Obecní zpravodaj 4/2002

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva

Zastupitelstvo obce se na svém XXX. zasedání konaném dne 15.4.2002 zabývalo hospodařením obce za 3 měsíce letošního roku, činností svazku obcí Blanský les - podhůří, podpůrným programem EU "SAPARD", nařízením vlády o odměnách zastupitelů, přípravou investičních staveb v obci a dalšími běžnými záležitostmi.

Schválilo zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2001 ze dne 14.3.2002 se závěrem "Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny nedostatky", vyhlášku obce o změně koeficientu k1 z 20 % na 30 % zastavěné plochy k celkové ploše pozemku stanoveného ve vyhlášce o územním plánu obce Včelná. Dále schválilo převzetí 25 % pracovního úvazku zaměstnankyně MŠ Včelná od Školského úřadu vzhledem ke klesajícímu počtu stravovaných dětí v mateřské škole a potřebám obce, smlouvy a výběrové řízení ke stavbám v obci a výrobu drobného propagačního materiálu obce.


Volby

V letošním roce jsou vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR a do obecních zastupitelstev. V naší obci budeme volit ve dnech 14. a 15. června do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a ve dnech 1. a 2. listopadu do obecního zastupitelstva.

Základní údaje pro voliče: Obec Včelná je jedním volebním okrskem. Volební místností je Kulturní dům na tř.5.května č. 34.

Minimální počet členů volební komise se stanovuje na 10.

Stálé a zvláštní seznamy jsou doplňovány u obecního úřadu.

Pro volby do Poslanecké sněmovny mohou voliči požádat písemným podáním s ověřeným podpisem voliče nebo osobně u obecního úřadu o vydání voličského průkazu pro případ, že předpokládají provedení voleb v mimo trvalé bydliště. Po 30. květnu předá obecní úřad voličský průkaz voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej může voliči zaslat. Konečný termín pro osobní předání žádosti o voličský průkaz je 12.6.2002. Konec lhůty pro doručení písemného podání je 7.6.2002. Lhůta pro uzavření stálých a zvláštních seznamů voličů je 12.6.2002.

Pro volby do obecního zastupitelstva byl stanoven počet členů OZ pro příští volební období na 9. I když termín voleb do zastupitelstev obcí je 1. a 2. listopadu, dovoluji si upozornit na některá ustanovení zákona č. 491/2002 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.

Odst. 1 § 20 Volební strana: "Volební stranou podle tohoto zákona mohou být registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů."

Odst. 2 § 21 Kandidátní listiny: "Pověřený obecní úřad zveřejní na úřední desce, popřípadě způsobem v místě obvyklým, nejpozději 85 dnů přede dnem voleb seznam obecních úřadů v obcích, kde jsou zřízeny alespoň dva odbory, kterým se podávají kandidátní listiny přímo, a seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu."

Obecní úřad Včelná není pověřeným úřadem ani úřadem, kde jsou zřízeny alespoň dva odbory!

Z odst. 4 § 21 dále vyplývá, že tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími jejich kandidaturu. V případě naší obce potřebuje nezávislý kandidát podpisy voličů v počtu odpovídajícímu 4 % z počtu obyvatel obce. Sdružení nezávislých kandidátů v počtu odpovídajícímu 7 % z počtu obyvatel obce.

Současný počet obyvatel obce je 1.465.

Pavel Rožboud, starosta obce


Zprávy z mateřské školy

Poděkování manželům Jaukerovým a paní Pražákové za dodání výtvarného materiálu.

Ve školce děti oslavily Den Země - pomáhaly se sázením malých smrčků na školní zahradě a zasadily i semínka slunečnic k domácímu pěstování. Navštívily planetárium na hvězdárně v Č. Budějovicích s odborným výkladem.

Ukončen zápis do MŠ na školní rok 2002-2003 - zapsáno 46 dětí.


Internet o nás

 • www.bl-p.cz Svazek obcí Blanský les - podhůří, jehož je obec Včelná členem i oficiálním sídlem, zprovoznil webové stránky o zdejším mikroregionu s přírodními, kulturními a jinými zajímavostmi. Součástí je představení každé z 18 členských obcí a kalendář sportovních a kulturních akcí v mikroregionu.

  Ze stránek jednotlivých obcí vedou odkazy i na informace o místních organizacích, službách a podnikatelích na stránkách www.domovina.cz.

 • www.vcelna.cz Upozorňujeme též na včelenské obecní stránky se zajímavou kronikou obce z první republiky. Připravujeme "Proměny Včelné očima fotografie".

Program SAPARD

Evropská unie přijala koncem 90. let program SAPARD jako předvstupní nástroj pro kandidátské země. Hlavním cílem programu je směřovat uchazečské státy na priority společné zemědělské politiky a rozvoje venkova. Pro období let 2000-2006 je pro rozvoj zemědělství a venkova vyčleněno celkem 154 mil. EUR. Zhruba jedna třetina objemu prostředků je vyčleněna na rozvoj venkovských oblastí, to jest do rozvoje venkovské infrastruktury, obnovy a rozvoje vesnic, rozvoje hospodářských činností zajišťujících alternativní zdroje příjmů.

Opatření označené č. 2.1 "Obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury" je určeno pro venkovské mikroregiony - svazky obcí od 800 do 50.000 obyvatel (případně dvě nebo jedna obec s nejméně 10 vesnickými sídly s alespoň 30 trvale bydlícími obyvateli). K tomuto opatření směřovala pozornost naší obce, ale i pozornost svazku obcí Blanský les - podhůří.

Příprava konkrétního projektu k programu SAPARD je velmi náročná, musí splňovat náležitosti stanovené EU, být v souladu s finančními postupy a kontrolními mechanismy, které jsou praktikovány v rámci EU.

Při zkoumání možnosti vstupu našeho svazku či samostatně obce do právě vyhlášeného programu SAPARD bylo nutné přihlížet k aktuálním potřebám a připravenosti obcí realizovat některý z programů.

Vzhledem k tomu, že některé obce našeho svazku jsou připraveny v letošním roce investovat do oprav či obnovy místních komunikací, prověřovali jsme reálnost vypracování společného projektu se zaměřením na využití opatření 2.1 b) Rozvoj venkovské infrastruktury - obnova místních komunikací.

Po konzultacích s pracovníky Ministerstva pro místní rozvoj bylo od podání konkrétní žádosti svazku Blanský les - podhůří upuštěno z těchto důvodů:

 1. Předpokládané finanční náklady na vypracování programu vzhledem k rozsahu akce a k reálnosti případného úspěchu jsou velmi vysoké.
 2. Nereálnost splnění podmínky doložení vlastnictví k pozemkům, jichž se program týká (svazek obcí není nositelem společného majetku), nebo uzavření funkčních nájemních smluv k dotčeným pozemkům na dobu určitou, minimálně na 3 roky od ukončení projektu.
 3. Obtížně doložitelné podmínky závazné pro bodovací kritéria, jako např. zda se projektem rozvíjí lidské zdroje, zda se projektem zlepší podmínky pro rozběh a rozvoj malých a středních podniků, zda budou vytvořena nová pracovní místa apod.

Všechny tyto a řada dalších podmínek musí být doloženy projektem. Jednou z hlavních podmínek také je, že žadatel musí prokázat schopnost financování celého projektu. Pokud bude žádost o finanční pomoc schválena, bude příslušná výše podpory žadateli poukázána po ukončení realizace projektu a prokázání jeho životaschopnosti. V případě nefunkčnosti schváleného projektu po stanovenou dobu bude žadatel finanční podporu vracet.

Snažíme se získat co nejvíce informací o možnostech přístupu k programům vyhlašovaným EU účastí na odborných seminářích, ale i vyhledáváním informací zveřejňovaných na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.mze.cz nebo Ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz, nebo www.esapard.cz.

Pavel Rožboud, starosta obce


Úklid obce

V uplynulých dvou týdnech proběhly jarní hromadné sběry kovového, velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Na kompostovatelný odpad byl v ulici Dlouhá přistaven velkoobjemový kontejner v době od 15. do 21. dubna.

Děkuji všem spoluobčanům za spolupráci a děkuji firmě van Gansewinkel za provedení těchto sběrů. Kontejner na kompostovatelný odpad byl však opět málo využíván. Naopak v okrajových částech lesa se stále objevují hromady odpadů ze zahrad.


Pozvánka k uctění obětí válek
a na výstavy obrazů a fotografií

7. května 2002 ve Včelné

Program:

V 17 hodin společné položení květin u pomníků obětem válek na tř. 5. května a u pomníku Rudoarmějců na konci ulice Witthanova.

Po uctění památky přejdeme do budovy obecního úřadu, kde budou slavnostní vernisáží zahájeny

 • výstava obrazů akademického malíře Milana Peterky
 • výstava fotografií RNDr. Aleny Vydrové s názvem
  "Čtyři roční období - Příroda a květy Pošumaví".

Výstava bude otevřena do neděle 12. května v těchto hodinách:

  Úterý  7.5. Vernisáž do 19 hodin
  Středa  8.5.  od  9 do 19 hodin
  Čtvrtek 9.5.  od 14 do 19 hodin
  Pátek  10.5.  od 14 do 19 hodin
  Sobota 11.5.  od  9 do 19 hodin
  Neděle 12.5.  od  9 do 19 hodin

K uctění památky obětí válek a k návštěvě výstav zve spoluobčany a přátele z okolních obcí zastupitelstvo obce Včelná.


Společný cyklistický a turistický výlet

Neděle 19. května 2002

Tak jako v loňském roce pořádá kulturní komise obce Včelná v květnu letošního roku společný cyklistický a turistický výlet s cílem poznávání nejbližšího okolí.

HLAVNÍ TRASA

Hlavní trasa cyklistického výletu povede opět obcemi sdruženými ve svazku obcí Blanský les - podhůří. Navštívíme obce Boršov nad Vltavou, Vrábče, Hradce, Lipí, Habří, Kvítkovice, Čakov, Jankov, Holašovice, Záboří, Strýčice, Radošovice, Břehov, Žabovřesky, Dubné, Závraty. Výlet zakončíme v hospůdce hasičárny v Černém Dubu.

Sraz účastníků je v 9.45 hodin na parkovišti před restaurací U Kaštanu.

TRASA PRO RODIČE S DĚTMI

Trasa pro rodiče s dětmi povede přes Boršov nad Vltavou, do Záhorčic, Jamného, Kroclova, Vrábče a zpět na občerstvení do hospůdky hasičárny v Černém Dubu.

Sraz účastníků je v 13.15 hodin na parkovišti před restaurací U Kaštanu.

K účasti na společném výletě zveme všechny přátele z členských obcí svazku Blanský les - podhůří, ale i přátele z ostatních obcí v našem okolí.

PĚŠÍ VÝLET NA "MAŠKOVEC" PRO RODIČE S DĚTMI

Trasa: Včelná - Boršov nad Vltavou - Březí - Maškovec - zřícenina hradu, a zpět. U samoty Maškovec bude připraveno ohniště pro opékání donesených buřtů.

Sraz účastníků je ve 13 hodin na parkovišti před restaurací U Kaštanu.

Těšíme se spolu s Vámi na příjemné zážitky.

Pavel Rožboud, starosta obce


Inzerce

Studentka VŠ, pedagogické fakulty, hledá brigádu: hlídání dětí v době vaší nepřítomnosti, vyzvedávání dětí ze školky, pomoc s Dú a přípravou do školy, atd.

Zuzana Cermanová, tel. 72 50 147, 0604-437520


Jarní nabídka balkonových rostlin

Radek Zakostelecký, 5. května 10, Včelná, u zastávky MHD - Včelná ( (038) 7250331, 0728/247154

Prodej od 15. dubna, Po - Pá od 15 do 18 hodin (po tel. domluvě kdykoliv)

 • MUŠKÁTY VZPŘÍMENÉ - červené, 20,-
 • MUŠKÁTY TYROLSKÉ - převislé - fialové, červené, 20,-
 • SURFINIE - purpurové, modrobílé, fialovobílé; plnokvěté-růžové, modré s žilkováním, 20,-
 • MILLION BELLS - převisy drobných zvonků - fialové, modré, červené, žluté květy, 15,-
 • BALKONGOLD (BIDENS) - převislý, žluté květy, vhodný v kombinaci s jinými rostlinami, 15,-
 • VERBENA (SPORÝŠ) - TEMARI - převislá, růžová, červená, fialová, 15,-
 • LOTUS (ŠTÍROVNÍK) - převislý, červenooranžové květy, 15,-
 • PLECTRANTHUS (MOLICE) - převislý, ozdobný listem, vonící-odpuzuje hmyz, 20,-
 • IMPATIENS NEW GUINEA (BALZAMÍNA) - červená, fialová, oranžová, vhodná do stínu, 20,-
 • IMPATIENS WALLERIANA - jednoduchá, plnokvětá, směs barev, vhodná do stínu, 20,-
 • MIMULUS (KEJKLÍŘKA) - velmi pěkná převislá rostlina, kvetoucí oranžovými květy, 20,-
 • CHRYZANTHEMUM FRUT. - bílá, žlutá, možno pěstovat na kmínku, 20,-
 • BACOPA (SUTERA) - převislá, bílé květy, 15,-
 • BALKONOVÉ KARAFIÁTY - plnokvěté, vytrvalé, vonící-růžové, červené, purpurové, 15,-
 • SANVITALIA -VITÁLKA (ZLATO AZTÉKŮ) - převislá, žlutě kvetoucí, 15,-
 • FUCHSIE - převislé, plnokvěté, světle růžové, červené, vhodné do stínu, 20,-
 • FELICIA - modré květy se žlutým středem, možno pěstovat na kmínku, 20,-
 • BEGONIE VELKOKVĚTÉ HLÍZNATÉ - směs barev, vhodné do stínu, 20,-
 • HELIOTROPIUM (OTOČNÍK) - vonící po vanilce, fialové květy, 20,-
 • CALCEOLARIA (PANTOFLÍČEK) - vhodný v kombinaci, žluté a červené květy, 20,-

Těším se na Vaši návštěvu


Tištěná verze distribuována dne 24.4.2002
Elektronická verze vyvěšena dne 24.4.2002