Obecní zpravodaj 10/2002

OBSAH


Hodnocení volebního období 1998-2002

- Pokračování z července 2002 -

HOSPODAŘENÍ OBCE

Obec neměla a nemá významný nemovitý majetek, kterým by mohla přispět k dalšímu rozvoji obce. V průběhu volebního období došlo k dalšímu rozšíření vodovodní a kanalizační sítě, která je majetkem obce a provozovatelem této sítě je VaK JČ a.s. Č. Budějovice. Do obnovy a rekonstrukcí zejména vodovodních řadů byly vloženy nemalé finanční prostředky. Díky tomu je cena vodného a stočného v obci stabilní, bez dotací z rozpočtu obce a veškeré náklady na provoz vodovodů a kanalizací v obci jsou hrazeny z tržeb vodného a stočného.

V letošním roce získala obec bezplatným převodem od Pozemkového fondu ČR pozemek o výměře 11.721 m2 určený dle územního plánu k výstavbě nových inženýrských sítí a bytové výstavbě. Tento pozemek je v půdním celku a není dosud pro potřebnou výstavbu připraven.

Spor o lesní pozemky v bývalém k.ú. Rožnov, nyní Včelná, vedený s městem České Budějovice stále pokračuje i v tomto volebním období.

Hlavními zdroji pro udržení chodu obce byly finanční prostředky, které jsou tvořeny z daňových příjmů, z příjmů z vlastní činnosti a z nenárokových dotací a příspěvků. Pomineme-li příjmy z vlastní činnosti, která není a nemůže být zisková, hospodařila obec převážně s výnosy z daní a poplatků a s dotacemi ze státních fondů a od Okresního úřadu.

Mimořádné finanční příjmy získala obec prodejem akcií JČE, JČP a ČS spořitelny ve výši 6,5 mil. Kč.

Daňové příjmy (podíly na celostátních daních), včetně místních poplatků, dosahovaly až do roku 2000 průměrné výše 8,5 mil. Kč ročně.

K tomu dotace a příspěvky činily např. v roce 1998 3,1 mil. Kč, v roce 1999 1,8 mil. Kč, v roce 2000 3,8 mil. Kč a v roce 2001 už pouze 260 tis. Kč.

Rokem 2001 dochází k velkému propadu v daňových příjmech o cca 1,7 mil. Kč ročně vlivem naplnění zákona o rozpočtovém určení daní, který nabyl účinnosti k 1.1.2001.

Ukončením činnosti okresního shromáždění a samostatného hospodaření okresních úřadů k 31.12.2000 přišla obec o možnost získávání finančních prostředků, které dosahovaly průměrně 2 mil. Kč ročně.

Mimořádný daňový příjem ve výši 1,4 mil. Kč v roce 2002 je doplatkem daně vybírané ve zdanitelném období před rokem 2001.

V současném období má obec možnost požádat pouze o příspěvek na úroky z úvěrů z Programu obnovy venkova. Z tohoto Programu byl obci přiznán příspěvek v roce 2000 147 tis. Kč, v roce 2001 200 tis. Kč a pro rok 2002 je potvrzen příspěvek ve výši 200 tis. Kč.

V letošním roce usilovala obec prostřednictvím svazku Blanský les - podhůří o získání prostředků z programu SAPARD na stavbu obnovy místních komunikací. V tomto programu nesplňuje obec potřebné podmínky na uvedenou stavbu.

Na úhradu nákladů spojených s odstraněním škod po přívalových deštích na vodohospodářských zařízeních požádala obec o mimořádný příspěvek ze státních prostředků ve výši 583 tis. Kč.

POUŽITÍ UVEDENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

NA PROVOZ A DALŠÍ VÝSTAVBU V OBCI

Na vlastní chod obce (např. OÚ, MŠ, KD, údržbu a nutné opravy) bylo ročně spotřebováno v průměru 3 mil. Kč.

Další zátěží bylo a je financování dopravní obslužnosti (MHD 1,2 mil. Kč ročně) na kterou obec od roku 2001 nedostává žádný finanční příspěvek za státních prostředků i přes mnohé intervence u Okresního úřadu, Ministerstva dopravy i u Ministerstva financí.

Úhrada neinvestičních nákladů základních škol představuje ročně 800 tis. Kč.

Od roku 2001 splácíme půjčky včetně úroků v souhrnné výši 1,9 mil. Kč. Jedná se o úvěry na stavbu II. etapa obnovy komunikací ve výši 6 mil. Kč s úrokem do 8 % a o bezúročnou půjčku na stavbu výměny výtlačného vodovodního řadu ve výši 3,8 mil. Kč. Bez tohoto způsobu financování by obec uvedené stavby nemohla realizovat.

Hospodaření obce s pomocí dalších úvěrů je na přechodnou dobu znemožněno zákonným ustanovením o 15 % dluhové službě, tj., že veškeré splátky nesmějí přesahovat 15 % celkových příjmů předchozího roku. V současné době dosahuje dluhová služba obce výše 19 %.

Z hodnocení finančních možností obce v tomto volebním období je naprosto zřejmé, že legislativním zásahem (zrušení okresních úřadů a uplatnění nového zákona o určení daní) uprostřed volebního období došlo k narušení plynulosti financování s následkem zpomalení programu rozvoje obce.

Podle dostupných informací se připravují podstatné legislativní změny, které by hlavní příjmy zejména malých obcí od roku 2003 nezlepšily.

VÝSTAVBA

Nejvíce finančních prostředků z rozpočtu obce bylo použito na pokračování výstavby inženýrských sítí převážně ve stávající bytové zástavbě a na obnovu místních komunikací.

Z roku 1998 přecházela náročná stavba výtlačného vodovodního řadu a přeložka části zásobního řadu. Na tuto stavbu navazovala další rozsáhlá rekonstrukce místních komunikací, která pokračuje i v roce 2002.

Po přívalových deštích v roce 2000 bylo nutné vyčistit vodoteče a opravit polní cestu vedoucí ze silnice mezi Včelnou a Rožnovem k Roudnému. Tato cesta se tak stala pohodlnou zkratkou pro osobní automobily.

Další finanční prostředky si vyžádaly opravy a výměny uzávěrů vodovodních řadů, rekonstrukce rozvodů vody v budově MŠ a řada dalších drobných oprav.

Za účasti vlastníků stavebních pozemků byla v ulici Luční dokončena pokládka inženýrských sítí. Stejným způsobem se realizuje budování základní technické vybavenosti pro část bytové zástavby v nové lokalitě schválené územním plánem obce.

NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA

Výstavba nových rodinných domků byla realizována výhradně na soukromých pozemcích ve stávající zástavbě a v nových lokalitách v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Jde o jedno a dvougenerační rodinné domky. Investory těchto domků jsou fyzické osoby, vlastníci stavebních pozemků.

Od 1.1.1999 do 30.6.2002 bylo stavebním úřadem vydáno 19 povolení pro stavbu rodinného domku a 11 kolaudačních rozhodnutí pro stavby započaté před rokem 1999.

Rychlejšímu nárůstu nové bytové výstavby brání řada překážek např. velká roztříštěnost pozemků, řada ochranných pásem a finanční náročnost na budování infrastruktury v lokalitách určených směrným územním plánem pro zástavbu rodinnými domky.

Letošní záplavy a deště si vynutily rozhodnutí zastupitelstva, na základě kterého bude provedena změna územního plánu s důrazem na řešení vodohospodářských sítí.

VEŘEJNÝ POŘÁDEK

Na Obecní úřad bylo každoročně podáváno několik stížností a upozornění převážně na porušování vyhlášek obce, na nevhodné sousedské vztahy a projevy vandalismu.

Nejčastěji dochází k porušování vyhlášky o odpadech, zakládání nedovolených skládek a lhostejnost některých spoluobčanů k prostředí, ve kterém žijeme. Za zmínku stojí připomenout některým řidičům, že nedodržování předepsané rychlosti a pravidla o přednosti vozidel přijíždějících zprava na místních komunikacích je nezodpovědné.

Přestupky proti vyhláškám obce byly postupovány přestupkové komisi Magistrátu města Č. Budějovice, která v přenesené působnosti přestupky pro naši obec řeší. Sousedské neshody se v převážné většině dařilo vyřešit při místním šetření vzájemnou dohodou. Obvodní oddělení policie ČR v Boršově nad Vltavou řešilo několik případů vloupání, výtržnictví, poškozování cizí věci a přestupky v silniční dopravě.

Pavel Rožboud, starosta obce


Ze zasedání obecního zastuptelstva

V pondělí 14.10. se konalo poslední zasedání zastupitelstva obce v tomto volebním období. Zastupitelé se zabývali hospodařením obce, schválili rozpočtovou změnu, kterou se navýšily příjmy i výdaje o 1.137.000 Kč.

Pro zabezpečení dopravní obslužnosti v roce 2003 byl schválen rozsah přepravy linky č. 7 MHD. Jízdní řády na rok 2003 budou s časovými změnami proti roku 2002. Počty spojů v pracovní dny zůstanou zachovány, k posílení dojde mezi 12. a 13. hodinou (školní autobus). K výraznému omezení počtu spojů dojde o sobotách a nedělích. Prázdninový jízdní řád bude platit v době všech zákonem vyhlašovaných prázdnin v průběhu celého roku. V roce 2003 doplatí obec ze svého rozpočtu na MHD 938 tis Kč. (Za rok 2002 - 1.115 tis. Kč).

OZ se dále zabývalo postupem prací na stavbách v obci, přípravou komunálních voleb a povinnostmi vyplývajícími z reformy veřejné správy.


Poplachová siréna na obecním úřadě

Počátkem října 2002 byla na budově obecního úřadu instalována siréna jednotného systému varování a vyrozumění.

Na základě vyhlášky Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva č. 380/2002 Sb. bude ověřována provozuschopnost tohoto akustického zařízení každou první středu v měsíci ve 12,00 hodin.


Veřejná finanční sbírka Povodně 2002

Ve dnech 3. až 30. září pořádala obec veřejnou sbírku pro obec Plav postiženou povodněmi. Sbírka vynesla 91.000 Kč, k nimž obecní zastupitelstvo přidalo z rozpočtu obce 9.000 Kč k dorovnání částky do 100.000 Kč, které byly poukázány na povodňové konto obce Plav.

Výnos této sbírky byl až neočekávaně vysoký. Všem, kdo přispěli, děkují pořadatel a především postižení v obci Plav.


Kulturní akce do konce roku

 • 15.11. - Horečka páteční noci
 • 19.11. - Změněný termín zájezdu do termálních lázní Bad Füssing v SRN
 • 23.11. - Předvánoční jarmark v Kulturním domě
 • 11.12. - Slavnostní rozsvícení vánočního stromu u parkoviště "U Kaštanu"
 • 16.12. - Od 17,30 v KD divadelní představení pro děti spojené s mikulášskou nadílkou
 • 14.12. - Setkání představitelů obce se seniory

Volby do zastupitelstva obce

Volby do zastupitelstva obce se budou konat v pátek 1.11.2002 a v sobotu 2.11.2002.

Počet zastupitelů pro naši obec byl stanoven na 9.

Volební místností bude Kulturní dům, tř.5.května 34.

Rozhodnutím Magistrátu města Č. Budějovice jako registračního úřadu byly pro volby do obecního zastupitelstva obce Včelná zaregistrovány tyto volební strany:

 • Sdružení nezávislých kandidátů Včelná
 • Občanská demokratická strana
 • Komunistická strana Čech a Moravy

Pořadí volebních stran na hlasovacím lístku určí registrační úřad losem.

Podle seznamu zpracovaného ČSÚ ze dne 25.9.2002 kandidují za jednotlivé volební strany tito kandidáti:


Za Sdružení nezávislých kandidátů Včelná:

 1. Pavel Rožboud
 2. Mgr. Vlasta Braumová
 3. Petr Průša
 4. Jana Petrová
 5. Ing. Karel Pokorný
 6. Zdeněk Petr
 7. Naděžda Háková
 8. Bohumil Dejdar
 9. Jan Voráček

Za Občanskou demokratickou stranu:

 1. Zdeněk Mikšovský
 2. Ing. Jarmila Mandžuková
 3. Václav Marhoun
 4. Jiřina Vinická
 5. Josef Hájek
 6. Milan Babor
 7. Václav Bílek
 8. Oldřich Skupník
 9. Josef Pakosta

Za Komunistickou stranu Čech a Moravy:

 1. Josef Hanetšleger
 2. Miroslav Nováček
 3. Rudolf Grmela
 4. Věra Klomfarová
 5. František Sklář
 6. Stanislav Policar
 7. František Kalamár
 8. Bohumila Koudelková
 9. Jan Loberšíner

Doručování lístků bude zahájeno 26.10.2002. Doručování nebude prováděno proti podpisu příjemce, ale do poštovních schránek rodinných domů. V případě, že vám nebudou hlasovací lístky z jakéhokoli důvodu doručeny do 29.10., oznamte tuto skutečnost obecnímu úřadu na tel. č. 387 250 223 nebo 602 469 702. Spolu s hlasovacími lístky obdrží voliči letáček s informacemi o způsobu provedení hlasování ve volební místnosti.

V případě poškození, znehodnocení nebo ztráty hlasovacích lístků může volič požádat o vydání nového hlasovacího lístku okrskovou volební komisi přímo ve volební místnosti před provedením hlasování v den voleb.

Voliči, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit k hlasování do volební místnosti, mohou požádat volební komisi o návštěvu s přenosnou volební schránkou v místě svého bydliště. Žádost o návštěvu oznamte obecnímu úřadu přede dnem voleb nebo volební komisi ve volební místnosti v době voleb. Telefon na volební komisi v době voleb: 387 250 593.


Horečka páteční noci 3.
Taneční zábava v KD Včelná

15. listopadu 2002 od 19:00 hod.

CO VÁS ČEKÁ:

 • hudbu 50. - 90. let zahraje kapela INKOGNITO
 • doprovodný program (například vystoupí pan Luboš Hrdlička,
 • jeden ze zakladatelů známé skupiny Nezmaři)
 • soutěž o ceny
 • tombola

Vstupné: 75,- Kč. Vstupenky v prodeji od 21. října 2002 ve Včelné (hostinec U Petrů - denně od 11:00 do 22:00). Vstupenky je lepší zakoupit předem.

Kontakt: 606 273 121

Všichni, kteří se chtějí příjemně pobavit, jsou vítáni!


Výuka němčiny a angličtiny

 • Pro žáky základních škol, začátečníky a mírně pokročilé
 • Možnost přípravy na přijímací zk. na střední školu. Také se lze domluvit na individuální výuce dle Vašich požadavků. V případě němčiny probíhá kurz přímo v obci. Seriózní přístup.
 • Zvýhodněné ceny: pro skupinku 2 osoby (max. 4) 80,- Kč a pro jednotlivce 100,- Kč. Sazba je vždy na osobu za 60 minut + 10 minut ZDARMA (70minutový kurz 1krát týdně, začátek v listopadu 2002).

TELEFON: Němčina - 606 137 077, 387 250 635 • Angličina - 606 273 121


Dovětek starosty

Tento letáček je posledním v tomto volebním období.

Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych poděkoval všem zastupitelům, členům výborů a komisí obce za vykonanou práci v tomto volebním období, které bylo poznamenáno nejen přírodní katastrofou, ale také zahájením reformy veřejné správy, která s sebou nese obrovské množství legislativních změn, přenos kompetencí a nově upravuje výkon státní správy a samosprávy.

Děkuji pracovníkům obecního úřadu, podnikatelům a živnostníkům působícím v obci a Vám všem, vážení spoluobčané za pochopení, spolupráci a cenné náměty pro zlepšení života v obci.

Pavel Rožboud, starosta obce


Tištěná verze distribuována dne 17.10.2002
Elektronická verze vyvěšena dne 17.10.2002