Vytisknout tuto stránku

Obecní zpravodaj 1/2003

OBSAH


Ze zasedání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce na svém zasedání konaném dne 13.1.2003 vzalo na vědomí předběžné výsledky hospodaření za rok 2002.

Celkové příjmy byly překročeny o 678 tis. Kč. Naproti tomu celkové výdaje překročeny nebyly. Konečným výsledkem hospodaření se bude zastupitelstvo zabývat na příštím zasedání.

INVENTARIZACE

Zastupitelé schválili zprávu o inventarizaci majetku obce. Celková hodnota majetku obce k 31.12.2002 dosahuje částky 85,9 mil. Kč. K 31.12.2001 to bylo 84,9 mil. Kč. Hodnota nedokončených investic činila 3,5 mil. Kč.

VODNÉ

Cena vodného pro rok 2003 zůstává stejná jako v roce 2002, a to 23,06 Kč. Cena stočného se proti roku 2002 zvyšuje o 0,96 Kč na 13,29 Kč. Důvodem je navýšení úhrady za čištění na čistírně odpadních vod. Celkem budeme platit za vodné a stočné 36,35 Kč (všechny ceny včetně 5% DPH).

STAVBA III. ETAPA OBNOVY KOMUNIKACÍ

Ke konečnému předání a převzetí této stavby došlo teprve 19.1.2003. Z důvodů již dříve zmiňovaných nedostatků při provádění stavebních prací poskytla dodavatelská firma UNIKO Č. Budějovice slevu z hodnoty díla ve výši 105 tis. Kč.


Změna územního plánu obce - pozvánka na veřejné projednání

Jak jsme již informovali, probíhají práce na změně ÚP s důrazem na řešení odtokových poměrů zejména povrchových vod. Tato změna se týká k.ú. Včelná a části k.ú. Boršov nad Vltavou. Vedle řešení těchto problémů jsou vzneseny požadavky na změnu využití lokalit určených pro občanskou vybavenost a pro drobné podnikání.

Zároveň by měla být z územního plánu vypuštěna trasa vedení komunikace ze silnice vedoucí do areálu ČEPRO pod železniční trať ČB - Horní Dvořiště do k.ú. Boršov s napojením na silnici I. třídy mezi Včelnou a Boršovem. Budování tohoto podjezdu pod železniční trať není podloženo ani výhledovou dopravní potřebností, není zahrnuto do žádného projektu či generelu dopravy v širších vztazích a není ani podloženo ekonomickými možnostmi obce.

Připravovaná trasa budoucí rychlostní komunikace Č. Budějovice - Horní Dvořiště je vedena mezi obcí Včelná a Roudné a napojení obce propojovací komunikací vedenou mezi obcí Včelná a Rožnovem.

První veřejné projednání navrhovaných změn ÚP se bude konat 10. února 2003 od 9,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Pozvánka na toto projednání je zveřejněna ve vývěsních skříňkách obecního úřadu.


Zimní údržba komunikací

Tak jako v předchozích letech má obec pro potřeby zimní údržby komunikací jeden traktor se závěsnou radlicí a vhodný posypový materiál.

Začátkem letošního roku byl pro potřeby zimní údržby pořízen nosný sypač pro rychlejší provádění posypů zledovatělých vozovek.

Práce provádí tři pracovníci civilní služby a podle potřeby jeden "brigádník", případně starosta obce.

Velkou překážkou při odstraňování sněhu z některých ulic (např. Husova, Lesní, Lesní kolonie) jsou bezohledně zaparkovaná motorová vozidla, v některých případech současně po obou stranách ulice.

Místy, kde nebude možné z uvedených důvodů zimní údržbu bezpečně provádět (je třeba počítat s tím, že radlice za traktorem "vlaje" + 15 cm), může osádka traktoru odmítnout průjezd.


Reforma veřejné správy

K 31.12.2002 ukončily svou činnost okresní úřady. Od 1.1.2003 převzaly některé kompetence krajské úřady a tzv. obce III. stupně. Pro naši obec je to Statutární město České Budějovice, jeho příslušné odbory a úřady. Detailní stanovení kompetencí se stále upřesňuje.

Umístění jednotlivých úřadů s výkonem státní správy je zveřejňováno v denním tisku.

Vzhledem k tomu, že město České Budějovice i dosud vykonávalo pro naši obec v přenesené působnosti v řadě oblastí výkon státní správy, k velkým změnám nedochází.

Je však třeba upozornit, že byly zrušeny okresní úřady, ale nebyly zrušeny okresy jako územní celky. Některé instituce s působností na území okresu a detašovaná pracoviště ministerstev zůstávají.

Přesnější informace o skutečné podobě současné veřejné správy se nám nepodařilo získat. Doufejme, že tento stav nebude trvat dlouho a že vám budeme moci podat přesnější informace v co nejkratší době.


Odvoz odpadů

Obci Včelná bylo 10.1.2003 oznámeno, že firma van Gansewinkel sídlící v Boršově nad Vltavou končí svou činnost a že tuto firmu přebírá společnost A.S.A. České Budějovice.

Firma van Gansewinkel přinesla do obce počátky třídění komunálního odpadu, vždy vyhověla našim požadavkům při plnění povinností vyplývajících ze zákona o odpadech. Dovolte mi, abych všem pracovníkům firmy van Gansewinkel poděkoval za dobrou spolupráci.

Do doby konečného předání firmy bude dosavadní způsob svozu a likvidace odpadů včetně třídění PET lahví, papíru a skla nezměněn. Zatím zůstává i svozovým dnem pátek.

Další jednání mezi společností A.S.A. České Budějovice a obcí Včelná, která upřesní vzájemné vztahy, a případné změny ve způsobu svozu, třídění a likvidace odpadů v obci budou teprve probíhat. Ze strany obce bude snaha dohodnout co nejlepší podmínky k naplnění současných potřeb obce v odpadovém hospodářství.

Po uzavření těchto jednání vás budeme podrobně informovat o všech případných změnách či nových způsobech nakládání s odpady.

Právnické osoby a fyzické osoby podnikající budou jako dosud uzavírat smlouvy na likvidaci odpadů přímo s provozovatelskou firmou.

UPOZORNĚNÍ

Někteří vlastníci (uživatelé) motorových vozidel parkují v ulicích v rozporu s příslušnou vyhláškou o silniční dopravě. Nevhodné parkování mnohdy současně po obou stranách ulice brání bezpečnému průjezdu svozových vozidel odpadů, jakož i prohrnování sněhu v ulicích a provádění jejich údržby.

Upozorňujeme, že trvalé parkování vozidel na ulicích je nepřípustné a stání nákladních automobilů je v celé obci upraveno dopravní značkou "zákaz stání nákladních automobilů".


Kronika obce Včelná

Začátkem tohoto roku se dokončovaly poslední úpravy na nově vznikajícím, již 9. dílu naší kroniky. Zaznamenány byly roky 2000, 2001 a 2002. Kopii této části kroniky si bude možno vypůjčit v obecní knihovně. V blízké době se objeví i na internetu prostřednictvím stránek www.vcelna.cz.

Rád bych také připomněl, že je možné přinést na obecní úřad písemné příspěvky, které nebudou veřejně publikovány (pokud je kronikář nezapracuje do samotného textu kroniky), ale uloženy v obecním archivu.

Jiří Vávra, kronikář


Termíny plesů v Kulturním domě

  • 25.1. sobota - Obecní ples
  • 15.2. sobota - Ples obcí Baráčníků
  • 22.2. sobota - Bál dobrých srdcí
  • 1.3. sobota - Ples Sportovního klubu
  • 7.3. pátek - Ples firmy Bratří Zátkové
  • 23.3. neděle - Dětský karneval

PENSION VICTORIA oznamuje,

že od ledna 2003 zavádí 12° pivo PRAZDROJ PLZEŇ čepované i lahvové.

Dále zajišťujeme svatební hostiny, přátelské a rodinné oslavy do 28 osob.


Nové kadeřnictví

Anna Johaníková oznamuje otevření dámského - pánského kadeřnictví

V Sídlišti 353, Včelná, tel. 387 250 545


Oznámení Sportovního klubu Včelná

Oddíl sportu pro všechny SK Včelná provádí nábor dětí ve věku od 7 do 9 let se zaměřením na všeobecnou gymnastiku a lehká atletika.

Cvičení probíhá pondělí a středa od 16 do 17 hodin.


Inzerce:

Hledám slečnu nebo paní na občasné hlídání mého dvouletého syna - cca 2-3 dny v týdnu, 5-6 hodin denně. Kontakt: 723 777 712


Tištěná verze distribuována dne 21.1.2003
Elektronická verze vyvěšena dne 21.1.2003