Obecní zpravodaj 7/2003

OBSAH


Ze zasedání zastupitelstva obce

Hlavními body jednání X. zasedání zastupitelstva obce byla kontrola hospodaření obce za 6 měsíců letošního roku a vyhodnocení podnětů k návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce.

Hospodaření obce

K 30.6. dosahovaly příjmy obce 5.359.000 Kč, tj. téměř 53 % celoročního rozpočtu. Příjmy z podílu na tzv. sdílených daních dosáhly 3.227.000 Kč, což je o 441.000 Kč více v porovnání s prvním pololetím roku 2002.

Celkové výdaje dosáhly k 30.6. částky 5.250.000 Kč, tj. 58,2 % ročního rozpočtu obce. Vyšší procento výdajů v prvním pololetí ovlivňuje např. úhrada "školného" v plné výši (727.000 Kč), nákup strojů začátkem roku (223.000 Kč) apod. Jak příjmy tak výdaje jsou naplňovány rovnoměrně a jejich vývoj je sledován měsíčně při řádných zasedáních zastupitelstva.

Návrh zadání změny ÚP

Vyhodnocení podnětů k návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Včelná vypracované zpracovatelem návrhu změny bylo zastupitelstvem schváleno v plném rozsahu. Návrh zadání změny byl předložen nadřízenému orgánu, Krajskému úřadu Jihočeského kraje, se žádostí o vydání stanoviska. Po vyhodnocení podnětů vydal krajský úřad stanovisko, ve kterém sděluje, že k návrhu změny č. 1 ÚP nemá připomínky a souhlasí s jeho předložením k projednání a schválení zastupitelstvem obce.

Zastupitelstvo bude s tímto stanoviskem seznámeno na svém XI. zasedání, které se uskuteční ve čtvrtek 17.7.2003.

Poté bude dán pokyn projektantovi (zpracovateli) na zahájení prací konečného návrhu změn ÚP.

Komunikace do Čtyř chalup

Rozšíření obchodní činnosti skladu ČEPRO a.s. dochází k většímu zatížení obce průjezdem těžkých cisternových vozidel. Po předchozích jednáních zástupců obce s firmou Čepro schválilo zastupitelstvo obce návrh smlouvy o spoluužívání místní komunikace vedoucí k areálu skladu ve Čtyřech chalupách. Pokud Čepro návrh smlouvy potvrdí a tím bude obci poskytovat příspěvek na údržbu místních komunikací, budou takto získané prostředky pro letošní rok použity na opravu zmíněné komunikace.

Čištění rybníka v Lesní kolonii

Jak jsme již informovali, 1. července bylo zahájeno čištění rybníka v Lesní kolonii. Termín dokončení prací bude posunut z předpokládaného 31.7.2003 na pozdější dobu s ohledem na nutnost ponechání doby na vysoušení a s ohledem na klimatické podmínky.

Pavel Rožboud, starosta obce


Dvě výročí založení spolků v obci

V letošním roce oslaví Sportovní klub Včelná a místní organizace dobrovolných hasičů (SHČM) 80. výročí svého založení.

Oběma spolkům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v další činnosti.

Program Sportovního dne:

8 - 18 hodin: Výstava "Historie SK" v tělocvičně

8 - 17 hodin: Mezinárodní turnaj v metané

9 - 11 hodin: Přespolní běhy: 45. ročník o pohár SK Včelná - muži, 33. ročník o pohár Obecního úřadu Včelná - veteráni

10 - 16 hodin: Zápasy v kopané - utkání žáků, mužů a bývalých hráčů SK

20 hodin: Společenský večer, taneční zábava v sále Kulturního domu

V průběhu všech akcí bude zajištěno občerstvení

Vstupné dobrovolné


Oznámení obecní knihovny

O letních prázdninách bude knihovna otevřena pouze v pátek v obvyklou dobu 14,30-16 hodin.


Oznámení pošty Boršov

Pošta v Boršově nad Vltavou oznamuje svou otevírací dobu:

Po, Út, Čt, Pá: 8-11 a 13-17 hodin

St: 8-11 a 13-18 hodin.

Pokud vám však ani tato otevírací doba nevyhovuje, je u konkrétní zásilky možno najít i jiné řešení podání či převzetí. Pošta nabízí i další služby, jako roznos obchodních tiskovin, služby Poštovní spořitelny, stavební spořitelny, pojišťovací služby aj. Informujte se na našem tel. čísle 387 250 336 či na bezplatné infolince 800 104 410, www.cpost.cz.

Za pracovníky pošty, vedoucí Dana Machová


Oslava 740. výročí založení obce Kamenný Újezd

Obec baráčníků a Obecní zastupitelstvo Kamenný Újezd pořádá v sobotu 19. července od 14 hodin v parku na náměstí zahradní slavnost u příležitosti 740. výročí založení obce.

Účinkuje dechová hudba "Babouci", folklórní soubory "Soumrak" a "Radost" a malá kapela "Kameňáci".

Srdečně jsou zváni všichni návštěvníci.


Čištění peří

V době od pondělí 14. července od 14 hodin do pátku 18. července 12 hodin bude na stanovišti za Kulturním domem v Dlouhé ulici působit pojízdná čistírna peří. Běžná pracovní doba 8,30 - 19 hodin.

Firma provádí čištění peří a šití prošívaných dek a polštářů na počkání. Sypkovinu dodá firma.


Inzerce

JP-Servis Kamenný Újezd nabízí zemní práce strojem JCB, zednické práce, ostatní stavební činnost, údržbu domů a zahrad. Tel. 387 998 506, mobil 728 255 786.


Tištěná verze distribuována dne 10.7.2003
Elektronická verze vyvěšena dne 10.7.2003