Obecní zpravodaj 9/2002

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva

POVODNĚ

OZ na svém řádném zasedání konaném dne 9. září přijalo zprávu o hlášení povodňových škod v obci.

Přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku byl vypracován v souladu s vyhláškou ministerstva financí č. 186/2002 Sb. a podle pokynů referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Č. Budějovicích.

U tabulky o celkovém přehledu jsou uvedeny odhady nákladů fyzických osob nepodnikajících, na nemovitém i movitém majetku v souhrnné částce 1,3 mil. Kč, podnikatelských subjektů 0,92 mil. Kč, na majetku obce 2,23 mil. Kč, z toho 0,1 mil. Kč na nezpevněných komunikacích, 1,2 mil. Kč na kanalizační stoce ústící do řeky Vltavy a ostatních kanalizačních řadech a 0,93 mil. Kč ostatní vodoteče a rybník.

Tyto přehledy byly vypracovány podle jednotlivých hlášení osobou pověřenou krajským úřadem. Na úhradu nákladů spojených s vybudováním nové kmenové stoky hlavního kanalizačního sběrače podává obec žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí ČR.

Zastupitelstvo obce zároveň svým usnesením uložilo starostovi obce zahájit práce na zadání změny územního plánu s důrazem na řešení vodohospodářských - záplavových poměrů.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Dalším významným bodem jednání zastupitelů bylo převedení mateřské školy do právní subjektivity.

Tuto povinnost ukládá obci zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, jeho novela schválená v červnu letošního roku. Podle tohoto zákona musí všechny školy, školská zařízení a předškolská zařízení fungovat od 1.1.2003 jako samostatný právní subjekt, bez ohledu na velikost zařízení. Jednotlivá zařízení či školy se však mohou slučovat do jednoho právního subjektu. Obecní zastupitelstvo rozhodlo zřídit Mateřskou školu Včelná jako příspěvkovou organizaci k 1.11.2002.

Jaký je současný stav:

Dosud stát prostřednictvím okresních úřadů řídí a financuje pedagogické pracovníky a ostatní zaměstnance škol. Počet pracovníků je stanoven normativy podle počtu přihlášených dětí. Vedle toho stát přispívá na učební pomůcky.

Provoz škol (budov), investiční a neinvestiční náklady hradí obec prostřednictvím svého rozpočtu. Na neinvestiční náklady dostává příspěvek od státu, který se pohybuje na výši cca 20 % celostátního průměru neinvestičních nákladů na 1 žáka.

Od 1.11.2002 mateřská škola jako příspěvková organizace dostane ze státního rozpočtu prostředky prostřednictvím obce na mzdy učitelek a ostatních zaměstnanců školy, jejichž výše bude i nadále stanovena podle počtu pracovních úvazků daných normativy k počtu dětí navštěvujících školu. Příspěvek na učební pomůcky zůstává též odvozen od počtu dětí.

Mzdové náklady na nové pracovní úvazky, jako např. účetní, mzdová účtárna a další administrativní práce nejsou v nákladech na mzdy hrazené státem zahrnuty.

Obec převede zřizovací listinou mateřské škole movitý a nemovitý majetek potřebný k zabezpečení školy a z rozpočtu prostředky na provoz, údržbu a správu majetku.

Počet dětí přihlášených do MŠ pro školní rok 2002/03 zdaleka nedosahuje kapacity MŠ. Státní příspěvek na mzdy, učební pomůcky a neinvestiční náklady nebude dostatečný pro řádný chod školy ani při naplnění kapacity. Rozdíl bude muset obec hradit ze svého rozpočtu.

Přejeme nově vznikající příspěvkové organizaci Mateřská škola Včelná zdárný průběh zavedení organizace, stále více dětí a hodně klidu a dobré pohody do pedagogické práce.

V dalších bodech jednání přijalo OZ zprávu o plnění rozpočtu obce za 8 měsíců letošního roku, zprávu o postupu prací na stavbách obce, schválilo podání žádosti o registraci obecní knihovny u Ministerstva kultury ČR. Tato registrace musí být podle zákona č. 257/2001 Sb. provedena do konce roku 2002.

Schválením celého souboru vnitřních organizačních směrnic a účetních předpisů byla naplněna povinnost obce vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Pavel Rožboud, starosta obce


Letecké snímky obce

Na obecním úřadě možno zakoupit objednané i neobjednané zalaminované letecké snímky obce 30×40 cm á 250 Kč.


K MHD

I v příštím roce dojde k některým drobným časovým posunům v jízdním řádu linky č. 7. Podle předběžných projednání s Dopravním podnikem města ČB bude na základě požadavků občanů rozšířen jízdní řád v pracovních dnech o jeden spoj v ranních hodinách a o jeden spoj pro školy po 12. hodině.

Letní jízdní řád (prázdninový) bude platit i v době ostatních školních prázdnin (i o jarních a zimních prázdninách). O více než 1/3 bude omezen počet spojů o sobotách a nedělích.


Veřejná finanční sbírka Povodně 2002

Na obecním úřadě probíhá do konce měsíce září veřejná finanční sbírka na pomoc obci Plav postižené letošními povodněmi. Sbírka byla řádně povolena Krajským úřadem pod čj. OLVV 224/2002.


Hromadné sběry odpadů

Podzimní hromadné sběry odpadů se uskuteční na počátku měsíce listopadu. Podrobnější informace vyjde zvláštním letáčkem.


Zájezd do lázní Bad Füssing

Zájezd do termálních lázní Bad Füssing se koná v sobotu 26. října 2002.

Program: koupání a relaxace v lázeňském areálu, podle zájmu a počasí zastávka v Pasově a v nákupním středisku.

Odjezd autobusem ze Včelné v 6 hodin od Kalkušů, návrat do 22 hodin.

Cena i s pojištěním včetně vstupenky do areálu je pro dospělé 500 Kč, do 18 let 450 Kč.

Přihlášky a platby přijímá paní Medová na OÚ do 11. října 2002.

Bližší informace k zájezdu získáte na OÚ nebo na telefonu 72 505 08 - J. Mandžuková.


Změna otevírací doby pošty Boršov

Od září 2002 dochází ke změně otevírací doby:

PO, ÚT, ČT, PÁ: 8-11 a 13-17

ST: 8-11 a 13-18 hod.


Němčina a angličtina pro žáky ZŠ a začátečníky

Příprava na přijímací zkoušky na střední školu, příznivé podmínky - např. malé skupinky od 2 osob, cena Kč 100,--/osoba za 60 minut + 10 minut ZDARMA, v případě německého jazyka probíhá kurz přímo v obci. Též možnost individuální výuky dle Vašich požadavků. Seriózní přístup.

TEL.: NĚMČINA 0606/137 077, 038/72 50 635 (odpol.), ANGLIČTINA 0606/273 121 (odpol.)


Očkování dětí zdarma

Pro děti narozené v roce 1997, 1998 a 1999 je k dispozici u dětského obvodního lékaře očkovací látka proti žloutence typu A. Pro tyto děti je očkovací látka poskytnuta zdarma - povodně 2002. Podrobnější informace získáte u dětských lékařů.


HOREČKA PÁTEČNÍ NOCI - začínající tradice

V loňském roce proběhly v našem kulturním stánku již dvě taneční zábavy pod názvem Horečka páteční noci, a to 1. června a 9. listopadu. Letos na podzim budete mít možnost pobavit se na domácí půdě již potřetí, a tak bychom rádi prostřednictvím tohoto článku pozvali všechny, kteří mají zájem o příjemně strávené chvíle plné neagresivní zábavy.

Samozřejmě tím nejdůležitějším prvkem je hudba. My jsme se zaměřili na tu z padesátých až devadesátých let. Z praxe víme, že si všichni nejlépe zatancují za doprovodu kapely, která zahraje zahraniční, ale zejména české hity. Kapele také budeme věnovat největší prostor. Jsme opět v jednání se skupinou INKOGNITO (hrála na Horečce II.), která si minule získala přízeň většiny návštěvníků. Skoro zaplněný sál ocenil i doprovodný program, jako například soutěž o ceny, bohatou tombolu, travesty show se slečnou Monik nebo půlnoční překvapení. Naposledy jím byl šéfkapelník známé Budvarky, pan Prokeš, se svým vynikajícím sólem na trubku. Také pro letošní rok bychom byli rádi, kdyby se nám podařilo dojednat nějakou tu známější osobnost, ale nechceme předbíhat...

Každopádně budeme potěšeni, když se při třetí zábavě pod hlavičkou Horečka páteční noci opět naplní naše hlavní motto: "7 hodin zábavy pro všechny generace". Je totiž pro nás velmi příjemným zjištěním, že se v jednom sále dokáže bavit dvacetiletý pár, manželé ve středních letech, lidé v důchodovém věku... Velmi často pak bylo k vidění i několik generací jedné rodiny, která tančila ve velkém kruhu. A faktem je to, že hnacím motorem celé této akce je právě takováto soudržnost. Bez ní by Horečka nebyla tím, čím je!

O bližších informacích (datum konání, předprodej) budeme včas informovat. Snad již klidnější nadcházející podzim všem přejí hlavní pořadatelé akce,

Jiří Vávra a Ola Turinská


Tištěná verze distribuována dne 17.9.2002
Elektronická verze vyvěšena dne 17.9.2002