Obecní zpravodaj 7/2002

OBSAH


Obecní volby 2002

V dubnovém letáčku jsme zveřejnili některá ustanovení zákona o obcích a volebního zákona, které se týkají komunálních voleb. Protože se blíží termín podávání kandidátních listin, dovoluji si upřesnit nebo zopakovat některé informace.

Pro příští volební období byl opět stanoven počet členů zastupitelstva obce Včelná na 9.

Obec Včelná tvoří 1 volební okrsek.

Kandidátní listiny mohou volební strany podávat registračním úřadům v době od 8. do 27. srpna do 16 hodin. Registračním místem pro obec Včelná je Magistrát města České Budějovice, pracoviště Kněžská ul. č. 19, tel. 6700 128.


Hodnocení volebního období 1998-2002

Blížící se konec volebního období je příležitostí ke zhodnocení uplynulých čtyř let. Není mým cílem podrobně popisovat jednotlivé události nebo podrobně rozebírat, co se podařilo či nepodařilo současnému zastupitelstvu. Dovolte mi však, abych se v tomto a příštích letáčcích pokusil ve stručnosti poukázat na některé skutečnosti, které život v obci ovlivňují.

• Zastupitelstvo

Nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo, kterému přísluší rozhodovací pravomoci a jeho členové plní řadu úkolů. Z toho je patrné, že úroveň kvality práce zastupitelstva, jeho komisí a výborů značně ovlivňují chod obce.

Zastupitelstvo obce se od ustavujícího zasedání konaného dne 23.11.1998 sešlo ke dni 30.6.2002 na 32 řádných zasedáních. Vysoká 93% účast všech členů zastupitelstva na jednotlivých zasedáních, ale i na ostatních kulturních a společenských akcích svědčí o odpovědnosti k práci v orgánech obce.

• Komise a výbory

Začátkem volebního období bylo ustaveno pět komisí. Komise finanční, kontrolní, výstavby a životního prostředí, sociální a kulturní. Komise finanční a kontrolní byly usnesením č. 17 ze dne 20.11.2000 zrušeny a nahrazeny v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. finančním a kontrolním výborem.

Poděkování za přínos při správě obce patří všem členům jednotlivých komisí a výborů. Za jejich dobré fungování zaslouží ocenění především jejich předsedové pan Petr Průša, paní Jana Petrová, Mgr. Vlasta Braumová, pan Josef Hanetšleger a pan Václav Marhoun, který vedle své práce ve finančním výboru připravil a řídil práce při výměně rozvodů vody v budově MŠ a zabezpečoval stavební dozor na některých stavbách obce.

Pravidelné úřední hodiny komise výstavby (1 × týdně) přispěly ke značnému zrychlení vyřizování agendy ohlášení drobných doplňkových staveb, kdy při správně připravené žádosti jsou stanoviska vydávána žadatelům téměř na počkání. Velmi dobrá spolupráce probíhá též se Stavebním a dopravním úřadem města Č. Budějovice.

Sociální komise se zaměřuje především na starší spoluobčany, kteří potřebují pomoc při zabezpečování životních potřeb. Jednotlivé případy byly pak řešeny prostřednictvím odborných pracovníků referátu sociálních věcí Okresního úřadu. Pro seniory byly pořádány pravidelně kulturní a společenské akce. Komise nezapomíná ani na seniory, kteří jsou ubytováni v penzionech nebo domovech důchodců mimo naši obec. Naprostá většina včelenských rodin pečuje o své rodiče a prarodiče ve svých rodinách.

• Obecní aktivity

Řadu kulturních akcí v průběhu celého volebního období organizuje kulturní komise jak pro děti, tak pro dospělé. Tradicí se stává pořádání dětských dnů, poznávacích i odpočinkových či rekreačních zájezdů a výletů doma i do zahraničí a pořádání výstav výtvarných děl.

Významnou událostí bylo přidělení znaku a praporu obci Parlamentem ČR a obnova pomníku obětem válek.

Při hodnocení kulturního života v obci je třeba vyzdvihnout zapojení mateřské školy při společenských událostech i mimoškolní výchovu pořádáním zábavných pořadů pro děti s rodiči a děti, které MŠ nenavštěvují.

Po ukončení činnosti kronikáře PhDr. Ferdinanda Vydry pokračuje v kronikářských záznamech další kronikář obce pan Jiří Vávra, student s hlubokým zájmem o historii a dění v obci. Na dobré úrovni pokračuje ve své činnosti místní knihovna pod vedením paní Drtinové.

Jediným spolkem, který vyvíjí aktivní činnost v obci, je Sportovní klub Včelná. S potěšením lze konstatovat, že hlavní náplní SK Včelná je péče o mládež a co nejširší zapojení členů a příznivců v řadě sportovních odvětví.

• Obecní úřad

Velkou úlohu při správě obce zastává obecní úřad. Vybavení obecního úřadu novou výpočetní technikou umožnilo postavit práci samostatného pracovníka OÚ Mgr. Františka Mareše a účetní paní Jany Medové na vysokou úroveň. Svědčí o tom vzájemná zastupitelnost při vyřizování veškeré agendy úřadu, hodnocení účetní, mzdové a majetkové evidence potvrzené každoroční zprávou o kontrole hospodaření obce (auditu) bez výhrad a také vedení spisové agendy.

Na práci obecního úřadu nebyla po celé volební období podána žádná stížnost, připomínka nebo upozornění.

Prodloužené úřední hodiny OÚ každou středu za účasti zástupce starosty Ing. Jarmily Mandžukové dobrou práci zastupitelstva a obecního úřadu potvrzují.

Zástupce starosty ing. Mandžuková spolehlivě plnila svou funkci zástupce starosty a navíc aktivně pracovala v kulturní komisi.

Od února 2001 provozuje obecní úřad svépomocí informační internetové stránky www.vcelna.cz. Zveřejněny jsou obecní vyhlášky, formuláře žádostí, zápisy z jednání zastupitelstva, financování, zpravodaje. Další náplní jsou kronika, knihovna, sport aj. Stránky obdržely ocenění "Tip roku 2001".

Za vydatné spolupráce místních podnikatelů byl v letošním roce vydán první průvodce obce nákladem 3000 kusů. Tento průvodce se stručnou charakteristikou a mapkou obce je zdařilým propagačním materiálem a slouží především k propagaci obce prostřednictvím sportu, restaurační a obchodní činnosti.

• Ustavení svazku obcí

V dubnu roku 2000 byl na ustavujícím zasedání v Kamenném Újezdě vytvořen svazek 18 obcí, který přijal název Blanský les - podhůří. Sídlem svazku se stala obec Včelná a jejím prvním předsedou byl zvolen starosta obce Pavel Rožboud. Z prostředků členských obcí svazku a za přispění Ministerstva pro místní rozvoj byl v roce 2001 úspěšně realizován projekt vybavení 11 členských obcí výpočetní technikou. Svazek obcí Blanský les - podhůří má vypracovaný dlouhodobý plán rozvoje a vlastní webové stránky, www.bl-p.cz , které podávají obraz a živé informace o celém svazku. Nákladem 2000 kusů byl vydán průvodce v barevném provedení, v němž se představují všechny členské obce svazku Blanský les - podhůří.

Pavel Rožboud, starosta obce


Oznámení obecní knihovny

Od srpna 2002 se otevírací den STŘEDA přesouvá na ÚTERÝ, ve stejnou dobu od 16 do 19 hodin. Otevírací den v pátek (mimo hlavní prázdniny) zůstává beze změny.


Oznámení prodejny CENTRUM

Průmyslová prodejna je dočasně uzavřena z důvodu vnitřních úprav.

V prodejně potravin prodej nepřerušen.


Letecké snímky k prodeji

Nově byly pořízeny 4 letecké záběry obce k prodeji občanům v podobě zalaminovaných barevných fotografií velikosti 30×40 cm. Předběžná cena 250 Kč za kus (při objednávce celkem 50 kusů).

Fotografie jsou k nahlédnutí zde. Očekáváme Vaše objednávky!


Tištěná verze distribuována dne 27.7.2002
Elektronická verze vyvěšena dne 26.7.2002