Obecní zpravodaj 4/2003

OBSAH


Ze zasedání zastupitelstva obce

ZO na svém zasedání konaném dne 14.4.2003 schválilo mimo jiné:

 • závěrečný účet obce za rok 2002 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2002
 • veřejnoprávní smlouvu mezi městem České Budějovice a obcí Včelná na výkon přestupkové komise, přičemž obec Včelná poskytne městu Č. Budějovice příspěvek ve výši 1.000 Kč za každý vyřízený přestupek
 • smlouvu o příspěvku uzavřenou mezi obcí Včelná a JVS Č. Budějovice, podle které JVS poskytne obci Včelná finanční příspěvek ve výši 400 tis. Kč na sanaci nádrže v Lesní kolonii a opravu erozí poškozené strouhy nad nádrží
 • provedení výměny střešní krytiny na budově čp. 26 - hasičské zbrojnici - firmou JANA Včelná
 • pojmenování nově vzniklé ulice na pozemku parc. č 529/6 a 529/22 "Větrná"

Poplatky ze psů a za komunální odpad

Upozorňujeme, že místní poplatky ze psů a za komunální odpad byly splatné do konce března. Děkujeme všem, kdo řádně a včas zaplatili. Ostatní učiňte tak neprodleně na účet obce Včelná či v hotovosti na obecním úřadě v pracovní době.


Hromadný sběr kompostovatelného odpadu

Kontejner na kompostovatelný odpad, jako listí, stařiny, odpad ze zahrádek, bude přistaven v zahradě Kulturního domu v Dlouhé ulici v týdnu 22. až 27. dubna. Provozní doba 13-18 hodin.


Kácení dřevin rostoucích mimo les

I když končí období vegetačního klidu, které je nejvhodnější dobou ke kácení dřevin, přinášíme informace o postupu občanů i obecního úřadu při žádosti a povolování kácení.

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydává ve správním řízení obecní úřad, pokud se nejedná o dřeviny či porosty podléhající zvláštním předpisům.

Tiskopisy žádostí jsou k vyzvednutí v kanceláři obecního úřadu.

Pro bližší informace vyjímáme některá ustanovení ze zákona ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a z vyhlášky Ministerstva životního prostředí ČR č. 395/92 Sb.:

§ 8 zákona - Povolení ke kácení dřevin

 1. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánů ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak, povolení lze vydat ze závažných důvodů pro vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.
 2. Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních (např. v ovocných sadech), to je za účelem obnov porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, a z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění.
 3. Povolení není třeba ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, jestliže pozemky užívají a jde-li o stromy se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.
 4. Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.
 5. Podrobnosti ochrany dřevin a podmínek povolování jejich kácení stanoví ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

§ 8 vyhlášky - Ochrana dřevin a povolování jejich kácení

 1. Poškozování a ničení dřevin rostoucích mimo les (§ 7 odst. 1 zákona) je nedovolený zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření.
 2. Povolování ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem (§ 3 písm. b) zákona) a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí (tj. do průměru 25,5 cm) nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.
 3. Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. Žádost musí obsahovat:
  1. jméno a adresu žadatele,
  2. doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les,
  3. specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu,
  4. udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,
  5. zdůvodnění žádosti.
 4. Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les (§ 8 odst. 2 zákona) musí obsahovat stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení podle odstavce 3.
 5. Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období vegetačního klidu. K tomu přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona).

Zprávy z mateřské školy

Od 24.4. začínáme jezdit na plavecký výcvik do Č. Budějovic.

Do 25.4. je poslední možnost si vyzvednout přihlášky do MŠ pro nové děti.


Dětské velikonoční odpoledne

Kulturní komise pořádá v sobotu 19. dubna 2003 od 14.00 do 16.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu dětské velikonoční odpoledne se zdobením perníkových vajíček a přípravou velikonočních ozdob.

Těšíme se na vaši účast!


Zájezd do Prahy na muzikál Galileo

Ve spolupráci s CK Máj Č. Budějovice pořádáme v pátek 16. května 2003 zájezd do Prahy na muzikál Galileo

Odjezd: v 15.00 hodin od restaurace U Kaštanu

Příjezd: do 24.00 hodin

Cena (doprava + vstupné) na osobu je 715 Kč.

Do 25. dubna jsou v CK rezervovaná místa, proto je nezbytné rozhodnout se do této doby. Přihlášky a platby přijímá paní Medová na OÚ do 30. dubna 2003. Podrobné informace získáte na tel. 387 250 508 - J. Mandžuková.


Výstava obrazů

Ve dnech 7. - 11. května pořádá obecní úřad výstavu obrazů rudolfovské umělecké skupiny "PERŠT art" (Alena Chrtová, Jiřina Hrochová, Valentyna a Ivan Hubalovi) s podtitulem "Zátiší, krajiny, portréty".

Slavnostní vernisáž se uskuteční ve středu 7. května od 17 hodin.

V dalších dnech možno výstavu navštívit od 9 do 19 hodin.

Před zahájením vernisáže uctíme památku obětí válek položením květin u pomníku obětem I. a II. světové války na tř.5.května a u pomníku rudoarmějců na konci ulice Witthanova.


Nákupní zájezdy do Polska

CK Máj pořádá nákupní zájezdy do Polska - Těšína v termínech 25.dubna, 16. května a 30. května 2003.

Odjezd: 21.30 hodin ze Včelné. Cena 360 Kč/osoba. Bližší informace CK Máj tel. 387 318 420


Poděkování

Kulturní komise obce děkuje sponzorům za dary do tomboly při dětském karnevalu dne 22.3.2003: paní Trojákové (dětská burza Dráček), paní Frídové (prodejna CENTRUM), panu Voráčkovi (prodejna ELEKTRO), ing. Morávkovi (POTRAVINY PRO ZDRAVÍ), paní Šálkové (cukrárna BONA) a paní Molnárové-Stoličkové


Pomlázková velikonoční zábava

se uskuteční v Kulturním domě Včelná v neděli 20. dubna 2003 od 20 hodin

Hraje: Malá kapela Hájovanka

Všechny srdečně zve tradiční pořadatel Bálu dobrých srdcí

Pomlázky s sebou!


Sobota pro ženy

Kdy: 26.4. od 10 do 17 hodin v Kulturním domě ve Včelné

Co:

 • cvičení
 • masáž obličeje - krém s sebou
 • výuka orientálního tance

Cena: 150 Kč

Občerstvení zajištěno

Přihlášky do 22.4.2003

Kontakt: 607 720 028, p. Vrbová


Prodejna CENTRUM

oznamuje velikonoční prodejní dobu: 19. dubna (sobota) 7-11; 20. neděle 7-11; 21. pondělí Zavřeno; 22. úterý 7-18 hodin


Opravy a montáž plynových zařízení

Vladimír Suchý, Potoční 7, 373 16 Dobrá Voda

Tel. 387 204 557, mobil 776 296 323

Opravy, záruční opravy, servisní prohlídky, kontrola těsnosti plynových připojení, montáž ovládání plynových kotlů


Jarní nabídka balkonových rostlin

MUŠKÁTY VZPŘÍMENÉ - červené: 20,-

MUŠKÁTY TYROLSKÉ - převislé - fialové, červené: 20,-

SURFINIE - purpurové, plnokvěté-růžové, modré s žilkováním: 20,-

MILLION BELLS - převisy drobných zvonků - fialové, modré, červené, žluté květy: 15,-

BALKONGOLD (BIDENS) - převislý, žluté květy, vhodný v kombinaci s jinými rostlinami: 15,-

VERBENA (SPORÝŠ) - TEMARI - převislá, růžová, červená, fialová: 15,-

LOTUS (ŠTÍROVNÍK) - převislý, červenooranžové květy: 15,-

PLECTRANTHUS (MOLICE) - převislý, ozdobný listem, vonící-odpuzuje hmyz: 20,-

BALZAMÍNA - jednoduchá, plnokvětá, směs barev, vhodná do stínu: 20,-

MIMULUS (KEJKLÍŘKA) - velmi pěkná převislá rostlina, kvetoucí oranžovými květy: 20,-

PAŘÍŽSKÁ KOPRETINA - bílá, žlutá, možno pěstovat na kmínku: 20,-

BACOPA (SUTERA) - převislá, bílé květy: 15,-

BALKONOVÉ KARAFIÁTY - jednoduché, červeno růžové, plnokvěté - purpurové: 15,-

FUCHSIE - převislé, plnokvěté, světle růžové, červené, vhodné do stínu: 20,-

FELICIA - modré květy se žlutým středem, možno pěstovat na kmínku: 20,-

BEGONIE PŘEVISLÉ HLÍZNATÉ - směs barev, vhodné do stínu: 20,-

CENTRADENIE (DRÁPKOVKA) - růžové květy: 20,-

STREPTOCARPHUS - převislé, modré květy, vhodný do stínu: 20,-

CUPHEA - červené květy ve tvaru cigaretek: 20,-

Prodej od 14. dubna, PO - PÁ od 15 do 18 hodin, tel. 387 250 331

Radek Zakostelecký, tř.5.května 10, Včelná, u zastávky MHD - Včelná

Těším se na Vaši návštěvu!


Restaurace U Kaštanu

nabízí veškeré restaurační služby. Česká kuchyně s nabídkou levných hotových a minutkových jídel po celý den.

Otevírací doba: PO-ČT 10-22; PÁ-SO 10-23; NE 11-22 hodin


Tištěná verze distribuována dne 16.4.2003
Elektronická verze vyvěšena dne 16.4.2003