Vytisknout tuto stránku

Obecní zpravodaj 12/2002

OBSAHZastupitelé obce a obecní úřad děkují všem spoluobčanům za podporu a spolupráci v roce 2002 a přejí radostné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a dobrou pohodu v roce 2003


Ze zasedání zastupitelstva konaného dne 16.12.

Přijetí rozpočtu na rok 2003 předcházelo schválení vyhlášky obce o poplatku rodičů dětí umístěných v Mateřské škole Včelná ("školné") a vyhlášky o místních poplatcích.

ŠKOLNÉ V MŠ

Výše poplatku rodičů za dítě umístěné v MŠ zůstává ve stejné výši 10,- Kč za den pobytu, nově je však osvobozeno od poplatku v daný den pobytu každé druhé a další dítě jednoho plátce.


Místní poplatky

Nová vyhláška o místních poplatcích ruší poplatek z ubytovací kapacity, který měl zcela minimální výtěžnost. Doufáme, že se tím ulehčí administrativa především drobných živnostníků - ubytovatelů v soukromí, kteří měli doposud povinnost registrace u obecního úřadu a čtvrtletního podávání přiznání k poplatku. Živnostníkům přejeme úspěch v jejich podnikání a možnost zkvalitnění nabízených služeb.

Z důvodů minimální výtěžnosti a aplikovatelnosti byl zrušen i poplatek ze vstupného.

S platností od 1.1.2003 vyhláška upravuje tyto místní poplatky:


POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Od roku 2003 se změní způsob vybírání úhrady za likvidaci odpadu. V souladu se změnou zákona o odpadech a o místních poplatcích je tento poplatek nově koncipován tzv. "na hlavu". Ve Včelné bude tento povinný roční poplatek činit 350 Kč na obyvatele.

Poplatníkem je:

 • každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
 • vlastník objektu určeného k individuální rekreaci, v němž není nikdo hlášen k trvalému pobytu (za rekreační objekt se platí 350 Kč ročně)

Úlevy a osvobození od poplatku:

 • Od poplatku je osvobozeno třetí a každé další dítě do 18 let bez vlastního příjmu žijící ve společné domácnosti.
 • Částečná úleva v poměrné výši se poskytne těm, kdo v obci prokazatelně nepobývají po dobu delší než 3 měsíce.

Poplatek je splatný do 31. března, u objektů určených k individuální rekreaci do 30. června běžného roku.

Za domácnost poplatek odvede společný zástupce a za rodinný nebo bytový dům jeho vlastník či správce.

Poplatníci jsou povinni uhradit poplatek sami bez vyzvání!

Složenky bude obec rozesílat pouze těm, kdo včas nezaplatili, přičemž může platebním výměrem poplatek zvýšit až o 50 %.

Poplatníkem je i cizí státní příslušník s trvalým (nikoli dočasným) pobytem na území ČR.

Obecní úřad nebude vydávat žádné známky k označování popelnic.

Příklady výpočtu výše poplatku:

Jednotlivec ... 350 Kč

Manželé ... 700 Kč

Rodiče s dítětem ... 1.050 Kč

Rodiče se dvěma dětmi ... 1.400 Kč

Rodiče se třemi a více dětmi ... 1.400 Kč

Společná domácnost se třemi dospělými a čtyřmi dětmi ... 1.750 Kč


POPLATEK ZE PSŮ

Oproti roku 2002 se výše poplatku nemění:

 • za prvního psa 100 Kč
 • za dalšího psa 150 Kč
 • důchodci, u nichž je důchod jediným zdrojem příjmu, platí polovic

Vyhláška zavádí možnost zvýšené úhrady o 250 Kč, resp. 500 Kč za psy, u nichž bude za minulé poplatkové období opakovaně zdokumentováno volné pobíhání mimo pozemek vlastníka (u důchodců zvýšení o 150 Kč).

Toto zvýšení úhrady vlastníka nezprošťuje možnosti stíhání za přestupek proti vyhlášce o udržování čistoty a ochraně životního prostředí v obci s možností uložení pokuty.

POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Poplatky za užívání veřejného prostranství jsou upraveny tak, aby motivovaly ke kratší době a menší ploše záboru veřejného prostranství stavebníky drobných staveb a rodinných domů.

Při záboru plochy do 10 m2 zaplatí stavebník povolené stavby 20,- Kč týdně, při větším záboru 30,- Kč týdně.

POPLATEK ZA PROVOZ VÝHERNÍCH HRACÍCH PŘÍSTROJŮ

Plátcem jsou provozovatelé VHP v obci. Výše poplatku se oproti loňsku nezměnila. Celkový příjem obce z VHP činí přes 200 tis. Kč ročně.


Úhrada poplatků

Poplatky ze psů a za komunální odpad můžete uhradit jedním bankovním převodem za celou domácnost na účet obce u ČSOB č.ú. 127 385 614 / 0300 s uvedením vašeho rodného čísla jako variabilního symbolu.

Pokud neplatíte poplatky za celý dům, oznamte obecnímu úřadu jména osob, za které poplatek platíte, a to písemně, faxem, e-mailem či telefonicky (i na záznamník).

Hotovostní úhradu je možno provést na OÚ v úřední dny: PO + ST: 7,30-12 a 13-17 hodin.

Pracovníci OÚ se vám však budou dle potřeby věnovat i v jiných dnech.


K ekonomice odpadového hospodářství

 V roce 2002
Náklady obce na sběr netříděného odpadu činily .........452.235 Kč
Náklady obce na sběr tříděného odpadu činily ...........117.658 Kč
Obec tedy celkem vynaložila na odpadové hospodářství ...570.000 Kč
Za známky na popelnici bylo od občanů vybráno ..........382.000 Kč
Rozdíl hrazený z rozpočtu obce .........................188.000 Kč

Předpoklad roku 2003
Výdaje na sběr a svoz komunálního odpadu ...............638.000 Kč
Příjmy z poplatku 350 Kč na osobu ......................510.000 Kč
Rozdíl hrazený z rozpočtu obce .........................128.000 Kč

K rozpočtu obce na rok 2003

Při sestavování rozpočtu na rok 2003 nebylo možné počítat s výraznou "rezervou" prostředků na účtě vykazovanou vždy k 31.12. jako výsledek hospodaření běžného roku.

Předpokládaný výsledek hospodaření roku 2002 ve výši cca 1 mil. Kč je rezervou pro krytí finančních povinností v prvních měsících nového roku.

Rozpočet na rok 2003 počítá s příjmy ve výši 9.420.000 Kč. Tyto příjmy lze navyšovat pouze případným prodejem majetku či získáním nenárokových dotací.

K předpokládaným výdajům ve výši 8.041.000 Kč je nutné přičíst dlouhodobé závazky obce ve výši 1.523.000 Kč, jako jsou splátky přijatých půjček.

Rozdíl celkových příjmů a výdajů ve výši -144.000 Kč je kryt z výše uvedených prostředků na účtě obce.

Podrobné tabulky rozpočtu na rok 2003 jsou zveřejněny ve vývěsních skříních obecního úřadu.


Zprávy z mateřské školy

Ředitelka MŠ děkuje za sponzorské dary pro školu: paní Pražákové, manželům Hromadovým za pohoštění pro děti, manželům Jaukerovým za barvy, panu Kekrtovi za opravu kláves a panu Mrzenovi za videonahrávku.

Kolektiv MŠ přeje všem spoluobčanům pěkné a klidné vánoční svátky a hodně pohody v novém roce.


Stavby v obci

V těchto dnech probíhá předání dokončené stavby III. etapa obnovy místních komunikací ulice V Sídlišti a části ulic Husova a Dlouhá.

Všem spoluobčanům dotčeným touto stavbou děkujeme za trpělivost a omlouváme se za nedodržení termínu dokončení této stavby, které bylo způsobeno jednak nepříznivým počasím a jednak nízkým pracovním nasazením pracovníků dodavatelské firmy a dle našeho názoru neprofesionální organizací ze strany dodavatele firmy UNIKO, s.r.o., Č. Budějovice.

Děkuji touto cestou panu ing. Janu Pučeglovi, který jako technický dozor investora věnoval této stavbě velké úsilí při téměř každodenních kontrolách a nesčetných připomínkových jednáních vůči dodavateli.

Pro letošní rok plánovaná úprava parkoviště před restaurací U Kaštanu byla na žádost dodavatele z kapacitních důvodů přeložena na jarní měsíce roku 2003. Dodávka těchto úprav byla sjednána s firmou Stavby silnic a železnic, a.s., Č. Budějovice.

Pavel Rožboud, starosta obce


Dosud nahlášené plesy v KD Včelná

 • 18.1. sobota - Ples ODS
 • 25.1. sobota - Obecní ples
 • 15.2. sobota - Ples obcí Baráčníků
 • 22.2. sobota - Bál dobrých srdcí
 • 1.3. sobota - Ples Sportovního klubu
 • 7.3. pátek - Ples firmy Bratří Zátkové
 • 23.3. neděle - Dětský karneval

Tříkrálová sbírka 2003

Sdělení farní charity Boršov nad Vltavou:

Již třetím rokem bude po celém území České republiky probíhat Tříkrálová sbírka organizovaná Sdružením Česká katolická charita (SČKCH).

Ve farnosti Boršov n. Vlt. proběhne letos sbírka jinou formou. Všechny domácnosti dostanou od 3. do 8.1.2003 složenku, jejímž prostřednictvím budou občané moci svůj dar zasílat na sbírkové konto SČKCH u České spořitelny.

Přesto, že Tříkrálová sbírka 2002 vynesla po sečtení obsahu kasiček a prostředků ze složenek více než 30 mil. Kč a přes další desítky milionů korun darů na různá účelová konta SČKCH během roku, dosáhla sbírka na povodňové konto po ničivých povodních v srpnu do současné doby téměř hodnoty 200 mil. korun, nepočítaje další desítky milionů ve věcných darech. V posledním zpravodaji SČKCH před dvěma měsíci jsem informoval o stavu Povodňového konta - kdy bylo podstatně nižší. To svědčí o důvěře občanů v SČKCH. Občané vidí, jak SČKCH odpovědně hospodaří s dary, jak je přiděluje potřebným a jak kontroluje jejich účelné využití. Příspěvky jsou dávány po částech na konkrétní předměty či práce. Řada postižených povodněmi navíc nalezla útočiště v desítkách charitních zařízeních SČKCH - zejména nyní v zimě. A právě zima ukáže zda se budou moci tito lidé vrátit do svých domovů, či zda bude mít cenu domy opravovat. Po zimě bude potřeba finančních prostředků ještě větší - začne se budovat, opravovat a rekonstruovat především byty a rodinné domky. Uvedená čísla ukazují, že dokážeme být solidární.

Prosíme Vás jménem postižených povodněmi a potřebných v sociální nouzi o poskytnutí darů prostřednictvím složenky, jež obdržíte. Pocit, že jste pomohli strádajícímu dítěti, osamělé mamince s dětmi či starému již nemohoucímu člověku, kteří přišli o střechu nad hlavou, bude pro Vás darem nad jiné.

Děkujeme jménem potřebných a přejeme pokojné a radostné Vánoce a požehnaný nový rok 2003 v plném zdraví.


Malé ohlédnutí - Horečka páteční noci 3.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem návštěvníkům, kteří v pátek 15. listopadu již potřetí dokázali, že se zde ve Včelné může bez problému bavit hned několik generací najednou. Důkazem byl plný sál lidí od začátku až do konce, kdy se mnozí hosté při tanci značně zapotili, a to za doprovodu kapely INKOGNITO, která z velké části hrála českou hudbu zejména osmdesátých let. Bylo příjemné vidět, že tolerance mezi generacemi stále existuje. Zájem ze strany veřejnosti nás velmi těší, ale též zavazuje. Také příště bude vítán každý, kdo se chce vesele a zároveň neagresivně pobavit na domácí půdě.

Závěrem všem přejeme spokojené prožití vánočních svátků, v novém roce pak co nejméně lidské zloby a především hodně tolerance a zdraví!

Za organizační tým Olina Turinská a Jirka Vávra


Oznámení prodejny Centrum

Otevírací doba o svátcích:

23. pondělí 7 - 18 hod.    28. sobota  7 - 11
24. úterý  7 - 11      29. neděle  8 - 11
25. středa  Zavřeno      30. pondělí 7 - 18
26. čtvrtek Zavřeno      31. úterý  7 - 11
27. pátek  7 - 18      1.1.středa  Zavřeno

Přejeme všem zákazníkům klidné prožití svátků vánočních a vše nejlepší do nového roku


Tištěná verze distribuována dne 19.12.2002
Elektronická verze vyvěšena dne 19.12.2002