Obecní zpravodaj 6/2003

OBSAH


Ze zasedání zastupitelstva obce

Deváté zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v pondělí 9. června, hodnotilo plnění rozpočtu obce za období leden až květen letošního roku, svoz domovního odpadu v obci a vyúčtování školného za rok 2002 předloženého městem České Budějovice.

Rozpočet obce za pět měsíců letošního roku je plněn rovnoměrně, podíl daňových příjmů je v porovnání se stejným obdobím loňského roku vyšší o cca 500 tis. Kč.

Dotace na opravu kanalizační stoky po povodni

Zastupitelstvo schválilo konečnou smlouvu o podpoře ze Státního fondu životního prostředí ČR, podle které by obec měla získat 500 tis. Kč na opravu kanalizační stoky z dočišťovací nádrže.

Svoz domovního odpadu

Obecní úřad předává pravidelně připomínky občanů ke kvalitě svozu domovního odpadu vedení firmy A.S.A. Č. Budějovice. Připomínky se převážně týkají častého nevyvezení popelnic a pytlů s PET lahvemi z koncových ulic a v jednom případě k zahájení svozu ve čtvrtek namísto sjednaného pátku. K řešení těchto nedostatků a dalších požadavků obce dojde k jednání mezi zástupci firmy A.S.A. a starostou obce.

Kontrolou naplňování vyhlášky obce o poplatku za svoz a zneškodňování komunálního odpadu bylo zjištěno, že naprostá většina občanů splnila svou povinnost v daném termínu a stanovené výši. Z předpokládaného počtu 490 plátců zaplatilo k 9. červnu 455 plátců, z tohoto 22 plátcům končí poplatková povinnost až 30.6.2003.

"Školné"

Obec zaplatí městu České Budějovice za žáky dojíždějící do městských základních škol 454.715 Kč, tj. 4.688 Kč na jednoho žáka. V porovnání s rokem 2001 jsou náklady některých škol nižší, avšak v porovnání s jinými školami, např. ZŠ Kamenný Újezd (max. 3.000 Kč), mnohem vyšší.

V roce 2002 navštěvovalo ZŠ v Českých Budějovicích 97 žáků z naší obce, v Kamenném Újezdě 21 žáků, v Boršově nad Vltavou 41, v Českém Krumlově a Litvínovicích po jednom žákovi.

Čištění rybníka v Lesní kolonii

Dodavatelem prací na čištění rybníka v Lesní kolonii se stala po odsouhlasení v zastupitelstvu firma SEXTA spol. s r.o. Planá. Zahájení vypouštění rybníka je stanoveno na 1.7.2003. Předpokládaný termín dokončení prací je 31.7.2003.

"Technické služby obce Včelná"

Aby mohla obec nadále zaměstnávat občany ve výkonu civilní služby, případně další pracovníky při udržování veřejných prostranství a majetku obce, byla zastupitelstvem schválena zřizovací listina organizační složky obce s názvem "Technické služby obce Včelná."

Tato organizační složka nemá právní subjektivitu, není jí předáván do správy žádný majetek a nemá vliv na rozpočet obce. Organizace byla založena k vyhovění novému výkladu zákona o civilní službě.


Zprávy z mateřské školy

3. června jsme v mateřské škole spolu s dětmi a rodiči oslavili den dětí jako školní pouť na zahradě. Zároveň byl také tradiční táborový oheň a opékání buřtů. Oslava se vydařila, dětem i rodičům se líbila.

Děkujeme všem sponzorům za dary věcné i peněžní. Dětem zakoupíme hračky na zahradu. Poděkování patří rodičům Šantrůčkovým, Moravcovým, Jandovým, Lexovým, Špánkovým, Kekrtovým, Jechovým, panu Karlovi a paní Servusové, paní Mileně Frídové z prodejny Centrum, firmě LINDE Technoplyn a.s., firmě Prestiž Foto - pan Holý.

Kolektiv MŠ přeje všem rodičům a přátelům školy pěkné prožití prázdnin a dovolené.


Ohlédnutí za kulturními akcemi a poděkování

Kulturní komise děkuje všem, kdo organizačně přispěli k úspěšnému průběhu dětského dne, který se konal v neděli 1. června v areálu Sportovního klubu: sl. Kristýně Medové, sl. Kláře Šťastné, sl. Zuzaně Cermanové, sl. Anně Hákové, panu Richardu Kalátovi, paní Věře Dvořákové, paní Martině Studené, paní Věře Kaňkové, paní dr. Ivaně Jirákové a panu ing. Milanu Jirákovi.

Vydařily se i další kulturní a turistické akce - zájezd dětí do zoologické zahrady v Brně, společný výlet na kolech Podkletím a výšlap s dětmi na kopec Kluk a zájezd pro seniory na Orlík.

Mezi velmi zdařilé akce patřila též výstava bonsají a kamenů suiseki pořádaná klubem Yanagi - Dori z Českých Budějovic.

Všem organizátorům a účastníkům společenských akcí děkujeme.

Přejeme všem spoluobčanům příjemnou dovolenou a školákům a studentům hezké prázdniny


Prodejní trhy koberců - upozornění na změnu místa

V minulém letáčku oznámené prodejní trhy koberců se uskuteční 26.6. od 10 do 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu, nikoli v Kulturním domě.


Tištěná verze distribuována dne 13.6.2003
Elektronická verze vyvěšena dne 13.6.2003