Obecní zpravodaj 8/2002

OBSAH


Přívalové deště

Silné deště, které zasáhly jižní a západní Čechy ve středu 17.7. a v době od 6. do 13.8.2002, způsobily i v naší obci značné škody v rodinných a řadových domcích a na majetku obce.

17.7. před 18. hodinou způsobila vlna přívalových dešťů ve velmi krátké době nahromadění velkého množství vody ve všech ulicích obce. Vodní přívaly nejvíce zasáhly ulici Družstevní, kde zaplavily sklepy a byty v řadové zástavbě a garáž a sklep domu č. 487, který stojí v nejnižším bodě naproti ulici Úzká. V těchto domcích zasahoval Hasičský záchranný sbor z Č. Budějovic přivolaný vlastníky postižených domů.

Ve velmi krátké době bylo hlášeno zaplavování dalších sklepů a garáží zejména vpustěmi z přeplněné kanalizace.

V kanceláři OÚ byla ihned ustanovena stálá služba na telefonu až do opadnutí přívalových vod. Bezprostřední pochůzkou obcí byl zjišťován stav v ostatních částech obce, hladina rybníka v Lesní kolonii a hladina vodní nádrže pod vodojemem.

Na odstraňování naplavenin v ulici Družstevní byli po opadnutí vody nasazeni pracovníci civilní služby a zaměstnanec obecního úřadu.

Další přívalové deště v noci ze 6. na 7. srpna a v dalších dnech znovu zatopily domky v Družstevní ulici, řadu sklepů a zahrad i v ostatních částech obce, přeplněná kanalizace se stala nefunkční a voda vytvářela široké proudy ve všech ulicích.

V 18 hodin 7.8. se na obecním úřadě sešli na poradě zastupitelé obce. Na této poradě byla podána podrobná zpráva o stavu obce, předběžných škodách, stavu rybníka v Lesní kolonii a vodní nádrže u vodojemu. Bylo rozhodnuto, že pracovníci civilní služby budou provádět především čištění kanalizačních vpustí a příkopu na tř. 5. května.

Ve čtvrtek 8.8. v 7 hodin bylo svoláno zásahové družstvo hasičů obce. Bylo provedeno poučení členů zásahového družstva vzhledem k možnému nasazení a zároveň byla provedena kontrola technického vybavení.

Na žádost ředitele závodu Mlýny a těstárny bratří Zátků ve Březí pomáhali hasiči ze Včelné se stříkačkou čerpat vodu ze zatopených prostor závodu (od 18 do 24 hodin).

V sobotu 10.8. poskytla naše obec traktor s vlekem a řidičem p. Ratajem povodní zatopeným obcím Plav a Roudné. Další nabízená pomoc z řad dobrovolníků a civilní služby nebyla požadována.

V pondělí 12.8. od 5,30 obec znovu poskytla hasičskou stříkačku těstárnám ve Březí na čerpání vod ze zatopených prostor závodu.

Po celou dobu trvání dešťů byla prováděna pravidelná kontrola stavu nádrže pod vodojemem. Přesto, že přítok do nádrže byl větší než regulovaný odtok, bylo možné přívalové vody v nádrži zadržet a zabránit možnému přelití rybníka v Lesní kolonii do bytové zástavby. Po vyhlášení stavu nebezpečí hejtmanem Jihočeského kraje v odpoledních hodinách 12.8.02 začala obec plnit úkoly tohoto rozhodnutí. Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí bylo po jeho převzetí ihned zveřejněno ve vývěsních skříňkách a veřejným rozhlasem. O povinnostech byli informováni všichni členové zastupitelstva a členové předem ustanovené komise pro příjem evakuovaných.

Pro případný příjem evakuovaných byl připraven Kulturní dům a i Sportovní klub připravil vlastní tělocvičnu.

V kanceláři OÚ byla stálá služba i v nočních hodinách z 12. na 13.8. k přijímání faxových zpráv z krizového štábu a k zahájení plnění dalších úkolů.

Na veřejnou výzvu bylo ve večerních hodinách 12.8. organizováno plnění donesených pytlů pískem, které p. Rataj odvezl obecním traktorem do Č. Budějovic.

V době záplav byla otevřena závora na účelové komunikaci ze Včelné do Roudného.

Zaplaveným obcím Roudné, Plav a Boršov nad Vltavou byla nabídnuta pomoc, např. poskytnutí obecního traktoru, pracovníků civilní služby apod.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří poskytli přístřeší svým příbuzným a přátelům ze zatopených oblastí. Děkuji těm, kteří pomáhají odstraňovat následky v sousedních zatopených obcích a za pochopení omezených možností obce při rychlém odstraňování následků.

Obecní úřad zároveň připravuje vyhlášení veřejné sbírky pro postižené obce. Termín zahájení a způsob provedení bude zveřejněn zvláštním letáčkem neprodleně po naplnění zákonných podmínek (schválení v obecním zastupitelstvu a vydání povolení Krajským úřadem).

Předem děkuji za Vaši účast na sbírce

Pavel Rožboud, starosta obce


Oznámení mateřské školy

Obec Včelná poskytne prostory mateřské školy pro děti z Roudného, kde byla budova MŠ při povodních zničena. Prostory budou poskytnuty po dobu opravy MŠ v Roudném.


Sbírka čisticích prostředků a pomůcek

Podle zatím dostupných zpráv trpí některé postižené oblasti nedostatkem čisticích prostředků a pomůcek (saponáty, hadry, rukavice, kartáče, smetáky, apod.) potřebných na odstraňování nánosů. Pokud chcete čisticí prostředky a pomůcky pro postižené oblasti poskytnout, doneste je do 23.8.02 do budovy obecního úřadu, který zabezpečí jejich bezprostřední předání.

Děkujeme


Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

XXXIII. zasedání OZ se koná v pondělí 26.8.2002 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ. Hlavními body programu bude zpráva o následcích přívalových dešťů v obci a zpráva o plnění rozpočtu za první pololetí roku 2002.


Inzerce - nabídka zaměstnání

Restaurace, penzion Štilec - Kamenný Újezd přijme ihned uklizečku - pokojskou na poloviční úvazek. Bližší informace na tel. (038) 799 81 20, Š. Mrázková.


Tištěná verze distribuována dne 20.8.2002
Elektronická verze vyvěšena dne 19.8.2002