Obecní zpravodaj 3/2003

OBSAH


Ze zasedání zastupitelstva obce

Hlavním bodem programu 6. zasedání zastupitelstva, které se konalo v pondělí 10.3., bylo schválení smlouvy s firmou A.S.A. Č. Budějovice, která převzala firmu van Gansewinkel zabývající se sběrem, tříděním a zneškodňováním komunálního odpadu, stanovení rozsahu změn doplňku územního plánu a obsazení místa pracovníka obce, který se bude starat o údržbu majetku a zařízení obce.

Uzavřená smlouva s firmou A.S.A. přináší některé změny ve způsobu provádění velkoobjemových sběrů odpadů a odvozu tříděných PET lahví. Finanční náklady na sběr, třídění a zneškodňování komunálního odpadu zůstávají ve stejné výši jako v roce 2002.

Svozovým dnem zůstává pátek, upozorňujeme však na včasné vystavení popelnice před dům, neboť firma najíždí do obce již před 7. hodinou ranní.

Podrobné informace s termíny jarních sběrů jsou zveřejněny prostřednictvím samostatného letáčku pouze v tištěné verzi.

Při veřejném projednání změny územního plánu byly předloženy požadavky na zařazení dalších změn. Zastupitelstvo schválilo zařazení požadavku na využití dalších pozemků pro bytovou výstavbu, využití pozemků pod železniční tratí H. Dvořiště - Č. Budějovice pro smíšenou výstavbu (byty + drobné podnikání) namísto dosud pouze pro podnikání, zařazení místní komunikace na hranici k.ú. Včelná a k.ú. Č. Budějovice, která bude sloužit jak pro využití pozemků v k.ú. Č. Budějovice, tak i v k.ú. Včelná.

Naproti tomu zastupitelstvo neschválilo zařazení úplného vypuštění plochy určené pro občanskou vybavenost. Tyto plochy však budou v návrhu podstatně zmenšeny.

Naléhavá potřeba zlepšení péče o obecní majetek, budovy, místní komunikace, veřejnou zeleň a ostatní zařízení přiměla zastupitele k rozhodnutí o vytvoření stálého pracovního místa "údržbáře" majetku obce. Dosud byly udržovací práce prováděny jedním pracovníkem seniorem a třemi mládenci ve výkonu civilní služby.

O toto místo projevili zájem tři zájemci. Zastupitelstvo schválilo (doporučilo) přijmout na toto místo pana Josefa Hanetšlegera, nar. 1966, ze Včelné.

Stručný výčet nemovitého majetku obce:

BUDOVY:

 • Obecní úřad čp. 212
 • Kulturní dům čp. 34
 • Mateřská škola čp. 422
 • Hasičská zbrojnice čp. 26
 • Dům služeb čp. 35 a přilehlé pozemky.

MÍSTNÍ KOMUNIKACE:

 • 6,3 km zpevněných komunikací
 • 2,5 km nezpevněných komunikací
 • otevřené stoky, propustky cca 3,0 km
 • drobné sportovní plochy cca 2.000 m2

VEŘEJNÁ ZELEŇ:

 • cca 18.000 m2
 • další neobdělávané pozemky cca 16.000 m2

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:

 • 220 sadových svítidel
 • 58 výložníkových svítidel

VEŘEJNÝ ROZHLAS - rozvody

POMNÍKY A DALŠÍ DROBNÁ ZAŘÍZENÍ

Pro kvalitnější údržbu zpevněných komunikací zakoupí obec závěsný zametací stroj za traktor. Sjednaná dodací lhůta je do konce měsíce března.

Po skončení nabídkového řízení na dodavatele střešní krytiny bude zahájena nutná oprava střechy budovy mateřské školy.

V pondělí 17.3. byla zahájena úprava parkoviště před restaurací "U Kaštanu". Úpravou dojde k vytýčení parkovacích míst pro osobní automobily a zároveň bude provedeno vodorovné vyznačení zákazu stání v křižovatce s ulicí Nádražní.

Vyznačení parkovacích míst bude také provedeno na novém parkovišti v ulici V Sídlišti s osazením dopravní značky "Parkoviště" s dodatkovou tabulkou "2,5 t".


Výstavba řadových domů v k.ú. Boršov - lokalita pod Včelnou

Tato rozsáhlá stavba přináší řadu omezení ve svém okolí. Na základě připomínek občanů a zjištění pracovníků obecního úřadu byla vyvolána jednání s investorem stavby řadových domů firmou Jan Trapl, investorem doprovodných staveb kabelového vedení a nové trafostanice JČE a.s. a firmou SETERM a.s. Č. Budějovice. Cílem jednání bylo zmírnění nadměrného obtěžování okolí při provádění stavebních prací.

Firma Jan Trapl přislíbila, že v týdnu od 17.3. vybuduje provizorní parkoviště pro obslužná vozidla stavby mimo komunikaci tř.5.května a bude provádět pravidelné čištění komunikace a neumožní užívání ulice Hraniční pro nájezd vozidel ke stavbě řadových domů.

Firma SETERM a.s., která prováděla kabelové propojení na konci ulice Hraniční, uvede dotčené pozemky do původního stavu. Přebytečná zemina, výkopek, bude odvezena.

Firma SETERM dále provede opravu stavbou poškozené kanalizace na tř.5.května, dotčené pozemky včetně zastávky MHD uvede do původního stavu v co nejkratší době.

Případné škody způsobené prováděním stavebních prací je nutné řešit přímo s dodavatelem nebo prostřednictvím příslušného stavebního úřadu. Povinnost odstraňování takových škod je zakotveno v rozhodnutí o povolení stavby.

Řešení dopravních přestupků (nedovolené parkování) přísluší Policii ČR.


Chovatelům psů

O problematice chovu psů jsme se zmiňovali již několikrát. Vážíme si všech ukázněných chovatelů, kterých je v obci většina.

Přesto si dovoluji znovu připomenout, výtky vlastníků nemovitostí, kteří se vedle svého pozemku starají také o přilehlé trávníky k obrubníku komunikace. Tyto plochy jsou často posety psími výkaly.

Při vycházkách se psy buďte prosím ohleduplní ke spoluobčanům, kteří dbají o své okolí a voďte své svěřence do míst, kde nebudete ničím obtěžovat, případně, tak jako v jiných místech, zařiďte odstranění takové hromádky.

Děkuji

Pavel Rožboud, starosta


Zprávy z mateřské školy

Ředitelka školy upozorňuje na ukončení zápisu dětí do MŠ na školní rok 2003-2004. Zájemci, kteří se ještě nepřihlásili, tak mohou učinit ještě do konce měsíce března a přihlášku si vyzvednout v MŠ.

Mateřská škola děkuje za sponzorské dary manželům Jaukerovým, paní Pražákové, paní Flachsové, paní Matouškové, paní Jechové a panu Hanetšlegerovi.

15. dubna od 8 hodin bude v mateřské škole fotografování dětí ke Dni matek. Kdo má zájem může přijít.


Zájezd do termálních lázní Bad Füssing

Upozorňujeme, že na zájezd dne 29.3. inzerovaný v minulém letáčku jsou ještě volná místa. Cena 510 Kč, odjezd v 6,30 hodin od Kalkušů.


Dětský karneval

V neděli 23. března od 14 hodin se v Kulturním domě Včelná koná Dětský karneval.

Na programu soutěže, tombola, možnost občerstvení. Již tradičně uvádí Vojta Vít. Děti vstup zdarma, dospělí vstupné dobrovolné.


Jarní jihočeská zábava - aneb Poslední ples sezóny

Kulturní dům Včelná

29. březen (sobota) 2003 - od 19:30 do 2:30 hod.

K tanci i poslechu bude hrát jihočeská dechová kapela KAMEŇÁCI.

Tato kapela čítá 5 muzikantů, z toho 3 zároveň působí v Budvarce. Kameňáci si již jméno vytvořili nejen po celé České republice, ale i po Evropě (Rakousko, Německo, Řecko, Španělsko, ...). Na zábavě zazní jak známé dechovky, tak i oblíbené písně minulých desetiletí. To vše v jedinečném podání Kameňáků!

 • Doprovodný program - předtančení, soutěž, a jiná překvapení
 • Cena vstupenky: 90,- Kč (Ve výši vstupného se odráží nejen vzniklé náklady, ale i fakt, že zábava není pořádána žádným spolkem či sdružením.)
 • Prodej vstupenek bude zahájen 25. února 2003 v místním hostinci U Petrů (denně 11 - 22 hod.). Místa v sále si můžete vybrat přímo v hostinci. Další informace na tel. 606 273 121.

Všichni jste srdečně zváni!


Nabídka pronájmu prostor

Prodejna CENTRUM ve Witthanově ulici nabízí k pronájmu prostory bývalé masny: 50 m2 + příslušenství. Další informace na tel. 387 250 213.


K třídění a likvidaci odpadů

PAPÍR, SKLO

V obci jsou umístěny kontejnery na třídění papíru a skla na těchto místech:

U restaurace U Kaštanu • před prodejnou CENTRUM • na konci ulice Witthanova • na křižovatce ulic Lesní kolonie a Nová • U Čtyř chalup.

Kontejnery jsou určeny na odkládání tříděného papíru, novin, tiskovin, čistého obalového papíru, a na skleněné obaly (lahve).

Kontejnery na sklo budou vyváženy 1 × za měsíc, na papír 2 × za měsíc.

PET LAHVE

PET lahve budou i nadále odváženy v igelitových pytlích.

Zcela naplněný pytel sešlápnutými a zavíčkovanými lahvemi zavažte a vystavte k popelnicím vždy poslední pátek v měsíci.

Upozornění:

Od února 2003 se pytle nevracejí a odvážejí se spolu s lahvemi.

Nové pytle obdržíte zdarma v kanceláři obecního úřadu.

HROMADNÉ SBĚRY

Pro odkládání kovového odpadu, velkoobjemových a nebezpečných odpadů budou organizovány 2× do roka hromadné sběry s tím, že tento odpad již nebude možné shromažďovat před domy, ale k jeho odkládání budou v předem určený den umístěny v obci kontejnery s obsluhou.

Pro odkládání kompostovatelného odpadu bude též 2 × za rok přistaven velkoobjemový kontejner na předem určeném místě.

OZNAČENÍ POPELNIC

Na popelnice byly některým občanům vydány samolepky firmy A.S.A. Jejich vylepení není podmínkou. Doporučujeme však označit popelnici číslem popisným.

PODNIKATELÉ A ODPADY

Podnikatelské právnické a fyzické osoby, které jsou producentem odpadů, uzavírají s firmou A.S.A. samostatnou smlouvu o způsobu likvidace odpadů.

Obec si může od těchto podnikatelů v souladu s platnou vyhláškou vyžádat doložení způsobu, jak s odpadem nakládají.

DALŠÍ SLUŽBY

Kontejnery na sutě či jiný objemný odpad si můžete objednat u firmy A.S.A., Krajinská 10, České Budějovice, na tel. 387 318 710, 602 433 202, fax 387 318 709.

Typické ceny u kontejneru 7 m3: doprava na skládku v Lišově 25 Kč/km, manipulace 210 Kč, suť směsná 667 Kč/t, cihly 457 Kč/t, vícedenní pronájem kontejneru 52 Kč/den.


Tištěná verze distribuována dne 19.3.2003
Elektronická verze vyvěšena dne 18.3.2003