 2002/3.

Do MŠ mohou být přijaty děti, které dovrší věku 3 let během celého školního roku (tedy až do 30.6.2003). V případě zaměstnané matky i dětí mladších 3 let.

Přednostně jsou přijímány děti zaměstnaných matek, ale mohou být přijaty i děti, jejichž matka je s mladším sourozencem na mateřské dovolené.

Provoz školy: 6,00 - 16,30 hodin.

Potřebné tiskopisy si můžete vyzvednout u ředitelky nebo učitelek v mateřské škole, kde získáte i potřebné informace. Tel. 72 504 25.

Zápis probíhá od 25.2. do 22.3.2002

Ředitelka prosí o dodržení termínu vzhledem k dalšímu zpracování údajů.

Naše mateřská škola nabízí:

 • výchovnou práci s dětmi formou tvořivé dramatiky
 • spolupráci s OÚ - vystupování při různých společenských akcích pro občany obce
 • návštěvy divadelních představení Malého divadla v ČB
 • návštěvy filmových pohádek na hvězdárně v ČB
 • návštěvy výstav v Jihočeském muzeu
 • naučné výlety do přírody, s níž jsou děti denně v kontaktu a učí se ji poznávat a chránit
 • cvičení v tělocvičně SK Včelná
 • taneční kroužek
 • plavecký výcvik
 • logopedická prevence ve spolupráci s rodiči

Máte-li zájem, přijďte se do mateřské školy kdykoli podívat.


K MHD

Dopravní podnik připravuje vydání letních jízdních řádů. Úprava letních jízdních řádů pro rok 2002 byla konzultována s obecním úřadem. Z jízdního řádu linky č. 7 jsou vypuštěny tzv. školní spoje. Počet spojů v pracovní špičce bude zachován.

Je však třeba upozornit, že nové časové rozložení je odlišné od stávajícího jízdního řádu a od letního jízdního řádu roku 2001. Zohledněn byl nájezd na pracovní směny firmy Bratří Zátků. Konečné znění jízdních řádů bude opět vydáno zvláštním letáčkem.


Zájezd Rozkvetlá Paříž

Poznávací zájezd do Paříže ve dnech 1. - 5. května 2002 ve spolupráci s CK Máj.

1. května - středa: odjezd v 00.15 hodin ze Včelné. Příjezd do Paříže v pozdních odpoledních hodinách, ubytování, individuální volno.

2.-4. května - čtvrtek až sobota: během 3 dnů uvidíte mnoho zajímavých míst a mnoho tváří Paříže!

Poznáte:

 • Paříž aristokratickou (čtvrť Marais - náměstí Place des Vosges, Pařížský orloj...),
 • Paříž historickou (Latinská čtvrť - místa starých památek z období Římanů, Sorbonna, Pantheon, Lucemburský palác a zahrada...),
 • Paříž prostopášnou (místa spjatá s malíři, zábavná čtvrť Montmarte, nám. Pigale...),
 • Paříž filmovou (chrám Notre Dame - bílá katedrála na ostrově Cité proslavena V. Hugem a jeho Quasimodem vzdychajícím po krásné Esmeraldě...),
 • Paříž budoucnosti (moderní sídliště La Défense...).
  Poznáte i místa neodmyslitelně spjata s Paříží - Louvre, Muzeum d´Orsay, Justiční palác, Eiffelovu věž, třídu Champs Elysées s Vítězným obloukem atd.

Odjezd zpět v sobotu večer. Předpokládaný příjezd v neděli 5. května cca ve 14 hodin.

Cena: 4.360 Kč / osoba ve třílůžkovém pokoji, 4.810 Kč / osoba ve dvoulůžkovém pokoji.

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku, pojištění zdravotních výloh.

Možnost dokoupení: snídaně 150 Kč osobu a den, projížďka lodí po Seině (skupina) 180 Kč za osobu.

Doporučená výměna: vstupy cca 25-50 Euro, kapesné cca 30 Euro.

Bližší informace získáte na tel. 72 50 508 J. Mandžuková nebo v CK Máj, Česká ulice, tel. 731 84 20.


Velikonoční jarmark

se bude konat v sobotu dne 30. března 2002 od 14 do 17 hodin v Kulturním domě ve Včelné.

Těšit se můžete na:

 • Ukázky výroby a prodej výrobků lidových řemesel
 • Vystoupení folklórního souboru Malý furiant
 • Ukázku zdobení a ochutnávku perníčků
 • Dětský výtvarný koutek (připravily učitelky MŠ)
 • Ukázku pletení pomlázek
 • Možnost občerstvení

Poděkování

Kulturní komise obce děkuje za sponzorské dary na dětský maškarní ples uskutečněný dne 2. března panu ing. Morávkovi, paní Levé, paní Frídové, paní Trojákové a panu Reindlovi ze Včelné.


Oznámení VaK JČ, a.s.

Ve středu 27.3.2002 bude z technických důvodů přerušena dodávka vody v celé obci od 7 do 10 hodin.

Děkujeme za pochopení.


Trafika U Kaštanu Včelná

Nabízíme rezervaci všech dostupných tiskovin, zároveň 5 možností jejich doručování denně včetně soboty do 7,30 ráno za stanovené maloobchodní ceny (mimo Českobudějovických listů). Případní zájemci se mohou přihlásit na tel. čísle 72 50 989 večer, 0776 - 69 56 16 po celý den, nebo přímo v trafice, kde je k nahlédnutí celkový seznam produkce nabízený firmou Mediaprint, z něhož vybíráme:

 • Pro ženy: Žena a život, Rytmus života, Chvilka pro tebe, Překvapení, Vlasta, Praktická žena, Dorka, Katka, Tina, Spy, Šťastný Jim, Napsáno životem
 • Dětské: Sluníčko, Slůně, Mateřídouška, Ohníček, ABC, Věda a tech. mládeži, Herní výběr
 • Hobby: Zahrádkář, Chovatelství, Náš pes, Jezdectví, Flora, Myslivost, Rybářství, Udělej si sám, Kutil, Receptář, Chatař chalupář, Hokej, Fotbal, Stadion, Svět motorů, PC World, Level, Burda, Folk a country, Rollingstone, Bravo, Popcorn.

Provozní doba: Po-Pá 5-8 a 10-14 hodin • Sobota 8-11 hodin

Těšíme se nashledanou


Prodejna CENTRUM informuje

Přijímáme objednávky na:

 • velikonoce (do 25.3.) - beránek, mazanec, večky, saláty, dorty
 • balíčkované maso po celý rok
 • zemina, rašelina, mulčovací kůra

Poskytované služby: Čistírna • Foto

Prodejní doba: Po-Pá 7- 18, So 7-11, Ne 8-11

Prodejní doba velikonoční: Ne 8-11, v pondělí zavřeno


Prohlídky komínových těles

Firma TESÁREK nabízí provedení prohlídek komínových těles v týdnu od 25. do 29.3.2002. Firma provádí preventivní prohlídky veškerých komínových těles včetně kouřovodů plynových spotřebičů (kotlů).

Provedení prací v uvedeném termínu můžete objednat na tel. č. 6359608 nebo 0602-558046, p. Tesárek, případně na tel. OÚ Včelná č. 72 50 223.


Tištěná verze distribuována dne 20.3.2002
Elektronická verze vyvěšena dne 20.3.2002